Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Giovanni

NT greco Torna al libro

CEI 2008 Vai al libro

NT greco 11 11,1 Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.
CEI 2008 Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato.
11,1-16 Morte di Lazzaro, amico di Gesù
NT greco ἦν δὲ ⸀Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.
11,2 Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρία RP
CEI 2008 Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato.
11,2 Maria era quella che cosparse di profumo il Signore: l’episodio sarà raccontato in 12,1-8; la notizia è anticipata perché la comunità cristiana già conosceva il fatto.
NT greco 11,3 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι· Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.
CEI 2008 11,3 Le sorelle mandarono dunque a dirgli: "Signore, ecco, colui che tu ami è malato".
11,3
NT greco 11,4 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι’ αὐτῆς.
CEI 2008 11,4 All'udire questo, Gesù disse: "Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato".
11,4
NT greco 11,5 ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.
CEI 2008 11,5 Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro.
11,5
NT greco 11,6 ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας·
CEI 2008 11,6 Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava.
11,6
NT greco 11,7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς· Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.
CEI 2008 11,7 Poi disse ai discepoli: "Andiamo di nuovo in Giudea!".
11,7
NT greco 11,8 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί· Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;
CEI 2008 11,8 I discepoli gli dissero: "Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?".
11,8
NT greco ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὐχὶ δώδεκα ⸂ὧραί εἰσιν⸃ τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·
11,9 ὧραί εἰσιν WH Treg NIV ] εἰσιν ὧραί RP
CEI 2008 Gesù rispose: "Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo;
11,9 Con la frase Non sono forse dodici le ore del giorno?, probabilmente citando un proverbio, Gesù paragona la sua vita a una giornata di cammino. Finché non ha compiuto ciò che Dio gli ha affidato, la sua vita non è in pericolo. Quando sarà tutto compiuto, allora sarà come se fosse caduta la notte: i suoi nemici potranno ucciderlo.
NT greco 11,10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
CEI 2008 11,10 ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui".
11,10
NT greco 11,11 ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς· Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.
CEI 2008 11,11 Disse queste cose e poi soggiunse loro: "Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato; ma io vado a svegliarlo".
11,11
NT greco εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ ⸀αὐτῷ· Κύριε, εἰ κεκοίμηται σωθήσεται.
11,12 αὐτῷ WH Treg NIV ] αὐτοῦ RP
CEI 2008 11,12 Gli dissero allora i discepoli: "Signore, se si è addormentato, si salverà".
11,12
NT greco 11,13 εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει.
CEI 2008 11,13 Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno.
11,13
NT greco 11,14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ· Λάζαρος ἀπέθανεν,
CEI 2008 11,14 Allora Gesù disse loro apertamente: "Lazzaro è morto
11,14
NT greco 11,15 καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.
CEI 2008 11,15 e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!".
11,15
NT greco 11,16 εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς· Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ’ αὐτοῦ.
CEI 2008 11,16 Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: "Andiamo anche noi a morire con lui!".
11,16
NT greco Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ⸂ἤδη ἡμέρας⸃ ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.
11,17 ἤδη ἡμέρας WH Treg NIV ] ἡμέρας ἤδη RP
CEI 2008 Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro.
11,17-37 Gesù incontra Marta e Maria
NT greco ἦν δὲ ⸀ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε.
11,18 ἡ Treg NIV RP ] - WH
CEI 2008 11,18 Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri
11,18
NT greco ⸂πολλοὶ δὲ⸃ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς ⸀τὴν Μάρθαν καὶ ⸀Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ⸀ἀδελφοῦ.
11,19 πολλοὶ δὲ WH Treg NIV ] καὶ πολλοὶ RP • τὴν WH Treg NIV ] τὰς περὶ RP • Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρίαν RP • ἀδελφοῦ WH Treg NIV ] + αὐτῶν RP
CEI 2008 11,19 e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello.
11,19
NT greco ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ· ⸀Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο.
11,20 Μαρία Treg RP ] Μαριὰμ WH NIV
CEI 2008 11,20 Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa.
11,20
NT greco εἶπεν οὖν ⸀ἡ Μάρθα πρὸς ⸀τὸν Ἰησοῦν· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε ⸂οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου⸃·
11,21 ἡ WH Treg NIV ] - RP • τὸν Treg NIV RP ] - WH • οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου WH Treg NIV ] ὁ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει RP
CEI 2008 11,21 Marta disse a Gesù: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!
11,21
NT greco ⸀καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός.
11,22 καὶ WH Treg ] ἀλλὰ καὶ NIV RP
CEI 2008 11,22 Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà".
11,22
NT greco 11,23 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.
CEI 2008 11,23 Gesù le disse: "Tuo fratello risorgerà".
11,23
NT greco λέγει αὐτῷ ⸀ἡ Μάρθα· Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
11,24 ἡ WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 11,24 Gli rispose Marta: "So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno".
11,24
NT greco 11,25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,
CEI 2008 Gesù le disse: "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;
11,25-26 Io sono la risurrezione e la vita: al centro delle solenni affermazioni di Gesù c’è la sua persona (Io sono) e la fede in lui (chi crede in me).
NT greco 11,26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτο;
CEI 2008 11,26 chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?".
11,26
NT greco 11,27 λέγει αὐτῷ· Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.
CEI 2008 11,27 Gli rispose: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo".
11,27
NT greco Καὶ ⸀τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν ⸀Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα· Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε.
11,28 τοῦτο WH Treg NIV ] ταῦτα RP • Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρίαν RP
CEI 2008 11,28 Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: "Il Maestro è qui e ti chiama".
11,28
NT greco ἐκείνη ⸀δὲ ὡς ἤκουσεν ⸀ἠγέρθη ταχὺ καὶ ⸀ἤρχετο πρὸς αὐτόν·
11,29 δὲ WH Treg NIV ] - RP • ἠγέρθη WH Treg NIV ] ἐγείρεται RP • ἤρχετο WH Treg NIV ] ἔρχεται RP
CEI 2008 11,29 Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui.
11,29
NT greco οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ’ ἦν ⸀ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα.
11,30 ἔτι WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 11,30 Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro.
11,30
NT greco οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν ⸀Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ ⸀δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.
11,31 Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρίαν RP • δόξαντες WH Treg NIV ] λέγοντες RP
CEI 2008 11,31 Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro.
11,31
NT greco ἡ οὖν ⸀Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ⸀ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ ⸀πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν ⸂μου ἀπέθανεν⸃ ὁ ἀδελφός.
11,32 Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρία RP • ἦν WH Treg NIV ] + ὁ RP • πρὸς WH Treg NIV ] εἰς RP • μου ἀπέθανεν WH Treg NIV ] ἀπέθανεν μου RP
CEI 2008 11,32 Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!".
11,32
NT greco 11,33 Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,
CEI 2008 11,33 Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato,
11,33
NT greco 11,34 καὶ εἶπεν· Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ· Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.
CEI 2008 11,34 domandò: "Dove lo avete posto?". Gli dissero: "Signore, vieni a vedere!".
11,34
NT greco 11,35 ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς.
CEI 2008 11,35 Gesù scoppiò in pianto.
11,35
NT greco 11,36 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.
CEI 2008 11,36 Dissero allora i Giudei: "Guarda come lo amava!".
11,36
NT greco 11,37 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν· Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;
CEI 2008 11,37 Ma alcuni di loro dissero: "Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?".
11,37
NT greco 11,38 Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ.
CEI 2008 Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra.
11,38-44 Gesù risuscita Lazzaro
11,38-44 Alcuni particolari del miracolo sembrano anticipare quelli della scoperta del sepolcro vuoto di Gesù.
NT greco λέγει ὁ Ἰησοῦς· Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ ⸀τετελευτηκότος Μάρθα· Κύριε, ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν.
11,39 τετελευτηκότος WH NIV ] τελευτηκότος Treg; τεθνηκότος RP
CEI 2008 11,39 Disse Gesù: "Togliete la pietra!". Gli rispose Marta, la sorella del morto: "Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni".
11,39
NT greco λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ⸀ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ;
11,40 ὄψῃ WH Treg NIV ] ὄψει RP
CEI 2008 11,40 Le disse Gesù: "Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?".
11,40
NT greco ἦραν οὖν τὸν ⸀λίθον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν· Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου,
11,41 λίθον WH Treg NIV ] + οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κειμένος RP
CEI 2008 11,41 Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: "Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato.
11,41
NT greco 11,42 ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
CEI 2008 11,42 Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato".
11,42
NT greco 11,43 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω.
CEI 2008 11,43 Detto questo, gridò a gran voce: "Lazzaro, vieni fuori!".
11,43
NT greco ⸀ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει ⸂αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς⸃· Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε ⸀αὐτὸν ὑπάγειν.
11,44 ἐξῆλθεν WH Treg NIV ] Καὶ ἐξῆλθεν RP • αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Treg NIV RP ] ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς WH • αὐτὸν WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 11,44 Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: "Liberàtelo e lasciàtelo andare".
11,44
NT greco Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν ⸀Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ⸀ἃ ⸀ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν·
11,45 Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρίαν RP • ἃ RP NIV ] ὃ WH Treg • ἐποίησεν WH Treg NIV ] + ὁ Ἰησοῦς RP
CEI 2008 Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
11,45-57 Congiura dei capi contro Gesù
NT greco τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ⸀ἐποίησεν Ἰησοῦς.
11,46 ἐποίησεν WH Treg NIV ] + ὁ RP
CEI 2008 11,46 Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto.
11,46
NT greco συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον· Τί ποιοῦμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ⸂ποιεῖ σημεῖα⸃;
11,47 ποιεῖ σημεῖα WH Treg NIV ] σημεῖα ποιεῖ RP
CEI 2008 11,47 Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: "Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni.
11,47
NT greco 11,48 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος.
CEI 2008 11,48 Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione".
11,48
NT greco 11,49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν,
CEI 2008 11,49 Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: "Voi non capite nulla!
11,49
NT greco οὐδὲ ⸀λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ⸀ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.
11,50 λογίζεσθε WH Treg NIV ] διαλογίζεσθε RP • ὑμῖν WH Treg NIV ] ἡμῖν RP
CEI 2008 11,50 Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina la nazione intera!".
11,50
NT greco 11,51 τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,
CEI 2008 11,51 Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione;
11,51
NT greco 11,52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.
CEI 2008 11,52 e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.
11,52
NT greco ἀπ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ⸀ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.
11,53 ἐβουλεύσαντο WH Treg NIV ] συνεβουλεύσαντο RP
CEI 2008 11,53 Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo.
11,53
NT greco ⸂Ὁ οὖν Ἰησοῦς⸃ οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ⸀ἔμεινεν μετὰ τῶν ⸀μαθητῶν.
11,54 Ὁ οὖν Ἰησοῦς WH Treg NIV ] Ἰησοῦς οὖν RP • ἔμεινεν WH Treg NIV ] διέτριβεν RP • μαθητῶν WH Treg NIV ] + αὐτοῦ RP
CEI 2008 Gesù dunque non andava più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Èfraim, dove rimase con i discepoli.
11,54 Èfraim: forse una località situata a circa 20 chilometri a nord-ovest di Gerusalemme.
NT greco 11,55 Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς.
CEI 2008 Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi.
11,55 La Legge prescriveva le purificazioni prima della celebrazione della Pasqua.
NT greco 11,56 ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες· Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;
CEI 2008 11,56 Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: "Che ve ne pare? Non verrà alla festa?".
11,56
NT greco δεδώκεισαν ⸀δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ⸀ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.
11,57 δὲ WH Treg NIV ] + καὶ RP • ἐντολὰς WH Treg NIV ] ἐντολήν RP
CEI 2008 11,57 Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo.


11,57