Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
BibbiaEDU-logo

2 Timòteo

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 2 2,1Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
CEI 2008 2Tm E tu, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù:
2,1-7 Soffri insieme con me
NT greco 2,2καὶ ἃ ἤκουσας παρ’ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι.
CEI 2008 2Tmle cose che hai udito da me davanti a molti testimoni, trasmettile a persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri.
2,2 La tradizione, in cui si custodisce e trasmette il vangelo di Gesù Cristo, passa attraverso la catena ininterrotta dei pastori.
NT greco ⸀συγκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃.
2,3 συγκακοπάθησον WH Treg NIV ] Σὺ οὖν κακοπάθησον RP • Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] Ἰησοῦ χριστοῦ RP
CEI 2008 2Tm2,3Come un buon soldato di Gesù Cristo, soffri insieme con me.
NT greco 2,4οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ·
CEI 2008 2Tm2,4Nessuno, quando presta servizio militare, si lascia prendere dalle faccende della vita comune, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato.
NT greco 2,5ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ·
CEI 2008 2Tm2,5Anche l'atleta non riceve il premio se non ha lottato secondo le regole.
NT greco 2,6τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν.
CEI 2008 2Tm2,6Il contadino, che lavora duramente, dev'essere il primo a raccogliere i frutti della terra.
NT greco νόει ⸀ὃ λέγω· ⸀δώσει γάρ σοι ὁ κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν.
2,7 ὃ WH Treg NIV ] ἃ RP • δώσει WH Treg NIV ] δῴη RP
CEI 2008 2Tm2,7Cerca di capire quello che dico, e il Signore ti aiuterà a comprendere ogni cosa.

NT greco 2,8Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου·
CEI 2008 2TmRicòrdati di Gesù Cristo,
risorto dai morti,
discendente di Davide,
come io annuncio nel mio Vangelo,
2,8-13 Ricòrdati di Gesù Cristo
NT greco 2,9ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος. ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται·
CEI 2008 2Tm2,9per il quale soffro
fino a portare le catene come un malfattore.

Ma la parola di Dio non è incatenata!
NT greco 2,10διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου.
CEI 2008 2Tm2,10Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna.
NT greco 2,11πιστὸς ὁ λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συζήσομεν·
CEI 2008 2TmQuesta parola è degna di fede:

Se moriamo con lui, con lui anche vivremo;
2,11-13  Il contenuto tradizionale del Vangelo, che è la parola di Dio, viene racchiuso in un frammento in cui si avverte l’eco della proclamazione liturgica in forma di inno (testi simili in 1Tm 3,166,15-16).
NT greco εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν· εἰ ⸀ἀρνησόμεθα, κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς·
2,12 ἀρνησόμεθα WH Treg NIV ] ἀρνούμεθα RP
CEI 2008 2Tm2,12se perseveriamo, con lui anche regneremo;
se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà;
NT greco εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει· ⸀ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν οὐ δύναται.
2,13 ἀρνήσασθαι RP ] + γὰρ WH Treg NIV
CEI 2008 2Tm2,13se siamo infedeli, lui rimane fedele,
perché non può rinnegare se stesso.

NT greco Ταῦτα ὑπομίμνῃσκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ ⸀κυρίου, μὴ λογομαχεῖν, ⸀ἐπ’ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.
2,14 κυρίου RP ] θεοῦ WH Treg NIV • ἐπ᾽ WH Treg NIV ] εἰς RP
CEI 2008 2TmRichiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta.
2,14-21 Guardarsi dagli eretici
NT greco 2,15σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.
CEI 2008 2Tm2,15Sfòrzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità.
NT greco 2,16τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο· ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας,
CEI 2008 2Tm2,16Evita le chiacchiere vuote e perverse, perché spingono sempre più all'empietà quelli che le fanno;
NT greco 2,17καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος,
CEI 2008 2Tmla parola di costoro infatti si propagherà come una cancrena. Fra questi vi sono Imeneo e Filèto,
2,17 Il nome di uno dei due falsi maestri, Imeneo, compare anche in 1Tm 1,20.
NT greco οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, ⸀λέγοντες ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν.
2,18 λέγοντες WH Treg ] + τὴν NIV RP
CEI 2008 2Tmi quali hanno deviato dalla verità, sostenendo che la risurrezione è già avvenuta e così sconvolgono la fede di alcuni.
2,18  I falsi maestri, esasperando un elemento della tradizione paolina, affermano che la risurrezione è solo un evento spirituale, che si realizza con il battesimo.
NT greco 2,19ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην· Ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καί· Ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου.
CEI 2008 2TmTuttavia le solide fondamenta gettate da Dio resistono e portano questo sigillo: Il Signore conosce quelli che sono suoi, e ancora: Si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore.
2,19 Le pietre di fondazione degli edifici erano sigillate e ornate da iscrizioni. Questa immagine viene trasferita alla Chiesa, che poggia sul fondamento posto dal Signore. Le due iscrizioni che definiscono lo statuto della Chiesa sono riprese, con adattamenti, da Nm 16,5Sir 17,26 e Nm 16,26Is 26,1352,11.
NT greco 2,20Ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν·
CEI 2008 2TmIn una casa grande però non vi sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche di legno e di argilla; alcuni per usi nobili, altri per usi spregevoli.
2,20-21 L’immagine dei vasi, che in una casa servono a diversi usi, viene utilizzata per prospettare il diverso destino di quelli che, nella Chiesa, restano fedeli, o meno, alla loro condizione di santificati.
NT greco ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, ⸀εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον.
2,21 εὔχρηστον WH Treg NIV ] καὶ εὔχρηστον RP
CEI 2008 2Tm2,21Chi si manterrà puro da queste cose, sarà come un vaso nobile, santificato, utile al padrone di casa, pronto per ogni opera buona.
NT greco 2,22τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας.
CEI 2008 2TmSta' lontano dalle passioni della gioventù; cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace, insieme a quelli che invocano il Signore con cuore puro.
2,22-26 Badare alla propria condotta
NT greco 2,23τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσι μάχας·
CEI 2008 2Tm2,23Evita inoltre le discussioni sciocche e da ignoranti, sapendo che provocano litigi.
NT greco 2,24δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον,
CEI 2008 2Tm2,24Un servo del Signore non deve essere litigioso, ma mite con tutti, capace di insegnare, paziente,
NT greco ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε ⸀δώῃ αὐτοῖς ὁ θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας,
2,25 δώῃ NIV ] δῴη WH Treg; δῷ RP
CEI 2008 2Tm2,25dolce nel rimproverare quelli che gli si mettono contro, nella speranza che Dio conceda loro di convertirsi, perché riconoscano la verità
NT greco 2,26καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα.
CEI 2008 2Tm2,26e rientrino in se stessi, liberandosi dal laccio del diavolo, che li tiene prigionieri perché facciano la sua volontà.