Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Marco

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 9 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ⸂τῶν ὧδε⸃ ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.
9,1 τῶν ὧδε RP ] ὧδε τῶν WH Treg NIV
CEI 2008 Mc Diceva loro: "In verità io vi dico: vi sono alcuni, qui presenti, che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza".
9,1 Per alcuni qui si allude alla rovina di Gerusalemme, avvenuta nell’anno 70 d.C.; altri vi vedono un riferimento alla trasfigurazione, narrata subito dopo, oppure alla risurrezione.
NT greco Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον ⸀καὶ Ἰωάννην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν μόνους. καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν,
9,2 καὶ WH Treg RP ] + τὸν NIV
CEI 2008 McSei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro
9,2-13 La trasfigurazione di Gesù (vedi Mt 17,1-13Lc 9,28-36)
NT greco καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ⸀ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ ⸀λίαν οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται ⸀οὕτως λευκᾶναι.
9,3 ἐγένετο WH NIV ] ἐγένοντο Treg RP • λίαν WH Treg NIV ] + ὡς χιών RP • οὕτως WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 Mc9,3e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche.
NT greco 9,4καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν Μωϋσεῖ, καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ.
CEI 2008 Mc9,4E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.
NT greco καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ· Ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν ⸂τρεῖς σκηνάς⸃, σοὶ μίαν καὶ Μωϋσεῖ μίαν καὶ Ἠλίᾳ μίαν.
9,5 τρεῖς σκηνάς WH Treg NIV ] σκηνὰς τρεῖς RP
CEI 2008 Mc9,5Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: "Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia".
NT greco οὐ γὰρ ᾔδει τί ⸀ἀποκριθῇ, ⸂ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο⸃.
9,6 ἀποκριθῇ WH Treg NIV ] λαλήσει RP • ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο WH Treg NIV ] ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι RP
CEI 2008 Mc9,6Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati.
NT greco καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ⸀ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ⸂ἀκούετε αὐτοῦ⸃.
9,7 ἐγένετο WH NIV ] ἦλθεν Treg RP • ἀκούετε αὐτοῦ WH Treg NIV ] αὐτοῦ ἀκούετε RP
CEI 2008 Mc9,7Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: "Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!".
NT greco καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον ⸂ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθ’ ἑαυτῶν⸃.
9,8 ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθ’ ἑαυτῶν Treg NIV RP ] μεθ᾽ ἑαυτῶν εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον WH
CEI 2008 Mc9,8E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.
NT greco ⸂Καὶ καταβαινόντων⸃ αὐτῶν ⸀ἐκ τοῦ ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ⸂ἃ εἶδον διηγήσωνται⸃, εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.
9,9 Καὶ καταβαινόντων WH Treg NIV ] Καταβαινόντων δὲ RP • ἐκ WH NIV ] ἀπὸ Treg RP • ἃ εἶδον διηγήσωνται WH Treg NIV ] διηγήσωνται ἃ εἶδον RP
CEI 2008 Mc9,9Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti.
NT greco 9,10καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.
CEI 2008 McEd essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
9,10 I discepoli sapevano soltanto che tutti gli uomini dovevano risorgere alla fine dei tempi. Del messia si attendevano i trionfi, ma non la morte e quindi nemmeno la risurrezione (vedi Gv 12,34).
NT greco 9,11καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;
CEI 2008 McE lo interrogavano: "Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia ?".
9,11 Vedi Ml 3,23.
NT greco ὁ δὲ ⸀ἔφη αὐτοῖς· Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ⸀ἀποκαθιστάνει πάντα, καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ⸀ἐξουδενηθῇ;
9,12 ἔφη WH Treg NIV ] ἀποκριθείς εἶπεν RP • ἀποκαθιστάνει WH Treg NIV ] ἀποκαθιστᾷ RP • ἐξουδενηθῇ WH Treg NIV ] ἐξουδενωθῇ RP
CEI 2008 Mc9,12Egli rispose loro: "Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa; ma, come sta scritto del Figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato.
NT greco ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἠλίας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ⸀ἤθελον, καθὼς γέγραπται ἐπ’ αὐτόν.
9,13 ἤθελον WH Treg NIV ] ἠθέλησαν RP
CEI 2008 McIo però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui".
9,13 Il Battista, nuovo Elia, ha subìto la sorte minacciata a quell’antico profeta (vedi 1Re 19,1-10).
NT greco Καὶ ⸂ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδον⸃ ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας ⸂πρὸς αὐτούς⸃.
9,14 ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδον WH Treg NIV ] ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδεν RP • πρὸς αὐτούς WH Treg NIV ] αὐτοῖς RP
CEI 2008 McE arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro.
9,14-29 Gesù guarisce un ragazzo epilettico (vedi Mt 17,14-21Lc 9,37-43a)
NT greco καὶ ⸀εὐθὺς πᾶς ὁ ὄχλος ⸂ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν⸃, καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν.
9,15 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν WH Treg NIV ] ἰδὼν αὐτὸν ἐξεθαμβήθη RP
CEI 2008 Mc9,15E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo.
NT greco καὶ ἐπηρώτησεν ⸀αὐτούς· Τί συζητεῖτε πρὸς ⸀αὑτούς;
9,16 αὐτούς WH Treg NIV ] τοῦς γραμματεῖς RP • αὑτούς Holmes ] αὐτούς WH Treg NIV RP
CEI 2008 Mc9,16Ed egli li interrogò: "Di che cosa discutete con loro?".
NT greco καὶ ⸂ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου⸃· Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον·
9,17 ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς … ὄχλου WH Treg NIV ] ἀποκριθεὶς εἷς … ὄχλου εἶπεν RP
CEI 2008 Mc9,17E dalla folla uno gli rispose: "Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto.
NT greco καὶ ὅπου ⸀ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ⸀ὀδόντας καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν.
9,18 ἐὰν WH Treg NIV ] ἂν RP • ὀδόντας WH Treg NIV ] + αὐτοῦ RP
CEI 2008 Mc9,18Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti".
NT greco ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ⸀αὐτοῖς λέγει· Ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με.
9,19 αὐτοῖς WH Treg NIV ] αὐτῷ RP
CEI 2008 Mc9,19Egli allora disse loro: "O generazione incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me".
NT greco καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν ⸂τὸ πνεῦμα εὐθὺς⸃ ⸀συνεσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων.
9,20 τὸ πνεῦμα εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως τὸ πνεῦμα RP • συνεσπάραξεν WH NIV ] ἐσπάραξεν Treg RP
CEI 2008 Mc9,20E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando.
NT greco καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ· Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπεν· ⸀Ἐκ παιδιόθεν·
9,21 Ἐκ WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 Mc9,21Gesù interrogò il padre: "Da quanto tempo gli accade questo?". Ed egli rispose: "Dall'infanzia;
NT greco καὶ πολλάκις ⸂καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν⸃ ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ’ εἴ τι ⸀δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς.
9,22 καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν WH NIV ] αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ Treg; αὐτὸν καὶ εἰς τὸ πῦρ RP • δύνῃ WH Treg NIV ] δύνασαι RP
CEI 2008 Mc9,22anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci".
NT greco ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Τὸ Εἰ ⸀δύνῃ, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.
9,23 δύνῃ WH Treg NIV ] δύνασαι πιστεῦσαι RP
CEI 2008 Mc9,23Gesù gli disse: "Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede".
NT greco ⸀εὐθὺς κράξας ὁ πατὴρ τοῦ ⸀παιδίου ἔλεγεν· ⸀Πιστεύω· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.
9,24 εὐθὺς WH NIV ] καὶ εὐθὺς Treg; καὶ εὐθέως RP • παιδίου WH Treg NIV ] + μετὰ δακρύων RP • Πιστεύω WH Treg NIV ] + κύριε RP
CEI 2008 McIl padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: "Credo; aiuta la mia incredulità!".
9,24 Quest’uomo è consapevole che la fede ha bisogno del soccorso divino.
NT greco ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· Τὸ ⸂ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα⸃, ἐγὼ ⸂ἐπιτάσσω σοι⸃, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν.
9,25 ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα WH Treg NIV ] πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν RP • ἐπιτάσσω σοι WH Treg NIV ] σοι ἐπιτάσσω RP
CEI 2008 Mc9,25Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: "Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più".
NT greco καὶ ⸂κράξας καὶ πολλὰ σπαράξας⸃ ἐξῆλθεν· καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρὸς ὥστε ⸀τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν.
9,26 κράξας καὶ πολλὰ σπαράξας WH Treg NIV ] κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτόν RP • τοὺς WH Treg NIV ] - RP
CEI 2008 Mc9,26Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: "È morto".
NT greco ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας ⸂τῆς χειρὸς αὐτοῦ⸃ ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη.
9,27 τῆς χειρὸς αὐτοῦ WH Treg NIV ] αὐτὸν τῆς χειρός RP
CEI 2008 Mc9,27Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi.
NT greco καὶ ⸂εἰσελθόντος αὐτοῦ⸃ εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ⸂κατ’ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν⸃· Ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
9,28 εἰσελθόντος αὐτοῦ WH Treg NIV ] εἰσελθόντα αὐτὸν RP • κατ’ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν WH Treg NIV ] ἐπηρώτων αὐτὸν κατ’ ἰδίαν RP
CEI 2008 Mc9,28Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: "Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?".
NT greco καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν ⸀προσευχῇ.
9,29 προσευχῇ WH NIV ] + καὶ νηστείᾳ Treg RP
CEI 2008 McEd egli disse loro: "Questa specie di demòni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera".
9,29 con la preghiera: in alcuni manoscritti si legge “con la preghiera e con il digiuno”.
NT greco Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες ⸀παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ·
9,30 παρεπορεύοντο NIV RP ] ἐπορεύοντο WH Treg
CEI 2008 McPartiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse.
9,30-32  Secondo annuncio della morte e della risurrezione (vedi Mt 17,22-23; Lc 9,43b-45)
NT greco ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς ⸂μετὰ τρεῖς ἡμέρας⸃ ἀναστήσεται.
9,31 μετὰ τρεῖς ἡμέρας WH Treg NIV ] τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ RP
CEI 2008 Mc9,31Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: "Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà".
NT greco 9,32οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι.
CEI 2008 Mc9,32Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.
NT greco Καὶ ⸀ἦλθον εἰς Καφαρναούμ. καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς· Τί ἐν τῇ ⸀ὁδῷ διελογίζεσθε;
9,33 ἦλθον WH Treg NIV ] ἦλθεν RP • ὁδῷ WH Treg NIV ] + πρὸς ἑαυτοὺς RP
CEI 2008 McGiunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: "Di che cosa stavate discutendo per la strada?".
9,33-41 Servire con umiltà e carità (vedi Mt 18,1-510,42Lc 9,46-50)
NT greco 9,34οἱ δὲ ἐσιώπων, πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ τίς μείζων.
CEI 2008 Mc9,34Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande.
NT greco 9,35καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος.
CEI 2008 Mc9,35Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: "Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti".
NT greco 9,36καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς·
CEI 2008 Mc9,36E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro:
NT greco Ὃς ⸀ἂν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· καὶ ὃς ⸁ἂν ἐμὲ ⸀δέχηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με.
9,37 ⸀ἂν WH Treg NIV ] ἐὰν RP • ⸁ἂν WH Treg NIV ] ἐὰν RP • δέχηται WH Treg NIV ] δέξηται RP
CEI 2008 Mc9,37"Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato".
NT greco ⸂Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰωάννης⸃· Διδάσκαλε, εἴδομέν τινα ⸀ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, ⸂καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν⸃.
9,38 Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰωάννης WH NIV ] + λέγων Treg; Ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ Ἰωάννης λέγων RP • ἐν WH Treg NIV ] - RP • καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν WH NIV ] ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν Treg; ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτόν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν RP; ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν Greeven
CEI 2008 McGiovanni gli disse: "Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva".
9,38-40 L’esorcista crede nell’efficacia del nome di Gesù. Rimproverando i discepoli intolleranti, Gesù ricorda loro che nessuno può monopolizzare la fede.
NT greco 9,39ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Μὴ κωλύετε αὐτόν, οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με·
CEI 2008 Mc9,39Ma Gesù disse: "Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me:
NT greco ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ’ ⸂ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν⸃ ἐστιν.
9,40 ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν WH Treg NIV ] ὑμῶν, ὑπὲρ ὑμῶν RP
CEI 2008 Mc9,40chi non è contro di noi è per noi.
NT greco Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ⸀ὀνόματι ὅτι χριστοῦ ἐστε, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ⸀ὅτι οὐ μὴ ⸀ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ.
9,41 ὀνόματι WH Treg NIV ] + μου RP • ὅτι WH Treg NIV ] - RP • ἀπολέσῃ WH NIV RP ] ἀπολέσει Treg
CEI 2008 Mc9,41Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
NT greco Καὶ ὃς ⸀ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν ⸀τούτων τῶν πιστευόντων ⸂εἰς ἐμέ⸃, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται ⸂μύλος ὀνικὸς⸃ περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν.
9,42 ἂν WH Treg NIV ] ἐὰν RP • τούτων WH Treg NIV ] - RP • εἰς ἐμέ Treg NIV RP ] - WH • μύλος ὀνικὸς WH Treg NIV ] λίθος μυλικὸς RP
CEI 2008 McChi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare.
9,42-50 Vincere il male a ogni costo (vedi Mt 18,6-95,13Lc 17,1-214,34)
NT greco Καὶ ἐὰν ⸀σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν· καλόν ⸂ἐστίν σε⸃ κυλλὸν ⸂εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν⸃ ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ⸀ἄσβεστον.
9,43 σκανδαλίζῃ Treg NIV RP ] σκανδαλίσῃ WH • ἐστίν σε WH Treg NIV ] σοι ἐστὶν RP • εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν WH Treg NIV ] εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν RP • ἄσβεστον WH NIV ] + 44 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται Treg RP
CEI 2008 McSe la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile.
9,43 I vv. e , che ripetono il v. , sono omessi in diversi manoscritti e non sembrano aver fatto parte del testo originale.
NT greco καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν ἐστίν ⸀σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν ⸀γέενναν.
9,45 σε WH Treg NIV ] σοι RP • γέενναν WH NIV ] + εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον 46 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται Treg RP
CEI 2008 Mc9,45E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. [
NT greco καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλόν ⸀σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς ⸀τὴν ⸀γέενναν,
9,47 σέ WH Treg NIV ] σοι RP • τὴν Treg NIV RP ] - WH • γέενναν WH Treg NIV ] + τοῦ πυρός RP
CEI 2008 Mc9,47E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna,
NT greco 9,48ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.
CEI 2008 Mcdove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue.
9,48 Citazione di Is 66,24. Il verme è simbolo del rimorso.
NT greco Πᾶς γὰρ πυρὶ ⸀ἁλισθήσεται.
9,49 ἁλισθήσεται WH NIV ] + καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται Treg RP
CEI 2008 McOgnuno infatti sarà salato con il fuoco.
9,49 Questa parola di Gesù è introdotta qui a motivo del richiamo del fuoco (vedi il v. 48). Per essere gradite a Dio, le vittime dovevano essere cosparse di sale, simbolo di fedeltà (vedi Lv 2,13).
NT greco καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ⸀ἅλα, καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις.
9,50 ἅλα WH Treg NIV ] ἅλας RP
CEI 2008 McBuona cosa è il sale; ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri".


9,50  Anche questa parola è inserita qui per il richiamo del sale (v. 49). Il sale impedisce o rallenta la corruzione.