Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BibbiaEDU-logo

Romani

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 12 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν ⸂εὐάρεστον τῷ θεῷ⸃, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν·
12,1 εὐάρεστον τῷ θεῷ Treg NIV RP ] τῷ θεῷ εὐάρεστον WH
CEI 2008 Rm Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale.
12,1 LA VITA AL SERVIZIO DI DIO (12,1-15,33)
-15,33 Paolo trae le conseguenze dell’esposizione dottrinale precedente e presenta un progetto di vita al servizio di Dio, che si articola nei diversi ambiti dell’esistenza cristiana: da quello comunitario a quello delle relazioni personali, dai rapporti pacifici con tutti ai doveri verso le istituzioni civili.
 Carisma e ministeri
NT greco καὶ μὴ ⸀συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ ⸀μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ ⸀νοός, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον.
12,2 συσχηματίζεσθε WH Treg NIV ] συσχηματίζεσθαι RP • μεταμορφοῦσθε WH Treg NIV ] μεταμορφοῦσθαι RP • νοός WH Treg NIV ] + ὑμῶν RP
CEI 2008 RmNon conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
12,2 Il cristiano vive la sua vita come servizio spirituale di Dio, nella ricerca della sua volontà, che ha il centro e la pienezza nell’amore. L’esercizio dei diversi carismi o doni spirituali nella comunità ecclesiale, che è il corpo di Cristo, è l’attuazione della fede per mezzo dell’amore.
NT greco 12,3Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ ὑπερφρονεῖν παρ’ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως.
CEI 2008 Rm12,3Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato.
NT greco καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι ⸂πολλὰ μέλη⸃ ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν,
12,4 πολλὰ μέλη WH Treg NIV ] μέλη πολλὰ RP
CEI 2008 Rm12,4Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione,
NT greco οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ⸀τὸ δὲ καθ’ εἷς ἀλλήλων μέλη.
12,5 τὸ WH Treg NIV ] ὁ RP
CEI 2008 Rm12,5così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri.
NT greco 12,6ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως,
CEI 2008 Rm12,6Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che detta la fede;
NT greco 12,7εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ,
CEI 2008 Rm12,7chi ha un ministero attenda al ministero; chi insegna si dedichi all'insegnamento;
NT greco 12,8εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι.
CEI 2008 Rm12,8chi esorta si dedichi all'esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; chi presiede, presieda con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con gioia.
NT greco 12,9Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ·
CEI 2008 RmLa carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene;
12,9-21 Regole di vita cristiana
NT greco 12,10τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι,
CEI 2008 Rm12,10amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda.
NT greco 12,11τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ κυρίῳ δουλεύοντες,
CEI 2008 Rm12,11Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore.
NT greco 12,12τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες,
CEI 2008 Rm12,12Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
NT greco 12,13ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες.
CEI 2008 Rm12,13Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell'ospitalità.
NT greco εὐλογεῖτε τοὺς ⸀διώκοντας, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.
12,14 διώκοντας WH ] + ὑμᾶς Treg NIV RP
CEI 2008 Rm12,14Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite.
NT greco χαίρειν μετὰ ⸀χαιρόντων, κλαίειν μετὰ κλαιόντων.
12,15 χαιρόντων WH Treg NIV ] + καὶ RP
CEI 2008 Rm12,15Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono nel pianto.
NT greco 12,16τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες, μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ’ ἑαυτοῖς.
CEI 2008 Rm12,16Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi.
NT greco 12,17μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες· προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων·
CEI 2008 Rm12,17Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini.
NT greco 12,18εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες·
CEI 2008 Rm12,18Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti.
NT greco 12,19μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ, γέγραπται γάρ· Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει κύριος.
CEI 2008 RmNon fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: Spetta a me fare giustizia, io darò a ciascuno il suo, dice il Signore.
12,19-20 Citazioni di Dt 32,35Pr 25,21-22.
NT greco ⸂ἀλλὰ ἐὰν⸃ πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
12,20 ἀλλὰ ἐὰν WH Treg NIV ] Ἐὰν οὖν RP
CEI 2008 Rm12,20Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, accumulerai carboni ardenti sopra il suo capo.
NT greco 12,21μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.
CEI 2008 Rm12,21Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.