Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BibbiaEDU-logo

1 Corinzi

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 16 16,1Περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε.
CEI 2008 1Cor Riguardo poi alla colletta in favore dei santi, fate anche voi come ho ordinato alle Chiese della Galazia.
16,1 UNA COLLETTA, PROSSIMA VENUTA DI PAOLO, RACCOMANDAZIONI E SALUTI (16,1-24)
 Una colletta per i fratelli di Gerusalemme
 Paolo ha promosso una colletta a favore dei fratelli della Chiesa di Gerusalemme. Ne parla più volte nelle sue lettere (Rm 15,25-28; Gal 2,10; 2Cor 8,1-9,15).
NT greco κατὰ μίαν ⸀σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ’ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι ⸀ἐὰν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται.
16,2 σαββάτου WH Treg NIV ] σαββάτων RP • ἐὰν WH Treg NIV ] ἂν RP
CEI 2008 1CorOgni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare, perché le collette non si facciano quando verrò.
16,2  Il primo giorno della settimana è la domenica, giorno del Signore (At 20,7; Ap 1,10).
NT greco ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ⸀ἐὰν δοκιμάσητε δι’ ἐπιστολῶν, τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἰερουσαλήμ·
16,3 ἐὰν WH NIV RP ] ἂν Treg
CEI 2008 1Cor16,3Quando arriverò, quelli che avrete scelto li manderò io con una mia lettera per portare il dono della vostra generosità a Gerusalemme.
NT greco ἐὰν δὲ ⸂ἄξιον ᾖ⸃ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται.
16,4 ἄξιον ᾖ WH Treg NIV ] ᾖ ἄξιον RP
CEI 2008 1Cor16,4E se converrà che vada anch'io, essi verranno con me.
NT greco 16,5Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι,
CEI 2008 1CorVerrò da voi dopo aver attraversato la Macedonia, perché la Macedonia intendo solo attraversarla;
16,5-12 Prossima venuta di Paolo
NT greco πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν ⸀παραμενῶ ἢ ⸀καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι.
16,6 παραμενῶ Treg NIV RP ] καταμενῶ WH • καὶ Treg NIV RP ] - WH
CEI 2008 1Cor16,6ma forse mi fermerò da voi o anche passerò l'inverno, perché prepariate il necessario per dove andrò.
NT greco οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω ⸀γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ⸀ἐπιτρέψῃ.
16,7 γὰρ WH Treg NIV ] δὲ RP • ἐπιτρέψῃ WH Treg NIV ] ἐπιτρέπῃ RP
CEI 2008 1Cor16,7Non voglio infatti vedervi solo di passaggio, ma spero di trascorrere un po' di tempo con voi, se il Signore lo permetterà.
NT greco ⸀ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς·
16,8 ἐπιμενῶ Treg NIV RP ] ἐπιμένω WH
CEI 2008 1Cor16,8Mi fermerò tuttavia a Èfeso fino a Pentecoste,
NT greco 16,9θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.
CEI 2008 1Cor16,9perché mi si è aperta una porta grande e propizia e gli avversari sono molti.
NT greco Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς ⸀κἀγώ·
16,10 κἀγώ NIV Treg RP ] ἐγώ WH
CEI 2008 1Cor16,10Se verrà Timòteo, fate che non si trovi in soggezione presso di voi: anche lui infatti lavora come me per l'opera del Signore.
NT greco μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός ⸀με, ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.
16,11 με WH NIV RP ] ἐμέ Treg
CEI 2008 1Cor16,11Nessuno dunque gli manchi di rispetto; al contrario, congedatelo in pace perché ritorni presso di me: io lo aspetto con i fratelli.
NT greco 16,12Περὶ δὲ Ἀπολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.
CEI 2008 1Cor16,12Riguardo al fratello Apollo, l'ho pregato vivamente di venire da voi con i fratelli, ma non ha voluto assolutamente saperne di partire ora; verrà tuttavia quando ne avrà l'occasione.
NT greco 16,13Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε.
CEI 2008 1CorVigilate, state saldi nella fede, comportatevi in modo virile, siate forti.
16,13-24 Raccomandazioni e saluti
NT greco 16,14πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.
CEI 2008 1Cor16,14Tutto si faccia tra voi nella carità.
NT greco 16,15Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·
CEI 2008 1Cor16,15Una raccomandazione ancora, fratelli: conoscete la famiglia di Stefanàs. Furono i primi credenti dell'Acaia e hanno dedicato se stessi a servizio dei santi.
NT greco 16,16ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι.
CEI 2008 1Cor16,16Siate anche voi sottomessi verso costoro e verso quanti collaborano e si affaticano con loro.
NT greco χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ⸀ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν,
16,17 ὑμέτερον WH Treg NIV ] ὑμῶν RP
CEI 2008 1Cor16,17Io mi rallegro della visita di Stefanàs, di Fortunato e di Acàico, i quali hanno supplito alla vostra assenza:
NT greco 16,18ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους.
CEI 2008 1Cor16,18hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro. Apprezzate persone come queste.
NT greco Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ⸀ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ ⸀Πρίσκα σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.
16,19 ἀσπάζεται WH NIV ] ἀσπάζονται Treg RP • Πρίσκα WH Treg NIV ] Πρίσκιλλα RP
CEI 2008 1CorLe Chiese dell'Asia vi salutano. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, con la comunità che si raduna nella loro casa.
16,19  Asia: la provincia romana dell’Asia Minore. Per Aquila e Prisca vedi At 18,2.18.
NT greco 16,20ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.
CEI 2008 1Cor16,20Vi salutano tutti i fratelli. Salutatevi a vicenda con il bacio santo.
NT greco 16,21Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου.
CEI 2008 1Cor16,21Il saluto è di mia mano, di Paolo.
NT greco εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν ⸀κύριον, ἤτω ἀνάθεμα. ⸂Μαράνα θά⸃.
16,22 κύριον WH Treg NIV ] + Ἰησοῦν Χριστόν RP • Μαράνα θά NIV] Μαρὰν ἀθά WH Treg RP
CEI 2008 1CorSe qualcuno non ama il Signore, sia anàtema! Maràna tha!
16,22  Maràna tha: è un’acclamazione liturgica, in lingua aramaica, delle comunità cristiane palestinesi; significa “Vieni, o Signore” (Ap 22,20), oppure, con scrittura leggermente diversa, “Il Signore viene”.
NT greco ἡ χάρις τοῦ κυρίου ⸀Ἰησοῦ μεθ’ ὑμῶν.
16,23 Ἰησοῦ WH Treg NIV ] + Χριστοῦ RP
CEI 2008 1Cor16,23La grazia del Signore Gesù sia con voi.
NT greco ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ ⸀Ἰησοῦ.
16,24 Ἰησοῦ WH Treg NIV ] + Ἀμήν RP
CEI 2008 1Cor16,24Il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù!