Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Atti degli Apostoli

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 20 Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον ⸀μεταπεμψάμενος ὁ Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ ⸀παρακαλέσας, ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν ⸀πορεύεσθαι ⸀εἰς Μακεδονίαν.
20,1 μεταπεμψάμενος WH Treg NIV ] προσκαλεσάμενος RP • παρακαλέσας WH Treg NIV ] - RP • πορεύεσθαι WH Treg NIV ] πορευθῆναι RP • εἰς WH Treg NIV ] + τὴν RP
CEI 2008 At Cessato il tumulto, Paolo mandò a chiamare i discepoli e, dopo averli esortati, li salutò e si mise in viaggio per la Macedonia.
20,1-6 Viaggio di Paolo attraverso la Macedonia e la Grecia
NT greco 20,2διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα
CEI 2008 At20,2Dopo aver attraversato quelle regioni, esortando i discepoli con molti discorsi, arrivò in Grecia.
NT greco ποιήσας τε μῆνας τρεῖς· γενομένης ⸂ἐπιβουλῆς αὐτῷ⸃ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο ⸀γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας.
20,3 ἐπιβουλῆς αὐτῷ WH Treg NIV ] + αὐτῷ ἐπιβουλῆς RP • γνώμης WH Treg NIV ] γνώμη RP
CEI 2008 At20,3Trascorsi tre mesi, poiché ci fu un complotto dei Giudei contro di lui mentre si apprestava a salpare per la Siria, decise di fare ritorno attraverso la Macedonia.
NT greco συνείπετο δὲ ⸀αὐτῷ Σώπατρος ⸀Πύρρου Βεροιαῖος, Θεσσαλονικέων δὲ Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος, καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος, Ἀσιανοὶ δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος·
20,4 αὐτῷ WH NIV ] + ἄχρι τῆς Ἀσίας Treg RP • Πύρρου WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 AtLo accompagnavano Sòpatro di Berea, figlio di Pirro, Aristarco e Secondo di Tessalònica, Gaio di Derbe e Timòteo, e gli asiatici Tìchico e Tròfimo.
20,4 Questo elenco di personaggi, con l’aggiunta della provenienza, indicava in origine, probabilmente, coloro che erano incaricati dalle varie Chiese di portare a Paolo i contributi della colletta destinata a Gerusalemme.
NT greco οὗτοι ⸀δὲ ⸀προσελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι·
20,5 δὲ WH Treg NIV ] - RP • προσελθόντες WH Treg RP ] προελθόντες NIV
CEI 2008 At20,5Questi però, partiti prima di noi, ci attendevano a Tròade;
NT greco ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε, ⸀οὗ διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά.
20,6 οὗ WH Treg RP ] ὅπου NIV
CEI 2008 At20,6noi invece salpammo da Filippi dopo i giorni degli Azzimi e li raggiungemmo in capo a cinque giorni a Tròade, dove ci trattenemmo sette giorni.
NT greco Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων ⸀ἡμῶν κλάσαι ἄρτον ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου.
20,7 ἡμῶν WH Treg NIV ] τῶν μαθητῶν RP
CEI 2008 AtIl primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane, e Paolo, che doveva partire il giorno dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a mezzanotte.
20,7-12  A Tròade Paolo risuscita un morto
 Il primo giorno della settimana: sarà poi chiamato “giorno del Signore” (Ap 1,10). Lo spezzare il pane indica l’eucaristia (Lc 24,35; At 2,42.46).
NT greco 20,8ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι·
CEI 2008 At20,8C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore, dove eravamo riuniti.
NT greco ⸀καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός.
20,9 καθεζόμενος WH Treg NIV ] Καθήμενος RP
CEI 2008 At20,9Ora, un ragazzo di nome Èutico, seduto alla finestra, mentre Paolo continuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno profondo; sopraffatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e venne raccolto morto.
NT greco 20,10καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν εἶπεν· Μὴ θορυβεῖσθε, ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν.
CEI 2008 At20,10Paolo allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: "Non vi turbate; è vivo!".
NT greco ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας ⸀τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος ἐφ’ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν.
20,11 τὸν WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 At20,11Poi risalì, spezzò il pane, mangiò e, dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, partì.
NT greco 20,12ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως.
CEI 2008 At20,12Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo, e si sentirono molto consolati.
NT greco Ἡμεῖς δὲ ⸀προελθόντες ⸀ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ ⸂διατεταγμένος ἦν⸃ μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.
20,13 προελθόντες WH Treg NIV ] προσελθόντες RP • ἐπὶ WH Treg NIV ] εἰς RP • διατεταγμένος ἦν WH Treg NIV ] ἦν διατεταγμένος RP
CEI 2008 AtNoi, che eravamo già partiti per nave, facemmo vela per Asso, dove dovevamo prendere a bordo Paolo; così infatti egli aveva deciso, intendendo fare il viaggio a piedi.
20,13-38 A Mileto Paolo dà l’addio agli anziani di Èfeso
Paolo - non è detto per quale motivo - raggiunge a piedi Asso, città della Mìsia, a circa 35 chilometri da Tròade.
NT greco ὡς δὲ ⸀συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην,
20,14 συνέβαλλεν WH Treg NIV ] συνέβαλεν RP
CEI 2008 AtQuando ci ebbe raggiunti ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene.
20,14-15 I tratti per mare da Mitilene, capoluogo dell’isola di Lesbo, all’isola di Chio, poi a quella di Samo e infine a Mileto, sono percorsi di giorno, per la pericolosità delle acque costiere nella navigazione.
NT greco κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ⸀ἄντικρυς Χίου, τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς ⸀Σάμον, τῇ ⸀δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον·
20,15 ἄντικρυς WH Treg NIV ] ἀντικρύ RP • Σάμον WH Treg NIV ] + καὶ μείναντες ἐν Τρωγυλλίῳ RP • δὲ WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 At20,15Salpati da qui, il giorno dopo ci trovammo di fronte a Chio; l'indomani toccammo Samo e il giorno seguente giungemmo a Mileto.
NT greco ⸀κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν ⸀εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.
20,16 κεκρίκει WH Treg NIV ] Ἔκρινεν RP • εἴη WH Treg NIV ] ἦν RP
CEI 2008 At20,16Paolo infatti aveva deciso di passare al largo di Èfeso, per evitare di subire ritardi nella provincia d'Asia: gli premeva essere a Gerusalemme, se possibile, per il giorno della Pentecoste.
NT greco 20,17Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας.
CEI 2008 At20,17Da Mileto mandò a chiamare a Èfeso gli anziani della Chiesa.
NT greco 20,18ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ’ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν πῶς μεθ’ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην,
CEI 2008 At20,18Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: "Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia:
NT greco δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης ⸀καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων·
20,19 καὶ WH Treg NIV ] + πολλῶν RP
CEI 2008 At20,19ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei Giudei;
NT greco 20,20ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ’ οἴκους,
CEI 2008 At20,20non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e nelle case,
NT greco διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τὴν ⸀εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ ⸀πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ⸀Ἰησοῦν.
20,21 εἰς WH Treg NIV ] + τὸν RP • πίστιν WH Treg NIV ] + τὴν RP • Ἰησοῦν WH NIV RP ] + χριστόν Treg
CEI 2008 At20,21testimoniando a Giudei e Greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù.
NT greco καὶ νῦν ἰδοὺ ⸂δεδεμένος ἐγὼ⸃ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά ⸀μοι μὴ εἰδώς,
20,22 δεδεμένος ἐγὼ WH Treg NIV ] ἐγὼ δεδεμένος RP • μοι Treg NIV RP ] ἐμοὶ WH
CEI 2008 At20,22Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà.
NT greco πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί ⸀μοι λέγον ὅτι δεσμὰ ⸂καὶ θλίψεις με⸃ μένουσιν·
20,23 μοι WH Treg NIV ] - RP • καὶ θλίψεις με WH Treg NIV ] με καὶ θλίψεις RP
CEI 2008 At20,23So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni.
NT greco ἀλλ’ οὐδενὸς ⸀λόγου ⸀ποιοῦμαι τὴν ⸀ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς ⸀τελειῶσαι τὸν δρόμον ⸀μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ.
20,24 λόγου WH Treg NIV ] λόγον RP • ποιοῦμαι WH Treg NIV ] + οὐδὲ ἔχω RP • ψυχὴν WH Treg NIV ] + μου RP • τελειῶσαι NIV RP ] τελειώσω WH Treg • μου WH Treg NIV ] + μετὰ χαρᾶς RP
CEI 2008 At20,24Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al vangelo della grazia di Dio.
NT greco Καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν ⸀βασιλείαν.
20,25 βασιλείαν WH Treg NIV ] + τοῦ θεοῦ RP
CEI 2008 At20,25E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno.
NT greco ⸀διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός ⸀εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων,
20,26 διότι WH NIV RP ] διὸ Treg • εἰμι WH Treg NIV ] ἐγὼ RP
CEI 2008 At20,26Per questo attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti,
NT greco οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ⸂πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ὑμῖν⸃.
20,27 πᾶσαν … θεοῦ ὑμῖν WH Treg NIV ] ὑμῖν πᾶσαν … θεοῦ RP
CEI 2008 At20,27perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio.
NT greco ⸀προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ⸀θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ⸂αἵματος τοῦ ἰδίου⸃.
20,28 προσέχετε WH Treg NIV ] + οὖν RP • θεοῦ WH NIV ] κυρίου Treg; κυρίου καὶ θεοῦ RP • αἵματος τοῦ ἰδίου WH Treg NIV ] ἰδίου αἵματος RP
CEI 2008 AtVegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio.
20,28 custodi: il greco usa qui il termine episkòpous (“vescovi”), che sembra indicare il compito di sorveglianza che spetta ai presbìteri stessi e non un particolare ufficio (vedi anche Fil 1,11Tm 3,1-7Tt 1,7). L’espressione Chiesa di Dio è frequente in Paolo (vedi 1Cor 1,210,3215,92Cor 1,1Gal 1,131Ts 2,14).
NT greco ἐγὼ ⸀οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου,
20,29 οἶδα WH Treg NIV ] γὰρ οἶδα τοῦτο RP
CEI 2008 At20,29Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge;
NT greco καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω ⸀ἑαυτῶν·
20,30 ἑαυτῶν WH Treg ] αὐτῶν NIV RP
CEI 2008 At20,30perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i discepoli dietro di sé.
NT greco 20,31διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον.
CEI 2008 At20,31Per questo vigilate, ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi.
NT greco καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ⸀ὑμᾶς τῷ ⸀θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ ⸀οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι ⸀τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν.
20,32 ὑμᾶς WH Treg NIV ] + ἀδελφοί RP • θεῷ Treg NIV RP ] κυρίῳ WH • οἰκοδομῆσαι WH Treg NIV ] ἐποικοδομῆσαι RP • τὴν WH Treg NIV ] ὑμῖν RP
CEI 2008 At20,32E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati.
NT greco 20,33ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα·
CEI 2008 At20,33Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno.
NT greco 20,34αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ’ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται.
CEI 2008 At20,34Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani.
NT greco 20,35πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.
CEI 2008 AtIn tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù, che disse: "Si è più beati nel dare che nel ricevere!"".
20,35 Parola di Gesù non riportata dai vangeli. Vedi anche 1,511,16.
NT greco 20,36Καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.
CEI 2008 At20,36Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò.
NT greco ἱκανὸς δὲ ⸂κλαυθμὸς ἐγένετο⸃ πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν,
20,37 κλαυθμὸς ἐγένετο WH Treg NIV ] ἐγένετο κλαυθμὸς RP
CEI 2008 At20,37Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano,
NT greco 20,38ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον.
CEI 2008 At20,38addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto. E lo accompagnarono fino alla nave.