Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
BibbiaEDU-logo

Gàlati

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 5 τῇ ἐλευθερίᾳ ⸂ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν⸃ καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε.
5,1 ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν στήκετε οὖν WH Treg NIV] οὖν ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν στήκετε RP
CEI 2008 Gal Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù.
5,1 VITA NELLA LIBERTÀ (5,1-6,10)
 Non lasciarsi turbare
 Cercare la salvezza nella circoncisione vuol dire rinunciare a Cristo e obbligarsi all’osservanza di tutta la Legge, facendo affidamento sulle proprie forze.
NT greco 5,2Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει.
CEI 2008 Gal5,2Ecco, io, Paolo, vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla.
NT greco 5,3μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι.
CEI 2008 Gal5,3E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la Legge.
NT greco κατηργήθητε ⸀ἀπὸ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε.
5,4 ἀπὸ WH Treg NIV] + τοῦ RP
CEI 2008 Gal5,4Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella Legge; siete decaduti dalla grazia.
NT greco 5,5ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα.
CEI 2008 Gal5,5Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata.
NT greco 5,6ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη.
CEI 2008 GalPerché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità.
5,6  La fede, che si apre alla grazia di Dio, diventa attiva per mezzo della carità, che è la radice e la sintesi di tutte le esigenze etiche (Rm 13,8-10).
NT greco Ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν ⸀τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι;
5,7 τῇ NIV RP] - WH Treg
CEI 2008 Gal5,7Correvate così bene! Chi vi ha tagliato la strada, voi che non obbedite più alla verità?
NT greco 5,8ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς.
CEI 2008 Gal5,8Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama!
NT greco 5,9μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ.
CEI 2008 Gal5,9Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta.
NT greco ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις ⸀ἐὰν ᾖ.
5,10 ἐὰν WH Treg NIV] ἂν RP
CEI 2008 Gal5,10Io sono fiducioso per voi, nel Signore, che non penserete diversamente; ma chi vi turba subirà la condanna, chiunque egli sia.
NT greco 5,11ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ.
CEI 2008 GalQuanto a me, fratelli, se predico ancora la circoncisione, perché sono tuttora perseguitato? Infatti, sarebbe annullato lo scandalo della croce.
5,11 Per lo scandalo della croce vedi 1Cor 1,23.
NT greco 5,12ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς.
CEI 2008 Gal5,12Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che vi gettano nello scompiglio!
NT greco 5,13Ὑμεῖς γὰρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις·
CEI 2008 GalVoi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri.
5,13-15 Libertà e carità
NT greco ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ ⸀πεπλήρωται, ἐν τῷ· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ⸀σεαυτόν.
5,14 πεπλήρωται WH Treg NIV] πληροῦται RP • σεαυτόν WH Treg NIV] ἑαυτόν RP
CEI 2008 GalTutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
5,14 Citazione di Lv 19,18.
NT greco 5,15εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ’ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε.
CEI 2008 Gal5,15Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri!
NT greco 5,16Λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε.
CEI 2008 GalVi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne.
5,16-26 Sotto la guida dello Spirito di Dio
NT greco ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός, ταῦτα ⸀γὰρ ⸂ἀλλήλοις ἀντίκειται⸃, ἵνα μὴ ἃ ⸀ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε.
5,17 γὰρ WH Treg NIV] δὲ RP • ἀλλήλοις ἀντίκειται WH Treg NIV] ἀντίκειται ἀλλήλοις RP • ἐὰν WH Treg NIV] ἂν RP
CEI 2008 Gal5,17La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.
NT greco 5,18εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον.
CEI 2008 Gal5,18Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge.
NT greco φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ⸀ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια,
5,19 ἐστιν WH Treg NIV] + μοιχεία RP
CEI 2008 Gal5,19Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza,
NT greco εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ⸂ἔρις, ζῆλος⸃, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις,
5,20 ἔρις ζῆλος WH Treg NIV] ἔρεις ζῆλοι RP
CEI 2008 Gal5,20idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni,
NT greco ⸀φθόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν ⸀καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν.
5,21 φθόνοι WH NIV] + φόνοι Treg RP • καθὼς WH Treg NIV] + καὶ RP
CEI 2008 Gal5,21invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio.
NT greco 5,22Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,
CEI 2008 Gal5,22Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé;
NT greco 5,23πραΰτης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος.
CEI 2008 Gal5,23contro queste cose non c'è Legge.
NT greco οἱ δὲ τοῦ ⸀Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.
5,24 Χριστοῦ RP] + Ἰησοῦ WH Treg NIV
CEI 2008 Gal5,24Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri.
NT greco 5,25εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν.
CEI 2008 Gal5,25Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
NT greco 5,26μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.
CEI 2008 Gal5,26Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri.