Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
BibbiaEDU-logo

Gàlati

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 1 1,1Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,
CEI 2008 Gal Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti,
1,1 SALUTO E AUGURIO (1,1-5)
NT greco 1,2καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·
CEI 2008 Gal1,2e tutti i fratelli che sono con me, alle Chiese della Galazia:
NT greco χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ⸂καὶ κυρίου ἡμῶν⸃ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
1,3 καὶ κυρίου ἡμῶν Treg RP] ἡμῶν καὶ κυρίου WH NIV
CEI 2008 Gal1,3grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo,
NT greco τοῦ δόντος ἑαυτὸν ⸀ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ⸂αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος⸃ πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,
1,4 ὑπὲρ WH NIV] περὶ Treg RP • αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος WH Treg NIV] ἐνεστῶτος αἰῶνος RP
CEI 2008 Gal1,4che ha dato se stesso per i nostri peccati al fine di strapparci da questo mondo malvagio, secondo la volontà di Dio e Padre nostro,
NT greco 1,5ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
CEI 2008 Gal1,5al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.
NT greco 1,6Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,
CEI 2008 GalMi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo voi passiate a un altro vangelo.
1,6 PAOLO, VERO APOSTOLO DI CRISTO (1,6-2,21)
 Severo rimprovero ai Gàlati
 Paolo tralascia la consueta preghiera di ringraziamento a Dio (vedi, ad esempio, Rm 1,8-12; 1Cor 1,4-9; 2Cor 1,3-7) e affronta subito in termini polemici il problema che gli sta a cuore: il vero apostolo di Cristo.
NT greco 1,7ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο· εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.
CEI 2008 Gal1,7Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo di Cristo.
NT greco ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ ⸀εὐαγγελίζηται ⸀ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.
1,8 εὐαγγελίζηται Treg NIV RP] εὐαγγελίσηται WH • ὑμῖν WH Treg RP NA] - NIV
CEI 2008 Gal1,8Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anàtema!
NT greco 1,9ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.
CEI 2008 GalL'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anàtema!
1,9 sia anàtema: equivale a “sia maledetto” ed esprime la reazione di Paolo contro chi attenta alla fede fondata sull’unico vangelo di Cristo.
NT greco Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; ⸀εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.
1,10 εἰ WH Treg NIV] + γὰρ RP
CEI 2008 Gal1,10Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo!
NT greco Γνωρίζω ⸀γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·
1,11 γὰρ WH Treg NIV] δὲ RP
CEI 2008 GalVi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano;
1,11-24 Il Vangelo annunziato da Paolo
NT greco οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, ⸀οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.
1,12 οὔτε WH NIV RP] οὐδὲ Treg
CEI 2008 Gal1,12infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.
NT greco 1,13Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,
CEI 2008 Gal1,13Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo: perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo,
NT greco 1,14καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.
CEI 2008 Gal1,14superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri.
NT greco ὅτε δὲ ⸀εὐδόκησεν ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ
1,15 εὐδόκησεν Holmes WHmarg] + ὁ θεὸς WH Treg NIV RP
CEI 2008 GalMa quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque
1,15  Paolo presenta la sua chiamata come quella dei profeti biblici (Is 49,1; Ger 1,5).
NT greco 1,16ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι,
CEI 2008 Gal1,16di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno,
NT greco 1,17οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.
CEI 2008 Galsenza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco.
1,17 mi recai in Arabia: si tratta probabilmente dell’Arabia detta Petrea, a sud di Damasco, che stava sotto l’influenza dei Nabatei, i quali avevano la loro capitale a Petra.
NT greco Ἔπειτα μετὰ ⸂ἔτη τρία⸃ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι ⸀Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·
1,18 ἔτη τρία Treg NIV RP] τρία ἔτη WH • Κηφᾶν WH Treg NIV] Πέτρον RP
CEI 2008 GalIn seguito, tre anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui quindici giorni;
1,18  Cefa: Pietro, il primo del gruppo dei Dodici (Mt 16,18; Gv 1,42); Paolo si preoccupa di conoscerlo a motivo della sua autorità nella Chiesa (1Cor 1,12; 9,5).
NT greco 1,19ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου.
CEI 2008 Galdegli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore.
1,19  Giacomo: capo della Chiesa di Gerusalemme, è presentato con una qualifica autorevole come fratello del Signore, cioè uno della famiglia, ossia parente, di Gesù (At 1,14; 12,17; 1Cor 9,5).
NT greco 1,20ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.
CEI 2008 Gal1,20In ciò che vi scrivo - lo dico davanti a Dio - non mentisco.
NT greco 1,21ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.
CEI 2008 GalPoi andai nelle regioni della Siria e della Cilìcia.
1,21 Dell’attività di Paolo ad Antiòchia in Siria e a Tarso in Cilicia, si parla in At 9,3011,25-26.
NT greco 1,22ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ,
CEI 2008 Gal1,22Ma non ero personalmente conosciuto dalle Chiese della Giudea che sono in Cristo;
NT greco 1,23μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,
CEI 2008 Gal1,23avevano soltanto sentito dire: "Colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere".
NT greco 1,24καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν θεόν.
CEI 2008 Gal1,24E glorificavano Dio per causa mia.