Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6

Gàlati

NT greco Torna al libro

CEI 2008 Vai al libro

NT greco 5 τῇ ἐλευθερίᾳ ⸂ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν⸃ καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε.
5,1 ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν στήκετε οὖν WH Treg NIV] οὖν ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν στήκετε RP
CEI 2008 Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù.
5,1 VITA NELLA LIBERTÀ (5,1-6,10)
5,1-12 Non lasciarsi turbare
5,1 Cercare la salvezza nella circoncisione vuol dire rinunciare a Cristo e obbligarsi all’osservanza di tutta la Legge, facendo affidamento sulle proprie forze.
NT greco 5,2 Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει.
CEI 2008 5,2 Ecco, io, Paolo, vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla.
5,2
NT greco 5,3 μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι.
CEI 2008 5,3 E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la Legge.
5,3
NT greco κατηργήθητε ⸀ἀπὸ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε.
5,4 ἀπὸ WH Treg NIV] + τοῦ RP
CEI 2008 5,4 Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella Legge; siete decaduti dalla grazia.
5,4
NT greco 5,5 ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα.
CEI 2008 5,5 Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata.
5,5
NT greco 5,6 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη.
CEI 2008 Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità.
5,6 La fede, che si apre alla grazia di Dio, diventa attiva per mezzo della carità, che è la radice e la sintesi di tutte le esigenze etiche (Rm 13,8-10).
NT greco Ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν ⸀τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι;
5,7 τῇ NIV RP] - WH Treg
CEI 2008 5,7 Correvate così bene! Chi vi ha tagliato la strada, voi che non obbedite più alla verità?
5,7
NT greco 5,8 ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς.
CEI 2008 5,8 Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama!
5,8
NT greco 5,9 μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ.
CEI 2008 5,9 Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta.
5,9
NT greco ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις ⸀ἐὰν ᾖ.
5,10 ἐὰν WH Treg NIV] ἂν RP
CEI 2008 5,10 Io sono fiducioso per voi, nel Signore, che non penserete diversamente; ma chi vi turba subirà la condanna, chiunque egli sia.
5,10
NT greco 5,11 ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ.
CEI 2008 Quanto a me, fratelli, se predico ancora la circoncisione, perché sono tuttora perseguitato? Infatti, sarebbe annullato lo scandalo della croce.
5,11 Per lo scandalo della croce vedi 1Cor 1,23.
NT greco 5,12 ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς.
CEI 2008 5,12 Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che vi gettano nello scompiglio!
5,12
NT greco 5,13 Ὑμεῖς γὰρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις·
CEI 2008 Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri.
5,13-15 Libertà e carità
NT greco ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ ⸀πεπλήρωται, ἐν τῷ· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ⸀σεαυτόν.
5,14 πεπλήρωται WH Treg NIV] πληροῦται RP • σεαυτόν WH Treg NIV] ἑαυτόν RP
CEI 2008 Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
5,14 Citazione di Lv 19,18.
NT greco 5,15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ’ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε.
CEI 2008 5,15 Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri!
5,15
NT greco 5,16 Λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε.
CEI 2008 Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne.
5,16-26 Sotto la guida dello Spirito di Dio
NT greco ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός, ταῦτα ⸀γὰρ ⸂ἀλλήλοις ἀντίκειται⸃, ἵνα μὴ ἃ ⸀ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε.
5,17 γὰρ WH Treg NIV] δὲ RP • ἀλλήλοις ἀντίκειται WH Treg NIV] ἀντίκειται ἀλλήλοις RP • ἐὰν WH Treg NIV] ἂν RP
CEI 2008 5,17 La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.
5,17
NT greco 5,18 εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον.
CEI 2008 5,18 Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge.
5,18
NT greco φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ⸀ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια,
5,19 ἐστιν WH Treg NIV] + μοιχεία RP
CEI 2008 5,19 Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza,
5,19
NT greco εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ⸂ἔρις, ζῆλος⸃, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις,
5,20 ἔρις ζῆλος WH Treg NIV] ἔρεις ζῆλοι RP
CEI 2008 5,20 idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni,
5,20
NT greco ⸀φθόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν ⸀καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν.
5,21 φθόνοι WH NIV] + φόνοι Treg RP • καθὼς WH Treg NIV] + καὶ RP
CEI 2008 5,21 invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio.
5,21
NT greco 5,22 Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,
CEI 2008 5,22 Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé;
5,22
NT greco 5,23 πραΰτης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος.
CEI 2008 5,23 contro queste cose non c'è Legge.
5,23
NT greco οἱ δὲ τοῦ ⸀Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.
5,24 Χριστοῦ RP] + Ἰησοῦ WH Treg NIV
CEI 2008 5,24 Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri.
5,24
NT greco 5,25 εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν.
CEI 2008 5,25 Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
5,25
NT greco 5,26 μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.
CEI 2008 5,26 Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri.


5,26