Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1

Filèmone

NT greco Torna al libro

CEI 2008

NT greco 1 1,1Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν
CEI 2008 Fm Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timòteo al carissimo Filèmone, nostro collaboratore,
1,1 1-7 Indirizzo, saluto e ringraziamento
NT greco καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ⸀ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ’ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ·
1,2 ἀδελφῇ WH Treg NIV ] ἀγαπητῇ RP
CEI 2008 Fmalla sorella Apfìa, ad Archippo nostro compagno nella lotta per la fede e alla comunità che si raduna nella tua casa:
1,2 Archippo: è presentato nella lettera ai Colossesi come un ministro di quella Chiesa locale (Col 4,17).
NT greco 1,3χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
CEI 2008 Fm1,3grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.
NT greco 1,4Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,
CEI 2008 Fm1,4Rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere,
NT greco ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις ⸀πρὸς τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,
1,5 πρὸς NIV RP ] εἰς WH Treg
CEI 2008 Fmperché sento parlare della tua carità e della fede che hai nel Signore Gesù e verso tutti i santi.
1,5 Nella preghiera di ringraziamento a Dio, Paolo ricorda la fede di Filèmone che diventa attiva per mezzo della carità. I santi sono i cristiani consacrati a Dio per mezzo della loro unione battesimale con Cristo.
NT greco ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ ⸀τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς ⸀Χριστόν·
1,6 τοῦ WH NIV RP ] - Treg • Χριστόν WH Treg NIV ] + Ἰησοῦν RP
CEI 2008 Fm1,6La tua partecipazione alla fede diventi operante, per far conoscere tutto il bene che c'è tra noi per Cristo.
NT greco ⸀χαρὰν γὰρ ⸂πολλὴν ἔσχον⸃ καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.
1,7 χαρὰν WH Treg NIV ] Χάριν RP • πολλὴν ἔσχον WH Treg NIV ] ἔχομεν πολλὴν RP
CEI 2008 Fm1,7La tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione, fratello, perché per opera tua i santi sono stati profondamente confortati.
NT greco 1,8Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον,
CEI 2008 FmPer questo, pur avendo in Cristo piena libertà di ordinarti ciò che è opportuno,
1,8 8-20 Richiesta in favore di Onèsimo
NT greco διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃—
1,9 Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] Ἰησοῦ Χριστοῦ RP
CEI 2008 Fmin nome della carità piuttosto ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù.
1,9 Paolo si presenta come vecchio, ma la parola greca si potrebbe tradurre anche con “anziano” (vedi anche Lc 1,18): doveva contare allora circa sessant’anni.
NT greco παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς ⸀δεσμοῖς Ὀνήσιμον,
1,10 δεσμοῖς WH Treg NIV ] + μου RP
CEI 2008 Fm1,10Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle catene,
NT greco τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ ⸀δὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον,
1,11 δὲ WH Treg RP ] + καὶ NIV
CEI 2008 Fmlui, che un giorno ti fu inutile, ma che ora è utile a te e a me.
1,11 Il nome Onèsimo, che in greco significa “utile”, offre lo spunto a Paolo per una riflessione che gioca sul significato del termine.
NT greco ὃν ἀνέπεμψά ⸂σοι αὐτόν, τοῦτ’ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα⸃·
1,12 σοι αὐτόν … σπλάγχνα WH Treg NIV ] σὺ δὲ αὐτόν … σπλάγχνα προσλαβοῦ RP
CEI 2008 Fm1,12Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore.
NT greco ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ ⸂μοι διακονῇ⸃ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου,
1,13 μοι διακονῇ WH Treg NIV ] διακονῇ μοι RP
CEI 2008 Fm1,13Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo.
NT greco 1,14χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον·
CEI 2008 Fm1,14Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario.
NT greco 1,15τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς,
CEI 2008 Fm1,15Per questo forse è stato separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre;
NT greco 1,16οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.
CEI 2008 Fm1,16non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel Signore.
NT greco 1,17Εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ.
CEI 2008 Fm1,17Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso.
NT greco εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ⸀ἐλλόγα·
1,18 ἐλλόγα WH Treg NIV ] ἐλλόγει RP
CEI 2008 Fm1,18E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto.
NT greco 1,19ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις.
CEI 2008 Fm1,19Io, Paolo, lo scrivo di mio pugno: pagherò io. Per non dirti che anche tu mi sei debitore, e proprio di te stesso!
NT greco ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν ⸀Χριστῷ.
1,20 Χριστῷ WH Treg NIV ] κυρίῳ RP
CEI 2008 Fm1,20Sì, fratello! Che io possa ottenere questo favore nel Signore; da' questo sollievo al mio cuore, in Cristo!
NT greco πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ⸀ἃ λέγω ποιήσεις.
1,21 ἃ WH Treg NIV ] ὃ RP
CEI 2008 FmTi ho scritto fiducioso nella tua docilità, sapendo che farai anche più di quanto ti chiedo.
1,21 21-25 Notizie e saluti
Il biglietto a Filèmone si chiude con alcune notizie di carattere personale e la lista dei saluti. I nomi dei cristiani menzionati compaiono anche nella lettera ai Colossesi (Col 4,10-14). Ciò giustifica l’ipotesi che Filèmone sia un cristiano di Colosse.
NT greco 1,22ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.
CEI 2008 Fm1,22Al tempo stesso preparami un alloggio, perché, grazie alle vostre preghiere, spero di essere restituito a voi.
NT greco ⸀Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
1,23 Ἀσπάζεταί WH Treg NIV ] Ἀσπάζονταί RP
CEI 2008 Fm1,23Ti saluta Èpafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù,
NT greco 1,24Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.
CEI 2008 Fm1,24insieme con Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori.
NT greco Ἡ χάρις τοῦ ⸀κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ⸀ὑμῶν.
1,25 κυρίου WH NIV ] + ἡμῶν Treg RP • ὑμῶν WH Treg NIV ] + Ἀμήν RP
CEI 2008 Fm1,25La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito.