Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Marco

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 16 Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου ⸀Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ⸂ἡ τοῦ⸃ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.
16,1 Μαρία Treg NIV RP ] ἡ Μαρία WH • ἡ τοῦ WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 Mc Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo.
16,1-8 Il sepolcro vuoto (vedi Mt 28,1-10Lc 24,1-12Gv 20,1-10)
NT greco καὶ λίαν πρωῒ ⸂τῇ μιᾷ τῶν⸃ σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου.
16,2 τῇ μιᾷ τῶν WH NIV ] μιᾷ τῶν Treg; τῆς μιᾶς RP
CEI 2008 Mc16,2Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole.
NT greco καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ⸀ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;
16,3 ἐκ WH NIV RP ] ἀπὸ Treg
CEI 2008 Mc16,3Dicevano tra loro: "Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?".
NT greco καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ⸀ἀποκεκύλισται ὁ λίθος, ἦν γὰρ μέγας σφόδρα.
16,4 ἀποκεκύλισται NIV RP ] ἀνακεκύλισται WH Treg
CEI 2008 Mc16,4Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande.
NT greco 16,5καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν.
CEI 2008 Mc16,5Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura.
NT greco 16,6ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν·
CEI 2008 Mc16,6Ma egli disse loro: "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto.
NT greco 16,7ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν.
CEI 2008 Mc16,7Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto"".
NT greco καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν ⸀γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις· καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν, ἐφοβοῦντο ⸁γάρ. ⟦Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι’ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν.⟧ ⟦
16,8 ⸀γὰρ WH Treg NIV ] δὲ RP • ⸁γάρ WH NA] + 9-2
CEI 2008 McEsse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite.
16,8 La fuga e il silenzio delle donne possono essere spiegati come l’istintiva reazione umana di fronte al rivelarsi della potenza di Dio.
NT greco Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ⸀παρ’ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια.
16,9 παρ᾽ ⟦WH⟧ Treg NIV ] ἀφ᾽ RP
CEI 2008 McRisorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni.
16,9 ALTRI RACCONTI PASQUALI (16,9-20)
 Questi versetti (omessi in alcuni manoscritti autorevoli, mentre altri manoscritti hanno un testo diverso) sono noti come finale “deuterocanonica”, cioè non sempre accolta nei primi secoli. Probabilmente sono un supplemento aggiunto in un secondo tempo, per dare un rapido riassunto delle apparizioni del Risorto.
 Gesù appare a Maria Maddalena
 Per l’apparizione a Maria di Màgdala vedi Gv 20,11-18; Mt 28,1.9-10.
NT greco 16,10ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ’ αὐτοῦ γενομένοις πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν·
CEI 2008 Mc16,10Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto.
NT greco 16,11κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ’ αὐτῆς ἠπίστησαν.
CEI 2008 Mc16,11Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero.
NT greco 16,12Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν·
CEI 2008 McDopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna.
16,12-18 Gesù appare ai discepoli (vedi Mt 28,16-20Lc 24,36-49Gv 20,19-23)
Vedi Lc 24,13-35.
NT greco 16,13κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν.
CEI 2008 Mc16,13Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non credettero neppure a loro.
NT greco Ὕστερον ⸀δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ⸀ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν.
16,14 δὲ ⟦WH⟧ Treg NIV ] - RP • ἐγηγερμένον Treg NIV RP ] + ἐκ νεκρῶν ⟦WH⟧
CEI 2008 Mc16,14Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto.
NT greco 16,15καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
CEI 2008 Mc16,15E disse loro: "Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.
NT greco 16,16ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.
CEI 2008 Mc16,16Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.
NT greco σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ⸂ταῦτα παρακολουθήσει⸃, ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν ⸀καιναῖς,
16,17 ταῦτα παρακολουθήσει NIV RP ] ἀκολουθήσει ταῦτα ⟦WH⟧ Treg • καιναῖς NIV RP ] - ⟦WH⟧ Treg
CEI 2008 McQuesti saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove,
16,17-18 La missione universale è confermata da segni: essi accompagnano l’annuncio e sono anticipazione di quella salvezza piena, che è attesa nel futuro di Dio. L’evangelista ne elenca cinque. Il dono di parlare lingue sconosciute manifesta la presenza dello Spirito di Dio (vedi At 2,2-410,46; 19,6;1Cor 12,28; 14,2).
NT greco ⸀ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν.
16,18 ὄφεις RP ] καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ⟦WH⟧ Treg NIV
CEI 2008 Mc16,18prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno".
NT greco Ὁ μὲν οὖν κύριος ⸀Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ.
16,19 Ἰησοῦς ⟦WH⟧ Treg NIV ] -RP
CEI 2008 McIl Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
16,19-20 Ascensione di Gesù e missione dei discepoli (vedi Lc 24,50-53At 1,9-11)
NT greco ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων ⸀σημείων.⟧
16,20 σημείων ⟦WH⟧ Treg NIV ] + Ἀμήν RP
CEI 2008 Mc16,20Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.