Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
BibbiaEDU-logo

Colossesi

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 3 3,1Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος·
CEI 2008 Col Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio;
3,1 VITA CRISTIANA (3,1-4,1)
 Vita nascosta con Cristo in Dio
 Vedi Ef 4,17-5,2.
NT greco 3,2τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς,
CEI 2008 Col3,2rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.
NT greco 3,3ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ·
CEI 2008 Col3,3Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!
NT greco ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ⸀ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.
3,4 ὑμῶν Treg NIV ] ἡμῶν WH RP
CEI 2008 Col3,4Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria.
NT greco Νεκρώσατε οὖν τὰ ⸀μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία,
3,5 μέλη WH Treg NA ] + ὑμῶν NIV RP
CEI 2008 Col3,5Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria;
NT greco δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ⸂ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας⸃·
3,6 ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας RP NA ] - WH Treg NIV
CEI 2008 Col3,6a motivo di queste cose l'ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono.
NT greco ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν ⸀τούτοις·
3,7 τούτοις WH Treg NIV ] αὐτοῖς RP
CEI 2008 Col3,7Anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi.
NT greco 3,8νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν·
CEI 2008 Col3,8Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni, che escono dalla vostra bocca.
NT greco 3,9μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους· ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ,
CEI 2008 Col3,9Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni
NT greco 3,10καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν,
CEI 2008 Col3,10e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato.
NT greco ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ ⸀τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.
3,11 τὰ Treg NIV RP ] - WH
CEI 2008 ColQui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti.
3,11 Il battesimo fa immergere in Gesù Cristo per formare con lui un solo corpo; perciò il battesimo elimina ogni discriminazione etnica e religiosa. Gli Sciti, abitanti delle steppe asiatiche, erano considerati i rappresentanti del mondo dei barbari.
NT greco 3,12Ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν,
CEI 2008 Col3,12Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità,
NT greco ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ ὁ ⸀κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς·
3,13 κύριος WH Treg NIV ] Χριστὸς RP
CEI 2008 Col3,13sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
NT greco ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ⸀ὅ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος.
3,14 ὅ WH Treg NIV ] ἥτις RP
CEI 2008 Col3,14Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto.
NT greco καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ ⸀Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.
3,15 Χριστοῦ WH Treg NIV ] θεοῦ RP
CEI 2008 Col3,15E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie!
NT greco ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ· διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ⸀ψαλμοῖς, ⸀ὕμνοις, ᾠδαῖς πνευματικαῖς ⸀ἐν χάριτι, ᾄδοντες ἐν ⸂ταῖς καρδίαις⸃ ὑμῶν τῷ ⸀θεῷ·
3,16 ψαλμοῖς WH Treg NIV ] + καὶ RP • ὕμνοις WH Treg NIV ] + καὶ RP • ἐν WH RP ] + τῇ Treg NIV • ταῖς καρδίαις WH Treg NIV ] τῇ καρδίᾳ RP • θεῷ WH Treg NIV ] κυρίῳ RP
CEI 2008 Col3,16La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori.
NT greco καὶ πᾶν ⸂ὅ τι⸃ ⸀ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ ⸀θεῷ πατρὶ δι’ αὐτοῦ.
3,17 ὅ τι Treg NIV RP ] ὅτι WH • ἐὰν WH Treg NIV ] ἂν RP • θεῷ WH Treg NIV ] + καὶ RP
CEI 2008 Col3,17E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre.
NT greco Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε ⸀τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ.
3,18 τοῖς WH Treg NIV ] + ἰδίοις RP
CEI 2008 ColVoi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore.
3,18 -4,1 Nella famiglia e nella società
-4,1 Vedi Ef 5,21-6,9.
NT greco 3,19οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.
CEI 2008 Col3,19Voi, mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con durezza.
NT greco Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ ⸂εὐάρεστόν ἐστιν⸃ ἐν κυρίῳ.
3,20 εὐάρεστόν ἐστιν WH Treg NIV ] ἐστιν εὐάρεστον RP
CEI 2008 Col3,20Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore.
NT greco 3,21οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν.
CEI 2008 Col3,21Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino.
NT greco οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ⸀ὀφθαλμοδουλίαις, ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν ⸀κύριον.
3,22 ὀφθαλμοδουλίαις WH Treg RP ] ὀφθαλμοδουλίᾳ NIV • κύριον WH Treg NIV ] θεόν RP
CEI 2008 Col3,22Voi, schiavi, siate docili in tutto con i vostri padroni terreni: non servite solo quando vi vedono, come si fa per piacere agli uomini, ma con cuore semplice e nel timore del Signore.
NT greco ⸀ὃ ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις,
3,23 ὃ WH Treg NIV ] καὶ πᾶν ὃ τι RP
CEI 2008 Col3,23Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini,
NT greco εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου ⸀ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας· ⸀τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε·
3,24 ἀπολήμψεσθε WH Treg NIV ] λήψεσθε RP • τῷ WH Treg NIV ] + γὰρ RP
CEI 2008 Col3,24sapendo che dal Signore riceverete come ricompensa l'eredità. Servite il Signore che è Cristo!
NT greco ὁ ⸀γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν προσωπολημψία.
3,25 γὰρ WH Treg NIV ] δὲ RP
CEI 2008 Col3,25Infatti chi commette ingiustizia subirà le conseguenze del torto commesso, e non si fanno favoritismi personali.