Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4

2 Timòteo

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 2 2,1 Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
CEI 1974 2,1 Tu dunque, figlio mio, attingi sempre forza nella grazia che è in Cristo Gesù
NT greco 2,2 καὶ ἃ ἤκουσας παρ’ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι.
CEI 1974 e le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, trasmettile a persone fidate, le quali siano in grado di ammaestrare a loro volta anche altri.
2,2 Importanza della tradizione orale nella Chiesa.
NT greco ⸀συγκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃.
2,3 συγκακοπάθησον WH Treg NIV ] Σὺ οὖν κακοπάθησον RP • Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] Ἰησοῦ χριστοῦ RP
CEI 1974 2,3 Insieme con me prendi anche tu la tua parte di sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù.
NT greco 2,4 οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ·
CEI 1974 Nessuno però, quando presta servizio militare, s`intralcia nelle faccende della vita comune, se vuol piacere a colui che l`ha arruolato.
2,4-6 Timoteo deve impegnarsi nell’apostolato come un soldato, disciplinato come un atleta, faticatore come un contadino.
NT greco 2,5 ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ·
CEI 1974 2,5 Anche nelle gare atletiche, non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le regole.
NT greco 2,6 τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν.
CEI 1974 2,6 L`agricoltore poi che si affatica, dev`essere il primo a cogliere i frutti della terra.
NT greco νόει ⸀ὃ λέγω· ⸀δώσει γάρ σοι ὁ κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν.
2,7 ὃ WH Treg NIV ] ἃ RP • δώσει WH Treg NIV ] δῴη RP
CEI 1974 2,7 Cerca di comprendere ciò che voglio dire; il Signore certamente ti darà intelligenza per ogni cosa.
NT greco 2,8 Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου·
CEI 1974 2,8 Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti, secondo il mio vangelo,
NT greco 2,9 ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος. ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται·
CEI 1974 2,9 a causa del quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore; ma la parola di Dio non è incatenata!
NT greco 2,10 διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου.
CEI 1974 2,10 Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch`essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna.
NT greco 2,11 πιστὸς ὁ λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συζήσομεν·
CEI 1974 Certa è questa parola: Se moriamo con lui, vivremo anche con lui;
2,11 Ancora un frammento di inno liturgico: Cfr. 1Tm 3,16.Cfr 6,15-16.
NT greco εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν· εἰ ⸀ἀρνησόμεθα, κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς·
2,12 ἀρνησόμεθα WH Treg NIV ] ἀρνούμεθα RP
CEI 1974 2,12 se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo;
se lo rinneghiamo, anch`egli ci rinnegherà;
NT greco εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει· ⸀ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν οὐ δύναται.
2,13 ἀρνήσασθαι RP ] + γὰρ WH Treg NIV
CEI 1974 2,13 se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele,
perché non può rinnegare se stesso.
NT greco Ταῦτα ὑπομίμνῃσκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ ⸀κυρίου, μὴ λογομαχεῖν, ⸀ἐπ’ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.
2,14 κυρίου RP ] θεοῦ WH Treg NIV • ἐπ᾽ WH Treg NIV ] εἰς RP
CEI 1974 Richiama alla memoria queste cose, scongiurandoli davanti a Dio di evitare le vane discussioni, che non giovano a nulla, se non alla perdizione di chi le ascolta.
2,14-26 Cfr 1Tm 4,6-16.Cfr 6,20.
NT greco 2,15 σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.
CEI 1974 2,15 Sfòrzati di presentarti davanti a Dio come un uomo degno di approvazione, un lavoratore che non ha di che vergognarsi, uno scrupoloso dispensatore della parola della verità.
NT greco 2,16 τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο· ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας,
CEI 1974 2,16 Evita le chiacchiere profane, perché esse tendono a far crescere sempre più nell`empietà;
NT greco 2,17 καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος,
CEI 1974 la parola di costoro infatti si propagherà come una cancrena. Fra questi ci sono Imenèo e Filèto,
2,17 Per Imeneo Cfr 1Tm 1,20: il castigo non gli ha giovatov
NT greco οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, ⸀λέγοντες ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν.
2,18 λέγοντες WH Treg ] + τὴν NIV RP
CEI 1974 i quali hanno deviato dalla verità, sostenendo che la risurrezione è già avvenuta e così sconvolgono la fede di alcuni.
2,18 I due negavano la risurrezione dei corpi, accettando solo la risurrezione spirituale che avviene nel battesimo: Cfr 1Cor 15,12.vvv
NT greco 2,19 ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην· Ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καί· Ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου.
CEI 1974 Tuttavia il fondamento gettato da Dio sta saldo e porta questo sigillo: Il Signore conosce i suoi, e ancora: Si allontani dall`iniquità chiunque invoca il nome del Signore.
2,19 Le pietre degli antichi edifici erano sigillate e ornate da iscrizioni. Paolo deriva le due iscrizioni sulla pietra di fondamento della Chiesa da Nm 16,5. cfr. Is 26,13. cfr. Is 52,11. I figli della Chiesa sono chiamati a salvezza e santità.
NT greco 2,20 Ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν·
CEI 1974 In una casa grande però non vi sono soltanto vasi d`oro e d`argento, ma anche di legno e di coccio; alcuni sono destinati ad usi nobili, altri per usi più spregevoli.
2,20-21 Non tutti sono perfetti nella Chiesa.
NT greco ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, ⸀εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον.
2,21 εὔχρηστον WH Treg NIV ] καὶ εὔχρηστον RP
CEI 1974 2,21 Chi si manterrà puro astenendosi da tali cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al padrone, pronto per ogni opera buona.
NT greco 2,22 τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας.
CEI 1974 2,22 Fuggi le passioni giovanili; cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace, insieme a quelli che invocano il Signore con cuore puro.
NT greco 2,23 τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσι μάχας·
CEI 1974 2,23 Evita inoltre le discussioni sciocche e non educative, sapendo che generano contese.
NT greco 2,24 δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον,
CEI 1974 2,24 Un servo del Signore non dev`essere litigioso, ma mite con tutti, atto a insegnare, paziente nelle offese subite,
NT greco ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε ⸀δώῃ αὐτοῖς ὁ θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας,
2,25 δώῃ NIV ] δῴη WH Treg; δῷ RP
CEI 1974 2,25 dolce nel riprendere gli oppositori, nella speranza che Dio voglia loro concedere di convertirsi, perché riconoscano la verità
NT greco 2,26 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα.
CEI 1974 2,26 e ritornino in sé sfuggendo al laccio del diavolo, che li ha presi nella rete perché facessero la sua volontà.