Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4

2 Timòteo

NT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

NT greco 2 2,1 Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
Interconfessionale Voi stessi, fratelli, sapete bene che non sono venuto da voi inutilmente.
2,1 non inutilmente 1Ts 1,5.9.
NT greco 2,2 καὶ ἃ ἤκουσας παρ’ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι.
Interconfessionale Sapete che poco prima, nella città di Filippi, ero stato maltrattato e avevo sofferto. Eppure, anche in mezzo a molte difficoltà, Dio mi ha dato la forza di annunziarvi il messaggio del suo *Vangelo.
2,2 Filippi: vedi nota a Filippesi 1,1. 2,2 sofferenze e offese a Filippi At 16,19-24. — lotte a Tessalonica At 17,1-5.
NT greco ⸀συγκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃.
2,3 συγκακοπάθησον WH Treg NIV ] Σὺ οὖν κακοπάθησον RP • Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] Ἰησοῦ χριστοῦ RP
Interconfessionale Nella mia predicazione non c’era nessuna intenzione di dire il falso, di imbrogliare, di parlare con malizia.
2,3 Nella mia predicazione… malizia: altri: E il nostro invito alla fede non nasce da menzogna, né da disoneste intenzioni e neppure da inganno.
NT greco 2,4 οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ·
Interconfessionale Anzi, poiché Dio mi ha giudicato degno e mi ha affidato il messaggio del Vangelo, io parlo sempre in modo da avere non l’approvazione degli uomini, ma quella di Dio, il quale giudica anche le nostre intenzioni nascoste.
2,4 mi ha affidato il messaggio del Vangelo 1Tm 1,11. — non cerco l’approvazione degli uomini, ma quella di Dio Gal 1,10; 2Cor 5,9. — Dio giudica anche le nostre intenzioni nascoste Ger 11,20.
NT greco 2,5 ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ·
Interconfessionale Sapete bene che mai ho detto parole per far piacere a qualcuno o per mio interesse: Dio mi è testimone.
2,5 parole per far piacere 2Pt 2,3. — per interesse At 20,33. — Dio mi è testimone 1Ts 2,10.
NT greco 2,6 τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν.
Interconfessionale E mai ho cercato i complimenti degli uomini, né da voi, né dagli altri,
2,6 complimenti Gv 5,41.44.
NT greco νόει ⸀ὃ λέγω· ⸀δώσει γάρ σοι ὁ κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν.
2,7 ὃ WH Treg NIV ] ἃ RP • δώσει WH Treg NIV ] δῴη RP
Interconfessionale anche se potevo far valere la mia autorità di *apostolo di Cristo. Invece mi sono comportato tra voi con dolcezza, come una madre che ha cura dei suoi bambini.
2,7 come una madre Gal 4,19.
NT greco 2,8 Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου·
Interconfessionale Mi sono affezionato a voi, e vi ho voluto bene fino al punto che vi avrei dato non solo il messaggio di salvezza che viene da Dio, ma anche la mia vita.
2,8 messaggio di salvezza che viene da Dio e Parola di Dio (nel v. 9) sono due espressioni che danno il senso dell’espressione greca: Vangelo di Dio. 2,8 avrei dato anche la mia vita Gv 15,13.
NT greco 2,9 ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος. ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται·
Interconfessionale Infatti, fratelli, voi ricordate la dura fatica che ho affrontato: ho lavorato notte e giorno per potervi annunziare la parola di Dio, senza essere di peso a nessuno.
2,9 Parola di Dio: vedi nota 2,8. 2,9 lavoro manuale At 18,3; 20,33-35; 1Cor 4,12; 1Ts 4,11; 2Ts 3,7-12. — senza essere di peso a nessuno 2Cor 11,7-10; 12,13-18.
NT greco 2,10 διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου.
Interconfessionale 2,10 Voi siete, con Dio, testimoni del mio comportamento. Potete dire quanto è stato giusto, santo e corretto il mio modo di agire verso tutti i credenti.
NT greco 2,11 πιστὸς ὁ λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συζήσομεν·
Interconfessionale Sapete che ho agito verso ciascuno di voi, come fa un padre con i suoi figli.
2,11 come fa un padre 1Cor 4,15.
NT greco εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν· εἰ ⸀ἀρνησόμεθα, κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς·
2,12 ἀρνησόμεθα WH Treg NIV ] ἀρνούμεθα RP
Interconfessionale Vi ho esortati e incoraggiati, vi ho scongiurati di comportarvi in maniera degna di Dio, perché Dio vi chiama al suo regno e alla sua gloria.
2,12 comportatevi in maniera degna di Dio Ef 4,1-3+; Fil 1,27; 2Ts 1,5. — perché vi chiama alla sua gloria 1Pt 5,10.
NT greco εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει· ⸀ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν οὐ δύναται.
2,13 ἀρνήσασθαι RP ] + γὰρ WH Treg NIV
Interconfessionale Anche per questo ringrazio Dio continuamente: perché, quando noi vi abbiamo annunziato la parola di Dio, voi l’avete accolta e non l’avete considerata come semplice parola umana, ma proprio come parola di Dio. Essa è veramente tale, e agisce in voi che credete!
2,13 ringrazio Dio continuamente 1Ts 1,2; 2Ts 1,3; 2,13. — accogliere la parola Mc 4,16; At 11,1. — come parola di Dio Gal 1,11-12. — agisce in voi Fil 2,13.
NT greco Ταῦτα ὑπομίμνῃσκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ ⸀κυρίου, μὴ λογομαχεῖν, ⸀ἐπ’ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.
2,14 κυρίου RP ] θεοῦ WH Treg NIV • ἐπ᾽ WH Treg NIV ] εἰς RP
Interconfessionale Fratelli, voi avete seguito l’esempio delle comunità cristiane che in Giudea appartengono a Dio e credono in Cristo Gesù: infatti, anche voi avete incontrato difficoltà tra la vostra gente, come quei credenti hanno avuto difficoltà da parte di
2,14 avete seguito l’esempio delle comunità cristiane 1Ts 1,6+. — stesse difficoltà dei credenti in mezzo agli Ebrei At 17,5.13.
NT greco 2,15 σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.
Interconfessionale quegli stessi Ebrei che hanno messo a morte il Signore Gesù e i *profeti e hanno perseguitato anche noi; essi vanno contro la volontà di Dio e sono nemici di tutti gli uomini.
2,15 vanno contro la volontà di Dio: oppure: non piacciono a Dio. 2,15 quegli stessi Ebrei che hanno messo a morte Gesù e i profeti Mc 10,34; At 2,23; 7,52. — hanno perseguitato anche noi At 9,23.29; 13,45.50; 14,2.5.19; 17,5.13; 18,12.
NT greco 2,16 τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο· ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας,
Interconfessionale Vogliono impedirci di predicare ai pagani e di portarli alla salvezza. Ma così, essi non fanno altro che completare la serie dei loro peccati, e ormai il castigo di Dio è arrivato sopra di loro.
2,16 castigo di Dio: oppure semplicemente: l’ira (vedi nota a Romani 1,18). 2,16 completano la serie dei loro peccati Gn 15,16; Mt 23,32-33. — il castigo di Dio 1Ts 1,10+.
NT greco 2,17 καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος,
Interconfessionale 2,17 Quanto a me, fratelli, da poco ero stato costretto a separarmi da voi, e già avevo un gran desiderio di rivedervi. Ero lontano materialmente, ma non col cuore. Ero impaziente di rivedervi.
NT greco οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, ⸀λέγοντες ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν.
2,18 λέγοντες WH Treg ] + τὴν NIV RP
Interconfessionale 2,18 Così, più di una volta ho pensato di venire personalmente, ma *Satana me lo ha impedito.
NT greco 2,19 ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην· Ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καί· Ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου.
Interconfessionale Comunque voi, proprio voi, siete la mia speranza, la mia gioia, il segno di vittoria che potrò presentare con orgoglio davanti al Signore nostro Gesù, quando verrà.
2,19 segno di vittoria: oppure: corona (vedi nota a 1 Corinzi 9,25). 2,19 venuta del Signore Mt 24,3; 1Cor 15,23; 1Ts 3,13; 5,23; 2Ts 1,7.
NT greco 2,20 Ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν·
Interconfessionale Sì, la mia gloria e la mia gioia siete voi.
2,20 la mia gloria e la mia gioia Fil 2,16; 4,1; 2Ts 1,4.
NT greco ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, ⸀εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον.
2,21 εὔχρηστον WH Treg NIV ] καὶ εὔχρηστον RP
NT greco 2,22 τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας.
NT greco 2,23 τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσι μάχας·
NT greco 2,24 δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον,
NT greco ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε ⸀δώῃ αὐτοῖς ὁ θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας,
2,25 δώῃ NIV ] δῴη WH Treg; δῷ RP
NT greco 2,26 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα.