Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Marco

NT greco Torna al libro

CEI 2008 Vai al libro

NT greco 13 13,1 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ· Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί.
CEI 2008 Mentre usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: "Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!".
13,1-2 Splendore e rovina del tempio (vedi Mt 24,1-2; Lc 21,5-6)
NT greco καὶ ὁ ⸀Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ⸀ὧδε λίθος ἐπὶ ⸀λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.
13,Ἰησοῦς WH Treg NIV ] + ἀποκριθεὶς RP • ὧδε WH Treg NIV ] - RP • λίθον WH Treg NIV ] λίθῷ RP
CEI 2008 13,2 Gesù gli rispose: "Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta".
13,2
NT greco Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ⸀ἐπηρώτα αὐτὸν κατ’ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας·
13,ἐπηρώτα WH Treg NIV ] ἐπηρώτων RP
CEI 2008 Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte:
13,3-23 Gesù annuncia dolori, persecuzioni e sacrilegi (vedi Mt 24,3-25.42; Lc 21,7-24)
NT greco Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ⸂ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα⸃.
13,ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα WH Treg NIV ] πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι RP
CEI 2008 13,4 "Di' a noi: quando accadranno queste cose e quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi?".
13,4
NT greco ὁ δὲ Ἰησοῦς ⸂ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς⸃· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·
13,ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς WH Treg NIV ] ἀποκριθεὶς αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν RP
CEI 2008 13,5 Gesù si mise a dire loro: "Badate che nessuno v'inganni!
13,5
NT greco ⸀πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
13,πολλοὶ WH NIV ] + γὰρ Treg RP
CEI 2008 13,6 Molti verranno nel mio nome, dicendo: "Sono io", e trarranno molti in inganno.
13,6
NT greco ὅταν δὲ ⸀ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· ⸀δεῖ γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω τὸ τέλος.
13,ἀκούσητε WH NIV RP ] ἀκούετε Treg • δεῖ WH NIV ] + γὰρ Treg RP
CEI 2008 13,7 E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi; deve avvenire, ma non è ancora la fine.
13,7
NT greco ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ’ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ⸀ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ⸁ἔσονται ⸀λιμοί· ⸀ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα.
13,⸀ἔσονται WH Treg NIV ] καὶ ἔσονται RP • ⸁ἔσονται WH NIV ] καὶ ἔσονται Treg RP • λιμοί WH Treg NIV ] + καὶ ταραχαί RP • ἀρχὴ WH Treg NIV ] ἀρχαὶ RP
CEI 2008 13,8 Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie: questo è l'inizio dei dolori.
13,8
NT greco βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· ⸀παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
13,παραδώσουσιν WH NIV ] + γὰρ Treg RP
CEI 2008 13,9 Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro.
13,9
NT greco καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη ⸂πρῶτον δεῖ⸃ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.
13,πρῶτον δεῖ WH Treg NIV ] δεῖ πρῶτον RP
CEI 2008 13,10 Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni.
13,10
NT greco ⸂καὶ ὅταν⸃ ⸀ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί ⸀λαλήσητε, ἀλλ’ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον.
13,καὶ ὅταν WH Treg NIV ] Ὅταν δὲ RP • ἄγωσιν WH Treg NIV ] ἀγάγωσιν RP • λαλήσητε WH Treg NIV ] + μηδὲ μελετᾶτε RP
CEI 2008 13,11 E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato: perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo.
13,11
NT greco ⸂καὶ παραδώσει⸃ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς·
13,καὶ παραδώσει WH Treg NIV ] Παραδώσει δὲ RP
CEI 2008 13,12 Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno.
13,12
NT greco 13,13 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.
CEI 2008 13,13 Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
13,13
NT greco Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ⸀ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,
13,ἑστηκότα WH Treg NIV ] τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς RP
CEI 2008 Quando vedrete l'abominio della devastazione presente là dove non è lecito - chi legge, comprenda -, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti,
13,14 l’abominio della devastazione: allude a Dn 9,27, dove si ricorda l’altare di Zeus fatto erigere nel tempio da Antioco IV Epìfane nel 168 a.C. Secondo alcuni, l’espressione fa riferimento alla rovina del tempio nel 70 d.C.; per altri è affermazione iperbolica di una grande prova contro la fede.
NT greco ⸀ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ ⸀καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω ⸂τι ἆραι⸃ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
13,ὁ WH NIV ] + δὲ Treg RP NA • καταβάτω WH NIV ] + εἰς τὴν οἰκίαν Treg RP • τι ἆραι WH Treg ] ἆραί τι NIV RP
CEI 2008 13,15 chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a prendere qualcosa nella sua casa,
13,15
NT greco καὶ ὁ εἰς τὸν ⸀ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.
13,ἀγρὸν WH Treg NIV ] + ὢν RP
CEI 2008 13,16 e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello.
13,16
NT greco 13,17 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
CEI 2008 13,17 In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano!
13,17
NT greco προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ ⸀γένηται χειμῶνος·
13,γένηται WH Treg NIV ] + ἡ φυγὴ ὑμῶν RP
CEI 2008 13,18 Pregate che ciò non accada d'inverno;
13,18
NT greco ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως ⸀ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.
13,ἣν WH Treg NIV ] ἧς RP
CEI 2008 13,19 perché quelli saranno giorni di tribolazione, quale non vi è mai stata dall'inizio della creazione, fatta da Dio, fino ad ora, e mai più vi sarà.
13,19
NT greco καὶ εἰ μὴ ⸂ἐκολόβωσεν κύριος⸃ τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας.
13,ἐκολόβωσεν κύριος WH NIV ] κύριος ἐκολόβωσεν Treg RP
CEI 2008 13,20 E se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma, grazie agli eletti che egli si è scelto, ha abbreviato quei giorni.
13,20
NT greco ⸀καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· ⸀Ἴδε ὧδε ὁ ⸀χριστός, ⸁Ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε·
13,καὶ WH Treg NIV ] - RP • ⸀Ἴδε WH Treg NIV ] Ἰδού RP • χριστός WH NIV ] + ἢ Treg RP • ⸁Ἴδε WH Treg NIV ] Ἰδού RP
CEI 2008 13,21 Allora, se qualcuno vi dirà: "Ecco, il Cristo è qui; ecco, è là", voi non credeteci;
13,21
NT greco ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν εἰ ⸀δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς·
13,δυνατὸν WH NIV ] + καὶ Treg RP
CEI 2008 13,22 perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti.
13,22
NT greco ὑμεῖς δὲ βλέπετε· ⸀προείρηκα ὑμῖν πάντα.
13,προείρηκα WH Treg NIV ] ἰδού προείρηκα RP
CEI 2008 13,23 Voi, però, fate attenzione! Io vi ho predetto tutto.
13,23
NT greco 13,24 Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,
CEI 2008 In quei giorni, dopo quella tribolazione,

il sole si oscurerà,
la luna non darà più la sua luce,
13,24-37 Vegliare per la venuta del Figlio dell’uomo (vedi Mt 24,29-36; Lc 21,25-33)
13,24-25 Citazione di Is 13,10; 34,4.
NT greco καὶ οἱ ἀστέρες ⸂ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες⸃, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται.
13,ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες WH Treg NIV ] τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες RP
CEI 2008 13,25 le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.

13,25
NT greco 13,26 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης·
CEI 2008 Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria.
13,26 Citazione di Dn 7,13-14.
NT greco καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ⸀ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ⸀ἐκλεκτοὺς ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ.
13,ἀγγέλους WH Treg NIV ] + αὐτοῦ RP • ἐκλεκτοὺς Treg ] + αὐτοῦ WH NIV RP
CEI 2008 13,27 Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.
13,27
NT greco Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ⸂ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς⸃ ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·
13,ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς WH Treg NIV ] αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος RP
CEI 2008 13,28 Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina.
13,28
NT greco οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ⸂ἴδητε ταῦτα⸃ γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
13,ἴδητε ταῦτα WH Treg NIV ] ταῦτα ἴδητε RP
CEI 2008 13,29 Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.
13,29
NT greco ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ⸂ταῦτα πάντα⸃ γένηται.
13,ταῦτα πάντα WH Treg NIV ] πάντα ταῦτα RP
CEI 2008 13,30 In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga.
13,30
NT greco ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ⸀παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ ⸀μὴ ⸁παρελεύσονται.
13,⸀παρελεύσονται WH Treg NIV ] παρελεύσεται RP • μὴ NIV RP ] - WH Treg • ⸁παρελεύσονται WH Treg NIV ] παρέλθωσιν RP
CEI 2008 13,31 Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
13,31
NT greco Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ ⸀τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ⸀ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ.
13,τῆς WH Treg NIV ] - RP • ἐν WH Treg NIV ] οἱ ἐν RP
CEI 2008 13,32 Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre.
13,32
NT greco βλέπετε ⸀ἀγρυπνεῖτε, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν·
13,ἀγρυπνεῖτε WH NIV ] + καὶ προσεύχεσθε Treg RP
CEI 2008 13,33 Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento.
13,33
NT greco ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ⸀ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ.
13,ἑκάστῳ WH Treg NIV ] καὶ ἑκάστῳ RP
CEI 2008 13,34 È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.
13,34
NT greco γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ⸀ἢ ὀψὲ ἢ ⸀μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ,
13,ἢ WH Treg NIV ] - RP • μεσονύκτιον WH Treg NIV ] μεσονυκτίου RP
CEI 2008 13,35 Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino;
13,35
NT greco 13,36 μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας·
CEI 2008 13,36 fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati.
13,36
NT greco ⸀ὃ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω· γρηγορεῖτε.
13,ὃ WH Treg NIV ] Ἃ RP
CEI 2008 13,37 Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!".


13,37