Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Matteo

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 28 Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν ⸀Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.
28,1 Μαριὰμ NIV ] Μαρία WH Treg RP
CEI 1974 sabato, all`alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l`altra Maria andarono a visitare il sepolcro.
28,1 Cfr. Mc 16,1-10. cfr. Lc 24,1-10. cfr. Gv 20,1.11-18. Il primo giorno della settimana era la domenica: cfr. At 20,7.
NT greco καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ ⸀καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν ⸀λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.
28,2 καὶ WH Treg NIV ] - RP • λίθον WH Treg NIV ] + ἀπὸ τῆς θύρας RP
CEI 1974 28,2 Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa.
NT greco ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ⸀ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών.
28,3 ὡς WH Treg NIV ] ὡσεὶ RP
CEI 1974 28,3 Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve.
NT greco ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ⸀ὡς νεκροί.
28,4 ὡς WH Treg NIV ] ὡσεὶ RP
CEI 1974 28,4 Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite.
NT greco 28,5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν· Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε·
CEI 1974 28,5 Ma l`angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso.
NT greco οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ⸀ἔκειτο·
28,6 ἔκειτο WH NIV ] + ὁ κύριος Treg RP
CEI 1974 28,6 Non è qui. E` risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto.
NT greco 28,7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.
CEI 1974 28,7 Presto, andate a dire ai suoi discepoli: E` risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l`ho detto".
NT greco καὶ ⸀ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
28,8 ἀπελθοῦσαι WH Treg NIV ] ἐξελθοῦσαι RP
CEI 1974 28,8 Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l`annunzio ai suoi discepoli.
NT greco ⸀καὶ ⸀ἰδοὺ Ἰησοῦς ⸀ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων· Χαίρετε· αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ.
28,9 καὶ WH Treg NIV] Ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ RP • ἰδοὺ WH NIV RP ] + ὁ Treg • ὑπήντησεν WH Treg NIV ] ἀπήντησεν RP
CEI 1974 Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: "Salute a voi". Ed esse, avvicinatesi, gli cinsero i piedi e lo adorarono.
28,9 L'abbraccio dei piedi era gesto di devota tenerezza.
NT greco 28,10 τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.
CEI 1974 Allora Gesù disse loro: "Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno".
Le guardie subornate
28,10 Gli evangelisti non esauriscono il racconto delle apparizioni del Risorto: cfr 1Cor 15,3-7.
NT greco 28,11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα.
CEI 1974 28,11 Mentre esse erano per via, alcuni della guardia giunsero in città e annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto.
NT greco 28,12 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις
CEI 1974 28,12 Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di dare una buona somma di denaro ai soldati dicendo:
NT greco 28,13 λέγοντες· Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων·
CEI 1974 28,13 "Dichiarate: i suoi discepoli sono venuti di notte e l`hanno rubato, mentre noi dormivamo.
NT greco καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ⸀ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν ⸀αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν.
28,14 ἐπὶ WH NIV RP ] ὑπὸ Treg • αὐτὸν Treg NIV RP ] - WH
CEI 1974 28,14 E se mai la cosa verrà all`orecchio del governatore noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni noia".
NT greco οἱ δὲ λαβόντες ⸀τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ⸀ἡμέρας.
28,15 τὰ Treg NIV RP ] - WH • ἡμέρας WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 28,15 Quelli, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questa diceria si è divulgata fra i Giudei fino ad oggi.
La missione degli Apostoli
NT greco 28,16 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
CEI 1974 Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato.
28,16 Cfr. Mc 16,15-16.
NT greco καὶ ἰδόντες αὐτὸν ⸀προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν.
28,17 προσεκύνησαν WH Treg NIV ] + αὐτῷ RP
CEI 1974 Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano.
28,17 Il dubbio dei discepoli evoca in scorcio i fatti di cfr. Mc 16,11-13. cfr. Lc 24,11.37-41. cfr. Gv 20,25.
NT greco καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ ⸀τῆς γῆς·
28,18 τῆς WH Treg NA ] - NIV RP
CEI 1974 28,18 E Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.
NT greco πορευθέντες ⸀οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, ⸀βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος,
28,19 οὖν WH Treg NIV ] - RP • βαπτίζοντες WH NIV RP ] βαπτίσαντες Treg
CEI 1974 Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
28,19 Invocare il nome di qualcuno su un altro significava affermare la proprietà del primo sul secondo.
NT greco διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ ⸀αἰῶνος.
28,20 αἰῶνος WH Treg NIV ] + Ἀμήν RP
CEI 1974 insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo".
28,20 L'economia religiosa instaurata da Cristo è definitiva, fino alla fine dei tempi.