Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BibbiaEDU-logo

Marco

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 14 14,1Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν,
CEI 2008 Mc Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Azzimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire.
14,1 PASSIONE, MORTE E RISURREZIONE DI GESÙ (14,1-16,8)
 Congiura dei capi contro Gesù (vedi Mt 26,2-5; Lc 22,1-2)
NT greco ἔλεγον ⸀γάρ· Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε ⸂ἔσται θόρυβος⸃ τοῦ λαοῦ.
14,2 γάρ WH Treg NIV ] δέ RP • ἔσται θόρυβος WH Treg NIV ] θόρυβος ἔσται RP
CEI 2008 Mc14,2Dicevano infatti: "Non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo".
NT greco Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· ⸀συντρίψασα ⸀τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν ⸀αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.
14,3 συντρίψασα WH NIV ] καὶ συντρίψασα Treg RP • τὴν WH Treg NIV ] τὸ RP • αὐτοῦ WH Treg NIV ] + κατὰ RP
CEI 2008 McGesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo.
14,3-9 A Betània: gesto profetico di una donna (vedi Mt 26,6-13Gv 12,1-8)
L’estratto di puro nardo veniva dall’India ed era quindi assai costoso.
NT greco ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ⸀ἑαυτούς· Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν;
14,4 ἑαυτούς WH NIV ] + καὶ λέγοντες Treg RP
CEI 2008 Mc14,4Ci furono alcuni, fra loro, che si indignarono: "Perché questo spreco di profumo?
NT greco ἠδύνατο γὰρ τοῦτο ⸂τὸ μύρον⸃ πραθῆναι ἐπάνω ⸂δηναρίων τριακοσίων⸃ καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς· καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ.
14,5 τὸ μύρον WH Treg NIV ] - RP • δηναρίων τριακοσίων WH Treg NIV ] τριακοσίων δηναρίων RP
CEI 2008 Mc14,5Si poteva venderlo per più di trecento denari e darli ai poveri!". Ed erano infuriati contro di lei.
NT greco 14,6ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί·
CEI 2008 Mc14,6Allora Gesù disse: "Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me.
NT greco πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε ⸀αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε·
14,7 αὐτοῖς NIV Treg ] αὐτοῖς πάντοτε WH; αὐτοὺς RP
CEI 2008 Mc14,7I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me.
NT greco ὃ ⸀ἔσχεν ἐποίησεν, προέλαβεν μυρίσαι ⸂τὸ σῶμά μου⸃ εἰς τὸν ἐνταφιασμόν.
14,8 ἔσχεν WH NIV ] + αὕτη Treg RP • τὸ σῶμά μου WH Treg NIV ] μου τὸ σῶμα RP
CEI 2008 Mc14,8Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura.
NT greco ἀμὴν ⸀δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ⸀ἐὰν κηρυχθῇ τὸ ⸀εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.
14,9 δὲ WH Treg NIV ] - RP • ἐὰν WH NIV RP ] ἂν Treg • εὐαγγέλιον WH Treg NIV ] + τοῦτο RP
CEI 2008 Mc14,9In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto".
NT greco ⸀Καὶ Ἰούδας ⸂Ἰσκαριὼθ ὁ⸃ εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν ⸂παραδοῖ αὐτοῖς⸃.
14,10 Καὶ WH Treg NIV ] + ὁ RP • Ἰσκαριὼθ ὁ WH NIV ] Ἰσκαριώτης ὁ Treg; ὁ Ἰσκαριώτης RP • παραδοῖ αὐτοῖς WH Treg NIV ] παραδῷ αὐτὸν RP
CEI 2008 McAllora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù.
14,10-11 Gesù venduto da Giuda (vedi Mt 26,14-16Lc 22,3-6)
NT greco οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς ⸂αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ⸃.
14,11 αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ WH Treg NIV ] εὐκαίρως αὐτὸν παραδῷ RP
CEI 2008 Mc14,11Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno.
NT greco 14,12Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;
CEI 2008 McIl primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: "Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?".
14,12-16 Preparativi per la cena pasquale (vedi Mt 26,17-19Lc 22,7-13)
NT greco 14,13καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ,
CEI 2008 McAllora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: "Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo.
14,13 L’incontro è eccezionale perché, di norma, coloro che andavano a far provviste d’acqua alla pubblica fontana erano le donne.
NT greco καὶ ὅπου ⸀ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι Ὁ διδάσκαλος λέγει· Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά ⸀μου ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
14,14 ἐὰν WH NIV RP ] ἂν Treg • μου WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 Mc14,14Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?".
NT greco καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον· ⸀καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν.
14,15 καὶ WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 Mc14,15Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi".
NT greco καὶ ἐξῆλθον οἱ ⸀μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
14,16 μαθηταὶ WH NIV ] + αὐτοῦ Treg RP
CEI 2008 Mc14,16I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
NT greco 14,17Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα.
CEI 2008 McVenuta la sera, egli arrivò con i Dodici.
14,17-21 Uno di voi mi tradirà (vedi Mt 26,20-25Lc 22,21-23Gv 13,21-30)
NT greco καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ⸂ὁ Ἰησοῦς εἶπεν⸃· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ὁ ἐσθίων μετ’ ἐμοῦ.
14,18 Ἰησοῦς εἶπεν WH NIV ] εἶπεν Ἰησοῦς Treg RP
CEI 2008 Mc14,18Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: "In verità io vi dico: uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà".
NT greco ⸀ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς· Μήτι ⸀ἐγώ;
14,19 ἤρξαντο WH NIV ] οἱ δὲ ἤρξαντο Treg RP • ἐγώ WH Treg NIV ] + Καὶ ἄλλος Μήτι ἐγώ RP
CEI 2008 Mc14,19Cominciarono a rattristarsi e a dirgli, uno dopo l'altro: "Sono forse io?".
NT greco ὁ ⸀δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ⸀Εἷς τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ’ ἐμοῦ εἰς ⸀τὸ τρύβλιον·
14,20 δὲ WH Treg NIV ] + ἀποκριθεὶς RP • Εἷς WH NIV ] + ἐκ Treg RP • τὸ Treg NIV RP ] + ἓν WH
CEI 2008 Mc14,20Egli disse loro: "Uno dei Dodici, colui che mette con me la mano nel piatto.
NT greco ⸀ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· ⸀καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
14,21 ὅτι WH Treg NIV ] - RP • καλὸν WH NIV ] + ἦν Treg RP
CEI 2008 Mc14,21Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell'uomo, dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito! Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!".
NT greco Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν ⸀λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν· ⸀Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
14,22 λαβὼν WH NA ] + ὁ Ἰησοῦς Treg NIV RP •  Λάβετε WH Treg NIV ] + φάγετε RP
CEI 2008 McE, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo".
14,22-25 Gesù celebra la Pasqua (vedi Mt 26,26-29Lc 22,15-201Cor 11,23-25)
NT greco καὶ ⸀λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες.
14,23 λαβὼν WH Treg NIV ] + τὸ RP
CEI 2008 Mc14,23Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.
NT greco καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου ⸀τῆς διαθήκης τὸ ⸂ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν⸃.
14,24 τῆς WH NIV ] τὸ τῆς Treg; τὸ τῆς καινῆς RP • ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν WH Treg NIV ] περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον RP
CEI 2008 Mc14,24E disse loro: "Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti.
NT greco 14,25ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
CEI 2008 Mc14,25In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio".
NT greco 14,26Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
CEI 2008 McDopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.
14,26-31 Gesù annuncia l’abbandono dei discepoli (vedi Mt 26,30-35; Lc 22,31-34Gv 13,36-38)
NT greco Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες ⸀σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται· Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ ⸂τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται⸃.
14,27 σκανδαλισθήσεσθε WH Treg NIV ] + ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ RP • τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται WH Treg NIV ] διασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα RP
CEI 2008 McGesù disse loro: "Tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto:

Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse.

14,27 Citazione di Zc 13,7.
NT greco 14,28ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
CEI 2008 Mc14,28Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea".
NT greco ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ· ⸂Εἰ καὶ⸃ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ’ οὐκ ἐγώ.
14,29 Εἰ καὶ WH Treg NIV ] Καὶ εἰ RP
CEI 2008 Mc14,29Pietro gli disse: "Anche se tutti si scandalizzeranno, io no!".
NT greco καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ⸂ταύτῃ τῇ νυκτὶ⸃ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς ⸂με ἀπαρνήσῃ⸃.
14,30 ταύτῃ τῇ νυκτὶ WH Treg NIV ] ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ RP • με ἀπαρνήσῃ WH Treg NIV ] ἀπαρνήσῃ με RP
CEI 2008 McGesù gli disse: "In verità io ti dico: proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai".
14,30 oggi, questa notte: per gli Ebrei il giorno comincia al tramonto.
NT greco ὁ δὲ ⸂ἐκπερισσῶς ἐλάλει⸃· Ἐὰν ⸂δέῃ με⸃ συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ⸀ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον.
14,31 ἐκπερισσῶς ἐλάλει WH Treg NIV ] ἐκπερισσοῦ ἔλεγεν μᾶλλον RP • δέῃ με WH Treg NIV ] με δέῃ RP • ἀπαρνήσομαι WH Treg NIV ] ἀπαρνήσωμαι RP
CEI 2008 Mc14,31Ma egli, con grande insistenza, diceva: "Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò". Lo stesso dicevano pure tutti gli altri.
NT greco 14,32Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι.
CEI 2008 McGiunsero a un podere chiamato Getsèmani ed egli disse ai suoi discepoli: "Sedetevi qui, mentre io prego".
14,32-42 Al Getsèmani (vedi Mt 26,36-46Lc 22,39-46)
NT greco καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ ⸂Ἰάκωβον καὶ⸃ Ἰωάννην μετ’ ⸀αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν,
14,33 Ἰάκωβον καὶ Treg NIV RP ] τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν WH NA • αὐτοῦ WH Treg NIV ] ἑαυτοῦ RP
CEI 2008 Mc14,33Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia.
NT greco 14,34καὶ λέγει αὐτοῖς· Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε.
CEI 2008 McDisse loro: "La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate".
14,34 Vedi Sal 42,643,5.
NT greco καὶ ⸂προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν⸃ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ ἡ ὥρα,
14,35 προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν WH NIV ] προσελθὼν μικρὸν ἔπεσεν Treg RP
CEI 2008 Mc14,35Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora.
NT greco καὶ ἔλεγεν· Αββα ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον ⸂τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ⸃· ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ.
14,36 τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ WH Treg NIV ] ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦτο RP
CEI 2008 McE diceva: "Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu".
14,36 Abbà: Marco riferisce questa parola di Gesù nella lingua aramaica. La designazione di Dio come Abbà ha tanto impressionato i primi cristiani, che è divenuta come il cuore della preghiera dei credenti in Cristo (vedi Rm 8,15Gal 4,6).
NT greco 14,37καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι;
CEI 2008 Mc14,37Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: "Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora?
NT greco γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ⸀ἔλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
14,38 ἔλθητε WH NIV ] εἰσέλθητε Treg RP
CEI 2008 McVegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole".
14,38 La carne debole è la fragilità della natura umana. La forza dello spirito è il soccorso divino, garantito a chi è vigilante nella preghiera.
NT greco 14,39καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών.
CEI 2008 Mc14,39Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole.
NT greco καὶ ⸂πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς⸃ καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ ⸂αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ⸃ ⸀καταβαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ⸂ἀποκριθῶσιν αὐτῷ⸃.
14,40 πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς WH NIV ] ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς Treg; ὑποστρέψας εὗρεν αὐτοὺς πάλιν RP • αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ WH NIV ] οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν Treg RP • καταβαρυνόμενοι WH Treg NIV ] βεβαρημένοι RP • ἀποκριθῶσιν αὐτῷ WH Treg NIV ] αὐτῷ ἀποκριθῶσιν RP
CEI 2008 Mc14,40Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti, e non sapevano che cosa rispondergli.
NT greco καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς· Καθεύδετε ⸀τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε· ἀπέχει· ἦλθεν ἡ ὥρα, ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν.
14,41 τὸ WH NIV ] - Treg RP
CEI 2008 Mc14,41Venne per la terza volta e disse loro: "Dormite pure e riposatevi! Basta! È venuta l'ora: ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori.
NT greco 14,42ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν.
CEI 2008 Mc14,42Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino".
NT greco Καὶ ⸀εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται ⸀Ἰούδας ⸀εἷς τῶν δώδεκα καὶ μετ’ αὐτοῦ ⸀ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.
14,43 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • Ἰούδας NIV RP ] ὁ Ἰούδας WH; ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης Treg • εἷς WH Treg NIV ] + ὢν RP • ὄχλος WH Treg NIV ] + πολὺς RP
CEI 2008 McE subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani.
14,43-52 Gesù viene arrestato (vedi Mt 26,47-56Lc 22,47-53Gv 18,3-12)
NT greco δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων· Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτὸν καὶ ⸀ἀπάγετε ἀσφαλῶς.
14,44 ἀπάγετε WH Treg NIV ] ἀπαγάγετε RP
CEI 2008 Mc14,44Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: "Quello che bacerò, è lui; arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta".
NT greco καὶ ἐλθὼν ⸀εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει· ⸀Ῥαββί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
14,45 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • Ῥαββί WH Treg NIV ] αὐτῷ Ῥαββί ῥαββί RP
CEI 2008 Mc14,45Appena giunto, gli si avvicinò e disse: "Rabbì" e lo baciò.
NT greco οἱ δὲ ἐπέβαλαν ⸂τὰς χεῖρας αὐτῷ⸃ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
14,46 τὰς χεῖρας αὐτῷ WH Treg NIV ] ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν RP
CEI 2008 Mc14,46Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono.
NT greco εἷς δέ ⸀τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ⸀ὠτάριον.
14,47 τις WH NIV RP ] - Treg • ὠτάριον WH Treg NIV ] ὠτίον RP
CEI 2008 Mc14,47Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio.
NT greco 14,48καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με;
CEI 2008 Mc14,48Allora Gesù disse loro: "Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni.
NT greco 14,49καθ’ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με· ἀλλ’ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί.
CEI 2008 Mc14,49Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare, e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le Scritture!".
NT greco καὶ ἀφέντες αὐτὸν ⸂ἔφυγον πάντες⸃.
14,50 ἔφυγον πάντες WH Treg NIV ] πάντες ἔφυγον RP
CEI 2008 Mc14,50Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono.
NT greco Καὶ ⸂νεανίσκος τις⸃ ⸀συνηκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν ⸀αὐτόν,
14,51 νεανίσκος τις WH Treg NIV ] εἷς τις νεανίσκος RP • συνηκολούθει WH Treg NIV ] ἠκολούθησεν RP • αὐτόν WH Treg NIV ] + οἱ νεανίσκοι RP
CEI 2008 McLo seguiva però un ragazzo, che aveva addosso soltanto un lenzuolo, e lo afferrarono.
14,51-52 La singolare figura dell’anonimo giovane, che segue Gesù e che fugge via nudo, è stata a lungo identificata con l’evangelista stesso.
NT greco ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ⸀ἔφυγεν.
14,52 ἔφυγεν WH Treg NIV ] + ἀπ᾽ αὐτῶν RP
CEI 2008 Mc14,52Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo.
NT greco Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ ⸀συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς.
14,53 συνέρχονται WH NIV ] + αὐτῷ Treg RP
CEI 2008 McCondussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi.
14,53-65  Gesù davanti al tribunale ebraico (vedi Mt 26,57-68; Lc 22,54-55.63-71; Gv 18,13-14.19-24)
NT greco 14,54καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἦν συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς.
CEI 2008 Mc14,54Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco.
NT greco 14,55οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ ηὕρισκον·
CEI 2008 Mc14,55I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano.
NT greco 14,56πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν.
CEI 2008 Mc14,56Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi.
NT greco 14,57καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ λέγοντες
CEI 2008 Mc14,57Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui, dicendo:
NT greco 14,58ὅτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω·
CEI 2008 Mc14,58"Lo abbiamo udito mentre diceva: "Io distruggerò questo tempio, fatto da mani d'uomo, e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo"".
NT greco 14,59καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν.
CEI 2008 Mc14,59Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde.
NT greco 14,60καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων· Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
CEI 2008 Mc14,60Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: "Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?".
NT greco ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ ⸂οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν⸃. πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ;
14,61 οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν WH Treg NIV ] οὐδὲν ἀπεκρίνατο RP
CEI 2008 Mc14,61Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: "Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?".
NT greco 14,62ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐγώ εἰμι, καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.
CEI 2008 McGesù rispose: "Io lo sono!

E vedrete il Figlio dell'uomo
seduto alla destra della Potenza
e venire con le nubi del cielo".

14,62 Citazione di Dn 7,13; vedi anche Sal 110,1.
NT greco 14,63ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει· Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;
CEI 2008 Mc14,63Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: "Che bisogno abbiamo ancora di testimoni?
NT greco ἠκούσατε τῆς βλασφημίας· τί ὑμῖν φαίνεται; οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ⸂ἔνοχον εἶναι⸃ θανάτου.
14,64 ἔνοχον εἶναι WH Treg NIV ] εἶναι ἔνοχον RP
CEI 2008 Mc14,64Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?". Tutti sentenziarono che era reo di morte.
NT greco καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν ⸂αὐτοῦ τὸ πρόσωπον⸃ καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ· Προφήτευσον, καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ⸀ἔλαβον.
14,65 αὐτοῦ τὸ πρόσωπον WH Treg NIV ] τὸ πρόσωπον αὐτοῦ RP • ἔλαβον WH Treg NIV ] ἔβαλλον RP
CEI 2008 Mc14,65Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: "Fa' il profeta!". E i servi lo schiaffeggiavano.
NT greco Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου ⸂κάτω ἐν τῇ αὐλῇ⸃ ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως,
14,66 κάτω ἐν τῇ αὐλῇ WH Treg NIV ] ἐν τῇ αὐλῇ κάτω RP
CEI 2008 McMentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote
14,66-72  Pietro rinnega Gesù (vedi Mt 26,69-75; Lc 22,56-62; Gv 18,15-18.25-27)
NT greco καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει· Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ⸂ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ⸃·
14,67 ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] Ἰησοῦ ἦσθα RP
CEI 2008 Mc14,67e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: "Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù".
NT greco ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων· ⸂Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί⸃ λέγεις, καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον ⸂καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν⸃.
14,68 Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί WH Treg NIV ] Οὐκ οἶδα οὐδὲ ἐπίσταμαι τί σὺ RP • καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν Treg RP NA ] - WH NIV
CEI 2008 Mc14,68Ma egli negò, dicendo: "Non so e non capisco che cosa dici". Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò.
NT greco καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ⸂ἤρξατο πάλιν⸃ λέγειν τοῖς ⸀παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν.
14,69 ἤρξατο πάλιν WH NIV ] πάλιν ἤρξατο Treg RP • παρεστῶσιν WH Treg NIV ] παρεστηκόσιν RP
CEI 2008 Mc14,69E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: "Costui è uno di loro".
NT greco ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ· Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ ⸂καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει⸃·
14,70 καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει RP ] - WH Treg NIV
CEI 2008 Mc14,70Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: "È vero, tu certo sei uno di loro; infatti sei Galileo".
NT greco 14,71ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε.
CEI 2008 Mc14,71Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: "Non conosco quest'uomo di cui parlate".
NT greco καὶ ⸀εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν· καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα ⸀ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα ⸂φωνῆσαι δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ⸃, καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.
14,72 εὐθὺς WH Treg NIV ] - RP • ὡς WH Treg NIV ] ὃ RP • φωνῆσαι δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ NIV ] δὶς φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ WH Treg; φωνῆσαι δίς ἀπαρνήσῃ με τρίς RP
CEI 2008 Mc14,72E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: "Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai". E scoppiò in pianto.