Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Marco

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 14 14,1 Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν,
CEI 1974 Mancavano intanto due giorni alla Pasqua e agli Azzimi e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di lui con inganno, per ucciderlo.
14,1 Cfr. Mt 26,1-5. cfr. Lc 22,1-2. Per gli Azzimi cfr. Mt 26,27.
NT greco ἔλεγον ⸀γάρ· Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε ⸂ἔσται θόρυβος⸃ τοῦ λαοῦ.
14,γάρ WH Treg NIV ] δέ RP • ἔσται θόρυβος WH Treg NIV ] θόρυβος ἔσται RP
CEI 1974 14,2 Dicevano infatti: "Non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo".
La cena di Betania
NT greco Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· ⸀συντρίψασα ⸀τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν ⸀αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.
14,συντρίψασα WH NIV ] καὶ συντρίψασα Treg RP • τὴν WH Treg NIV ] τὸ RP • αὐτοῦ WH Treg NIV ] + κατὰ RP
CEI 1974 Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto di alabastro e versò l`unguento sul suo capo.
14,3 Cfr. Mt 26,6-1cfr. Gv 12,1-8. L’estratto di nardo genuino veniva dall’India.
NT greco ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ⸀ἑαυτούς· Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν;
14,ἑαυτούς WH NIV ] + καὶ λέγοντες Treg RP
CEI 1974 14,4 Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro: "Perché tutto questo spreco di olio profumato?
NT greco ἠδύνατο γὰρ τοῦτο ⸂τὸ μύρον⸃ πραθῆναι ἐπάνω ⸂δηναρίων τριακοσίων⸃ καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς· καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ.
14,τὸ μύρον WH Treg NIV ] - RP • δηναρίων τριακοσίων WH Treg NIV ] τριακοσίων δηναρίων RP
CEI 1974 14,5 Si poteva benissimo vendere quest`olio a più di trecento denari e darli ai poveri!". Ed erano infuriati contro di lei.
NT greco 14,6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί·
CEI 1974 14,6 Allora Gesù disse: "Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un`opera buona;
NT greco πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε ⸀αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε·
14,αὐτοῖς NIV Treg ]  αὐτοῖς πάντοτε WH; αὐτοὺς RP
CEI 1974 14,7 i poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete, me invece non mi avete sempre.
NT greco ὃ ⸀ἔσχεν ἐποίησεν, προέλαβεν μυρίσαι ⸂τὸ σῶμά μου⸃ εἰς τὸν ἐνταφιασμόν.
14,ἔσχεν WH NIV ] + αὕτη Treg RP • τὸ σῶμά μου WH Treg NIV ] μου τὸ σῶμα RP
CEI 1974 14,8 Essa ha fatto ciò ch`era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura.
NT greco ἀμὴν ⸀δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ⸀ἐὰν κηρυχθῇ τὸ ⸀εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.
14,δὲ WH Treg NIV ] - RP • ἐὰν WH NIV RP ] ἂν Treg • εὐαγγέλιον WH Treg NIV ] + τοῦτο RP
CEI 1974 14,9 In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto".
Il tradimento di Giuda
NT greco ⸀Καὶ Ἰούδας ⸂Ἰσκαριὼθ ὁ⸃ εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν ⸂παραδοῖ αὐτοῖς⸃.
14,Καὶ WH Treg NIV ] + ὁ RP • Ἰσκαριὼθ ὁ WH NIV ] Ἰσκαριώτης ὁ Treg; ὁ Ἰσκαριώτης RP • παραδοῖ αὐτοῖς WH Treg NIV ] παραδῷ αὐτὸν RP
CEI 1974 Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai sommi sacerdoti, per consegnare loro Gesù.
14,10 l0. Cfr. Mt 20,14-16. cfr. Lc 22,3-6.
NT greco οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς ⸂αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ⸃.
14,αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ WH Treg NIV ] εὐκαίρως αὐτὸν παραδῷ RP
CEI 1974 14,11 Quelli all`udirlo si rallegrarono e promisero di dargli denaro. Ed egli cercava l`occasione opportuna per consegnarlo.
Preparazione all` ultima cena
NT greco 14,12 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;
CEI 1974 Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: "Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?".
14,12 Cfr. Mt 26,17-25. cfr. Lc 22,7-14 e 21-23. cfr. Gv 13,21-30.
NT greco 14,13 καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ,
CEI 1974 Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: "Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d`acqua; seguitelo
14,13 Di solito erano le donne che andavano a far provviste d’acqua alla pubblica fontana.
NT greco καὶ ὅπου ⸀ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι Ὁ διδάσκαλος λέγει· Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά ⸀μου ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
14,ἐὰν WH NIV RP ] ἂν Treg • μου WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 14,14 e là dove entrerà dite al padrone di casa: Il Maestro dice: Dov`è la mia stanza, perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?
NT greco καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον· ⸀καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν.
14,καὶ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 14,15 Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti, già pronta; là preparate per noi".
NT greco καὶ ἐξῆλθον οἱ ⸀μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
14,μαθηταὶ WH NIV ] + αὐτοῦ Treg RP
CEI 1974 14,16 I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua.
Il traditore svelato
NT greco 14,17 Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα.
CEI 1974 14,17 Venuta la sera, egli giunse con i Dodici.
NT greco καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ⸂ὁ Ἰησοῦς εἶπεν⸃· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ὁ ἐσθίων μετ’ ἐμοῦ.
14,ὁ Ἰησοῦς εἶπεν WH NIV ] εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Treg RP
CEI 1974 14,18 Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: "In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà".
NT greco ⸀ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς· Μήτι ⸀ἐγώ;
14,ἤρξαντο WH NIV ] οἱ δὲ ἤρξαντο Treg RP • ἐγώ WH Treg NIV ] + Καὶ ἄλλος Μήτι ἐγώ RP
CEI 1974 14,19 Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l`altro: "Sono forse io?".
NT greco ὁ ⸀δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ⸀Εἷς τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ’ ἐμοῦ εἰς ⸀τὸ τρύβλιον·
14,δὲ WH Treg NIV ] + ἀποκριθεὶς RP • Εἷς WH NIV ] + ἐκ Treg RP • τὸ Treg NIV RP ] + ἓν WH
CEI 1974 14,20 Ed egli disse loro: "Uno dei Dodici, colui che intinge con me nel piatto.
NT greco ⸀ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· ⸀καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
14,ὅτι WH Treg NIV ] - RP • καλὸν WH NIV ] + ἦν Treg RP
CEI 1974 14,21 Il Figlio dell`uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell`uomo dal quale il Figlio dell`uomo è tradito! Meglio per quell`uomo se non fosse mai nato!".
Istituzione della SS. Eucaristia
NT greco Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν ⸀λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν· ⸀Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
14,λαβὼν WH NA ] + ὁ Ἰησοῦς Treg NIV RP •  Λάβετε WH Treg NIV ] + φάγετε RP
CEI 1974 14,22 Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo".
NT greco καὶ ⸀λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες.
14,λαβὼν WH Treg NIV ] + τὸ RP
CEI 1974 14,23 Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.
NT greco καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου ⸀τῆς διαθήκης τὸ ⸂ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν⸃.
14,τῆς WH NIV ] τὸ τῆς Treg; τὸ τῆς καινῆς RP • ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν WH Treg NIV ] περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον RP
CEI 1974 14,24 E disse: "Questo è il mio sangue, il sangue dell`alleanza versato per molti.
NT greco 14,25 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
CEI 1974 14,25 In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio".Abbandono dei discepoli
NT greco 14,26 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
CEI 1974 14,26 E dopo aver cantato l`inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.
NT greco Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες ⸀σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται· Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ ⸂τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται⸃.
14,σκανδαλισθήσεσθε WH Treg NIV ] + ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ RP • τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται WH Treg NIV ] διασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα RP
CEI 1974 Gesù disse loro: "Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto:

Percuoterò il pastore
e le pecore saranno disperse.
14,27 Cfr. Mt 26,31-35. confronta Cfr. Lc 22,31-34. cfr. Gv 13,36-38. Citazione di cfr. Zc 13,7.
NT greco 14,28 ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
CEI 1974 14,28 Ma, dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea".
NT greco ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ· ⸂Εἰ καὶ⸃ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ’ οὐκ ἐγώ.
14,Εἰ καὶ WH Treg NIV ] Καὶ εἰ RP
CEI 1974 14,29 Allora Pietro gli disse: "Anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò".
NT greco καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ⸂ταύτῃ τῇ νυκτὶ⸃ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς ⸂με ἀπαρνήσῃ⸃.
14,ταύτῃ τῇ νυκτὶ WH Treg NIV ] ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ RP • με ἀπαρνήσῃ WH Treg NIV ] ἀπαρνήσῃ με RP
CEI 1974 Gesù gli disse: "In verità ti dico: proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte".
14,30 Questa notte, perché il giorno per gli Ebrei cominciava al tramonto.
NT greco ὁ δὲ ⸂ἐκπερισσῶς ἐλάλει⸃· Ἐὰν ⸂δέῃ με⸃ συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ⸀ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον.
14,ἐκπερισσῶς ἐλάλει WH Treg NIV ] ἐκπερισσοῦ ἔλεγεν μᾶλλον RP • δέῃ με WH Treg NIV ] με δέῃ RP • ἀπαρνήσομαι WH Treg NIV ] ἀπαρνήσωμαι RP
CEI 1974 14,31 Ma egli, con grande insistenza, diceva: "Se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò". Lo stesso dicevano anche tutti gli altri.
Al Getsemani
NT greco 14,32 Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι.
CEI 1974 Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi discepoli: "Sedetevi qui, mentre io prego".
14,32 Cfr. Mt 26,36-46. cfr. Lc 22,39-46.
NT greco καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ ⸂Ἰάκωβον καὶ⸃ Ἰωάννην μετ’ ⸀αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν,
14,Ἰάκωβον καὶ Treg NIV RP ] τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν WH NA • αὐτοῦ WH Treg NIV ] ἑαυτοῦ RP
CEI 1974 14,33 Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia.
NT greco 14,34 καὶ λέγει αὐτοῖς· Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε.
CEI 1974 14,34 Gesù disse loro: "La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate".
NT greco καὶ ⸂προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν⸃ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ ἡ ὥρα,
14,προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν WH NIV ] προσελθὼν μικρὸν ἔπεσεν Treg RP
CEI 1974 14,35 Poi, andato un pò innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell`ora.
NT greco καὶ ἔλεγεν· Αββα ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον ⸂τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ⸃· ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ.
14,τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ WH Treg NIV ] ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦτο RP
CEI 1974 E diceva: "Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu".
14,36 Abbà è aramaico. Nella storia religiosa ebraica, Gesù è il solo ad usare questa invocazione, in italiano corrispondente a babbo. che esprime la più profonda intimità.
NT greco 14,37 καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι;
CEI 1974 14,37 Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: "Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un`ora sola?
NT greco γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ⸀ἔλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
14,ἔλθητε WH NIV ] εἰσέλθητε Treg RP
CEI 1974 14,38 Vegliate e pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole".
NT greco 14,39 καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών.
CEI 1974 14,39 Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole.
NT greco καὶ ⸂πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς⸃ καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ ⸂αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ⸃ ⸀καταβαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ⸂ἀποκριθῶσιν αὐτῷ⸃.
14,πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς WH NIV ] ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς Treg; ὑποστρέψας εὗρεν αὐτοὺς πάλιν RP • αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ WH NIV ] οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν Treg RP • καταβαρυνόμενοι WH Treg NIV ] βεβαρημένοι RP • ἀποκριθῶσιν αὐτῷ WH Treg NIV ] αὐτῷ ἀποκριθῶσιν RP
CEI 1974 14,40 Ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti, e non sapevano che cosa rispondergli.
NT greco καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς· Καθεύδετε ⸀τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε· ἀπέχει· ἦλθεν ἡ ὥρα, ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν.
14,τὸ WH NIV ] - Treg RP
CEI 1974 14,41 Venne la terza volta e disse loro: "Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta l`ora: ecco, il Figlio dell`uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori.
NT greco 14,42 ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν.
CEI 1974 14,42 Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino".
Cattura di Gesù
NT greco Καὶ ⸀εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται ⸀Ἰούδας ⸀εἷς τῶν δώδεκα καὶ μετ’ αὐτοῦ ⸀ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.
14,εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • Ἰούδας NIV RP ] ὁ Ἰούδας WH; ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης Treg • εἷς WH Treg NIV ] + ὢν RP • ὄχλος WH Treg NIV ] + πολὺς RP
CEI 1974 E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani.
14,43 Cfr. Mt 26,47-56. cfr. Lc 22,47-53 cfr. Gv 18,1-12.
NT greco δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων· Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτὸν καὶ ⸀ἀπάγετε ἀσφαλῶς.
14,ἀπάγετε WH Treg NIV ] ἀπαγάγετε RP
CEI 1974 14,44 Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno: "Quello che bacerò, è lui; arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta".
NT greco καὶ ἐλθὼν ⸀εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει· ⸀Ῥαββί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
14,εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • Ῥαββί WH Treg NIV ] αὐτῷ Ῥαββί ῥαββί RP
CEI 1974 14,45 Allora gli si accostò dicendo: "Rabbì" e lo baciò.
NT greco οἱ δὲ ἐπέβαλαν ⸂τὰς χεῖρας αὐτῷ⸃ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
14,τὰς χεῖρας αὐτῷ WH Treg NIV ] ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν RP
CEI 1974 14,46 Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono.
NT greco εἷς δέ ⸀τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ⸀ὠτάριον.
14,τις WH NIV RP ] - Treg • ὠτάριον WH Treg NIV ] ὠτίον RP
CEI 1974 14,47 Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l`orecchio.
NT greco 14,48 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με;
CEI 1974 14,48 Allora Gesù disse loro: "Come contro un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi.
NT greco 14,49 καθ’ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με· ἀλλ’ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί.
CEI 1974 14,49 Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel tempio, e non mi avete arrestato. Si adempiano dunque le Scritture!".
NT greco καὶ ἀφέντες αὐτὸν ⸂ἔφυγον πάντες⸃.
14,ἔφυγον πάντες WH Treg NIV ] πάντες ἔφυγον RP
CEI 1974 14,50 Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono.
NT greco Καὶ ⸂νεανίσκος τις⸃ ⸀συνηκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν ⸀αὐτόν,
14,νεανίσκος τις WH Treg NIV ] εἷς τις νεανίσκος RP • συνηκολούθει WH Treg NIV ] ἠκολούθησεν RP • αὐτόν WH Treg NIV ] + οἱ νεανίσκοι RP
CEI 1974 Un giovanetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono.
14,51 Probabilmente questo giovinetto è l’evangelista.
NT greco ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ⸀ἔφυγεν.
14,ἔφυγεν WH Treg NIV ] + ἀπ᾽ αὐτῶν RP
CEI 1974 14,52 Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo.
Gesù davanti al Sinedrio
NT greco Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ ⸀συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς.
14,συνέρχονται WH NIV ] + αὐτῷ Treg RP
CEI 1974 Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi.
14,53 Cfr. Mt 26,57-68. confronta cfr. Lc 22,54-cfr. Lc 55,63-71. cfr. Gv 18,13 cfr. Gv 15,19-24.
NT greco 14,54 καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἦν συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς.
CEI 1974 14,54 Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote; e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco.
NT greco 14,55 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ ηὕρισκον·
CEI 1974 14,55 Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano.
NT greco 14,56 πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν.
CEI 1974 14,56 Molti infatti attestavano il falso contro di lui e così le loro testimonianze non erano concordi.
NT greco 14,57 καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ λέγοντες
CEI 1974 14,57 Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui, dicendo:
NT greco 14,58 ὅτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω·
CEI 1974 14,58 "Noi lo abbiamo udito mentre diceva: Io distruggerò questo tempio fatto da mani d`uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d`uomo".
NT greco 14,59 καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν.
CEI 1974 14,59 Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde.
NT greco 14,60 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων· Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
CEI 1974 14,60 Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all`assemblea, interrogò Gesù dicendo: "Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?".
NT greco ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ ⸂οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν⸃. πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ;
14,οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν WH Treg NIV ] οὐδὲν ἀπεκρίνατο RP
CEI 1974 14,61 Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: "Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?".
NT greco 14,62 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐγώ εἰμι, καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.
CEI 1974 Gesù rispose: "Io lo sono!

E vedrete il Figlio dell`uomo
seduto alla destra della Potenza
e venire con le nubi del cielo".
14,62 Citazione del cfr. Sal 109,1 e di cfr. Dn 7,13. « Potenza » sostituisce per rispetto il nome di Dio.
NT greco 14,63 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει· Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;
CEI 1974 14,63 Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: "Che bisogno abbiamo ancora di testimoni?
NT greco ἠκούσατε τῆς βλασφημίας· τί ὑμῖν φαίνεται; οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ⸂ἔνοχον εἶναι⸃ θανάτου.
14,ἔνοχον εἶναι WH Treg NIV ] εἶναι ἔνοχον RP
CEI 1974 14,64 Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?". Tutti sentenziarono che era reo di morte.
NT greco καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν ⸂αὐτοῦ τὸ πρόσωπον⸃ καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ· Προφήτευσον, καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ⸀ἔλαβον.
14,αὐτοῦ τὸ πρόσωπον WH Treg NIV ] τὸ πρόσωπον αὐτοῦ RP • ἔλαβον WH Treg NIV ] ἔβαλλον RP
CEI 1974 14,65 Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: "Indovina". I servi intanto lo percuotevano.
La negazione di Pietro
NT greco Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου ⸂κάτω ἐν τῇ αὐλῇ⸃ ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως,
14,κάτω ἐν τῇ αὐλῇ WH Treg NIV ] ἐν τῇ αὐλῇ κάτω RP
CEI 1974 Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote
14,66 Cfr. Mt 26,69-75. cfr. Lc 22,56-62. cfr. Gv 18,17 cfr. Gv 25,27.
NT greco καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει· Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ⸂ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ⸃·
14,ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] Ἰησοῦ ἦσθα RP
CEI 1974 14,67 e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: "Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù".
NT greco ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων· ⸂Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί⸃ λέγεις, καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον ⸂καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν⸃.
14,Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί WH Treg NIV ] Οὐκ οἶδα οὐδὲ ἐπίσταμαι τί σὺ RP • καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν Treg RP NA ] - WH NIV
CEI 1974 14,68 Ma egli negò: "Non so e non capisco quello che vuoi dire". Uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò.
NT greco καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ⸂ἤρξατο πάλιν⸃ λέγειν τοῖς ⸀παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν.
14,ἤρξατο πάλιν WH NIV ] πάλιν ἤρξατο Treg RP • παρεστῶσιν WH Treg NIV ] παρεστηκόσιν RP
CEI 1974 14,69 E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: "Costui è di quelli".
NT greco ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ· Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ ⸂καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει⸃·
14,καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει RP ] - WH Treg NIV
CEI 1974 14,70 Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: "Tu sei certo di quelli, perché sei Galileo".
NT greco 14,71 ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε.
CEI 1974 14,71 Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: "Non conosco quell`uomo che voi dite".
NT greco καὶ ⸀εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν· καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα ⸀ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα ⸂φωνῆσαι δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ⸃, καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.
14,εὐθὺς WH Treg NIV ] - RP • ὡς WH Treg NIV ] ὃ RP • φωνῆσαι δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ NIV ] δὶς φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ WH Treg; φωνῆσαι δίς ἀπαρνήσῃ με τρίς RP
CEI 1974 14,72 Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: "Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte". E scoppiò in pianto.