Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BibbiaEDU-logo

Matteo

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 24 Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ⸂ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο⸃, καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ·
24,1 ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο WH Treg NIV ] ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ RP
CEI 2008 Mt Mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del tempio.
24,1 IL DISCORSO SUGLI ULTIMI TEMPI (24,1-25,46
-25,46 Quinto e ultimo discorso sul Regno.
 Gesù annuncia distruzioni e persecuzioni (vedi Mc 13,1-13; Lc 21,5-19)
NT greco ὁ δὲ ⸀ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ βλέπετε ⸂ταῦτα πάντα⸃; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται.
24,2 ἀποκριθεὶς WH Treg NIV ] Ἰησοῦς RP • ταῦτα πάντα WH Treg NIV ] πάντα ταῦτα RP
CEI 2008 Mt24,2Egli disse loro: "Non vedete tutte queste cose? In verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta".
NT greco Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ’ ἰδίαν λέγοντες· Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας ⸀καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος.
24,3 καὶ WH Treg NIV ] + τῆς RP
CEI 2008 Mt24,3Al monte degli Ulivi poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: "Di' a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo".
NT greco 24,4καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·
CEI 2008 Mt24,4Gesù rispose loro: "Badate che nessuno vi inganni!
NT greco 24,5πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες· Ἐγώ εἰμι ὁ χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
CEI 2008 Mt24,5Molti infatti verranno nel mio nome, dicendo: "Io sono il Cristo", e trarranno molti in inganno.
NT greco μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε· δεῖ ⸀γὰρ γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος.
24,6 γὰρ WH Treg NIV ] + πάντα RP
CEI 2008 Mt24,6E sentirete di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine.
NT greco ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται ⸀λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους·
24,7 λιμοὶ WH Treg NIV ] + καὶ λοιμοὶ RP
CEI 2008 Mt24,7Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi:
NT greco 24,8πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.
CEI 2008 Mt24,8ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori.
NT greco 24,9Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου.
CEI 2008 Mt24,9Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome.
NT greco 24,10καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους·
CEI 2008 Mt24,10Molti ne resteranno scandalizzati, e si tradiranno e odieranno a vicenda.
NT greco 24,11καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς·
CEI 2008 Mt24,11Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti;
NT greco 24,12καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.
CEI 2008 Mt24,12per il dilagare dell'iniquità, si raffredderà l'amore di molti.
NT greco 24,13ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.
CEI 2008 Mt24,13Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
NT greco 24,14καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.
CEI 2008 MtQuesto vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli; e allora verrà la fine.
24,14  Riguardo ai segni della fine del mondo (v. 3), Gesù indica qui un segno positivo: l’annuncio del Vangelo in tutto il mondo.
NT greco Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ⸀ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω,
24,15 ἑστὸς WH Treg NIV ] ἑστὼς RP
CEI 2008 MtQuando dunque vedrete presente nel luogo santo l'abominio della devastazione, di cui parlò il profeta Daniele - chi legge, comprenda -,
24,15-28  Gerusalemme sarà distrutta (vedi Mc 13,14-23; Lc 17,22-37; 21,20-24)
 Gesù parla della fine di Gerusalemme e della fine del mondo, intrecciando le due prospettive. La catastrofe di Gerusalemme, fine “di un” mondo, è figura della fine “del” mondo.
 Vedi Dn 9,27: è la profanazione del tempio.
NT greco τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ⸀ἐπὶ τὰ ὄρη,
24,16 ἐπὶ RP ] εἰς WH Treg NIV
CEI 2008 Mt24,16allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti,
NT greco ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ ⸀καταβάτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
24,17 καταβάτω WH Treg NIV ] καταβαινέτω RP
CEI 2008 Mt24,17chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere le cose di casa sua,
NT greco καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι ⸂τὸ ἱμάτιον⸃ αὐτοῦ.
24,18 τὸ ἱμάτιον WH Treg NIV ] τὰ ἱμάτια RP
CEI 2008 Mt24,18e chi si trova nel campo non torni indietro a prendere il suo mantello.
NT greco 24,19οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
CEI 2008 Mt24,19In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano!
NT greco 24,20προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ·
CEI 2008 MtPregate che la vostra fuga non accada d'inverno o di sabato.
24,20 A causa della legge del riposo festivo, di sabato non era lecito fare un cammino che superasse i duemila passi.
NT greco 24,21ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ’ οὐ μὴ γένηται.
CEI 2008 MtPoiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale non vi è mai stata dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
24,21 Vedi Dn 12,1.
NT greco 24,22καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.
CEI 2008 Mt24,22E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe; ma, grazie agli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
NT greco 24,23τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· Ἰδοὺ ὧδε ὁ χριστός, ἤ· Ὧδε, μὴ πιστεύσητε·
CEI 2008 Mt24,23Allora, se qualcuno vi dirà: "Ecco, il Cristo è qui", oppure: "È là", non credeteci;
NT greco ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε ⸀πλανῆσαι εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς·
24,24 πλανῆσαι NIV RP ] πλανᾶσθαι WH Treg
CEI 2008 Mtperché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, così da ingannare, se possibile, anche gli eletti.
24,24 Velata ripresa di Dt 13,2-6.
NT greco 24,25ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν.
CEI 2008 Mt24,25Ecco, io ve l'ho predetto.
NT greco 24,26ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν· Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε· Ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε·
CEI 2008 Mt24,26Se dunque vi diranno: "Ecco, è nel deserto", non andateci; "Ecco, è in casa", non credeteci.
NT greco ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ⸀ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
24,27 ἔσται WH Treg NIV ] + καὶ RP
CEI 2008 Mt24,27Infatti, come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo.
NT greco ⸀ὅπου ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.
24,28 ὅπου WH Treg NIV ] + γὰρ RP
CEI 2008 MtDovunque sia il cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi.
24,28 Il proverbio vuol dire che nessuno sfuggirà al giudizio.
NT greco 24,29Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
CEI 2008 MtSubito dopo la tribolazione di quei giorni,

il sole si oscurerà,
la luna non darà più la sua luce,
le stelle cadranno dal cielo
e le potenze dei cieli saranno sconvolte.

24,29-41 La venuta del Figlio dell’uomo (vedi Mc 13,24-32Lc 21,25-3317,26-35)
Tradizionali immagini di tipo profetico-apocalittico vengono utilizzate per indicare i grandiosi interventi di Dio (vedi Is 13,1034,3). Non si sa “quando”, né “come” tornerà il Figlio dell’uomo, ma si sa come vivere l’attesa: vigilando.
NT greco καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν ⸀τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς·
24,30 τῷ RP ] - WH Treg NIV
CEI 2008 MtAllora comparirà in cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria.
24,30 Il segno del Figlio dell’uomo, nell’interpretazione tradizionale, è la croce; ma qui è piuttosto da intendere lo stesso Figlio dell’uomo che viene sulle nubi: Dn 7,13.
NT greco καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ ⸀σάλπιγγος μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ⸀τῶν ἄκρων αὐτῶν.
24,31 σάλπιγγος WH NIV ] + φωνῆς Treg RP • τῶν WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 Mt24,31Egli manderà i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli.
NT greco 24,32Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·
CEI 2008 Mt24,32Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina.
NT greco οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ⸂πάντα ταῦτα⸃, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
24,33 πάντα ταῦτα WH NIV ] ταῦτα πάντα Treg RP
CEI 2008 Mt24,33Così anche voi: quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.
NT greco ἀμὴν λέγω ὑμῖν ⸀ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.
24,34 ὅτι WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 MtIn verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga.
24,34 Dal tempo del discorso di Gesù alla distruzione di Gerusalemme passeranno quarant’anni, cioè lo spazio di una generazione.
NT greco ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ⸀παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν.
24,35 παρελεύσεται WH Treg NIV ] παρελεύσονται RP
CEI 2008 Mt24,35Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
NT greco Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν ⸂οὐδὲ ὁ υἱός⸃, εἰ μὴ ὁ ⸀πατὴρ μόνος.
24,36 οὐδὲ ὁ υἱός WH NIV ] - Treg RP • πατὴρ WH Treg NIV ] + μου RP
CEI 2008 MtQuanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, ma solo il Padre.
24,36 Il Figlio dell’uomo non ha avuto la missione di far conoscere questa data.
NT greco ὥσπερ ⸀γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ⸀ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
24,37 γὰρ WH Treg NIV ] δὲ RP • ἔσται WH Treg NIV ] + καὶ RP
CEI 2008 Mt24,37Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo.
NT greco ⸀ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ⸀ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ⸀γαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,
24,38 ὡς WH Treg NIV ] Ὥσπερ RP • ἡμέραις NIV RP ] + ἐκείναις WH Treg NA • γαμίζοντες WH NIV ] ἐκγαμίζοντες Treg RP
CEI 2008 MtInfatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca,
24,38 Vedi Gen 7,7.
NT greco καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται ⸀καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
24,39 καὶ RP NA ] - WH Treg NIV
CEI 2008 Mt24,39e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo.
NT greco τότε ⸂δύο ἔσονται⸃ ἐν τῷ ἀγρῷ, ⸀εἷς παραλαμβάνεται καὶ ⸁εἷς ἀφίεται·
24,40 δύο ἔσονται Treg NIV RP ] ἔσονται δύο WH • ⸀εἷς WH Treg NIV ] ὁ εἷς RP • ⸁εἷς WH Treg NIV ] ὁ εἷς RP
CEI 2008 Mt24,40Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l'altro lasciato.
NT greco δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ ⸀μύλῳ, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται.
24,41 μύλῳ WH Treg NIV ] μύλωνι RP
CEI 2008 MtDue donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l'altra lasciata.
24,41 Si tratta della mola a mano.
NT greco γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ⸀ἡμέρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται.
24,42 ἡμέρᾳ WH Treg NIV ] ὥρᾳ RP
CEI 2008 MtVegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
24,42-51  Vegliare nell’attesa (Mc 13,33-37; Lc 21,36; 12,38-46)
NT greco 24,43ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.
CEI 2008 Mt24,43Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa.
NT greco διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ⸂οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ⸃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
24,44 οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ WH Treg NIV ] ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε RP
CEI 2008 Mt24,44Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo.
NT greco Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ ⸀κύριος ἐπὶ τῆς ⸀οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ ⸀δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;
24,45 κύριος WH Treg NIV ] + αὐτοῦ RP • οἰκετείας WH Treg NIV ] θεραπείας RP • δοῦναι WH Treg NIV ] διδόναι RP
CEI 2008 Mt24,45Chi è dunque il servo fidato e prudente, che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito?
NT greco μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ⸂οὕτως ποιοῦντα⸃·
24,46 οὕτως ποιοῦντα WH Treg NIV ] ποιοῦντα οὕτως RP
CEI 2008 Mt24,46Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così!
NT greco 24,47ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
CEI 2008 Mt24,47Davvero io vi dico: lo metterà a capo di tutti i suoi beni.
NT greco ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· Χρονίζει ⸂μου ὁ κύριος⸃,
24,48 μου ὁ κύριος WH Treg NIV ] ὁ κύριός μου ἐλθεῖν RP
CEI 2008 Mt24,48Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: "Il mio padrone tarda",
NT greco καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους ⸂αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ⸃ μετὰ τῶν μεθυόντων,
24,49 αὐτοῦ ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ WH Treg NIV ] ἐσθίειν δὲ καὶ πίνειν RP
CEI 2008 Mt24,49e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi,
NT greco 24,50ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,
CEI 2008 Mt24,50il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa,
NT greco 24,51καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
CEI 2008 Mt24,51lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti: là sarà pianto e stridore di denti.