Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
BibbiaEDU-logo

2 Timòteo

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 3 3,1Τοῦτο δὲ γίνωσκε ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί·
CEI 2008 2Tm Sappi che negli ultimi tempi verranno momenti difficili.
3,1-9 I pericoli degli ultimi tempi
NT greco 3,2ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι,
CEI 2008 2Tm3,2Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, empi,
NT greco 3,3ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι,
CEI 2008 2Tm3,3senza amore, sleali, calunniatori, intemperanti, intrattabili, disumani,
NT greco 3,4προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι,
CEI 2008 2Tm3,4traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, amanti del piacere più che di Dio,
NT greco 3,5ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου.
CEI 2008 2Tm3,5gente che ha una religiosità solo apparente, ma ne disprezza la forza interiore. Guàrdati bene da costoro!
NT greco ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ ⸀αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις,
3,6 αἰχμαλωτίζοντες WH Treg NIV ] αἰχμαλωτεύοντες RP
CEI 2008 2Tm3,6Fra questi vi sono alcuni che entrano nelle case e circuiscono certe donnette cariche di peccati, in balìa di passioni di ogni genere,
NT greco 3,7πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα.
CEI 2008 2Tm3,7sempre pronte a imparare, ma che non riescono mai a giungere alla conoscenza della verità.
NT greco 3,8ὃν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωϋσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν.
CEI 2008 2TmSull'esempio di Iannes e di Iambrès che si opposero a Mosè, anche costoro si oppongono alla verità: gente dalla mente corrotta e che non ha dato buona prova nella fede.
3,8  I nomi dei due maghi egiziani che si oppongono a Mosè non sono conosciuti dalla Bibbia (vedi Es 7,11-13), ma provengono dalla tradizione ebraica.
NT greco 3,9ἀλλ’ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον, ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο.
CEI 2008 2Tm3,9Ma non andranno molto lontano, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come lo fu la stoltezza di quei due.
NT greco Σὺ δὲ ⸀παρηκολούθησάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ,
3,10 παρηκολούθησάς WH Treg NIV ] παρηκολούθηκάς RP
CEI 2008 2TmTu invece mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza,
3,10 IL TRAGUARDO DELLA FATICA APOSTOLICA (3,10-4,18)
 Elogio di Timòteo
NT greco 3,11τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα· καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ κύριος.
CEI 2008 2Tmnelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiòchia, a Icònio e a Listra! Quali persecuzioni ho sofferto! Ma da tutte mi ha liberato il Signore!
3,11 Listra: è la patria di Timòteo. L’attività missionaria e le persecuzioni di Paolo in queste località (Antiòchia, Iconio e Listra) sono raccontate in -.
NT greco καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες ⸂ζῆν εὐσεβῶς⸃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται·
3,12 ζῆν εὐσεβῶς WH Treg ] εὐσεβῶς ζῆν NIV RP
CEI 2008 2Tm3,12E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati.
NT greco 3,13πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι.
CEI 2008 2Tm3,13Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi.
NT greco σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ ⸀τίνων ἔμαθες,
3,14 τίνων WH Treg NIV ] τίνος RP
CEI 2008 2TmTu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso
3,14-17  Utilità della Scrittura
 Timòteo, figlio di padre pagano (At 16,1), è stato formato fin dall’infanzia alla conoscenza delle sacre Scritture dalla madre e dalla nonna, ebree credenti (1,5).
NT greco καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους ⸀ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·
3,15 ἱερὰ WH ] τὰ ἱερὰ Treg NIV RP
CEI 2008 2Tme conosci le sacre Scritture fin dall'infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù.
3,15-17  In modo esplicito si afferma l’utilità della Scrittura per la salvezza dei credenti e l’impegno dei pastori. Infatti ogni parte della sacra Scrittura è ispirata, cioè scritta sotto l’azione dello Spirito di Dio (2Pt 1,20-21). Perciò la Scrittura contiene la parola di Dio, fondamento della fede per la salvezza donata da Dio per mezzo di Gesù Cristo.
NT greco πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ⸀ἐλεγμόν, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,
3,16 ἐλεγμόν WH Treg NIV ] ἔλεγχον RP
CEI 2008 2Tm3,16Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia,
NT greco 3,17ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.
CEI 2008 2Tm3,17perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.