Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
BibbiaEDU-logo

1 Tessalonicesi

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 5 5,1Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι,
CEI 2008 1Ts Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva;
5,1-11 Vigilanza nell’attesa
NT greco αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ⸀ὅτι ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται.
5,2 ὅτι WH Treg NIV ] + ἡ RP
CEI 2008 1Tsinfatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte.
5,2 Il giorno del Signore è quello della sua venuta gloriosa alla fine dei tempi.
NT greco ⸀ὅταν λέγωσιν· Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν.
5,3 ὅταν WH Treg NIV ] + γὰρ RP
CEI 2008 1Ts5,3E quando la gente dirà: "C'è pace e sicurezza!", allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e non potranno sfuggire.
NT greco ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς ⸀κλέπτης καταλάβῃ,
5,4 κλέπτης Treg NIV RP ] κλέπτας WH
CEI 2008 1Ts5,4Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro.
NT greco πάντες ⸀γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους·
5,5 γὰρ WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 1Ts5,5Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre.
NT greco ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ⸀ὡς οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν.
5,6 ὡς WH Treg NIV ] + καὶ RP
CEI 2008 1TsNon dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri.
5,6  L’esortazione alla vigilanza conserva l’eco di frasi del Signore Gesù, che sarebbero state consegnate anche nei vangeli giunti fino a noi (Mt 24,36-39.42-44).
NT greco 5,7οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν, καὶ οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν·
CEI 2008 1Ts5,7Quelli che dormono, infatti, dormono di notte; e quelli che si ubriacano, di notte si ubriacano.
NT greco 5,8ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας·
CEI 2008 1TsNoi invece, che apparteniamo al giorno, siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza.
5,8 Le metafore dell’equipaggiamento spirituale cristiano descritto in termini militari sono ispirate ai testi profetici della Bibbia (vedi ad es. Is 59,17; Ef 6,14-17).
NT greco 5,9ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
CEI 2008 1Ts5,9Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
NT greco τοῦ ἀποθανόντος ⸀περὶ ἡμῶν ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν.
5,10 περὶ WH Treg ] ὑπὲρ NIV RP
CEI 2008 1Ts5,10Egli è morto per noi perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui.
NT greco 5,11διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε.
CEI 2008 1Ts5,11Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate.
NT greco 5,12Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς,
CEI 2008 1TsVi preghiamo, fratelli, di avere riguardo per quelli che faticano tra voi, che vi fanno da guida nel Signore e vi ammoniscono;
5,12-22 Vivete in pace tra voi
NT greco καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ⸀ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ⸀ἑαυτοῖς.
5,13 ὑπερεκπερισσοῦ WH NIV RP ] ὑπερεκπερισσῶς Treg • ἑαυτοῖς WH NIV RP ] αὐτοῖς Treg
CEI 2008 1Ts5,13trattateli con molto rispetto e amore, a motivo del loro lavoro. Vivete in pace tra voi.
NT greco 5,14παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας.
CEI 2008 1Ts5,14Vi esortiamo, fratelli: ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, siate magnanimi con tutti.
NT greco ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν ⸀διώκετε εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας.
5,15 διώκετε WH Treg ] + καὶ NIV RP
CEI 2008 1Ts5,15Badate che nessuno renda male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti.
NT greco 5,16πάντοτε χαίρετε,
CEI 2008 1Ts5,16Siate sempre lieti,
NT greco 5,17ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε,
CEI 2008 1Ts5,17pregate ininterrottamente,
NT greco 5,18ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.
CEI 2008 1Ts5,18in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
NT greco 5,19τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε,
CEI 2008 1TsNon spegnete lo Spirito,
5,19  Fin da questa prima lettera, Paolo invita a valorizzare con discernimento i carismi, doni dello Spirito Santo.
NT greco 5,20προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε·
CEI 2008 1Ts5,20non disprezzate le profezie.
NT greco 5,21πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε,
CEI 2008 1Ts5,21Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono.
NT greco 5,22ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε.
CEI 2008 1Ts5,22Astenetevi da ogni specie di male.
NT greco 5,23Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη.
CEI 2008 1TsIl Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
5,23 SALUTI (5,23-28)
 L’espressione spirito, anima e corpo indica l’intero essere umano in tutte le sue dimensioni.
NT greco 5,24πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει.
CEI 2008 1Ts5,24Degno di fede è colui che vi chiama: egli farà tutto questo!
NT greco Ἀδελφοί, ⸀προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν.
5,25 προσεύχεσθε Treg RP ] + καὶ WH NIV
CEI 2008 1Ts5,25Fratelli, pregate anche per noi.
NT greco 5,26ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ.
CEI 2008 1TsSalutate tutti i fratelli con il bacio santo.
5,26  Segno di saluto nelle assemblee dei cristiani è il bacio fraterno (Rm 16,16; 1Cor 16,20; 1Pt 5,14).
NT greco ⸀ἐνορκίζω ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν ⸀τοῖς ἀδελφοῖς.
5,27 ἐνορκίζω WH Treg NIV ] Ὁρκίζω RP • τοῖς WH Treg NIV ] + ἁγίοις RP
CEI 2008 1Ts5,27Vi scongiuro, per il Signore, che questa lettera sia letta a tutti i fratelli.
NT greco ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ⸀ὑμῶν.
5,28 ὑμῶν WH Treg NIV ] + Ἀμήν RP
CEI 2008 1Ts5,28La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi.