Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4

2 Timòteo

NT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

NT greco 4 ⸀Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, ⸀καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ·
4,1 Διαμαρτύρομαι WH Treg NIV ] + οὖν ἐγὼ RP • Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ RP • καὶ WH Treg NIV ] κατὰ RP
Interconfessionale Per il resto, fratelli, voi avete imparato da noi come dovete comportarvi per piacere a Dio. E già vi comportate così. Ma ora, nel nome del Signore Gesù, io vi prego e vi supplico di migliorare ancora.
4,1 avete imparato come dovete comportarvi 2Ts 3,6.
NT greco 4,2 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.
Interconfessionale Infatti voi sapete quali sono le istruzioni che vi ho dato da parte del Signore Gesù.
4,2 le istruzioni che vi ho dato da parte del Signore Gesù 1Ts 4,15.
NT greco ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ⸂ἰδίας ἐπιθυμίας⸃ ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν,
4,3 ἰδίας ἐπιθυμίας WH Treg NIV ] ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας RP
Interconfessionale Questa è la sua volontà: vivete in modo degno di Dio! e quindi state lontani da ogni immoralità.
4,3 vivere in modo degno di Dio Lv 19,2; Rm 6,19; Ef 1,4; 1Ts 5,23; Eb 10,10; 1Pt 1,16. — immoralità 1Cor 6,12-20.
NT greco 4,4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.
Interconfessionale Ognuno sappia vivere con la propria moglie con santità e rispetto,
4,4 vivere con la propria moglie: altri interpretano diversamente e traducono: possedere il proprio corpo; la parola greca, tradotta con moglie o corpo, è generica e significa vaso (è usata anche dalla Prima lettera di Pietro 3,7). 4,4 saper vivere con la propria moglie 1Cor 7,2. — santità del matrimonio Eb 10,4; cfr. 1Cor 6,13.15.
NT greco 4,5 σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.
Interconfessionale senza lasciarsi dominare da indegne passioni, come fanno invece i pagani che non conoscono Dio.
4,5 i pagani che non conoscono Dio Sal 79,6; Ger 10,25.
NT greco Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ⸂ἀναλύσεώς μου⸃ ἐφέστηκεν.
4,6 ἀναλύσεώς μου WH Treg NIV ] ἐμῆς ἀναλύσεως RP
Interconfessionale In queste cose nessuno deve offendere o ingannare gli altri. Ve l’ho già detto e vi ho già avvertiti seriamente: il Signore punisce chi commette questi peccati.
4,6 il Signore punisce Dt 32,25; Sal 94,1; Sir 5,3.
NT greco τὸν ⸂καλὸν ἀγῶνα⸃ ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα·
4,7 καλὸν ἀγῶνα WH Treg NIV ] ἀγῶνα τὸν καλὸν RP
Interconfessionale Dio non ci ha chiamati a vivere nell’immoralità, ma nella santità.
4,7 scopo della chiamata di Dio 2Ts 2,13-14; 1Pt 1,15-16.
NT greco 4,8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
Interconfessionale Perciò, chi disprezza queste istruzioni, non disprezza l’uomo, ma Dio che vi ha dato il suo *Spirito Santo.
4,8 chi disprezza queste istruzioni Lc 10,16. — Dio vi ha dato il suo Spirito Ez 36,27; 37,14; Rm 5,5; 2Cor 1,22; Gal 4,6; 1Gv 3,24.
NT greco 4,9 Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως·
Interconfessionale Per quel che riguarda l’amore fraterno, non avete bisogno che io vi scriva nulla. Voi stessi, infatti, avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri
4,9 amore fraterno e reciproco Gv 13,34; 15,12-14. — imparato da Dio Ger 31,33-34.
NT greco Δημᾶς γάρ με ⸀ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν·
4,10 ἐγκατέλιπεν Treg NIV RP ] ἐγκατέλειπεν WH
Interconfessionale 4,10 e manifestate questo amore verso tutti i nostri fratelli che abitano nell’intera Macedonia. Ma io vi incoraggio a fare sempre meglio.
NT greco 4,11 Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ’ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν,
Interconfessionale Fate il possibile per vivere in pace; curate i vostri impegni e guadagnatevi da vivere con il vostro lavoro, come vi ho insegnato.
4,11–12 lavoro manuale e indipendenza 1Ts 2,9+; Ef 4,28+.
NT greco 4,12 Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον.
Interconfessionale Così, quelli che non sono cristiani, avranno rispetto del vostro modo di vivere, e voi non sarete di peso a nessuno.
4,12 i non cristiani 1Cor 5,12-13; Col 4,5; cfr. Mc 4,11.
NT greco τὸν φαιλόνην, ὃν ⸀ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας.
4,13 ἀπέλιπον Treg NIV RP ] ἀπέλειπον WH
Interconfessionale Fratelli, voglio che siate ben istruiti su ciò che riguarda i morti: non dovete continuare a essere tristi come gli altri, come quelli che non hanno nessuna speranza.
4,13 i morti: oppure: quelli che dormono; le immagini del sonno e della veglia sono spesso usate per indicare la morte e la vita. 4,13 nessuna speranza Ef 2,12.
NT greco Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο—⸀ἀποδώσει αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ—
4,14 ἀποδώσει WH Treg NIV ] ἀποδῴη RP
Interconfessionale Noi crediamo che Gesù è morto e poi è risuscitato. Allo stesso modo, crediamo che Dio riporterà alla vita, insieme con Gesù, quelli che sono morti credendo in lui.
4,14 Gesù morto e risuscitato Mc 9,31; At 2,24; Rm 14,9; 1Cor 15,3-4.12.
NT greco ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ⸀ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις.
4,15 ἀντέστη WH Treg NIV ] ἀνθέστηκεν RP
Interconfessionale Come ci ha insegnato il Signore, io vi dico questo: noi che siamo vivi e che saremo ancora in vita quando verrà il Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che saranno già morti.
4,15 saremo ancora in vita…: Paolo pensa che sia probabile per lui e per altri assistere da vivo al compiersi degli avvenimenti finali (vedi 4,17; vedi però 5,1-3). 4,15 Come ci ha insegnato il Signore Mt 16,27; 24,30; 1Cor 7,10-25; 1Ts 4,2. — restare vivi fino a quando verrà il Signore 1Cor 15,51.
NT greco Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι ⸀παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ⸀ἐγκατέλιπον—μὴ αὐτοῖς λογισθείη—
4,16 παρεγένετο WH Treg NIV ] συμπαρεγένετο RP • ἐγκατέλιπον Treg NIV RP ] ἐγκατέλειπον WH
Interconfessionale Infatti in quel giorno sentiremo un ordine, la voce dell’arcangelo e il suono della tromba di Dio. Il Signore scenderà dal cielo, e allora quelli che sono morti credendo in lui risorgeranno per primi.
4,16 venuta gloriosa del Signore 1Ts 1,10; 2Ts 1,7. — tromba 1Cor 15,52.
NT greco ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ⸀ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος.
4,17 ἀκούσωσιν WH Treg NIV ] ἀκούσῃ RP
Interconfessionale Noi, che saremo ancora vivi, saremo portati in alto, tra le nubi, insieme con loro, per incontrare il Signore. E da quel momento saremo sempre con il Signore.
4,17 con il Signore Gv 12,26; 17,24; Fil 1,23+.
NT greco ⸀ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
4,18 ῥύσεταί WH Treg NIV] Καὶ ῥύσεταί RP
Interconfessionale Dunque, consolatevi a vicenda, con questi insegnamenti.
4,18 consolatevi a vicenda 1Ts 5,11.
NT greco 4,19 Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον.
NT greco Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Τρόφιμον δὲ ⸀ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα.
4,20 ἀπέλιπον Treg NIV RP ] ἀπέλειπον WH
NT greco 4,21 Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.
NT greco Ὁ ⸀κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ χάρις μεθ’ ⸀ὑμῶν.
4,22 κύριος WH Treg NIV ] + Ἰησοῦς χριστὸς RP • ὑμῶν WH Treg NIV ] + Ἀμήν RP