Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
BibbiaEDU-logo

Colossesi

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 4 οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν ⸀οὐρανῷ.
4,1 οὐρανῷ WH Treg NIV ] οὐρανοῖς RP
CEI 2008 Col4,1 Voi, padroni, date ai vostri schiavi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo.
NT greco 4,2Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ,
CEI 2008 ColPerseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie.
4,2 RACCOMANDAZIONI, NOTIZIE E SALUTI (4,2-18)
 Raccomandazioni
 Vedi Ef 6,18-20; 2Ts 3,1-2.
NT greco 4,3προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι’ ὃ καὶ δέδεμαι,
CEI 2008 ColPregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della Parola per annunciare il mistero di Cristo. Per questo mi trovo in prigione,
4,3  Il mistero di Cristo: è il contenuto stesso del Vangelo, cioè il disegno salvifico di Dio svelato e attuato in Cristo (1,24-29; 2,2).
NT greco 4,4ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι.
CEI 2008 Col4,4affinché possa farlo conoscere, parlandone come devo.
NT greco 4,5Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι.
CEI 2008 Col4,5Comportatevi saggiamente con quelli di fuori, cogliendo ogni occasione.
NT greco 4,6ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι.
CEI 2008 Col4,6Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno come si deve.
NT greco 4,7Τὰ κατ’ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ,
CEI 2008 ColTutto quanto mi riguarda ve lo riferirà Tìchico, il caro fratello e ministro fedele, mio compagno nel servizio del Signore,
4,7-18 Notizie e saluti
Tìchico: è un cristiano incaricato di portare e spiegare la lettera (vedi anche Ef 6,21).
NT greco ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα ⸀γνῶτε τὰ περὶ ⸀ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν,
4,8 γνῶτε WH Treg NIV ] γνῷ RP • ἡμῶν WH Treg NIV ] ὑμῶν RP
CEI 2008 Col4,8che io mando a voi perché conosciate le nostre condizioni e perché rechi conforto ai vostri cuori.
NT greco 4,9σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε.
CEI 2008 ColCon lui verrà anche Onèsimo, il fedele e carissimo fratello, che è dei vostri. Essi vi informeranno su tutte le cose di qui.
4,9  Con il nome di Onèsimo è conosciuto uno schiavo fuggitivo, che Paolo rimanda al suo padrone Filèmone con una breve lettera di accompagnamento (Fm 10).
NT greco 4,10Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου, καὶ Μᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρναβᾶ (περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς, ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς δέξασθε αὐτόν),
CEI 2008 ColVi salutano Aristarco, mio compagno di carcere, e Marco, il cugino di Bàrnaba, riguardo al quale avete ricevuto istruzioni - se verrà da voi, fategli buona accoglienza -
4,10-14  In gran parte, questi nomi compaiono anche nella lista dei saluti della lettera a Filèmone (Fm 24). Un cristiano compagno di Paolo, con il nome Aristarco, è menzionato in At 19,29; 27,2. Anche Marco è ricordato più volte negli Atti degli Apostoli (vedi, ad esempio, At 12,12).
NT greco 4,11καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς, οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία.
CEI 2008 Col4,11e Gesù, chiamato Giusto. Di coloro che vengono dalla circoncisione questi soli hanno collaborato con me per il regno di Dio e mi sono stati di conforto.
NT greco ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν, δοῦλος ⸀Χριστοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα ⸀σταθῆτε τέλειοι καὶ ⸀πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ.
4,12 Χριστοῦ RP ] + Ἰησοῦ WH Treg NIV • σταθῆτε WH Treg NIV ] στῆτε RP • πεπληροφορημένοι WH Treg NIV ] πεπληρωμένοι RP
CEI 2008 Col4,12Vi saluta Èpafra, servo di Cristo Gesù, che è dei vostri, il quale non smette di lottare per voi nelle sue preghiere, perché siate saldi, perfetti e aderenti a tutti i voleri di Dio.
NT greco μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει ⸂πολὺν πόνον⸃ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει.
4,13 πολὺν πόνον WH Treg NIV ] ζῆλον πολὺν RP
CEI 2008 Col4,13Io do testimonianza che egli si dà molto da fare per voi e per quelli di Laodicèa e di Geràpoli.
NT greco 4,14ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς.
CEI 2008 Col4,14Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema.
NT greco ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ ⸂Νύμφαν καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῆς⸃ ἐκκλησίαν.
4,15 Νύμφαν καὶ … οἶκον αὐτῆς WH NIV ] Νυμφᾶν καὶ … οἶκον αὐτῶν Treg; Νυμφᾶν καὶ … οἶκον αὐτοῦ RP
CEI 2008 ColSalutate i fratelli di Laodicèa, Ninfa e la Chiesa che si raduna nella sua casa.
4,15-16  La lettera ai Laodicesi è andata perduta. È stata fatta l’ipotesi che sia da identificarsi con l’attuale lettera agli Efesini. Tra le comunità vicine di Colosse e Laodicèa si pratica lo scambio delle lettere inviate da Paolo.
NT greco καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ’ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ ⸀Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε.
4,16 Λαοδικέων WH Treg NIV ] Λαοδικαίων RP
CEI 2008 Col4,16E quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che venga letta anche nella Chiesa dei Laodicesi e anche voi leggete quella inviata ai Laodicesi.
NT greco 4,17καὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ· Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς.
CEI 2008 ColDite ad Archippo: "Fa' attenzione al ministero che hai ricevuto nel Signore, in modo da compierlo bene".
4,17  Anche Archippo è un cristiano noto dalla lettera a Filèmone (Fm 2).
NT greco Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. ἡ χάρις μεθ’ ⸀ὑμῶν.
4,18 ὑμῶν WH Treg NIV ] + Ἀμήν RP
CEI 2008 Col4,18Il saluto è di mia mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi.