Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Marco

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ ⸀χριστοῦ.
1,1 χριστοῦ WH ] + υἱοῦ θεοῦ Treg NIV; υἱοῦ τοῦ θεοῦ RP
CEI 2008 Mc Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
1,1 TITOLO (1,1)
 Nel I sec. vangelo non indica ancora il genere letterario di cui l’opera di Marco è forse il primo esempio, ma l’annuncio della Chiesa su Gesù, in quanto fonte di gioia. Più raramente, designa la predicazione di Gesù. La specificazione di Gesù può riferirsi sia al soggetto sia all’oggetto del lieto annuncio.
NT greco ⸀Καθὼς γέγραπται ἐν ⸂τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ⸃· ⸀Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν ⸀σου·
1,2 Καθὼς WH Treg NIV ] Ὡς RP • τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ WH Treg NIV ] τοῖς προφήταις RP •  Ἰδοὺ WH Treg NIV ] + ἐγὼ RP • σου WH Treg NIV ] + ἔμπροσθέν σου RP
CEI 2008 McCome sta scritto nel profeta Isaia:

Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.
1,2 INIZI DELLA VITA PUBBLICA (1,2-15)
 Predicazione di Giovanni il Battista (vedi Mt 3,1-12; Lc 3,1-18)
 Citazione di Ml 3,1; Is 40,3.
NT greco 1,3φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ,
CEI 2008 Mc1,3Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri,

NT greco ἐγένετο Ἰωάννης ⸀ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ⸀ἐρήμῳ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
1,4 WH Treg NIV ] - RP • ἐρήμῳ WH ] + καὶ Treg NIV RP
CEI 2008 Mc1,4vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.
NT greco καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται ⸂πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο⸃ ⸂ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ⸃ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
1,5 πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο WH Treg NIV ] καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες RP • ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ WH Treg NIV ] ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ RP
CEI 2008 Mc1,5Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
NT greco ⸂καὶ ἦν⸃ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.
1,6 καὶ ἦν WH Treg NIV ] Ἦν δὲ RP
CEI 2008 Mc1,6Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico.
NT greco 1,7καὶ ἐκήρυσσεν λέγων· Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ·
CEI 2008 Mc1,7E proclamava: "Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali.
NT greco ⸀ἐγὼ ἐβάπτισα ⸀ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ⸀ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
1,8 ἐγὼ WH Treg NIV ] + μὲν RP • ὑμᾶς WH NIV ] + ἐν Treg RP • ἐν Treg NIV RP ] - WH
CEI 2008 Mc1,8Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo".
NT greco Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη ⸂εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου⸃.
1,9 εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου WH Treg NIV ] ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην RP
CEI 2008 McEd ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.
1,9-13 Battesimo e tentazione di Gesù (vedi Mt 3,17-4,11Lc 3,21-224,1-13)
NT greco καὶ ⸀εὐθὺς ἀναβαίνων ⸀ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ⸀ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ⸀εἰς αὐτόν·
1,10 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • ἐκ WH Treg NIV ] ἀπὸ RP • ὡς WH Treg NIV ] ὡσεὶ RP • εἰς WH Treg NIV ] ἐπ᾽ RP
CEI 2008 Mc1,10E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba.
NT greco καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ⸀σοὶ εὐδόκησα.
1,11 σοὶ WH Treg NIV ] ᾧ RP
CEI 2008 Mc1,11E venne una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento".
NT greco 1,12Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.
CEI 2008 McE subito lo Spirito lo sospinse nel deserto
1,12-13 Diversamente da Matteo e Luca, Marco non descrive il contenuto delle tentazioni.
NT greco καὶ ⸀ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ ⸂τεσσεράκοντα ἡμέρας⸃ πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.
1,13 ἦν WH Treg NIV ] + ἐκεῖ RP • τεσσεράκοντα ἡμέρας WH Treg NIV ] ἡμέρας τεσσεράκοντα RP
CEI 2008 Mc1,13e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
NT greco ⸂Καὶ μετὰ⸃ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ ⸀εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ
1,14 Καὶ μετὰ WH Treg ] Μετὰ δὲ NIV RP • εὐαγγέλιον WH Treg NIV ] + τῆς βασιλείας RP
CEI 2008 McDopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio,
1,14-15  Credete nel Vangelo (vedi Mt 4,12-17; Lc 4,14-15)
 Marco dà un breve sommario della proclamazione del vangelo di Dio: è annuncio della vicinanza del Regno e della salvezza ed è richiesta di conversione.
NT greco 1,15καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
CEI 2008 Mc1,15e diceva: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo".
NT greco ⸂Καὶ παράγων⸃ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ⸀ἀδελφὸν Σίμωνος ⸀ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς·
1,16 Καὶ παράγων WH Treg NIV ] Περιπατῶν δὲ RP • ἀδελφὸν WH Treg NIV ] + αὐτοῦ τοῦ RP • ἀμφιβάλλοντας WH Treg NIV ] βάλλοντας ἀμφίβληστρον RP
CEI 2008 McPassando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori.
1,16 GESÙ IN GALILEA (1,16-3,35)
 I primi quattro discepoli (vedi Mt 4,18-22; Lc 5,1-11)
NT greco 1,17καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
CEI 2008 Mc1,17Gesù disse loro: "Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini".
NT greco καὶ ⸀εὐθὺς ἀφέντες τὰ ⸀δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
1,18 εὐθὺς WH NIV ] εὐθέως RP Treg • δίκτυα WH Treg NIV ] + αὐτῶν RP
CEI 2008 Mc1,18E subito lasciarono le reti e lo seguirono.
NT greco καὶ ⸀προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα,
1,19 προβὰς WH Treg NIV ] ἐκεῖθεν RP
CEI 2008 Mc1,19Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti.
NT greco καὶ ⸀εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.
1,20 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP
CEI 2008 Mc1,20E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
NT greco Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ. καὶ ⸀εὐθὺς τοῖς σάββασιν ⸂ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν⸃.
1,21 εὐθὺς WH NIV ] εὐθέως Treg RP • ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν Holmes WHmarg ] εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν WH Treg NIV RP
CEI 2008 McGiunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava.
1,21-28 Un insegnamento nuovo (vedi Lc 4,31-37)
NT greco 1,22καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.
CEI 2008 Mc1,22Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
NT greco καὶ ⸀εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν
1,23 εὐθὺς WH NIV ] - Treg RP
CEI 2008 Mc1,23Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare,
NT greco λέγων· ⸀Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
1,24 Τί WH Treg NIV ] Ἔα τί RP
CEI 2008 Mcdicendo: "Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!".
1,24 Il santo di Dio è colui che Dio ha scelto per incaricarlo di una missione particolare.
NT greco 1,25καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων· Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.
CEI 2008 Mc1,25E Gesù gli ordinò severamente: "Taci! Esci da lui!".
NT greco καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ ⸀φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
1,26 φωνῆσαν WH Treg NIV ] κράξαν RP
CEI 2008 Mc1,26E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.
NT greco καὶ ἐθαμβήθησαν ⸀ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν ⸂πρὸς ἑαυτοὺς⸃ λέγοντας· Τί ἐστιν τοῦτο; ⸂διδαχὴ καινή⸃· κατ’ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ.
1,27 ἅπαντες WH Treg NIV ] πάντες RP • πρὸς ἑαυτοὺς Treg NIV RP ] αὐτοὺς WH • διδαχὴ καινή WH Treg NIV ] Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη ὅτι RP
CEI 2008 Mc1,27Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: "Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!".
NT greco ⸂καὶ ἐξῆλθεν⸃ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς ⸀πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.
1,28 καὶ ἐξῆλθεν WH Treg NIV ] Ἐξῆλθεν δὲ RP • πανταχοῦ WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 Mc1,28La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
NT greco Καὶ ⸀εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ⸂ἐξελθόντες ἦλθον⸃ εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.
1,29 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • ἐξελθόντες ἦλθον WH NIV RP ] ἐξελθὼν ἦλθεν Treg
CEI 2008 McE subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni.
1,29-45 Gesù guarisce e predica (vedi Mt 8,14-168,2-4Lc 4,38-415,12-16)
NT greco ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ ⸀εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς.
1,30 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP
CEI 2008 Mc1,30La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei.
NT greco καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς ⸀χειρός· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ ⸀πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
1,31 χειρός WH NIV ] + αὐτῆς Treg RP • πυρετός WH Treg NIV ] + εὐθέως RP
CEI 2008 Mc1,31Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.
NT greco Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ⸀ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους·
1,32 ἔδυ NIV RP ] ἔδυσεν WH Treg
CEI 2008 McVenuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati.
1,32 Era sabato (vedi v. ). Con il tramonto del sole terminava il giorno e quindi anche il rigoroso precetto del riposo festivo.
NT greco καὶ ⸂ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη⸃ πρὸς τὴν θύραν.
1,33 ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη WH Treg NIV ] ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν RP
CEI 2008 Mc1,33Tutta la città era riunita davanti alla porta.
NT greco καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν ⸀αὐτόν.
1,34 αὐτόν Treg NIV RP ] + χριστὸν εἶναι WH
CEI 2008 McGuarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.
1,34 Gesù impone il silenzio per impedire facili entusiasmi nel popolo, che potrebbe intendere la sua missione in senso trionfalistico (vedi Mt 8,49,30). I demòni conoscono meglio degli uomini il mondo superiore al quale Cristo appartiene.
NT greco 1,35Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο.
CEI 2008 Mc1,35Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava.
NT greco καὶ ⸀κατεδίωξεν αὐτὸν ⸀Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ,
1,36 κατεδίωξεν WH NIV ] κατεδίωξαν Treg RP • Σίμων WH NIV ] ὁ Σίμων Treg RP
CEI 2008 Mc1,36Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce.
NT greco καὶ ⸂εὗρον αὐτὸν καὶ⸃ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ⸂ζητοῦσίν σε⸃.
1,37 εὗρον αὐτὸν καὶ WH Treg NIV ] εὑρόντες αὐτὸν RP • ζητοῦσίν σε WH Treg NIV ] σε ζητοῦσιν RP
CEI 2008 Mc1,37Lo trovarono e gli dissero: "Tutti ti cercano!".
NT greco καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἄγωμεν ⸀ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω, εἰς τοῦτο γὰρ ⸀ἐξῆλθον.
1,38 ἀλλαχοῦ WH Treg NIV ] - RP • ἐξῆλθον WH Treg NIV ] ἐξελήλυθα RP
CEI 2008 Mc1,38Egli disse loro: "Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!".
NT greco καὶ ⸀ἦλθεν κηρύσσων ⸂εἰς τὰς συναγωγὰς⸃ αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.
1,39 ἦλθεν WH Treg NIV ] ἦν RP • εἰς τὰς συναγωγὰς WH Treg NIV ] ἐν ταῖς συναγωγαῖς RP
CEI 2008 Mc1,39E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.
NT greco Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ ⸀γονυπετῶν λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.
1,40 γονυπετῶν WH ] + καὶ NIV; αὐτὸν καὶ Treg RP
CEI 2008 Mc1,40Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: "Se vuoi, puoi purificarmi!".
NT greco ⸀καὶ ⸀ὀργισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ⸂αὐτοῦ ἥψατο⸃ καὶ λέγει αὐτῷ· Θέλω, καθαρίσθητι·
1,41 καὶ WH Treg NIV ] Ὁ δὲ Ἰησοῦς RP • ὀργισθεὶς Holmes WHmarg ] σπλαγχνισθεὶς WH Treg NIV RP • αὐτοῦ ἥψατο WH Treg NIV ] ἥψατο αὐτοῦ RP
CEI 2008 Mc1,41Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, sii purificato!".
NT greco καὶ ⸀εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη.
1,42 εὐθὺς WH Treg NIV ] εἰπόντος αὐτοῦ εὐθέως RP
CEI 2008 Mc1,42E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
NT greco καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ ⸀εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν,
1,43 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP
CEI 2008 Mc1,43E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito
NT greco 1,44καὶ λέγει αὐτῷ· Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
CEI 2008 Mc1,44e gli disse: "Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro".
NT greco ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλὰ ἔξω ⸀ἐπ’ ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν ⸀πάντοθεν.
1,45 ἐπ᾽ WH Treg NIV ] ἐν RP • πάντοθεν WH Treg NIV ] πανταχόθεν RP
CEI 2008 Mc1,45Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.