Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Atti degli Apostoli

NT greco Torna al libro

CEI 2008 Vai al libro

NT greco 14 14,1 Ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος.
CEI 2008 Anche a Icònio essi entrarono nella sinagoga dei Giudei e parlarono in modo tale che un grande numero di Giudei e di Greci divennero credenti.
14,1-7 Bàrnaba e Paolo a Icònio
NT greco οἱ δὲ ⸀ἀπειθήσαντες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν.
14,2 ἀπειθήσαντες WH Treg NIV ] ἀπειθοῦντες RP
CEI 2008 14,2 Ma i Giudei, che non avevano accolto la fede, eccitarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli.
14,2
NT greco ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι ⸀τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν.
14,3 τῷ WH Treg RP ] ἐπὶ τῷ NIV
CEI 2008 14,3 Essi tuttavia rimasero per un certo tempo e parlavano con franchezza in virtù del Signore, che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che per mano loro si operassero segni e prodigi.
14,3
NT greco 14,4 ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις.
CEI 2008 La popolazione della città si divise, schierandosi alcuni dalla parte dei Giudei, altri dalla parte degli apostoli.
14,4 Paolo e Bàrnaba sono chiamati apostoli in quanto “inviati” in missione dalla comunità di Antiòchia; nel vangelo di Luca e negli Atti questa denominazione è invece abitualmente riservata al gruppo dei Dodici (vedi Lc 6,13; At 1,2.26 ecc.).
NT greco 14,5 ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς,
CEI 2008 14,5 Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei Giudei con i loro capi di aggredirli e lapidarli,
14,5
NT greco 14,6 συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον,
CEI 2008 essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città della Licaònia, Listra e Derbe, e nei dintorni,
14,6 La città di Listra è a 40 chilometri a sud, e Derbe a oltre 100 chilometri a sud-est di Iconio.
NT greco κἀκεῖ ⸂εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν⸃.
14,7 εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν WH Treg NIV ] ἦσαν εὐαγγελιζόμενοι RP
CEI 2008 14,7 e là andavano evangelizzando.
14,7
NT greco Καί τις ἀνὴρ ⸂ἀδύνατος ἐν Λύστροις⸃ τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς ⸀αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε ⸀περιεπάτησεν.
14,8 ἀδύνατος ἐν Λύστροις WH NIV ] ἐν Λύστροις ἀδύνατος Treg RP • αὐτοῦ WH Treg NIV ] + ὑπάρχων RP • περιεπάτησεν WH Treg NIV ] περιπεπατήκει RP
CEI 2008 C'era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai camminato.
14,8-18 A Listra Paolo guarisce un paralitico
NT greco οὗτος ⸀ἤκουσεν τοῦ Παύλου λαλοῦντος· ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι ⸂ἔχει πίστιν⸃ τοῦ σωθῆναι
14,9 ἤκουσεν Treg NIV RP ] ἤκουεν WH • ἔχει πίστιν WH Treg NIV ] πίστιν ἔχει RP
CEI 2008 14,9 Egli ascoltava Paolo mentre parlava e questi, fissandolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato,
14,9
NT greco εἶπεν ⸀μεγάλῃ φωνῇ· Ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ⸀ὀρθός· καὶ ⸀ἥλατο καὶ περιεπάτει.
14,10 μεγάλῃ WH Treg NIV ] + τῇ RP • ὀρθός WH Treg NIV ] ὀρθῶς RP • ἥλατο WH Treg NIV ] ἥλλετο RP
CEI 2008 14,10 disse a gran voce: "Àlzati, ritto in piedi!". Egli balzò in piedi e si mise a camminare.
14,10
NT greco οἵ ⸀τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ ⸀ἐποίησεν Παῦλος ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες· Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς
14,11 τε WH NIV ] δὲ Treg RP • ἐποίησεν WH Treg NIV ] + ὁ RP
CEI 2008 14,11 La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare, dicendo, in dialetto licaonio: "Gli dèi sono scesi tra noi in figura umana!".
14,11
NT greco ἐκάλουν τε ⸀τὸν Βαρναβᾶν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.
14,12 τὸν WH Treg NIV ] + μὲν RP
CEI 2008 E chiamavano Bàrnaba "Zeus" e Paolo "Hermes", perché era lui a parlare.
14,12 La mitologia situava nella Frigia, in prossimità di quella regione, la visita di Zeus (Giove) ed Hermes (Mercurio) a Bauci e Filèmone.
NT greco ὅ ⸀τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς ⸀πόλεως ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν.
14,13 τε WH Treg NIV ] δὲ RP • πόλεως WH Treg NIV ] + αὐτῶν RP
CEI 2008 14,13 Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all'ingresso della città, recando alle porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla.
14,13
NT greco ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρναβᾶς καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια ⸀αὐτῶν ⸀ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον κράζοντες
14,14 αὐτῶν Treg NIV RP ] ἑαυτῶν WH • ἐξεπήδησαν WH Treg NIV ] εἰσεπήδησαν RP
CEI 2008 14,14 Sentendo ciò, gli apostoli Bàrnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla, gridando:
14,14
NT greco καὶ λέγοντες· Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ ⸀θεὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·
14,15 θεὸν WH Treg NIV ] τὸν θεὸν τὸν RP
CEI 2008 "Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano.
14,15-17 Questa predicazione si ispira allo schema tradizionale di annuncio ai pagani che si può cogliere in1Ts 1,9-10; lo schema sarà più ampiamente sviluppato ad Atene (vedi 17,22-34). Per la citazione nel v. 15 vedi nota a 4,24.
NT greco 14,16 ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν·
CEI 2008 14,16 Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada;
14,16
NT greco ⸀καίτοι οὐκ ἀμάρτυρον ⸀αὑτὸν ἀφῆκεν ⸀ἀγαθουργῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ⸀ὑμῶν.
14,17 καίτοι WH Treg NIV ] Καίτοιγε RP • αὑτὸν WH ] ἑαυτὸν RP; αὐτὸν Treg NIV • ἀγαθουργῶν WH Treg NIV ] ἀγαθοποιῶν RP • ὑμῶν WH Treg NIV ] ἡμῶν RP
CEI 2008 14,17 ma non ha cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori".
14,17
NT greco 14,18 καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς.
CEI 2008 14,18 E così dicendo, riuscirono a fatica a far desistere la folla dall'offrire loro un sacrificio.
14,18
NT greco Ἐπῆλθαν δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, ⸀νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι.
14,19 νομίζοντες WH Treg NIV ] νομίσαντες RP
CEI 2008 Ma giunsero da Antiòchia e da Icònio alcuni Giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto.
14,19-28 Ritorno di Paolo e Bàrnaba ad Antiòchia in Siria
NT greco κυκλωσάντων δὲ ⸂τῶν μαθητῶν αὐτὸν⸃ ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν. καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρναβᾷ εἰς Δέρβην.
14,20 τῶν μαθητῶν αὐτὸν WH Treg NIV ] αὐτὸν τῶν μαθητῶν RP
CEI 2008 14,20 Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Bàrnaba alla volta di Derbe.
14,20
NT greco Εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ ⸀εἰς Ἰκόνιον καὶ ⸁εἰς Ἀντιόχειαν,
14,21 ⸀εἰς WH Treg NIV ] - RP • ⸁εἰς WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 14,21 Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia,
14,21
NT greco 14,22 ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
CEI 2008 14,22 confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede "perché - dicevano - dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni".
14,22
NT greco χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς ⸂κατ’ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους⸃ προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν.
14,23 κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους WH Treg NIV ] πρεσβυτέρους κατ᾽ ἐκκλησίαν RP
CEI 2008 Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto.
14,23 Paolo e Bàrnaba scelgono e stabiliscono degli anziani (o “presbiteri”) come organismo collegiale di guida di queste comunità locali.
NT greco καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς ⸀τὴν Παμφυλίαν,
14,24 τὴν WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 14,24 Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia
14,24
NT greco 14,25 καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν,
CEI 2008 14,25 e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia;
14,25
NT greco 14,26 κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν.
CEI 2008 14,26 di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto.
14,26
NT greco παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ⸀ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς μετ’ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως.
14,27 ἀνήγγελλον WH Treg NIV ] ἀνήγγειλαν RP
CEI 2008 14,27 Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede.
14,27
NT greco διέτριβον ⸀δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς.
14,28 δὲ WH Treg NIV ] + ἐκεῖ RP
CEI 2008 14,28 E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli.


14,28