Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Atti degli Apostoli

NT greco Torna al libro

Interconfessionale

NT greco 24 Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ ⸂πρεσβυτέρων τινῶν⸃ καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου.
24,1 πρεσβυτέρων τινῶν WH Treg NIV ] τῶν πρεσβυτέρων RP
Interconfessionale AtCinque giorni dopo, Ananìa, il *sommo sacerdote, arrivò con alcuni capi del popolo e un avvocato che si chiamava Tertullo. Si presentarono al governatore Felice per dichiarare le loro accuse contro Paolo.
Rimandi
24,1 accusa contro Paolo At 25,2. — Ananìa (sommo sacerdote) At 23,2.
Note al Testo
24,1 Ananìa: vedi nota a 23,2.
NT greco κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων· Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ ⸀διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας
24,2 διορθωμάτων WH Treg NIV ] κατορθωμάτων RP
Interconfessionale At24,2Fu chiamato anche lui.
Poi Tertullo cominciò la sua accusa dicendo: «Per merito tuo, eccellentissimo Felice, noi godiamo di una lunga pace. Tu hai provveduto a concedere a questa nazione alcune riforme.
NT greco 24,3πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας.
Interconfessionale At24,3Noi accogliamo tutto ciò con la più profonda gratitudine.
NT greco 24,4ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ.
Interconfessionale At24,4Ma non ti voglio far perdere troppo tempo; perciò ti prego di ascoltare, nella tua bontà, quel che brevemente abbiamo da dirti.
NT greco εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα ⸀στάσεις πᾶσι τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως,
24,5 στάσεις WH Treg NIV ] στάσιν RP
Interconfessionale At«Quest’uomo, secondo noi, è estremamente pericoloso. Egli è capo del gruppo dei nazirei, e provoca disordini dappertutto tra gli Ebrei sparsi nel mondo.
Rimandi
24,5 Paolo accusato di provocare disordini At 17,6. — gruppo (setta?) At 5,17; 15,5; 24,14. — dei nazirei At 2,22+.
Note al Testo
24,5 nazirei: nazareno è un titolo abitualmente dato a Gesù (vedi nota a 2,22); qui indica i suoi discepoli.
NT greco ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ⸀ἐκρατήσαμεν,
24,6 ἐκρατήσαμεν WH Treg NIV RP ] + καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν. 7 παρελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλίαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγε, 8 κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ· TR
Interconfessionale AtHa tentato perfino di profanare il *Tempio, noi l’abbiamo arrestato. [
Rimandi
24,6 preteso tentativo di profanare il Tempio At 21,18. — arresto di Paolo da parte delle autorità ebraiche At 21,30.
Note al Testo
24,6 arrestato: alcuni antichi manoscritti aggiungono: e volevamo giudicarlo secondo la nostra legge. Ma il comandante Lisia è intervenuto con grande violenza e lo ha tolto dalle nostre mani. Poi Lisia ha comandato agli accusatori di quest’uomo di presentarsi davanti a te.
NT greco 24,8παρ’ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ.
Interconfessionale At24,8Se tu lo interroghi potrai accertarti di tutte queste cose delle quali noi lo accusiamo».
NT greco 24,9συνεπέθεντο δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν.
Interconfessionale At24,9Anche gli Ebrei appoggiarono l’accusa di Tertullo e dissero che i fatti stavano proprio così.
NT greco Ἀπεκρίθη ⸀τε ὁ Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν· Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος ⸀εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι,
24,10 τε WH Treg NIV ] δὲ RP • εὐθύμως WH Treg NIV ] εὐθυμότερον RP
Interconfessionale AtIl governatore fece un cenno a Paolo di parlare. Allora egli cominciò a dire: «So che da molti anni sei giudice di questo popolo. Perciò con fiducia parlerò in mia difesa.
Note al Testo
24,10-21 Quest’autodifesa di Paolo è concentrata sulla fede nella risurrezione dai morti (o dei morti: v. 21), che è intimamente connessa all’evento della risurrezione di Cristo (vedi 1 Corinzi 15,12-20).
NT greco δυναμένου σου ⸀ἐπιγνῶναι, ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι ⸀δώδεκα ἀφ’ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων ⸀εἰς Ἰερουσαλήμ,
24,11 ἐπιγνῶναι WH Treg NIV ] γνῶναι RP • δώδεκα WH Treg NIV ] δεκαδύο RP • εἰς WH Treg NIV ] ἐν RP
Interconfessionale AtSono venuto a Gerusalemme appena dodici giorni fa, per pregare nel *Tempio; è un fatto questo che tu stesso puoi controllare.
Rimandi
24,11 Paolo è a Gerusalemme da poco tempo At 21,17.27; cfr. 21,18; 22,30; 23,12.32. — andato a Gerusalemme per pregare At 8,27.
NT greco καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον ἢ ⸀ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν,
24,12 ἐπίστασιν WH Treg NIV ] ἐπισύστασιν RP
Interconfessionale At24,12Gli Ebrei non mi hanno mai trovato nel Tempio a discutere con qualcuno o a mettere confusione tra la folla. Neppure nelle *sinagoghe o per la città.
NT greco ⸀οὐδὲ ⸀παραστῆσαι δύνανταί ⸀σοι περὶ ὧν ⸀νυνὶ κατηγοροῦσίν μου.
24,13 οὐδὲ WH NIV ] οὔτε Treg RP • παραστῆσαι WH Treg NIV ] + με RP • σοι WH Treg NIV ] - RP • νυνὶ WH Treg NIV ] νῦν RP
Interconfessionale At24,13Essi non possono dimostrare le accuse che ora lanciano contro di me.
NT greco ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ ⸂τοῖς ἐν⸃ τοῖς προφήταις γεγραμμένοις,
24,14 τοῖς ἐν WH Treg NIV ] - RP
Interconfessionale AtMa ti dichiaro questo: io seguo quella nuova dottrina che essi considerano falsa. Io però riconosco e servo solo il Dio dei nostri padri e accetto tutto quel che è scritto nella *Legge di Mosè e nei libri dei *profeti.
Rimandi
24,14 la dottrina (via) At 9,2+. — la Legge e i profeti At 26,22; cfr. Mt 7,12+.
Note al Testo
24,14 Legge… e… profeti: vedi nota a Luca 16,16.
NT greco ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν ⸀ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων·
24,15 ἔσεσθαι WH Treg NIV ] + νεκρῶν RP
Interconfessionale AtCome loro, io ho questa sicura speranza nel Signore: che tutti gli uomini, sia buoni che malvagi, risorgeranno dai morti.
Rimandi
24,15 speranza della risurrezione Dn 12,2; Gv 5,28-29; At 23,6.
NT greco ἐν τούτῳ ⸀καὶ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ⸀ἔχειν πρὸς τὸν θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός.
24,16 καὶ WH Treg NIV ] δὲ RP • ἔχειν WH Treg NIV ] ἔχων RP
Interconfessionale AtPer questo cerco anch’io di conservare sempre una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini.
Rimandi
24,16 coscienza pura dinanzi a Dio At 23,1.
NT greco δι’ ἐτῶν δὲ πλειόνων ⸂ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην⸃ καὶ προσφοράς,
24,17 ἐλεημοσύνας … μου παρεγενόμην WH Treg NIV ] παρεγενόμην ἐλεημοσύνας … μου RP
Interconfessionale At«Ora, dopo molti anni, sono tornato per portare degli aiuti al mio popolo e per offrire *sacrifici.
Rimandi
24,17 Paolo portava aiuti At 21,29-30; Rm 15,25-28; 1 Cor 16,1-4; 2 Cor 8-9; Gal 2,10. — e offerte per i sacrifici At 21,24.26.
NT greco ἐν ⸀αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου,
24,18 αἷς WH Treg NIV ] οἷς RP
Interconfessionale AtProprio durante questi riti, gli Ebrei mi hanno trovato nel Tempio: stavo partecipando alla cerimonia della *purificazione e non c’era folla né agitazione di popolo.
Rimandi
24,18-19 mi stavo preparando per la cerimonia della purificazione… alcuni Ebrei della provincia d’Asia At 21,26-27.
NT greco τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι, οὓς ⸀ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ⸀ἐμέ,
24,19 ἔδει WH Treg NIV ] δεῖ RP • ἐμέ WH Treg NIV ] με RP
Interconfessionale At24,19C’erano però alcuni Ebrei della provincia d’Asia: questi sì dovrebbero essere qui davanti a te per accusarmi se proprio hanno qualcosa contro di me.
NT greco ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί ⸀εὗρον ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου
24,20 εὗρον WH NIV ] + ἐν ἐμοὶ Treg RP
Interconfessionale At24,20Oppure, lo dicano quelli che sono qui ora, se hanno trovato in me qualche colpa quando sono stato portato al tribunale ebraico.
NT greco ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ⸂ἐν αὐτοῖς ἑστὼς⸃ ὅτι Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ⸀ἐφ’ ὑμῶν.
24,21 ἐν αὐτοῖς ἑστὼς WH Treg NIV ] ἑστὼς ἐν αὐτοῖς RP • ἐφ᾽ WH Treg NIV ] ὑφ᾽ RP
Interconfessionale AtL’unica cosa che potrebbero dire è che una volta, stando in mezzo a loro, io gridai: Oggi, io vengo processato davanti a voi perché credo nella risurrezione dei morti».
Rimandi
24,21 vengo processato perché credo nella risurrezione dei morti At 23,6-9; 24,15; 25,19.
NT greco ⸂Ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φῆλιξ⸃, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, ⸀εἴπας· Ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ διαγνώσομαι τὰ καθ’ ὑμᾶς·
24,22 Ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φῆλιξ WH Treg NIV ] Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Φῆλιξ ἀνεβάλετο αὐτούς RP • εἴπας WH Treg NIV ] εἰπών RP
Interconfessionale AtFelice era molto ben informato sulla fede cristiana; perciò mandò via gli accusatori di Paolo dicendo: «Quando verrà il comandante Lisia, allora esaminerò il vostro caso».
Note al Testo
24,22 sulla fede cristiana: è il senso dell’espressione originale: sulla via (vedi note a 9,2).
NT greco ⸀διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι ⸀αὐτὸν ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ⸀ὑπηρετεῖν αὐτῷ.
24,23 διαταξάμενος WH Treg NIV ] + τε RP • αὐτὸν WH Treg NIV ] τὸν Παῦλον RP • ὑπηρετεῖν WH Treg NIV ] + ἢ προσέρχεσθαι RP
Interconfessionale AtPoi ordinò al capo dei soldati di fare la guardia a Paolo e di concedergli una certa libertà. Tutti gli amici di Paolo potevano andare da lui per aiutarlo.
Rimandi
24,23 Paolo può ricevere gli amici At 27,3; 28,16.30.
NT greco Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τῇ ⸀ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ Ἰουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν Παῦλον καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν ⸀Ἰησοῦν πίστεως.
24,24 ἰδίᾳ WH Treg NIV ] - RP • Ἰησοῦν WH NIV ] - Treg RP
Interconfessionale AtAlcuni giorni dopo, Felice fece chiamare Paolo per sentirlo parlare della fede in Cristo Gesù: era presente anche sua moglie, Drusilla, che era ebrea.
Note al Testo
24,24 Drusilla: era sorella del re Agrippa II, che fu re di alcuni territori della Palestina dal 50 al 100 d.C.
NT greco διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος τοῦ ⸀μέλλοντος ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη· Τὸ νῦν ἔχον πορεύου, καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε·
24,25 μέλλοντος WH Treg NIV ] + ἔσεσθαι RP
Interconfessionale AtMa quando Paolo cominciò a parlare del giusto modo di vivere, del dovere di dominare gli istinti e del *giudizio futuro di Dio, Felice si spaventò e disse: «Basta, per ora puoi andare. Quando avrò tempo ti farò richiamare».
Rimandi
24,25 del giudizio Gv 16,8.
NT greco ἅμα καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ ⸀Παύλου· διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ.
24,26 Παύλου WH Treg NIV ] + ὅπως λύσῃ αὐτόν RP
Interconfessionale At24,26Intanto sperava di poter ricevere da Paolo un po’ di soldi: per questo lo faceva chiamare abbastanza spesso e parlava con lui.
NT greco Διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον· θέλων τε ⸀χάριτα καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις ὁ Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον.
24,27 χάριτα WH Treg NIV ] χάριτας RP
Interconfessionale AtTrascorsero così due anni. Poi al posto di Felice venne Porcio Festo. Ma Felice voleva fare un altro favore agli Ebrei, e lasciò Paolo in prigione.
Rimandi
24,27 per fare un favore agli Ebrei At 25,9.
Note al Testo
24,27 Porcio Festo: governatore romano della Giudea negli anni 60-62 d.C.