Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4

Colossesi

NT greco Torna al libro

CEI 2008 Vai al libro

NT greco 3 3,1 Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος·
CEI 2008 Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio;
3,1 VITA CRISTIANA (3,1-4,1)
3,1-17 Vita nascosta con Cristo in Dio
3,1-17 Vedi Ef 4,17-5,2.
NT greco 3,2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς,
CEI 2008 3,2 rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.
3,2
NT greco 3,3 ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ·
CEI 2008 3,3 Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!
3,3
NT greco ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ⸀ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.
3,4 ὑμῶν Treg NIV ] ἡμῶν WH RP
CEI 2008 3,4 Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria.
3,4
NT greco Νεκρώσατε οὖν τὰ ⸀μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία,
3,5 μέλη WH Treg NA ] + ὑμῶν NIV RP
CEI 2008 3,5 Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria;
3,5
NT greco δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ⸂ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας⸃·
3,6 ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας RP NA ] - WH Treg NIV
CEI 2008 3,6 a motivo di queste cose l'ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono.
3,6
NT greco ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν ⸀τούτοις·
3,7 τούτοις WH Treg NIV ] αὐτοῖς RP
CEI 2008 3,7 Anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi.
3,7
NT greco 3,8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν·
CEI 2008 3,8 Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni, che escono dalla vostra bocca.
3,8
NT greco 3,9 μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους· ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ,
CEI 2008 3,9 Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni
3,9
NT greco 3,10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν,
CEI 2008 3,10 e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato.
3,10
NT greco ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ ⸀τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.
3,11 τὰ Treg NIV RP ] - WH
CEI 2008 Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti.
3,11 Il battesimo fa immergere in Gesù Cristo per formare con lui un solo corpo; perciò il battesimo elimina ogni discriminazione etnica e religiosa. Gli Sciti, abitanti delle steppe asiatiche, erano considerati i rappresentanti del mondo dei barbari.
NT greco 3,12 Ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν,
CEI 2008 3,12 Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità,
3,12
NT greco ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ ὁ ⸀κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς·
3,13 κύριος WH Treg NIV ] Χριστὸς RP
CEI 2008 3,13 sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
3,13
NT greco ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ⸀ὅ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος.
3,14 ὅ WH Treg NIV ] ἥτις RP
CEI 2008 3,14 Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto.
3,14
NT greco καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ ⸀Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.
3,15 Χριστοῦ WH Treg NIV ] θεοῦ RP
CEI 2008 3,15 E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie!
3,15
NT greco ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ· διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ⸀ψαλμοῖς, ⸀ὕμνοις, ᾠδαῖς πνευματικαῖς ⸀ἐν χάριτι, ᾄδοντες ἐν ⸂ταῖς καρδίαις⸃ ὑμῶν τῷ ⸀θεῷ·
3,16 ψαλμοῖς WH Treg NIV ] + καὶ RP • ὕμνοις WH Treg NIV ] + καὶ RP • ἐν WH RP ] + τῇ Treg NIV • ταῖς καρδίαις WH Treg NIV ] τῇ καρδίᾳ RP • θεῷ WH Treg NIV ] κυρίῳ RP
CEI 2008 3,16 La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori.
3,16
NT greco καὶ πᾶν ⸂ὅ τι⸃ ⸀ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ ⸀θεῷ πατρὶ δι’ αὐτοῦ.
3,17 ὅ τι Treg NIV RP ] ὅτι WH • ἐὰν WH Treg NIV ] ἂν RP • θεῷ WH Treg NIV ] + καὶ RP
CEI 2008 3,17 E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre.
3,17
NT greco Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε ⸀τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ.
3,18 τοῖς WH Treg NIV ] + ἰδίοις RP
CEI 2008 Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore.
3,18 -4,1 Nella famiglia e nella società
3,18-4,1 Vedi Ef 5,21-6,9.
NT greco 3,19 οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.
CEI 2008 3,19 Voi, mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con durezza.
3,19
NT greco Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ ⸂εὐάρεστόν ἐστιν⸃ ἐν κυρίῳ.
3,20 εὐάρεστόν ἐστιν WH Treg NIV ] ἐστιν εὐάρεστον RP
CEI 2008 3,20 Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore.
3,20
NT greco 3,21 οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν.
CEI 2008 3,21 Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino.
3,21
NT greco οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ⸀ὀφθαλμοδουλίαις, ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν ⸀κύριον.
3,22 ὀφθαλμοδουλίαις WH Treg RP ] ὀφθαλμοδουλίᾳ NIV • κύριον WH Treg NIV ] θεόν RP
CEI 2008 3,22 Voi, schiavi, siate docili in tutto con i vostri padroni terreni: non servite solo quando vi vedono, come si fa per piacere agli uomini, ma con cuore semplice e nel timore del Signore.
3,22
NT greco ⸀ὃ ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις,
3,23 ὃ WH Treg NIV ] καὶ πᾶν ὃ τι RP
CEI 2008 3,23 Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini,
3,23
NT greco εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου ⸀ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας· ⸀τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε·
3,24 ἀπολήμψεσθε WH Treg NIV ] λήψεσθε RP • τῷ WH Treg NIV ] + γὰρ RP
CEI 2008 3,24 sapendo che dal Signore riceverete come ricompensa l'eredità. Servite il Signore che è Cristo!
3,24
NT greco ὁ ⸀γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν προσωπολημψία.
3,25 γὰρ WH Treg NIV ] δὲ RP
CEI 2008 3,25 Infatti chi commette ingiustizia subirà le conseguenze del torto commesso, e non si fanno favoritismi personali.


3,25