Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Marco

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 16 Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου ⸀Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ⸂ἡ τοῦ⸃ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.
16,Μαρία Treg NIV RP ] ἡ Μαρία WH • ἡ τοῦ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù.
16,1 Cfr. Mt 28,1-8. cfr. Lc 24,1-10. cfr. Gv 20,1-10. Passato il sabato, cioè dopo il tramonto.
NT greco καὶ λίαν πρωῒ ⸂τῇ μιᾷ τῶν⸃ σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου.
16,τῇ μιᾷ τῶν WH NIV ] μιᾷ τῶν Treg; τῆς μιᾶς RP
CEI 1974 16,2 Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole.
NT greco καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ⸀ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;
16,ἐκ WH NIV RP ] ἀπὸ Treg
CEI 1974 16,3 Esse dicevano tra loro: "Chi ci rotolerà via il masso dall`ingresso del sepolcro?".
NT greco καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ⸀ἀποκεκύλισται ὁ λίθος, ἦν γὰρ μέγας σφόδρα.
16,ἀποκεκύλισται NIV RP ] ἀνακεκύλισται WH Treg
CEI 1974 16,4 Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande.
NT greco 16,5 καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν.
CEI 1974 16,5 Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d`una veste bianca, ed ebbero paura.
NT greco 16,6 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν·
CEI 1974 16,6 Ma egli disse loro: "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E` risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l`avevano deposto.
NT greco 16,7 ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν.
CEI 1974 16,7 Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto".
NT greco καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν ⸀γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις· καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν, ἐφοβοῦντο ⸁γάρ. ⟦Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι’ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν.⟧ ⟦
16,⸀γὰρ WH Treg NIV ] δὲ RP • ⸁γάρ WH NA] + 9-2
CEI 1974 Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, perché avevano paura.
Apparizioni
16,8 Le donne poi si ripresero: cfr. Mt e Lc.
NT greco Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ⸀παρ’ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια.
16,παρ᾽ ⟦WH⟧ Treg NIV ] ἀφ᾽ RP
CEI 1974 Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva cacciato sette demòni.
16,9 Cfr. Lc 24,13-43. cfr. Gv 20,11-23. 1 vv. 9-20 sono un supplemento aggiunto in seguito per riassumere rapidamente le apparizioni. Per i sette demoni cfr. Lc 8,2.
NT greco 16,10 ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ’ αὐτοῦ γενομένοις πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν·
CEI 1974 16,10 Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci che erano in lutto e in pianto.
NT greco 16,11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ’ αὐτῆς ἠπίστησαν.
CEI 1974 16,11 Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere.
NT greco 16,12 Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν·
CEI 1974 16,12 Dopo ciò, apparve a due di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna.
NT greco 16,13 κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν.
CEI 1974 16,13 Anch`essi ritornarono ad annunziarlo agli altri; ma neanche a loro vollero credere.
Missione degli Apostoli
NT greco Ὕστερον ⸀δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ⸀ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν.
16,δὲ ⟦WH⟧ Treg NIV ] - RP • ἐγηγερμένον Treg NIV RP ] + ἐκ νεκρῶν ⟦WH⟧
CEI 1974 16,14 Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato.
NT greco 16,15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
CEI 1974 Gesù disse loro: "Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura.
16,15 Cfr. Mt 28,18-20. cfr. Lc 24,44-53.
NT greco 16,16 ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.
CEI 1974 16,16 Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato.
NT greco σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ⸂ταῦτα παρακολουθήσει⸃, ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν ⸀καιναῖς,
16,ταῦτα παρακολουθήσει NIV RP ] ἀκολουθήσει ταῦτα ⟦WH⟧ Treg • καιναῖς NIV RP ] - ⟦WH⟧ Treg
CEI 1974 E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove,
16,17-18 Il dono dei miracoli ( cfr. Gv 14,12) doveva convincere gli incerti; il dono delle lingue sconosciute manifestava la presenza dello Spirito di Dio negli apostoli: cfr. At 2,2-4. cfr. At 10,46. cfr. At 19,6. cfr 1Cor 12,28 e c. 14.
NT greco ⸀ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν.
16,ὄφεις RP ] καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ⟦WH⟧ Treg NIV
CEI 1974 16,18 prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno".
Ascensione di Gesù
NT greco Ὁ μὲν οὖν κύριος ⸀Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ.
16,Ἰησοῦς ⟦WH⟧ Treg NIV ] -RP
CEI 1974 16,19 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
NT greco ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων ⸀σημείων.⟧
16,σημείων ⟦WH⟧ Treg NIV ] + Ἀμήν RP
CEI 1974 16,20 Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l`accompagnavano.