Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Matteo

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 4 4,1Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.
CEI 2008 Mt Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo.
4,1-11  Tentazioni di Gesù (vedi Mc 1,12-13; Lc 4,1-13)
NT greco 4,2καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν.
CEI 2008 Mt4,2Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame.
NT greco καὶ προσελθὼν ⸂ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ⸃· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.
4,3 ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ WH Treg NIV ] αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν RP
CEI 2008 MtIl tentatore gli si avvicinò e gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane".
4,3 Il diavolo suggerisce a Gesù di adempiere la sua missione per una via diversa da quella voluta dal Padre.
NT greco ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Γέγραπται· Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ⸀ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ⸀ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.
4,4 ὁ WH Treg NIV ] - RP • ἐπὶ WH NIV RP ] ἐν Treg
CEI 2008 MtMa egli rispose: "Sta scritto:

Non di solo pane vivrà l'uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio".

4,4 Citazione di Dt 8,3: la vita del Figlio di Dio è caratterizzata dall’ascolto del Padre, dall’obbedienza ai suoi disegni.
NT greco Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ⸀ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,
4,5 ἔστησεν WH Treg NIV ] ἵστησιν RP
CEI 2008 MtAllora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio
4,5 Il punto più alto era l’angolo sud-est delle mura del tempio di Gerusalemme, a strapiombo su un burrone.
NT greco 4,6καὶ λέγει αὐτῷ· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
CEI 2008 Mte gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti:

Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
ed essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra".

4,6 Citazione di Sal 91,11-12.
NT greco 4,7ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πάλιν γέγραπται· Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.
CEI 2008 MtGesù gli rispose: "Sta scritto anche:

Non metterai alla prova il Signore Dio tuo".

4,7 Citazione di Dt 6,16: la fede non mette Dio alla prova, ma si affida alla sua bontà.
NT greco 4,8Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν
CEI 2008 Mt4,8Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria
NT greco καὶ ⸀εἶπεν αὐτῷ· Ταῦτά ⸂σοι πάντα⸃ δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
4,9 εἶπεν WH Treg NIV ] λέγει RP • σοι πάντα WH Treg NIV ] πάντα σοι RP
CEI 2008 Mt4,9e gli disse: "Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai".
NT greco τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ⸀Ὕπαγε, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ· Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
4,10 Ὕπαγε WH Treg NA ] + ὀπίσω μου NIV RP
CEI 2008 MtAllora Gesù gli rispose: "Vattene, Satana! Sta scritto infatti:

Il Signore, Dio tuo, adorerai:
a lui solo renderai culto".

4,10 Citazione di Dt 6,13: Dio è l’unico punto di riferimento, l’unica sicurezza.
NT greco 4,11τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.
CEI 2008 Mt4,11Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
NT greco Ἀκούσας ⸀δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
4,12 δὲ WH Treg NIV ] + ὁ Ἰησοῦς RP
CEI 2008 MtQuando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea,
4,12 GESÙ IN GALILEA (4,12-25)
 Il regno dei cieli è vicino (vedi Mc 1,14-15; Lc 4,14-15)
 Sull’arresto di Giovanni vedi 14,3-4.
NT greco 4,13καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ·
CEI 2008 Mtlasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali,
4,13  Buona parte del ministero di Gesù si svolge attorno al lago – secondo il modo di dire ebraico, mare – di Galilea (v. 18), detto anche di Tiberiade o di Gennèsaret, nel territorio che era stato delle tribù di Zàbulon e di Nèftali. Cafàrnao era sulla riva nord del lago; Gesù pone in questa borgata la sua residenza, al punto che Matteo la chiama la “sua” città (9,1).
NT greco 4,14ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·
CEI 2008 Mt4,14perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:

NT greco 4,15Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,
CEI 2008 Mt Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,
sulla via del mare, oltre il Giordano,
Galilea delle genti!
4,15  Citazione di Is 8,23-9,1. Nel testo di Isaia la Galilea è detta delle genti perché allora era abitata, in parte, da pagani.
NT greco ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν ⸀σκοτίᾳ ⸂φῶς εἶδεν⸃ μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
4,16 σκοτίᾳ WH Treg ] σκότει NIV RP • φῶς εἶδεν WH Treg NIV ] εἶδεν φῶς RP
CEI 2008 Mt4,16 Il popolo che abitava nelle tenebre
vide una grande luce,
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte
una luce è sorta.

NT greco 4,17Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
CEI 2008 Mt4,17Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: "Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino".
NT greco 4,18Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς·
CEI 2008 MtMentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori.
4,18-22  I primi quattro discepoli (vedi Mc 1,16-20)
NT greco 4,19καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
CEI 2008 Mt4,19E disse loro: "Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini".
NT greco 4,20οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
CEI 2008 Mt4,20Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.
NT greco 4,21Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.
CEI 2008 Mt4,21Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò.
NT greco 4,22οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.
CEI 2008 Mt4,22Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
NT greco Καὶ περιῆγεν ⸂ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ⸃, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
4,23 ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ WH NIV ] ὁ Ἰησοῦς ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ Treg; ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς RP
CEI 2008 MtGesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.
4,23-25  Gesù predica e guarisce
 Le sinagoghe erano luoghi di istruzione e di preghiera: vedi Lc 4,15-21. vangelo: in greco significa “buona notizia”, il cui annuncio comporta parole e gesti, che si illuminano a vicenda.
NT greco καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις ⸀συνεχομένους, δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
4,24 συνεχομένους WH Treg ] + καὶ NIV RP
CEI 2008 Mt4,24La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guarì.
NT greco 4,25καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
CEI 2008 MtGrandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.


4,25 La Decàpoli era un complesso di dieci città di lingua greca, situate a est e a nord-est del Giordano, le quali godevano di una certa libertà politica e amministrativa. Le località indicate in questo versetto abbracciano praticamente l’intero Israele: tutto Israele è convocato all’ascolto della parola di Gesù.