Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6

1 Timòteo

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 5 5,1Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς,
CEI 2008 1Tm5,1 Non rimproverare duramente un anziano, ma esortalo come fosse tuo padre, i più giovani come fratelli,
NT greco 5,2πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ.
CEI 2008 1Tm5,2le donne anziane come madri e le più giovani come sorelle, in tutta purezza.
NT greco 5,3Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας.
CEI 2008 1TmOnora le vedove, quelle che sono veramente vedove;
5,3-16 Istruzioni alle vedove
NT greco 5,4εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
CEI 2008 1Tm5,4ma se una vedova ha figli o nipoti, essi imparino prima ad adempiere i loro doveri verso quelli della propria famiglia e a contraccambiare i loro genitori: questa infatti è cosa gradita a Dio.
NT greco ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ ⸀θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας·
5,5 θεὸν NIV ] τὸν θεὸν WH Treg RP
CEI 2008 1Tm5,5Colei che è veramente vedova ed è rimasta sola, ha messo la speranza in Dio e si consacra all'orazione e alla preghiera giorno e notte;
NT greco 5,6ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν.
CEI 2008 1Tm5,6al contrario, quella che si abbandona ai piaceri, anche se vive, è già morta.
NT greco 5,7καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν·
CEI 2008 1Tm5,7Raccomanda queste cose, perché siano irreprensibili.
NT greco εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ ⸀μάλιστα οἰκείων οὐ ⸀προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.
5,8 μάλιστα WH Treg NIV ] + τῶν RP • προνοεῖ WH NIV RP ] προνοεῖται Treg
CEI 2008 1Tm5,8Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele.
NT greco 5,9Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,
CEI 2008 1TmUna vedova sia iscritta nel catalogo delle vedove quando abbia non meno di sessant'anni, sia moglie di un solo uomo,
5,9  È previsto un catalogo delle vedove che si mettono a servizio della Chiesa.
NT greco 5,10ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν.
CEI 2008 1Tmsia conosciuta per le sue opere buone: abbia cioè allevato figli, praticato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, sia venuta in soccorso agli afflitti, abbia esercitato ogni opera di bene.
5,10 Lavare i piedi ai fedeli è un gesto di accoglienza e ospitalità, verso i cristiani di passaggio, o itineranti.
NT greco 5,11νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν,
CEI 2008 1Tm5,11Le vedove più giovani non accettarle, perché, quando vogliono sposarsi di nuovo, abbandonano Cristo
NT greco 5,12ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν·
CEI 2008 1Tm5,12e si attirano così un giudizio di condanna, perché infedeli al loro primo impegno.
NT greco 5,13ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν, περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα.
CEI 2008 1Tm5,13Inoltre, non avendo nulla da fare, si abituano a girare qua e là per le case e sono non soltanto oziose, ma pettegole e curiose, parlando di ciò che non conviene.
NT greco 5,14βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν·
CEI 2008 1Tm5,14Desidero quindi che le più giovani si risposino, abbiano figli, governino la loro casa, per non dare ai vostri avversari alcun motivo di biasimo.
NT greco 5,15ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ.
CEI 2008 1Tm5,15Alcune infatti si sono già perse dietro a Satana.
NT greco εἴ ⸀τις πιστὴ ἔχει χήρας, ⸀ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ.
5,16 τις WH Treg NIV ] + πιστὸς ἢ RP • ἐπαρκείτω WH NIV RP ] ἐπαρκείσθω Treg
CEI 2008 1Tm5,16Se qualche donna credente ha con sé delle vedove, provveda lei a loro, e il peso non ricada sulla Chiesa, perché questa possa venire incontro a quelle che sono veramente vedove.
NT greco 5,17Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ·
CEI 2008 1TmI presbìteri che esercitano bene la presidenza siano considerati meritevoli di un duplice riconoscimento, soprattutto quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento.
5,17-25 Esortazioni ai presbìteri
Il duplice riconoscimento può riferirsi sia all’apprezzamento sia alla ricompensa.
NT greco 5,18λέγει γὰρ ἡ γραφή· Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις, καί· Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.
CEI 2008 1TmDice infatti la Scrittura: Non metterai la museruola al bue che trebbia, e: Chi lavora ha diritto alla sua ricompensa.
5,18  È notevole il fatto che la sentenza evangelica, registrata nel vangelo di Luca (10,7), sia posta sullo stesso piano della citazione della Scrittura (Dt 25,4).
NT greco 5,19κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων·
CEI 2008 1TmNon accettare accuse contro un presbìtero se non vi sono due o tre testimoni.
5,19  La disposizione biblica sull’ascolto di due o tre testimoni concordi tende a scoraggiare la calunnia (Dt 19,15; Mt 18,16).
NT greco ⸀τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν.
5,20 τοὺς Treg NIV RP ] + δὲ WH
CEI 2008 1Tm5,20Quelli poi che risultano colpevoli, rimproverali alla presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore.
NT greco διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν.
5,21 Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ RP
CEI 2008 1Tm5,21Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste norme con imparzialità e di non fare mai nulla per favorire qualcuno.
NT greco 5,22χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις· σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει.
CEI 2008 1Tm5,22Non aver fretta di imporre le mani ad alcuno, per non farti complice dei peccati altrui. Consèrvati puro!
NT greco μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν ⸀στόμαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας.
5,23 στόμαχον WH Treg NIV ] + σου RP
CEI 2008 1Tm5,23Non bere soltanto acqua, ma bevi un po' di vino, a causa dello stomaco e dei tuoi frequenti disturbi.
NT greco 5,24Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν, προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν·
CEI 2008 1Tm5,24I peccati di alcuni si manifestano prima del giudizio, e di altri dopo;
NT greco ὡσαύτως καὶ τὰ ⸂ἔργα τὰ καλὰ⸃ ⸀πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται.
5,25 ἔργα τὰ καλὰ WH Treg NIV ] καλὰ ἔργα RP • πρόδηλα WH Treg NIV ] + ἐστίν RP
CEI 2008 1Tm5,25così anche le opere buone vengono alla luce, e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste.