Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BibbiaEDU-logo

Atti degli Apostoli

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 13 Ἦσαν ⸀δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι ὅ τε Βαρναβᾶς καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος καὶ Σαῦλος.
13,1 δὲ WH Treg NIV ] + τινες RP
CEI 2008 At C'erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaèn, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo.
13,1-3 Invio in missione
Questa lista di nomi presenta forse l’organismo direttivo della comunità antiochena: persone che congiungono in sé il compito di profeti (vedi 11,27) e quello di maestri, interpreti della Scrittura e custodi della tradizione.
NT greco λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· Ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρναβᾶν ⸀καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς.
13,2 καὶ WH Treg NIV ] + τὸν RP
CEI 2008 At13,2Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: "Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati".
NT greco 13,3τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν.
CEI 2008 AtAllora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono.
13,3 imposero loro le mani: l’imposizione delle mani esprime qui affidamento a Dio e intercessione per il compito missionario (vedi 14,26 e 15,40).
NT greco ⸀Αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ ⸂ἁγίου πνεύματος⸃ κατῆλθον ⸀εἰς Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν ⸀τε ἀπέπλευσαν ⸁εἰς Κύπρον,
13,4 Αὐτοὶ WH Treg NIV ] Οὗτοι RP • ἁγίου πνεύματος WH Treg NIV ] πνεύματος τοῦ ἁγίου RP • ⸀εἰς WH Treg NIV ] + τὴν RP • τε WH Treg NIV ] δὲ RP • ⸁εἰς WH Treg NIV ] + τὴν RP
CEI 2008 AtEssi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui salparono per Cipro.
13,4-12 Bàrnaba e Saulo nell’isola di Cipro
Selèucia: alle foci dell’Oronte, era il porto di Antiòchia, da cui distava 25 chilometri.
NT greco 13,5καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων· εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην.
CEI 2008 AtGiunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei, avendo con sé anche Giovanni come aiutante.
13,5 Salamina: il maggiore porto dell’isola di Cipro, situato nella sua parte orientale.
NT greco διελθόντες δὲ ⸀ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρον ⸀ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ᾧ ὄνομα ⸀Βαριησοῦ,
13,6 ὅλην WH Treg NIV ] - RP • ἄνδρα WH Treg NIV ] - RP • Βαριησοῦ NIV ] Βαριησοῦς WH Treg RP
CEI 2008 AtAttraversata tutta l'isola fino a Pafo, vi trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo, di nome Bar-Iesus,
13,6  Bar-Iesus: significa in aramaico “figlio di Gesù”; Paolo gli opporrà la qualifica di figlio del diavolo (v.10).
NT greco 13,7ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ·
CEI 2008 At13,7al seguito del proconsole Sergio Paolo, uomo saggio, che aveva fatto chiamare a sé Bàrnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio.
NT greco 13,8ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας ὁ μάγος, οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.
CEI 2008 At13,8Ma Elimas, il mago - ciò infatti significa il suo nome -, faceva loro opposizione, cercando di distogliere il proconsole dalla fede.
NT greco Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ⸀ἁγίου ἀτενίσας εἰς αὐτὸν
13,9 ἁγίου WH Treg NIV ] + καὶ RP
CEI 2008 AtAllora Saulo, detto anche Paolo, colmato di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui
13,9 Colui che finora era stato menzionato con il nome ebraico Saulo, da qui in poi è denominato Paolo, nome romano che egli portava accanto a quello ebraico fin dalla giovinezza. Il mutamento avviene proprio quando Paolo diventa figura di primo piano nella missione.
NT greco εἶπεν· Ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ⸀ὁδοὺς κυρίου τὰς εὐθείας;
13,10 ὁδοὺς Treg RP ] + τοῦ WH NIV
CEI 2008 At13,10e disse: "Uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore?
NT greco καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα ⸀δὲ ⸀ἔπεσεν ἐπ’ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς.
13,11 δὲ WH Treg RP ] τε NIV • ἔπεσεν WH Treg NIV ] ἐπέπεσεν RP
CEI 2008 At13,11Ed ecco, dunque, la mano del Signore è sopra di te: sarai cieco e per un certo tempo non vedrai il sole". Di colpo piombarono su di lui oscurità e tenebra, e brancolando cercava chi lo guidasse per mano.
NT greco 13,12τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου.
CEI 2008 At13,12Quando vide l'accaduto, il proconsole credette, colpito dall'insegnamento del Signore.
NT greco Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ ⸀περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας· Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ’ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα.
13,13 περὶ WH Treg NIV ] + τὸν RP
CEI 2008 AtSalpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge, in Panfìlia. Ma Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme.
13,13-15 Arrivo di Bàrnaba e Paolo ad Antiòchia in Pisidia
Lo sbarco fu verosimilmente ad Attàlia (vedi 14,25), perché Perge era a 25 chilometri dal mare.
NT greco αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν ⸂τὴν Πισιδίαν⸃, καὶ ⸀εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.
13,14 τὴν Πισιδίαν WH Treg NIV ] τῆς Πισιδίας RP • εἰσελθόντες NIV RP ] ἐλθόντες WH Treg
CEI 2008 AtEssi invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero.
13,14 Da Perge ad Antiòchia ci sono 160 chilometri di viaggio difficoltoso. Antiòchia era al confine con la Pisìdia e talora è annoverata in questa provincia, benché di fatto fosse la sede dell’amministrazione civile e militare della Galazia del sud.
NT greco μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες· Ἄνδρες ἀδελφοί, εἴ ⸀τίς ἐστιν ⸂ἐν ὑμῖν λόγος⸃ παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε.
13,15 τίς WH Treg NIV ] - RP • ἐν ὑμῖν λόγος WH Treg NIV ] λόγος ἐν ὑμῖν RP
CEI 2008 AtDopo la lettura della Legge e dei Profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: "Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate!".
13,15 Dopo le preghiere iniziali, il culto sinagogale prevedeva una lettura da uno dei cinque libri della Legge e una dai libri profetici; seguiva la spiegazione dei testi da parte di un membro qualificato della comunità.
NT greco 13,16ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε.
CEI 2008 AtSi alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: "Uomini d'Israele e voi timorati di Dio, ascoltate.
13,16-43 Discorso di Paolo nella sinagoga di Antiòchia
NT greco ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου ⸀Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ ⸀Αἰγύπτου, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς,
13,17 Ἰσραὴλ WH Treg NIV ] - RP • Αἰγύπτου WH Treg NIV ] Αἰγύπτῳ RP
CEI 2008 At13,17Il Dio di questo popolo d'Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto, e con braccio potente li condusse via di là.
NT greco 13,18καί, ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ,
CEI 2008 At13,18Quindi sopportò la loro condotta per circa quarant'anni nel deserto,
NT greco ⸀καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χανάαν ⸀κατεκληρονόμησεν τὴν γῆν αὐτῶν
13,19 καὶ Treg NIV RP ] - WH • κατεκληρονόμησεν WH Treg NIV ] + αὐτοῖς RP
CEI 2008 At13,19distrusse sette nazioni nella terra di Canaan e concesse loro in eredità quella terra
NT greco ⸂ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα⸃ ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ ⸀τοῦ προφήτου.
13,20 ὡς … πεντήκοντα καὶ μετὰ ταῦτα WH Treg NIV ] καὶ μετὰ ταῦτα ὡς … πεντήκοντα RP • τοῦ NIV RP ] - WH Treg
CEI 2008 At13,20per circa quattrocentocinquanta anni. Dopo questo diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele.
NT greco 13,21κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη τεσσεράκοντα·
CEI 2008 At13,21Poi essi chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per quarant'anni.
NT greco καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν ⸂τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς⸃ εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπεν μαρτυρήσας· Εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου.
13,22 τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς WH Treg NIV ] αὐτοῖς τὸν Δαυὶδ RP
CEI 2008 AtE, dopo averlo rimosso, suscitò per loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza: "Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri".
13,22 La testimonianza resa a Davide è una citazione mista da Sal 89,211Sam 13,14 e Is 44,28.
NT greco τούτου ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ’ ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ ⸂σωτῆρα Ἰησοῦν⸃,
13,23 σωτῆρα Ἰησοῦν WH Treg NIV ] σωτηρίαν RP
CEI 2008 AtDalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò, come salvatore per Israele, Gesù.
13,23  La promessa (vedi anche v. 32), che non viene esplicitata, è quella fatta da Natan a Davide in 2Sam 7,12-16.
NT greco προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας ⸂παντὶ τῷ λαῷ⸃ Ἰσραήλ.
13,24 παντὶ τῷ λαῷ WH Treg NIV ] τῷ RP
CEI 2008 At13,24Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo d'Israele.
NT greco ὡς δὲ ἐπλήρου ⸀Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν· ⸂Τί ἐμὲ⸃ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ’ ἰδοὺ ἔρχεται μετ’ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.
13,25 Ἰωάννης WH Treg NIV ] ὁ Ἰωάννης RP • Τί ἐμὲ WH Treg NIV ] Τίνα με RP
CEI 2008 At13,25Diceva Giovanni sul finire della sua missione: "Io non sono quello che voi pensate! Ma ecco, viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di slacciare i sandali".
NT greco Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν, ⸀ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ⸀ἐξαπεστάλη.
13,26 ἡμῖν WH NIV ] ὑμῖν Treg RP • ἐξαπεστάλη WH Treg NIV ] ἀπεστάλη RP
CEI 2008 At13,26Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza.
NT greco 13,27οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν,
CEI 2008 At13,27Gli abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non l'hanno riconosciuto e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei Profeti che si leggono ogni sabato;
NT greco 13,28καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν·
CEI 2008 At13,28pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso.
NT greco 13,29ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον.
CEI 2008 At13,29Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro.
NT greco 13,30ὁ δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·
CEI 2008 At13,30Ma Dio lo ha risuscitato dai morti
NT greco ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ, οἵτινες ⸀νῦν εἰσὶ μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.
13,31 νῦν WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 At13,31ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo.
NT greco 13,32καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην
CEI 2008 At13,32E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata,
NT greco ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις ⸀ἡμῶν ἀναστήσας Ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ ⸂ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ⸃· Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.
13,33 ἡμῶν WH Treg ] αὐτῶν ἡμῖν NIV RP • ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ WH NIV] ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται RP; πρώτῳ ψαλμῷ γέγραπται Treg
CEI 2008 Atperché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo:

Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato.

13,33-37  Tre citazioni scritturistiche hanno la funzione di mostrare che nella risurrezione di Gesù si è compiuta la promessa di 2Sam 7,12-16: essa costituisce l’intronizzazione del messia davidico (Sal 2,7); in essa si compie la fedeltà di Dio che garantisce la solidità del suo regno (Is 55,3); l’immunità dalla corruzione assicura la stabilità di questo regno (Sal 16,10).
NT greco 13,34ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.
CEI 2008 At13,34Sì, Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, come ha dichiarato:

Darò a voi le cose sante di Davide, quelle degne di fede.

NT greco ⸀διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν·
13,35 διότι WH Treg NIV ] Διὸ RP
CEI 2008 At13,35Per questo in un altro testo dice anche:

Non permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione.

NT greco 13,36Δαυὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν,
CEI 2008 At13,36Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nel suo tempo, morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione.
NT greco 13,37ὃν δὲ ὁ θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν.
CEI 2008 At13,37Ma colui che Dio ha risuscitato, non ha subìto la corruzione.
NT greco γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται, καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ⸀ἐν νόμῳ Μωϋσέως δικαιωθῆναι
13,38 ἐν WH Treg NIV] + τῷ RP
CEI 2008 At13,38Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera sua viene annunciato a voi il perdono dei peccati. Da tutte le cose da cui mediante la legge di Mosè non vi fu possibile essere giustificati,
NT greco 13,39ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται.
CEI 2008 At13,39per mezzo di lui chiunque crede è giustificato.
NT greco βλέπετε οὖν μὴ ⸀ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις·
13,40 ἐπέλθῃ WH Treg NIV ] + ἐφ᾽ ὑμᾶς RP
CEI 2008 At13,40Badate dunque che non avvenga ciò che è detto nei Profeti:

NT greco Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον ⸂ἐργάζομαι ἐγὼ⸃ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ⸀ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.
13,41 ἐργάζομαι ἐγὼ WH Treg NIV ] ἐγὼ ἐργάζομαι RP • ἔργον WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 At Guardate, beffardi,
stupite e nascondetevi,
perché un'opera io compio ai vostri giorni,
un'opera che voi non credereste se vi fosse raccontata!".

13,41 Citazione di Ab 1,5(LXX).
NT greco Ἐξιόντων δὲ ⸀αὐτῶν ⸀παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ⸀ταῦτα.
13,42 αὐτῶν WH Treg NA ] αὐτῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς NIV; ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων RP • παρεκάλουν WH Treg NIV ] + τὰ ἔθνη RP • ταῦτα WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 At13,42Mentre uscivano, li esortavano ad annunciare loro queste cose il sabato seguente.
NT greco λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ, οἵτινες προσλαλοῦντες ⸀αὐτοῖς ἔπειθον· αὐτοὺς ⸀προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ.
13,43 αὐτοῖς WH Treg NIV ] - RP • προσμένειν WH Treg NIV ] ἐπιμένειν RP
CEI 2008 At13,43Sciolta l'assemblea, molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio.
NT greco Τῷ ⸀δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ ⸀κυρίου.
13,44 δὲ WH Treg NIV ] τε RP • κυρίου Treg NIV ] θεοῦ WH RP
CEI 2008 AtIl sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore.
13,44-52 Noi ci rivolgiamo ai pagani
NT greco ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ⸀ὑπὸ Παύλου ⸀λαλουμένοις ⸀βλασφημοῦντες.
13,45 ὑπὸ WH Treg NIV ] + τοῦ RP • λαλουμένοις WH Treg NIV ] λεγομένοις RP • βλασφημοῦντες WH Treg NIV ] ἀντιλέγοντες καὶ βλασφημοῦντες RP
CEI 2008 At13,45Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo.
NT greco παρρησιασάμενοί ⸀τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρναβᾶς εἶπαν· Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ⸀ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη·
13,46 τε WH Treg NIV ] δὲ RP • ἐπειδὴ WH Treg NIV ] + δὲ RP
CEI 2008 At13,46Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: "Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani.
NT greco 13,47οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος· Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
CEI 2008 AtCosì infatti ci ha ordinato il Signore:

Io ti ho posto per essere luce delle genti,
perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra".

13,47 Al testo di , qui citato, fanno riferimento anche altri passi fondamentali dell’opera lucana (come ; ; ): Gesù messia è la luce delle genti e realizza questo ruolo attraverso i suoi testimoni.
NT greco ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ⸀ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ ⸀κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον·
13,48 ἔχαιρον WH Treg NIV ] ἔχαιρεν RP • κυρίου Treg NIV RP ] θεοῦ WH
CEI 2008 At13,48Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero.
NT greco 13,49διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου δι’ ὅλης τῆς χώρας.
CEI 2008 At13,49La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione.
NT greco οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας ⸀γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον ⸀καὶ Βαρναβᾶν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
13,50 γυναῖκας WH Treg NIV ] + καὶ RP • καὶ WH Treg NIV ] + τὸν RP
CEI 2008 At13,50Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio.
NT greco οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ⸀ποδῶν ἐπ’ αὐτοὺς ἦλθον εἰς Ἰκόνιον,
13,51 ποδῶν WH Treg NIV ] + αὐτῶν RP
CEI 2008 AtAllora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio.
13,51  Scuotere la polvere dei piedi è segno di distacco e di separazione da quanti hanno rifiutato l’annuncio (vedi Lc 9,5; 10,11). Icònio si trova a 140 chilometri a est di Antiòchia.
NT greco οἵ ⸀τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου.
13,52 τε WH Treg NIV ] δὲ RP
CEI 2008 At13,52I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.