Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BibbiaEDU-logo

Romani

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 3 3,1Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτομῆς;
CEI 2008 Rm Che cosa dunque ha in più il Giudeo? E qual è l'utilità della circoncisione?
3,1-8 A nulla serve la circoncisione da sola
NT greco πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον μὲν ⸀γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ.
3,2 γὰρ WH NIV RP ] - Treg
CEI 2008 RmGrande, sotto ogni aspetto. Anzitutto perché a loro sono state affidate le parole di Dio.
3,2 Le parole di Dio riguardano l’insieme della rivelazione di Dio consegnata nella Scrittura e in particolare le promesse messianiche di salvezza.
NT greco 3,3τί γάρ; εἰ ἠπίστησάν τινες, μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ καταργήσει;
CEI 2008 Rm3,3Che dunque? Se alcuni furono infedeli, la loro infedeltà annullerà forse la fedeltà di Dio?
NT greco μὴ γένοιτο· γινέσθω δὲ ὁ θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, ⸀καθὼς γέγραπται· Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ ⸀νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
3,4 καθὼς NIV RP ] καθάπερ WH Treg • νικήσεις WH NIV ] νικήσῃς Treg RP
CEI 2008 RmImpossibile! Sia chiaro invece che Dio è veritiero, mentre ogni uomo è mentitore, come sta scritto:

Affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole
e vinca quando sei giudicato.

3,4 Citazione di Sal 51,6; vedi anche Sal 116,11.
NT greco 3,5εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω.
CEI 2008 Rm3,5Se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, che diremo? Dio è forse ingiusto quando riversa su di noi la sua ira? Sto parlando alla maniera umana.
NT greco 3,6μὴ γένοιτο· ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ θεὸς τὸν κόσμον;
CEI 2008 Rm3,6Impossibile! Altrimenti, come potrà Dio giudicare il mondo?
NT greco εἰ ⸀δὲ ἡ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι,
3,7 δὲ WH NIV ] γὰρ Treg RP
CEI 2008 Rm3,7Ma se la verità di Dio abbondò nella mia menzogna, risplende di più per la sua gloria, perché anch'io sono giudicato ancora come peccatore?
NT greco 3,8καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν.
CEI 2008 Rm3,8E non è come alcuni ci fanno dire: "Facciamo il male perché ne venga il bene"; essi ci calunniano ed è giusto che siano condannati.
NT greco 3,9Τί οὖν; προεχόμεθα; οὐ πάντως, προῃτιασάμεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας πάντας ὑφ’ ἁμαρτίαν εἶναι,
CEI 2008 RmChe dunque? Siamo forse noi superiori? No! Infatti abbiamo già formulato l'accusa che, Giudei e Greci, tutti sono sotto il dominio del peccato,
3,9-20 Tutti sono colpevoli
NT greco 3,10καθὼς γέγραπται ὅτι Οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς,
CEI 2008 Rmcome sta scritto:

Non c'è nessun giusto, nemmeno uno,
3,10-18 Citazioni di Sal 14,1-35,10140,410,7Is 59,7-8Sal 36,2.
NT greco οὐκ ἔστιν ⸀ὁ συνίων, οὐκ ἔστιν ⸁ὁ ἐκζητῶν τὸν θεόν·
3,11 ⸀ὁ Treg NIV RP ] - WH • ⸁ὁ Treg NIV RP ] - WH
CEI 2008 Rm3,11 non c'è chi comprenda,
non c'è nessuno che cerchi Dio !
NT greco πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώθησαν· οὐκ ⸀ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.
3,12 ἔστιν WH Treg RP ] + ὁ NIV
CEI 2008 Rm3,12 Tutti hanno smarrito la via, insieme si sono corrotti;
non c'è chi compia il bene, non ce n'è neppure uno.
NT greco 3,13τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν, ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν,
CEI 2008 Rm3,13 La loro gola è un sepolcro spalancato,
tramavano inganni con la loro lingua,
veleno di serpenti è sotto le loro labbra,
NT greco 3,14ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει·
CEI 2008 Rm3,14 la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza.
NT greco 3,15ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα,
CEI 2008 Rm3,15 I loro piedi corrono a versare sangue;
NT greco 3,16σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν,
CEI 2008 Rm3,16 rovina e sciagura è sul loro cammino
NT greco 3,17καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν.
CEI 2008 Rm3,17 e la via della pace non l'hanno conosciuta.
NT greco 3,18οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
CEI 2008 Rm3,18 Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi.

NT greco 3,19Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος τῷ θεῷ·
CEI 2008 RmOra, noi sappiamo che quanto la Legge dice, lo dice per quelli che sono sotto la Legge, di modo che ogni bocca sia chiusa e il mondo intero sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio.
3,19 La Legge è l’AT che rivela il disegno e la volontà di Dio per la salvezza.
NT greco 3,20διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας.
CEI 2008 Rm3,20Infatti in base alle opere della Legge nessun vivente sarà giustificato davanti a Dio, perché per mezzo della Legge si ha conoscenza del peccato.
NT greco 3,21Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν,
CEI 2008 RmOra invece, indipendentemente dalla Legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla Legge e dai Profeti:
3,21-31 La giustizia di Dio
giustizia di Dio: vedi nota a 1,17.
NT greco δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ⸀πάντας τοὺς πιστεύοντας, οὐ γάρ ἐστιν διαστολή.
3,22 πάντας WH Treg NIV ] καὶ ἐπὶ πάντας RP
CEI 2008 Rm3,22giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Infatti non c'è differenza,
NT greco 3,23πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ,
CEI 2008 Rmperché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio,
3,23 La gloria di Dio indica la presenza e la potenza di Dio, che trasforma interiormente l’essere umano.
NT greco 3,24δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·
CEI 2008 Rm3,24ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù.
NT greco ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον ⸀διὰ πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων
3,25 διὰ WH Treg ] + τῆς NIV RP
CEI 2008 RmÈ lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione, per mezzo della fede, nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati
3,25  Lo strumento di espiazione fa riferimento al “propiziatorio”, cioè al coperchio d’oro dell’arca dell’alleanza, segno della presenza e della gloria di Dio nel santuario di Gerusalemme (Es 25,17). Nel giorno dell’espiazione il sommo sacerdote lo aspergeva con il sangue delle vittime, per ristabilire il rapporto di alleanza con Dio infranto dai peccati (Es 24,1-8; Lv 16,14-17). Ora, per divina disposizione, il perdono dei peccati e la riconciliazione si realizzano per mezzo della fede in Gesù Cristo crocifisso (1Gv 2,2).
NT greco ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς ⸀τὴν ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ.
3,26 τὴν WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 Rm3,26mediante la clemenza di Dio, al fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente, così da risultare lui giusto e rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù.
NT greco 3,27Ποῦ οὖν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόμου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως.
CEI 2008 RmDove dunque sta il vanto? È stato escluso! Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede.
3,27  Il vanto è la fiducia degli Ebrei davanti a Dio; si fonda sulla osservanza della legge mosaica. La legge della fede indica una nuova e diversa via di salvezza.
NT greco λογιζόμεθα ⸀γὰρ ⸂δικαιοῦσθαι πίστει⸃ ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου.
3,28 γὰρ WH Treg NIV ] οὖν RP • δικαιοῦσθαι πίστει WH Treg NIV ] πίστει δικαιοῦσθαι RP
CEI 2008 Rm3,28Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della Legge.
NT greco ἢ Ἰουδαίων ὁ θεὸς μόνον; ⸀οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν,
3,29 οὐχὶ WH Treg NIV ] + δὲ RP
CEI 2008 Rm3,29Forse Dio è Dio soltanto dei Giudei? Non lo è anche delle genti? Certo, anche delle genti!
NT greco ⸀εἴπερ εἷς ὁ θεός, ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως.
3,30 εἴπερ WH Treg NIV] ἐπείπερ RP
CEI 2008 Rm3,30Poiché unico è il Dio che giustificherà i circoncisi in virtù della fede e gli incirconcisi per mezzo della fede.
NT greco νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ νόμον ⸀ἱστάνομεν.
3,31 ἱστάνομεν WH Treg NIV ] ἱστῶμεν RP
CEI 2008 RmTogliamo dunque ogni valore alla Legge mediante la fede? Nient'affatto, anzi confermiamo la Legge.


3,31  Nella fede cristiana, che riconosce e accoglie Gesù come compimento del disegno salvifico di Dio, le esigenze della Legge sono pienamente confermate e realizzate (Rm 8,4; 10,4; Mt 5,17).