Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Matteo

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 4 4,1 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.
CEI 1974 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo.
4,1 Cfr. Mc 1,12-13. cfr. Lc 4,1-13. Il diavolo suggerirà a Gesù di adempiere la sua missione con miracoli che colpiscono la fantasia o con ambizioni di potere, per tentare di farlo fallire.
NT greco 4,2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν.
CEI 1974 4,2 E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame.
NT greco καὶ προσελθὼν ⸂ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ⸃· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.
4,3 ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ WH Treg NIV ] αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν RP
CEI 1974 4,3 Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane".
NT greco ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Γέγραπται· Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ⸀ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ⸀ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.
4,4 ὁ WH Treg NIV ] - RP • ἐπὶ WH NIV RP ] ἐν Treg
CEI 1974 Ma egli rispose: "Sta scritto:
Non di solo pane vivrà l`uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio
".
4,4 Citazione di cfr. Dt 8,3.
NT greco Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ⸀ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,
4,5 ἔστησεν WH Treg NIV ] ἵστησιν RP
CEI 1974 Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio
4,5 Il pinnacolo era l'angolo sud-est delle mura del tempio di Gerusalemme, a strapiombo su un burrone.
NT greco 4,6 καὶ λέγει αὐτῷ· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
CEI 1974 e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,
ed essi ti sorreggeranno con le loro mani,
perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede
".
4,6 Citazione del cfr. Sal 90,11-12.
NT greco 4,7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πάλιν γέγραπται· Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.
CEI 1974 Gesù gli rispose: "Sta scritto anche:
Non tentare il Signore Dio tuo ".
4,7 Citazione di cfr. Dt 6,16.
NT greco 4,8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν
CEI 1974 4,8 Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse:
NT greco καὶ ⸀εἶπεν αὐτῷ· Ταῦτά ⸂σοι πάντα⸃ δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
4,9 εἶπεν WH Treg NIV ] λέγει RP • σοι πάντα WH Treg NIV ] πάντα σοι RP
CEI 1974 4,9 "Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai".
NT greco τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ⸀Ὕπαγε, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ· Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
4,10 Ὕπαγε WH Treg NA ] + ὀπίσω μου NIV RP
CEI 1974 Ma Gesù gli rispose: "Vattene, satana! Sta scritto:
Adora il Signore Dio tuo
e a lui solo rendi culto
".
4,10 Citazione di cfr. Dt 6,13.
NT greco 4,11 τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.
CEI 1974 4,11 Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano.
Gesù a Cafarnao
NT greco Ἀκούσας ⸀δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
4,12 δὲ WH Treg NIV ] + ὁ Ἰησοῦς RP
CEI 1974 Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea
4,12 Cfr. Mc 1,14-15. cfr. Lc 4,14-15. Sull'arresto di Giovanni cfr. 14,3-4.
NT greco 4,13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ·
CEI 1974 e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali,
4,13 Cafarnao era sulla riva del lago - all'ebraica, mare - di Galilea (cfr. Mt 1,18), detto anche di Tiberiade o di Genezaret, nel territorio che era stato della tribù di Zabulon e di Neftali.
NT greco 4,14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·
CEI 1974 4,14 perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:
NT greco 4,15 Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,
CEI 1974 Il paese di Zàbulon e il paese di Nèftali,
sulla via del mare, al di là del Giordano,
Galilea delle genti;

4,15 Citazione di cfr. Is 9,1-2. La Galilea era detta delle " genti " perché confinante con nazioni pagane e frequentata dai loro abitanti.
NT greco ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν ⸀σκοτίᾳ ⸂φῶς εἶδεν⸃ μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
4,16 σκοτίᾳ WH Treg ] σκότει NIV RP • φῶς εἶδεν WH Treg NIV ] εἶδεν φῶς RP
CEI 1974 4,16 il popolo immerso nelle tenebre
ha visto una grande luce;
su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte
una luce si è levata.

NT greco 4,17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
CEI 1974 Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: "Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino".
I primi quattro Apostoli
4,17 Cfr. 3,2.
NT greco 4,18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς·
CEI 1974 Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori.
4,18-22 Mt schematizza il racconto delle vocazioni degli apostoli: cfr. Gv 1,35-42.
NT greco 4,19 καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
CEI 1974 4,19 E disse loro: "Seguitemi, vi farò pescatori di uomini".
NT greco 4,20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
CEI 1974 4,20 Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono.
NT greco 4,21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.
CEI 1974 4,21 Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò.
NT greco 4,22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.
CEI 1974 4,22 Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono.
Prima predicazione di Gesù
NT greco Καὶ περιῆγεν ⸂ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ⸃, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
4,23 ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ WH NIV ] ὁ Ἰησοῦς ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ Treg; ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς RP
CEI 1974 Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.
4,23 Buona novella, in greco: evangelo, è l'annunzio della salvezza, che s'incontra in Cristo. Le sinagoghe erano luoghi di istruzione e di preghiera: cfr. Lc 4,15-21.
NT greco καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις ⸀συνεχομένους, δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
4,24 συνεχομένους WH Treg ] + καὶ NIV RP
CEI 1974 4,24 La sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guariva.
NT greco 4,25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
CEI 1974 E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.
4,25 La Decapoli era un complesso di dieci città a est del Giordano, amministrate dal governatore della Siria.