Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Atti degli Apostoli

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 13 Ἦσαν ⸀δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι ὅ τε Βαρναβᾶς καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος καὶ Σαῦλος.
13,1 δὲ WH Treg NIV ] + τινες RP
CEI 1974 C`erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori: Barnaba, Simeone soprannominato Niger, Lucio di Cirène, Manaèn, compagno d`infanzia di Erode tetrarca, e Saulo.
13,1 Cfr. 11,19 ss. I dottori attendevano all'insegnamento religioso nella comunità; per i profeti cfr. 11,27. Su Erode il Tetrarca cfr. Lc 3, cfr. 22,7-12.
NT greco λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· Ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρναβᾶν ⸀καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς.
13,2 καὶ WH Treg NIV ] + τὸν RP
CEI 1974 13,2 Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: "Riservate per me Barnaba e Saulo per l`opera alla quale li ho chiamati".
NT greco 13,3 τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν.
CEI 1974 Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono.
A Cipro
13,3 Questa imposizione delle mani non è una trasmissione di poteri (come in 6,6), ma una specie di benedizione.
NT greco ⸀Αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ ⸂ἁγίου πνεύματος⸃ κατῆλθον ⸀εἰς Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν ⸀τε ἀπέπλευσαν ⸁εἰς Κύπρον,
13,4 Αὐτοὶ WH Treg NIV ] Οὗτοι RP • ἁγίου πνεύματος WH Treg NIV ] πνεύματος τοῦ ἁγίου RP • ⸀εἰς WH Treg NIV ] + τὴν RP • τε WH Treg NIV ] δὲ RP • ⸁εἰς WH Treg NIV ] + τὴν RP
CEI 1974 Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, discesero a Selèucia e di qui salparono verso Cipro.
13,4 Comincia il primo viaggio apostolico di Paolo, anni 47-49.Seleucia era il porto di Antiochia, distante 25. km. dalla città.
NT greco 13,5 καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων· εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην.
CEI 1974 Giunti a Salamina cominciarono ad annunziare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei, avendo con loro anche Giovanni come aiutante.
13,5 Salamina era il porto principale di Cipro. Giovanni è il Marco di 12,2 L'evangelizzazione comincerà sistematicamente dagli Ebrei, primi destinatari dell'annunzio di salvezza: cfr. At 13,46. cfr. Mt 10,6. cfr. Rm 1,16.
NT greco διελθόντες δὲ ⸀ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρον ⸀ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ᾧ ὄνομα ⸀Βαριησοῦ,
13,6 ὅλην WH Treg NIV ] - RP • ἄνδρα WH Treg NIV ] - RP • Βαριησοῦ NIV ] Βαριησοῦς WH Treg RP
CEI 1974 Attraversata tutta l`isola fino a Pafo, vi trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo, di nome Bar-Iesus,
13,6 Bar-Jesus significa in aramaico " figlio di Gesù ".
NT greco 13,7 ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ·
CEI 1974 13,7 al seguito del proconsole Sergio Paolo, persona di senno, che aveva fatto chiamare a sé Barnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio.
NT greco 13,8 ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας ὁ μάγος, οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.
CEI 1974 Ma Elimas, il mago, - ciò infatti significa il suo nome - faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsole dalla fede.
13,8 Elimas è forse un soprannome aramaico, col significato di mago, sapiente, indovino.
NT greco Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ⸀ἁγίου ἀτενίσας εἰς αὐτὸν
13,9 ἁγίου WH Treg NIV ] + καὶ RP
CEI 1974 Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e disse:
13,9 Luca sostituisce definitivamente il nome Paolo a quello di Saulo. I due nomi, di cui il primo è romano e il secondo ebraico, erano forse usati dall'apostolo fin dalla sua nascita.
NT greco εἶπεν· Ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ⸀ὁδοὺς κυρίου τὰς εὐθείας;
13,10 ὁδοὺς Treg RP ] + τοῦ WH NIV
CEI 1974 13,10 "O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore?
NT greco καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα ⸀δὲ ⸀ἔπεσεν ἐπ’ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς.
13,11 δὲ WH Treg RP ] τε NIV • ἔπεσεν WH Treg NIV ] ἐπέπεσεν RP
CEI 1974 13,11 Ecco la mano del Signore è sopra di te: sarai cieco e per un certo tempo non vedrai il sole". Di colpo piombò su di lui oscurità e tenebra, e brancolando cercava chi lo guidasse per mano.
NT greco 13,12 τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου.
CEI 1974 Quando vide l`accaduto, il proconsole credette, colpito dalla dottrina del Signore.
Ad Antiochia di Pisidia
13,12 E' la prima conversione di un personaggio romano.
NT greco Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ ⸀περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας· Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ’ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα.
13,13 περὶ WH Treg NIV ] + τὸν RP
CEI 1974 Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge di Panfilia. Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme.
13,13 Perge era una città della Panfilia, a pochi chilometri dalla costa meridionale dell'Asia Minore.
NT greco αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν ⸂τὴν Πισιδίαν⸃, καὶ ⸀εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.
13,14 τὴν Πισιδίαν WH Treg NIV ] τῆς Πισιδίας RP • εἰσελθόντες NIV RP ] ἐλθόντες WH Treg
CEI 1974 Essi invece proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia di Pisidia ed entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, si sedettero.
13,14 Antiochia di Pisidia era a 160 km. in linea d'aria da Perge, nell'interno dell'Anatolia.
NT greco μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες· Ἄνδρες ἀδελφοί, εἴ ⸀τίς ἐστιν ⸂ἐν ὑμῖν λόγος⸃ παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε.
13,15 τίς WH Treg NIV ] - RP • ἐν ὑμῖν λόγος WH Treg NIV ] λόγος ἐν ὑμῖν RP
CEI 1974 Dopo la lettura della Legge e dei Profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: "Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate!".
13,15 Per i servizi religiosi delle sinagoghe cfr. Mt 4,23.
NT greco 13,16 ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε.
CEI 1974 Si alzò Paolo e fatto cenno con la mano disse: "Uomini di Israele e voi timorati di Dio, ascoltate.
13,16 Il discorso è il primo e tipico saggio della predicazione di Paolo agli Ebrei sulle prerogative messianiche di Gesù Salvatore.
NT greco ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου ⸀Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ ⸀Αἰγύπτου, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς,
13,17 Ἰσραὴλ WH Treg NIV ] - RP • Αἰγύπτου WH Treg NIV ] Αἰγύπτῳ RP
CEI 1974 Il Dio di questo popolo d`Israele scelse i nostri padri ed esaltò il popolo durante il suo esilio in terra d`Egitto, e con braccio potente li condusse via di là.
13,17 Cfr. Is 1,2. cfr. Es 6,1.6. cfr. Es 12,51. cfr. Dt 5,15 ecc.
NT greco 13,18 καί, ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ,
CEI 1974 Quindi, dopo essersi preso cura di loro per circa quarant`anni nel deserto,
13,18-19 Cfr. Dt 1,3 1 ; cfr. Dt 7,1.
NT greco ⸀καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χανάαν ⸀κατεκληρονόμησεν τὴν γῆν αὐτῶν
13,19 καὶ Treg NIV RP ] - WH • κατεκληρονόμησεν WH Treg NIV ] + αὐτοῖς RP
CEI 1974 13,19 distrusse sette popoli nel paese di Canaan e concesse loro in eredità quelle terre,
NT greco ⸂ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα⸃ ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ ⸀τοῦ προφήτου.
13,20 ὡς … πεντήκοντα καὶ μετὰ ταῦτα WH Treg NIV ] καὶ μετὰ ταῦτα ὡς … πεντήκοντα RP • τοῦ NIV RP ] - WH Treg
CEI 1974 13,20 per circa quattrocentocinquanta anni. Dopo questo diede loro dei Giudici, fino al profeta Samuele.
NT greco 13,21 κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη τεσσεράκοντα·
CEI 1974 13,21 Allora essi chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Cis, della tribù di Beniamino, per quaranta anni.
NT greco καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν ⸂τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς⸃ εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπεν μαρτυρήσας· Εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου.
13,22 τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς WH Treg NIV ] αὐτοῖς τὸν Δαυὶδ RP
CEI 1974 E, dopo averlo rimosso dal regno, suscitò per loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza: Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri.
13,22 cfr 1Sam 13,14. cfr 16,1. cfr. Sal 88,21. cfr. Is 44,28.
NT greco τούτου ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ’ ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ ⸂σωτῆρα Ἰησοῦν⸃,
13,23 σωτῆρα Ἰησοῦν WH Treg NIV ] σωτηρίαν RP
CEI 1974 13,23 Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio trasse per Israele un salvatore, Gesù.
NT greco προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας ⸂παντὶ τῷ λαῷ⸃ Ἰσραήλ.
13,24 παντὶ τῷ λαῷ WH Treg NIV ] τῷ RP
CEI 1974 13,24 Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di penitenza a tutto il popolo d`Israele.
NT greco ὡς δὲ ἐπλήρου ⸀Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν· ⸂Τί ἐμὲ⸃ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ’ ἰδοὺ ἔρχεται μετ’ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.
13,25 Ἰωάννης WH Treg NIV ] ὁ Ἰωάννης RP • Τί ἐμὲ WH Treg NIV ] Τίνα με RP
CEI 1974 13,25 Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono ciò che voi pensate che io sia! Ecco, viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di sciogliere i sandali.
NT greco Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν, ⸀ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ⸀ἐξαπεστάλη.
13,26 ἡμῖν WH NIV ] ὑμῖν Treg RP • ἐξαπεστάλη WH Treg NIV ] ἀπεστάλη RP
CEI 1974 13,26 Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata questa parola di salvezza.
NT greco 13,27 οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν,
CEI 1974 13,27 Gli abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non l`hanno riconosciuto e condannandolo hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato;
NT greco 13,28 καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν·
CEI 1974 13,28 e, pur non avendo trovato in lui nessun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso.
NT greco 13,29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον.
CEI 1974 13,29 Dopo aver compiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro.
NT greco 13,30 ὁ δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·
CEI 1974 13,30 Ma Dio lo ha risuscitato dai morti
NT greco ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ, οἵτινες ⸀νῦν εἰσὶ μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.
13,31 νῦν WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 13,31 ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono i suoi testimoni davanti al popolo.
NT greco 13,32 καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην
CEI 1974 13,32 E noi vi annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai padri si è compiuta,
NT greco ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις ⸀ἡμῶν ἀναστήσας Ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ ⸂ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ⸃· Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.
13,33 ἡμῶν WH Treg ] αὐτῶν ἡμῖν NIV RP • ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ WH NIV] ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται RP; πρώτῳ ψαλμῷ γέγραπται Treg
CEI 1974 poiché Dio l`ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo:

Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato.
13,33-35 cfr. Sal 2,7. cfr. Is 55,3. cfr. Sal 15,10, secondo la versione greca; cfr. At 2,27.
NT greco 13,34 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.
CEI 1974 13,34 E che Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, è quanto ha dichiarato:

Darò a voi le cose sante promesse a Davide, quelle sicure.
NT greco ⸀διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν·
13,35 διότι WH Treg NIV ] Διὸ RP
CEI 1974 13,35 Per questo anche in un altro luogo dice:

Non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione.
NT greco 13,36 Δαυὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν,
CEI 1974 13,36 Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione.
NT greco 13,37 ὃν δὲ ὁ θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν.
CEI 1974 13,37 Ma colui che Dio ha risuscitato, non ha subìto la corruzione.
NT greco γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται, καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ⸀ἐν νόμῳ Μωϋσέως δικαιωθῆναι
13,38 ἐν WH Treg NIV] + τῷ RP
CEI 1974 13,38 Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di lui vi viene annunziata la remissione dei peccati
NT greco 13,39 ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται.
CEI 1974 13,39 e che per lui chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè.
NT greco βλέπετε οὖν μὴ ⸀ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις·
13,40 ἐπέλθῃ WH Treg NIV ] + ἐφ᾽ ὑμᾶς RP
CEI 1974 13,40 Guardate dunque che non avvenga su di voi ciò che è detto nei Profeti:
NT greco Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον ⸂ἐργάζομαι ἐγὼ⸃ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ⸀ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.
13,41 ἐργάζομαι ἐγὼ WH Treg NIV ] ἐγὼ ἐργάζομαι RP • ἔργον WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 Mirate, beffardi,
stupite e nascondetevi,
poiché un`opera io compio ai vostri giorni,
un`opera che non credereste, se vi fosse
raccontata!".
13,41 Cfr. Ab 1,5.
NT greco Ἐξιόντων δὲ ⸀αὐτῶν ⸀παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ⸀ταῦτα.
13,42 αὐτῶν WH Treg NA ] αὐτῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς NIV; ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων RP • παρεκάλουν WH Treg NIV ] + τὰ ἔθνη RP • ταῦτα WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 13,42 E, mentre uscivano, li pregavano di esporre ancora queste cose nel prossimo sabato.
NT greco λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ, οἵτινες προσλαλοῦντες ⸀αὐτοῖς ἔπειθον· αὐτοὺς ⸀προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ.
13,43 αὐτοῖς WH Treg NIV ] - RP • προσμένειν WH Treg NIV ] ἐπιμένειν RP
CEI 1974 13,43 Sciolta poi l`assemblea, molti Giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, li esortavano a perseverare nella grazia di Dio.
Tumulto suscitato dai Giudei
NT greco Τῷ ⸀δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ ⸀κυρίου.
13,44 δὲ WH Treg NIV ] τε RP • κυρίου Treg NIV ] θεοῦ WH RP
CEI 1974 13,44 Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio.
NT greco ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ⸀ὑπὸ Παύλου ⸀λαλουμένοις ⸀βλασφημοῦντες.
13,45 ὑπὸ WH Treg NIV ] + τοῦ RP • λαλουμένοις WH Treg NIV ] λεγομένοις RP • βλασφημοῦντες WH Treg NIV ] ἀντιλέγοντες καὶ βλασφημοῦντες RP
CEI 1974 13,45 Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono pieni di gelosia e contraddicevano le affermazioni di Paolo, bestemmiando.
NT greco παρρησιασάμενοί ⸀τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρναβᾶς εἶπαν· Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ⸀ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη·
13,46 τε WH Treg NIV ] δὲ RP • ἐπειδὴ WH Treg NIV ] + δὲ RP
CEI 1974 13,46 Allora Paolo e Barnaba dichiararono con franchezza: "Era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco noi ci rivolgiamo ai pagani.
NT greco 13,47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος· Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
CEI 1974 Così infatti ci ha ordinato il Signore:

Io ti ho posto come luce per le genti,
perché tu porti la salvezza sino all`estremità della terra".
13,47 Is 49,6. Paolo estende agli apostoli ciò che Dio diceva del Messia suo Servo.
NT greco ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ⸀ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ ⸀κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον·
13,48 ἔχαιρον WH Treg NIV ] ἔχαιρεν RP • κυρίου Treg NIV RP ] θεοῦ WH
CEI 1974 13,48 Nell`udir ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e abbracciarono la fede tutti quelli che erano destinati alla vita eterna.
NT greco 13,49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου δι’ ὅλης τῆς χώρας.
CEI 1974 13,49 La parola di Dio si diffondeva per tutta la regione.
NT greco οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας ⸀γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον ⸀καὶ Βαρναβᾶν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
13,50 γυναῖκας WH Treg NIV ] + καὶ RP • καὶ WH Treg NIV ] + τὸν RP
CEI 1974 13,50 Ma i Giudei sobillarono le donne pie di alto rango e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dal loro territorio.
NT greco οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ⸀ποδῶν ἐπ’ αὐτοὺς ἦλθον εἰς Ἰκόνιον,
13,51 ποδῶν WH Treg NIV ] + αὐτῶν RP
CEI 1974 Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio,
13,51 Il gesto rifiutava ogni rapporto: cfr. Mt 14,14. cfr. Lc 10,11. Iconio era a 140 km. circa da Antiochia, al di là delle montagne.
NT greco οἵ ⸀τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου.
13,52 τε WH Treg NIV ] δὲ RP
CEI 1974 13,52 mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.