Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Giovanni

NT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

NT greco 12 Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν ⸀Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν ⸀Ἰησοῦς.
12,1 Λάζαρος WH NIV ] + ὁ τεθνηκώς Treg RP • Ἰησοῦς WH NIV] ὁ Ἰησοῦς Treg; - RP
Interconfessionale Un giorno Gesù passava attraverso i campi di grano. Era *sabato, e i suoi *discepoli strapparono alcune spighe e le mangiarono perché avevano fame.
12,1 questione del sabato Mt 12,9-14; Lc 13,10-17; 14,1-6; Gv 5,1-18; 7,19-24; cfr. Mt 9,13.
NT greco ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ⸀ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ·
12,2 ἐκ WH Treg NIV ] - RP
Interconfessionale I *farisei se ne accorsero, e dissero a Gesù: — Guarda! i tuoi discepoli fanno ciò che la nostra *Legge non permette di fare nel giorno del riposo.
12,2 non permette…: non il fatto di cogliere qualche spiga per mangiarla (cosa permessa da Deuteronomio 23,26), ma di farlo in giorno di sabato, perché cogliere anche poche spighe era considerato un lavoro simile alla mietitura. 12,2 Ciò che la Legge non permette Es 34,21.
NT greco ἡ οὖν ⸀Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
12,3 Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρία RP
Interconfessionale 12,3 Gesù rispose: — Ma non avete letto, nella *Bibbia, che cosa fece Davide un giorno che lui e i suoi compagni ebbero fame?
NT greco λέγει ⸀δὲ ⸂Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ⸃, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι·
12,4 δὲ WH NIV ] οὖν Treg RP • Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ WH Treg ] Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ NIV; εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης RP
Interconfessionale Come sapete, entrò nel *Tempio e tutti mangiarono i pani offerti a Dio. Non avrebbero potuto prenderli, perché la Legge dice che soltanto i *sacerdoti possono mangiare quei pani.
12,4 Davide e i pani offerti 1Sam 21,2-7; cfr. Lv 24,5-9.
NT greco 12,5 Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
Interconfessionale 12,5 Oppure non avete letto nei libri della legge di Mosè che cosa fanno i sacerdoti? Quando è sabato, essi nel Tempio non rispettano la legge del riposo, eppure non sono colpevoli.
NT greco εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ⸀ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.
12,6 ἔχων WH Treg NIV ] εἶχεν καὶ RP
Interconfessionale Ebbene, io vi assicuro che qui c’è qualcuno che è più importante del Tempio!
12,6 qui c’è qualcuno più importante Mt 12,41-42; Lc 11,31-32.
NT greco εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· Ἄφες αὐτήν, ⸀ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου ⸀τηρήσῃ αὐτό·
12,7 ἵνα WH Treg NIV ] - RP • τηρήσῃ WH Treg NIV ] τετήρηκεν RP
Interconfessionale Se voi sapeste veramente il significato di queste parole della Bibbia: Misericordia io voglio, non sacrifici non avreste condannato uomini senza colpa.
12,7 Misericordia…: Gesù ha già citato questo passo di Osea (vedi 9,13). 12,7 Os 6,6 (Mt 9,13).
NT greco 12,8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
Interconfessionale 12,8 Infatti, il Figlio dell’uomo è padrone del sabato.
NT greco Ἔγνω ⸀οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
12,9 οὖν Treg RP ] + ὁ WH NIV
Interconfessionale 12,9 Gesù andò via di là ed entrò nella *sinagoga.
NT greco 12,10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν,
Interconfessionale Tra la gente c’era un uomo che aveva una mano paralizzata. Alcuni *farisei, che cercavano il modo di accusare Gesù, gli fecero questa domanda: — La nostra *Legge permette di guarire un uomo in giorno di sabato ?
12,10–11 La morale dei rabbini del tempo vietava l’esercizio della medicina in giorno di sabato, eccetto in caso di pericolo di vita; si discuteva su cosa fosse lecito fare qualora il pericolo riguardasse il bestiame. 12,10 paralizzata 1Re 13,4. — permette di guarire… Lc 14,3.
NT greco 12,11 ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.
Interconfessionale Gesù rispose: — Se uno di voi ha soltanto una pecora e questa, in giorno di sabato, va a cadere in un fosso, certo la afferra e la tira fuori.
12,11 pecora che ha subito un incidente Lc 14,5.
NT greco Τῇ ἐπαύριον ⸀ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ⸁ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,
12,12 ⸀ὁ WH NIV ] - Treg RP • ⸁ὁ NIV ] - WH Treg RP
Interconfessionale E un uomo non vale molto più di una pecora? Perciò la Legge permette di fare del bene a qualcuno anche se è sabato.
12,12 molto più di una pecora Mt 6,26; 10,31; Lc 12,7.24. — fare del bene in giorno di sabato Lc 13,16; Gv 5,9; 7,23; 9,14.
NT greco ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ⸀ἐκραύγαζον· Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, ⸂καὶ ὁ⸃ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.
12,13 ἐκραύγαζον WH Treg NIV ] ἔκραζον RP • καὶ ὁ WH Treg NIV ] - RP
Interconfessionale 12,13 Poi Gesù disse all’uomo malato: «Dammi la tua mano». Gliela diede e la sua mano ritornò perfettamente sana come l’altra.
NT greco 12,14 εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον·
Interconfessionale Allora quei farisei uscirono dalla sinagoga e si radunarono per decidere come far morire Gesù.
12,14 riunione degli avversari di Gesù Mt 22,15; 27,1; 28,12; Mc 11,18; Lc 19,47; Gv 5,16.18.
NT greco 12,15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.
Interconfessionale Quando Gesù venne a sapere queste cose, andò in un altro luogo. Molta gente lo seguì; ed egli guarì tutti i malati,
12,15 Gesù andò in un altro luogo Mt 14,13. — Gesù seguito da molta gente Mt 4,19+; Mc 3,7-10; Lc 6,17-19.
NT greco ⸀ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν ⸂αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ⸃ τὸ πρῶτον, ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.
12,16 ταῦτα WH Treg NIV ] + δὲ RP • αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ WH NIV ] οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Treg RP
Interconfessionale ma raccomandò severamente di non dirlo a nessuno.
12,16 Gesù proibisce non soltanto di raccontare i suoi miracoli, ma soprattutto di divulgare la sua identità. 12,16 non dirlo Mt 8,4+.
NT greco 12,17 ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
Interconfessionale Così si realizzò quel che Dio aveva detto per mezzo del profeta Isaia:
12,17–21 Qui Matteo riporta con alcune modifiche il testo di Isaia 42,1-4. 12,17–21 Is 42,1-4; cfr. Mt 1,22+.
NT greco διὰ τοῦτο ⸀καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος ὅτι ⸀ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.
12,18 καὶ WH RP NA ] - Treg NIV • ἤκουσαν WH Treg NIV ] ἤκουσεν RP
Interconfessionale 12,18 Ecco il mio servo, quello che io ho scelto, — dice il Signore; — È lui che io amo, lui ho mandato. A lui darò il mio Spirito, e dirà a tutti i popoli che io li giudicherò.
NT greco οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς· Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε ὁ ⸀κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.
12,19 κόσμος WH Treg RP NA ] + ὅλος NIV
Interconfessionale 12,19 Non farà discussioni, non griderà, non terrà discorsi nelle piazze.
NT greco Ἦσαν δὲ ⸂Ἕλληνές τινες⸃ ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ·
12,20 Ἕλληνές τινες WH Treg NIV ] τινες Ἕλληνές RP
Interconfessionale Se una canna è incrinata, non la spezzerà; se una lampada è debole, non la spegnerà. Farà sempre così, fino a quando non avrà fatto trionfare la giustizia;
12,20 Forse i gesti di spezzare una canna e di spegnere una lampada erano usati per esprimere un giudizio di condanna.
NT greco 12,21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.
Interconfessionale 12,21 per tutti i popoli egli sarà una speranza.
NT greco ἔρχεται ⸀ὁ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ· ⸀ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος ⸀καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ.
12,22 ὁ WH Treg NIV ] - RP • ἔρχεται WH Treg NIV ] καὶ πάλιν RP • καὶ WH Treg NIV ] - RP
Interconfessionale Portarono a Gesù un uomo che era cieco e muto, perché uno spirito maligno era dentro di lui. Gesù lo guarì, e quello si mise a parlare e incominciò a vedere.
12,22 muto Mt 9,27-33.
NT greco ὁ δὲ Ἰησοῦς ⸀ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων· Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
12,23 ἀποκρίνεται WH Treg NIV ] ἀπεκρίνατο RP
Interconfessionale Le folle erano piene di meraviglia e dicevano: «Non sarà lui il Figlio di Davide che aspettiamo?».
12,23 Figlio di Davide Mt 1,1+.
NT greco 12,24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
Interconfessionale Ma i *farisei, quando ne furono informati, dissero: «È soltanto con l’aiuto di *Beelzebùl, il capo dei *demòni, che egli ha il potere di scacciare i demòni».
12,24 disparità di pareri degli uditori di Gesù Gv 7,11-13; 10,19-21. — Beelzebùl 2Re 1,2; Mt 12,24.27; Mc 3,22; Lc 11,15.18.19. — capo dei demòni Mt 9,34.
NT greco ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ⸀ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
12,25 ἀπολλύει WH Treg NIV ] ἀπολέσει RP
Interconfessionale 12,25 Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Se gli abitanti di una nazione si dividono e si combattono tra loro, quella nazione va in rovina. Se una città o una famiglia si divide e le persone litigano tra loro, non potranno più durare.
NT greco ἐὰν ἐμοί ⸂τις διακονῇ⸃ ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· ⸀ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.
12,26 τις διακονῇ WH Treg NIV ] διακονῇ τις RP • ἐάν WH Treg NIV ] καὶ ἐάν RP
Interconfessionale 12,26 Se dunque Satana scaccia Satana ed è in lotta contro se stesso, come potrà durare il suo regno?
NT greco 12,27 Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.
Interconfessionale Ora se io scaccio i demòni con l’aiuto di Beelzebùl, il capo dei demòni, con l’aiuto di chi li scacciano i vostri *discepoli ? Perciò saranno proprio loro a mostrare che avete torto.
12,27 discepoli: altri: figli.
NT greco 12,28 πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.
Interconfessionale Se invece è con lo Spirito di Dio che io scaccio i demòni, allora vuol dire che è giunto per voi il *regno di Dio.
12,28 con lo Spirito di Dio At 10,38. — il regno di Dio Mt 3,2+; 6,10+. — è giunto per voi Mt 10,7; Mc 1,15; Lc 17,21.
NT greco 12,29 ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον· Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν.
Interconfessionale 12,29 «Come si può entrare nella casa di un uomo forte e portar via i suoi beni? Prima si deve legare quell’uomo forte e poi si potrà vuotargli la casa.
NT greco ἀπεκρίθη ⸂Ἰησοῦς καὶ εἶπεν⸃· Οὐ δι’ ἐμὲ ⸂ἡ φωνὴ αὕτη⸃ γέγονεν ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς.
12,30 Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Treg NIV RP ] καὶ εἶπεν Ἰησοῦς WH • ἡ φωνὴ αὕτη WH Treg NIV ] αὕτη ἡ φωνὴ RP
Interconfessionale «Chi non è con me è contro di me; e chi non raccoglie insieme con me spreca il raccolto.
12,30 spreca: altri: disperde. 12,30 come me Mc 9,40; Lc 9,50. — raccogliere-sprecare Mt 3,12; 13,30; 25,24.
NT greco 12,31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·
Interconfessionale «Perciò vi dico: tutti i peccati e tutte le bestemmie degli uomini potranno essere perdonati, ma chi avrà detto una bestemmia contro lo *Spirito Santo non potrà essere perdonato.
12,31 contro lo Spirito Santo: si descrive qui la situazione di chi nega l’evidenza dei fatti e attribuisce all’influsso del demonio avvenimenti che invece mostrano la potente presenza dello Spirito di Dio. 12,31 tutti i peccati perdonati 1Tm 1,13.
NT greco κἀγὼ ⸀ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
12,32 ἐὰν Treg NIV RP ] ἂν WH
Interconfessionale 12,32 Se uno avrà detto una parola contro il *Figlio dell’uomo potrà essere perdonato; ma chi avrà detto una parola contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né ora né mai».
NT greco 12,33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν.
Interconfessionale «Se prendete un albero buono, anche i suoi frutti saranno buoni; se prendete un albero cattivo, anche i suoi frutti saranno cattivi: perché è dai frutti che si conosce la qualità dell’albero.
12,33 l’albero si conosce dai frutti Mt 7,16+.
NT greco ἀπεκρίθη ⸀οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς ⸂λέγεις σὺ⸃ ⸀ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;
12,34 οὖν WH NIV ] - Treg RP • λέγεις σὺ WH Treg NIV] σὺ λέγεις RP • ὅτι WH Treg NIV ] - RP
Interconfessionale E voi, razza di vipere, come potete dire cose buone se siete cattivi? Ciascuno infatti esprime con la bocca quel che ha nel cuore.
12,34 razza di vipere Mt 3,7+. — quel che ha nel cuore Mt 15,18; Mc 7,21.
NT greco εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ⸂ἐν ὑμῖν⸃ ἐστιν. περιπατεῖτε ⸀ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ, καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.
12,35 ἐν ὑμῖν WH Treg NIV ] μεθ᾽ ὑμῶν RP • ὡς WH Treg NIV ] ἕως RP
Interconfessionale 12,35 L’uomo buono ha con sé un tesoro di bene, dal quale tira fuori cose buone; l’uomo cattivo ha in sé un tesoro di male, dal quale tira fuori cose cattive.
NT greco ⸀ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ⸀ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν.
12,36 ὡς WH Treg NIV ] Ἕως RP • ἐλάλησεν WH Treg NIV ] + ὁ RP
Interconfessionale «Vi assicuro che nel giorno del *giudizio tutti dovranno render conto di ogni parola inutile che hanno detto:
12,36 inutile: altri: oziosa; vana; fuori posto (nel senso di priva di significato, cattiva, calunniosa).
NT greco 12,37 τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν,
Interconfessionale 12,37 perché saranno le vostre parole che vi porteranno a essere condannati o a essere riconosciuti innocenti».
NT greco 12,38 ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;
Interconfessionale Alcuni *maestri della Legge e alcuni *farisei dissero a Gesù: «Maestro, vorremmo che tu ci facessi vedere un segno miracoloso».
12,38 un segno miracoloso Mt 16,1; 24,3.30; Gv 6,30; 1Cor 1,22.
NT greco 12,39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας·
Interconfessionale Gesù rispose: «Questa gente malvagia e infedele a Dio vuole vedere un segno miracoloso! Ma non riceverà nessun segno, eccetto il segno del *profeta Giona.
12,39 Siete malvagi Dt 32,5.20; Mt 11,16; 16,4; Lc 11,29; At 2,40; Fil 2,15.
NT greco Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ⸀ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ ⸀στραφῶσιν, καὶ ⸀ἰάσομαι αὐτούς.
12,40 ἐπώρωσεν WH Treg NIV ] πεπώρωκεν RP • στραφῶσιν WH Treg NIV ] ἐπιστραφῶσιν RP • ἰάσομαι WH Treg NIV ] ἰάσωμαι RP
Interconfessionale Come Giona rimase nel ventre del grande pesce tre giorni e tre notti, così il *Figlio dell’uomo rimarrà sepolto nella terra tre giorni e tre notti.
12,40 Gio 2,1. — il Figlio dell’uomo Mt 8,20+.
NT greco ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας ⸀ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ.
12,41 ὅτι WH Treg NIV ] ὅτε RP
Interconfessionale «Nel giorno del *giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno a condannare questa gente, perché essi cambiarono vita quando ascoltarono la predicazione di Giona. Eppure, di fronte a voi c’è uno che è più grande di Giona!
12,41 conversione degli abitanti di Ninive Gio 3,5.8.
NT greco 12,42 ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται,
Interconfessionale «Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà a condannare questa gente: essa infatti venne da molto lontano per ascoltare le sagge parole del re Salomone. Eppure, di fronte a voi c’è uno che è più grande di Salomone!».
12,42 la regina del sud 1Re 10,1-10. — di fronte a voi c’è uno più grande di… Mt 12,6+.
NT greco 12,43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.
Interconfessionale «Quando uno *spirito maligno è uscito da un uomo se ne va per luoghi deserti in cerca di riposo. Se però non lo trova,
12,43 Si riteneva che i luoghi deserti fossero popolati dai demòni.
NT greco 12,44 Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν· Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με,
Interconfessionale 12,44 allora dice: “Tornerò nella mia casa, quella che ho lasciato”. Egli ci va e la trova vuota, pulita e bene ordinata.
NT greco 12,45 καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με.
Interconfessionale Allora va a chiamare altri sette spiriti, più maligni di lui; poi, tutti insieme, entrano in quella persona e vi rimangono come a casa loro. Così, alla fine, quell’uomo si trova in condizioni peggiori di prima. E così sarà anche per voi, gente malvagia».
12,45 alla fine 2Pt 2,20.
NT greco 12,46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ.
Interconfessionale Gesù stava parlando alla folla. Sua madre e i suoi fratelli volevano parlare con lui, ma erano rimasti fuori.
12,46 fratelli: nella Bibbia il termine fratelli indica innanzi tutto i figli della stessa madre; in certi casi però ha il senso più ampio di parenti ( vedi Genesi 13,8; 14,16; 29,15; Levitico 10,4; 1 Cronache 23,22; ecc.). Di qui le diverse interpretazioni sorte durante i secoli. 12,46 la madre e i fratelli di Gesù Mt 13,55; Mc 6,3; Gv 2,12; At 1,14.
NT greco καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ ⸀φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσμον.
12,47 φυλάξῃ WH Treg NIV ] πιστεύσῃ RP
Interconfessionale Un tale disse a Gesù: — Qui fuori ci sono tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlare con te.
12,47 Il v. manca in alcuni antichi e importanti manoscritti.
NT greco 12,48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ·
Interconfessionale 12,48 Gesù a chi gli parlava rispose: — Chi è mia madre? e chi sono i miei fratelli?
NT greco ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ’ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν ⸀δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω.
12,49 δέδωκεν WH Treg NIV ] ἔδωκεν RP
Interconfessionale 12,49 Poi, con la mano indicò i suoi *discepoli e disse: — Guarda: sono questi mia madre e i miei fratelli:
NT greco καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ⸂ἐγὼ λαλῶ⸃, καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ.
12,50 ἐγὼ λαλῶ WH Treg NIV ] λαλῶ ἐγὼ RP
Interconfessionale perché se uno fa la volontà del Padre mio che è in cielo, egli è mio fratello, mia sorella e mia madre.
12,50 fare la volontà di Dio Mt 6,10+.