Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BibbiaEDU-logo

Marco

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 6 Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ⸀ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
6,1 ἔρχεται WH Treg NIV ] ἦλθεν RP
CEI 2008 Mc Partì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
6,1 6,1-6a Rifiuto degli abitanti di Nàzaret (vedi Mt 13,53-58Lc 4,16-30)
NT greco καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο ⸂διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ⸃· καὶ ⸀οἱ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες· Πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα ⸀τούτῳ, καὶ ⸀αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ ⸀γινόμεναι;
6,2 διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ WH Treg NIV ] ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν RP • οἱ WH ] - Treg NIV RP • τούτῳ WH Treg NIV ] αὐτῷ RP • αἱ WH NIV ] - Treg RP • γινόμεναι WH Treg NIV ] γίνονται RP
CEI 2008 Mc6,2Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: "Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani?
NT greco οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς ⸀τῆς Μαρίας ⸂καὶ ἀδελφὸς⸃ Ἰακώβου καὶ ⸀Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ.
6,3 τῆς WH Treg NIV ] - RP • καὶ ἀδελφὸς WH Treg NIV ] ἀδελφὸς δὲ RP • Ἰωσῆτος WH Treg NIV ] Ἰωσῆ RP
CEI 2008 Mc6,3Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?". Ed era per loro motivo di scandalo.
NT greco ⸂καὶ ἔλεγεν⸃ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ⸂συγγενεῦσιν αὐτοῦ⸃ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
6,4 καὶ ἔλεγεν WH Treg NIV ] Ἔλεγεν δὲ RP • συγγενεῦσιν αὐτοῦ WH Treg NIV ] συγγενέσιν RP
CEI 2008 Mc6,4Ma Gesù disse loro: "Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua".
NT greco καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ⸂ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν⸃, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν·
6,5 ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν WH Treg NIV ] οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι RP
CEI 2008 McE lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì.
6,5 Gesù non poteva fare miracoli nel senso che l’incredulità dei Nazareni li avrebbe resi inutili. Il miracolo è un segno dato alla fede.
NT greco καὶ ⸀ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. Καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων.
6,6 ἐθαύμαζεν Treg NIV RP ] ἐθαύμασεν WH
CEI 2008 McE si meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando.
6,6b-13  Missione dei Dodici (vedi Mt 9,35; 10,1.9-14; Lc 9,1-6)
NT greco 6,7καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων,
CEI 2008 Mc6,7Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri.
NT greco καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ ⸂ἄρτον, μὴ πήραν⸃, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν,
6,8 ἄρτον μὴ πήραν WH Treg NIV ] πήραν μὴ ἄρτον RP
CEI 2008 Mc6,8E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura;
NT greco ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια, καὶ μὴ ⸀ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας.
6,9 ἐνδύσησθε Treg NIV RP ] ἐνδύσασθαι WH
CEI 2008 Mc6,9ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.
NT greco καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ὅπου ⸀ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν.
6,10 ἐὰν WH NIV RP ] ἂν Treg
CEI 2008 Mc6,10E diceva loro: "Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì.
NT greco καὶ ⸂ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται⸃ ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον ⸀αὐτοῖς.
6,11 ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται WH Treg NIV ] ὅσοι ἂν μὴ δέξωνται RP • αὐτοῖς WH Treg NIV ] + Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. RP
CEI 2008 Mc6,11Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro".
NT greco Καὶ ἐξελθόντες ⸀ἐκήρυξαν ἵνα ⸀μετανοῶσιν,
6,12 ἐκήρυξαν WH Treg NIV ] ἐκήρυσσον RP • μετανοῶσιν WH Treg NIV ] μετανοήσωσιν RP
CEI 2008 Mc6,12Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse,
NT greco 6,13καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον.
CEI 2008 Mcscacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
6,13 Le unzioni erano comuni nell’antica medicina, ma in questo caso hanno un significato simbolico: indicano una guarigione miracolosa. La guarigione miracolosa dalla malattia è segno della venuta del Regno ed è promessa del mondo futuro.
NT greco Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ⸀ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ⸂ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν⸃, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ·
6,14 ἔλεγον WH NIV ] ἔλεγεν Treg RP • ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν WH Treg NIV ] ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη RP
CEI 2008 McIl re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: "Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi".
6,14-16 Che cosa la gente dice di Gesù (vedi Mt 14,1-2Lc 9,7-9)
Il re Erode: vedi nota a Mt 14,1.
NT greco ἄλλοι ⸀δὲ ἔλεγον ὅτι Ἠλίας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι ⸀προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητῶν.
6,15 δὲ WH Treg NIV ] - RP • προφήτης WH Treg NIV ] + ἐστίν RP
CEI 2008 Mc6,15Altri invece dicevano: "È Elia". Altri ancora dicevano: "È un profeta, come uno dei profeti".
NT greco ἀκούσας δὲ ⸀ὁ Ἡρῴδης ⸀ἔλεγεν· Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην, οὗτος ⸀ἠγέρθη.
6,16 WH Treg NIV ] - RP • ἔλεγεν WH Treg NIV ] εἶπεν ὅτι RP • ἠγέρθη WH NA ] ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν Treg; ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη NIV; ἐστιν αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν RP
CEI 2008 Mc6,16Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: "Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto!".
NT greco 6,17Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν·
CEI 2008 McProprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata.
6,17-29 Martirio di Giovanni il Battista (vedi Mt 14,3-12; Lc 3,19-20)
NT greco 6,18ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου.
CEI 2008 Mc6,18Giovanni infatti diceva a Erode: "Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello".
NT greco 6,19ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο·
CEI 2008 Mc6,19Per questo Erodìade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva,
NT greco ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ⸀ἠπόρει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν.
6,20 ἠπόρει WH NIV ] ἐποίει Treg RP
CEI 2008 Mc6,20perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui; nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri.
NT greco Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ⸀ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας,
6,21 ἐποίησεν WH Treg NIV ] ἐποίει RP
CEI 2008 Mc6,21Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea.
NT greco καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς ⸂αὐτῆς τῆς⸃ Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης ⸂καὶ ἀρεσάσης⸃ τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις, ⸂εἶπεν ὁ βασιλεὺς⸃ τῷ κορασίῳ· Αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι·
6,22 αὐτῆς τῆς Treg RP ] αὐτοῦ WH NIV • καὶ ἀρεσάσης RP ] ἤρεσεν WH Treg NIV • εἶπεν ὁ βασιλεὺς NIV RP ] ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν WH Treg
CEI 2008 Mc6,22Entrata la figlia della stessa Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: "Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò".
NT greco καὶ ὤμοσεν ⸀αὐτῇ· ⸂Ὅ τι⸃ ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.
6,23 αὐτῇ WH Treg NIV RP ] + πολλά NA • Ὅ τι NIV ] Ὅτι WH; ὅτι Ὃ Treg RP
CEI 2008 Mc6,23E le giurò più volte: "Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno".
NT greco ⸀καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς· Τί ⸀αἰτήσωμαι; ἡ δὲ εἶπεν· Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ ⸀βαπτίζοντος.
6,24 καὶ WH Treg NIV ] Ἡ δὲ RP • αἰτήσωμαι WH Treg NIV ] αἰτήσομαι RP • βαπτίζοντος WH Treg NIV ] βαπτιστοῦ RP
CEI 2008 Mc6,24Ella uscì e disse alla madre: "Che cosa devo chiedere?". Quella rispose: "La testa di Giovanni il Battista".
NT greco καὶ εἰσελθοῦσα ⸀εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα· Θέλω ἵνα ⸂ἐξαυτῆς δῷς μοι⸃ ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
6,25 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • ἐξαυτῆς δῷς μοι WH Treg NIV ] μοι δῷς ἐξαυτῆς RP
CEI 2008 Mc6,25E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: "Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista".
NT greco καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς ⸀ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν ⸂ἀθετῆσαι αὐτήν⸃·
6,26 ἀνακειμένους WH Treg NIV ] συνανακειμένους RP • ἀθετῆσαι αὐτήν WH Treg NIV ] αὐτὴν ἀθετῆσαι RP
CEI 2008 Mc6,26Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto.
NT greco καὶ ⸀εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ⸀ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. ⸀καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ
6,27 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • ἐνέγκαι WH Treg NIV ] ἐνεχθῆναι RP • καὶ WH Treg NIV ] Ὁ δὲ RP
CEI 2008 Mc6,27E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione
NT greco 6,28καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς.
CEI 2008 Mc6,28e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre.
NT greco 6,29καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ.
CEI 2008 Mc6,29I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.
NT greco Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ⸀πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν.
6,30 πάντα WH Treg NIV ] + καὶ RP
CEI 2008 McGli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato.
6,30 IL PANE E GLI ALTRI SEGNI (6,30-8,26)
 Gesù moltiplica i pani e i pesci (vedi Mt 14,13-21; Lc 9,10-17; Gv 6,1-15)
NT greco καὶ ⸀λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ’ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον καὶ ⸀ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν.
6,31 λέγει WH Treg NIV ] εἶπεν RP • ἀναπαύσασθε WH Treg NIV ] ἀναπαύεσθε RP
CEI 2008 Mc6,31Ed egli disse loro: "Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'". Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare.
NT greco καὶ ἀπῆλθον ⸂ἐν τῷ πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον⸃ κατ’ ἰδίαν.
6,32 ἐν τῷ πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον WH NIV ] εἰς ἔρημον τόπον τῷ πλοίῳ Treg RP
CEI 2008 Mc6,32Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte.
NT greco καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ⸀ἐπέγνωσαν πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον ⸀αὐτούς.
6,33 ἐπέγνωσαν NIV ] + αὐτὸν RP; ἔγνωσαν WH Treg
CEI 2008 Mc6,33Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.
NT greco καὶ ἐξελθὼν ⸀εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ ⸀αὐτοὺς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.
6,34 εἶδεν WH Treg NIV ] + ὁ Ἰησοῦς RP • αὐτοὺς WH Treg NIV ] αὐτοῖς RP
CEI 2008 Mc6,34Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
NT greco Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ⸀ἔλεγον ὅτι Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή·
6,35 ἔλεγον WH Treg NIV ] λέγουσιν RP
CEI 2008 Mc6,35Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: "Il luogo è deserto ed è ormai tardi;
NT greco ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς ⸂τί φάγωσιν⸃.
6,36 τί φάγωσιν WH Treg NIV ] ἄρτους. Τί γὰρ φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν RP
CEI 2008 Mc6,36congedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare".
NT greco ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. καὶ λέγουσιν αὐτῷ· Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους καὶ ⸀δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν;
6,37 δώσομεν WH Treg NIV ] δῶμεν RP
CEI 2008 McMa egli rispose loro: "Voi stessi date loro da mangiare". Gli dissero: "Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?".
6,37 Un denaro era il compenso per una giornata di lavoro.
NT greco ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· Πόσους ⸂ἔχετε ἄρτους⸃; ⸀ὑπάγετε ἴδετε. καὶ γνόντες λέγουσιν· Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας.
6,38 ἔχετε ἄρτους WH ] ἄρτους ἔχετε Treg NIV RP • ὑπάγετε WH Treg NIV ] + καὶ RP
CEI 2008 Mc6,38Ma egli disse loro: "Quanti pani avete? Andate a vedere". Si informarono e dissero: "Cinque, e due pesci".
NT greco καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ⸀ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ.
6,39 ἀνακλῖναι Treg NIV RP ] ἀνακλιθῆναι WH
CEI 2008 Mc6,39E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull'erba verde.
NT greco καὶ ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαὶ ⸀κατὰ ἑκατὸν καὶ ⸁κατὰ πεντήκοντα.
6,40 ⸀κατὰ WH Treg NIV ] ἀνὰ RP • ⸁κατὰ WH Treg NIV ] ἀνὰ RP
CEI 2008 Mc6,40E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta.
NT greco καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς ⸀αὐτοῦ ἵνα ⸀παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν.
6,41 αὐτοῦ NIV RP ] - WH Treg • παρατιθῶσιν WH NIV ] παραθῶσιν Treg RP
CEI 2008 Mc6,41Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti.
NT greco 6,42καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν·
CEI 2008 Mc6,42Tutti mangiarono a sazietà,
NT greco καὶ ἦραν ⸂κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα⸃ καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων.
6,43 κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα WH NIV ]  κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πληρώματα Treg; κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις RP
CEI 2008 Mc6,43e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci.
NT greco καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες ⸂τοὺς ἄρτους⸃ πεντακισχίλιοι ἄνδρες.
6,44 τοὺς ἄρτους WH Treg RP NA ] - NIV
CEI 2008 Mc6,44Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.
NT greco Καὶ ⸀εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν ⸂εἰς τὸ πέραν⸃ πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ⸀ἀπολύει τὸν ὄχλον.
6,45 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • εἰς τὸ πέραν WH Treg RP NA ] - NIV • ἀπολύει WH Treg NIV ] ἀπολύσῃ RP
CEI 2008 McE subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Betsàida, finché non avesse congedato la folla.
6,45-52 Gesù cammina sulle acque (vedi Mt 14,22-33Gv 6,15-21)
NT greco 6,46καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.
CEI 2008 Mc6,46Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare.
NT greco 6,47Καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς.
CEI 2008 Mc6,47Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli, da solo, a terra.
NT greco καὶ ⸀ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος ⸀αὐτοῖς, περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς.
6,48 ἰδὼν WH Treg NIV ] εἶδεν RP • αὐτοῖς WH Treg NIV ] + καὶ RP
CEI 2008 Mc6,48Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli.
NT greco οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ⸂ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα⸃ ἔδοξαν ⸂ὅτι φάντασμά ἐστιν⸃ καὶ ἀνέκραξαν,
6,49 ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα WH NIV ] περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης Treg RP • ὅτι φάντασμά ἐστιν WH NIV ] φάντασμα εἶναι Treg RP
CEI 2008 Mc6,49Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: "È un fantasma!", e si misero a gridare,
NT greco πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ ἐταράχθησαν. ⸂ὁ δὲ εὐθὺς⸃ ἐλάλησεν μετ’ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς· Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε.
6,50 δὲ εὐθὺς WH NIV ] καὶ εὐθὺς Treg; Καὶ εὐθέως RP
CEI 2008 Mc6,50perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: "Coraggio, sono io, non abbiate paura!".
NT greco καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. καὶ λίαν ⸂ἐκ περισσοῦ⸃ ἐν ἑαυτοῖς ⸀ἐξίσταντο,
6,51 ἐκ περισσοῦ Treg NIV RP ] - WH • ἐξίσταντο WH Treg NIV ] + καὶ ἐθαύμαζον RP
CEI 2008 Mc6,51E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati,
NT greco οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, ⸂ἀλλ’ ἦν⸃ αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη.
6,52 ἀλλ᾽ ἦν WH Treg NIV ] ἦν γὰρ RP
CEI 2008 Mc6,52perché non avevano compreso il fatto dei pani: il loro cuore era indurito.
NT greco Καὶ διαπεράσαντες ⸂ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον εἰς⸃ Γεννησαρὲτ καὶ προσωρμίσθησαν.
6,53 ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον εἰς WH NIV ] ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν Treg RP
CEI 2008 McCompiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret e approdarono.
6,53-56 Guarigioni nella regione di Gennèsaret (vedi Mt 14,34-36)
NT greco καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου ⸀εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν
6,54 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP
CEI 2008 Mc6,54Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe
NT greco ⸂περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην καὶ⸃ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον ⸀ὅτι ἐστίν.
6,55 περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην καὶ WH Treg NIV ] περιδραμόντες ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην RP • ὅτι WH NIV ] + ἐκεῖ Treg RP
CEI 2008 Mc6,55e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse.
NT greco καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ ⸂εἰς πόλεις ἢ εἰς⸃ ἀγροὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς ⸀ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται· καὶ ὅσοι ἂν ⸀ἥψαντο αὐτοῦ ἐσῴζοντο.
6,56 εἰς πόλεις ἢ εἰς WH Treg NIV ] πόλεις ἢ RP • ἐτίθεσαν WH Treg NIV ] ἐτίθουν RP • ἥψαντο WH Treg NIV ] ἥπτοντο RP
CEI 2008 Mc6,56E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello; e quanti lo toccavano venivano salvati.