Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BibbiaEDU-logo

Matteo

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 28 Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν ⸀Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.
28,1 Μαριὰμ NIV ] Μαρία WH Treg RP
CEI 2008 Mt Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba.
28,1 RISURREZIONE DI GESÙ (28,1-20)
 Il sepolcro vuoto (vedi Mc 16,1-8; Lc 24,1-12; Gv 20,1-10)
 Il primo giorno della settimana era quello che seguiva al sabato. Dai cristiani venne chiamato “Giorno del Signore”, cioè Domenica (vedi At 20,7).
NT greco καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ ⸀καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν ⸀λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.
28,2 καὶ WH Treg NIV ] - RP • λίθον WH Treg NIV ] + ἀπὸ τῆς θύρας RP
CEI 2008 Mt28,2Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa.
NT greco ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ⸀ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών.
28,3 ὡς WH Treg NIV ] ὡσεὶ RP
CEI 2008 Mt28,3Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve.
NT greco ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ⸀ὡς νεκροί.
28,4 ὡς WH Treg NIV ] ὡσεὶ RP
CEI 2008 Mt28,4Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte.
NT greco 28,5ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν· Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε·
CEI 2008 MtL'angelo disse alle donne: "Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso.
28,5-6  Gesù, il crocifisso… È risorto: la risurrezione mostra che Gesù, condannato alla croce, non è stato maledetto da Dio (vedi Dt 21,23), ma da Dio è stato glorificato davanti a tutti.
NT greco οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ⸀ἔκειτο·
28,6 ἔκειτο WH NIV ] + ὁ κύριος Treg RP
CEI 2008 Mt28,6Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto.
NT greco 28,7καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.
CEI 2008 Mt28,7Presto, andate a dire ai suoi discepoli: "È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete". Ecco, io ve l'ho detto".
NT greco καὶ ⸀ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
28,8 ἀπελθοῦσαι WH Treg NIV ] ἐξελθοῦσαι RP
CEI 2008 Mt28,8Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli.
NT greco ⸀καὶ ⸀ἰδοὺ Ἰησοῦς ⸀ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων· Χαίρετε· αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ.
28,9 καὶ WH Treg NIV] Ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ RP • ἰδοὺ WH NIV RP ] + ὁ Treg • ὑπήντησεν WH Treg NIV ] ἀπήντησεν RP
CEI 2008 Mt28,9Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: "Salute a voi!". Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono.
NT greco 28,10τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.
CEI 2008 Mt28,10Allora Gesù disse loro: "Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno".
NT greco 28,11Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα.
CEI 2008 MtMentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto.
28,11-15 Le guardie corrotte
NT greco 28,12καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις
CEI 2008 Mt28,12Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati,
NT greco 28,13λέγοντες· Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων·
CEI 2008 Mt28,13dicendo: "Dite così: "I suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo".
NT greco καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ⸀ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν ⸀αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν.
28,14 ἐπὶ WH NIV RP ] ὑπὸ Treg • αὐτὸν Treg NIV RP ] - WH
CEI 2008 Mt28,14E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione".
NT greco οἱ δὲ λαβόντες ⸀τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ⸀ἡμέρας.
28,15 τὰ Treg NIV RP ] - WH • ἡμέρας WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 Mt28,15Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i Giudei fino ad oggi.
NT greco 28,16Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
CEI 2008 MtGli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
28,16-20  Missione universale dei discepoli (vedi Mc 16,15-16)
NT greco καὶ ἰδόντες αὐτὸν ⸀προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν.
28,17 προσεκύνησαν WH Treg NIV ] + αὐτῷ RP
CEI 2008 MtQuando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
28,17  Il dubbio dei discepoli evoca l’incredulità di cui si parla in Mc 16,11-13; Lc 24,11.37-41; Gv 20,25.
NT greco καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ ⸀τῆς γῆς·
28,18 τῆς WH Treg NA ] - NIV RP
CEI 2008 Mt28,18Gesù si avvicinò e disse loro: "A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.
NT greco πορευθέντες ⸀οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, ⸀βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος,
28,19 οὖν WH Treg NIV ] - RP • βαπτίζοντες WH NIV RP ] βαπτίσαντες Treg
CEI 2008 MtAndate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
28,19 Invocare il nome di qualcuno su di un altro significava affermarne la signoria su di lui.
NT greco διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ ⸀αἰῶνος.
28,20 αἰῶνος WH Treg NIV ] + Ἀμήν RP
CEI 2008 Mt28,20insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo".