Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Giovanni

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 12 Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν ⸀Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν ⸀Ἰησοῦς.
12,1 Λάζαρος WH NIV ] + ὁ τεθνηκώς Treg RP • Ἰησοῦς WH NIV] ὁ Ἰησοῦς Treg; - RP
CEI 1974 Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti.
12,1 Cfr. Mt 26,6-13. cfr. Mc 14,3-9.
NT greco ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ⸀ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ·
12,2 ἐκ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 12,2 E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali.
NT greco ἡ οὖν ⸀Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
12,3 Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρία RP
CEI 1974 Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell`unguento.
12,3 La libbra romana equivaleva a circa 300 gr.
NT greco λέγει ⸀δὲ ⸂Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ⸃, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι·
12,4 δὲ WH NIV ] οὖν Treg RP • Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ WH Treg ] Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ NIV; εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης RP
CEI 1974 12,4 Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse:
NT greco 12,5 Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
CEI 1974 12,5 "Perché quest`olio profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?".
NT greco εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ⸀ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.
12,6 ἔχων WH Treg NIV ] εἶχεν καὶ RP
CEI 1974 12,6 Questo egli disse non perché gl`importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro.
NT greco εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· Ἄφες αὐτήν, ⸀ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου ⸀τηρήσῃ αὐτό·
12,7 ἵνα WH Treg NIV ] - RP • τηρήσῃ WH Treg NIV ] τετήρηκεν RP
CEI 1974 12,7 Gesù allora disse: "Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura.
NT greco 12,8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
CEI 1974 12,8 I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me".
NT greco Ἔγνω ⸀οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
12,9 οὖν Treg RP ] + ὁ WH NIV
CEI 1974 12,9 Intanto la gran folla di Giudei venne a sapere che Gesù si trovava là, e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti.
NT greco 12,10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν,
CEI 1974 12,10 I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche Lazzaro,
NT greco 12,11 ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.
CEI 1974 12,11 perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.
Ingresso in Gerusalemme
NT greco Τῇ ἐπαύριον ⸀ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ⸁ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,
12,12 ⸀ὁ WH NIV ] - Treg RP • ⸁ὁ NIV ] - WH Treg RP
CEI 1974 Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme,
12,12 Cfr. Mt 21,1-11. cfr. Mc 11,1-11. cfr. Lc 19,29-40. Il giorno seguente era la domenica.
NT greco ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ⸀ἐκραύγαζον· Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, ⸂καὶ ὁ⸃ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.
12,13 ἐκραύγαζον WH Treg NIV ] ἔκραζον RP • καὶ ὁ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando:

Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore,
il re d`Israele!
12,13 Citazione : cfr. Sal 11 7,26.
NT greco 12,14 εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον·
CEI 1974 12,14 Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto:
NT greco 12,15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.
CEI 1974 Non temere, figlia di Sion!
Ecco, il tuo re viene,
seduto sopra un puledro d`asina.
12,15 Citazione : cfr. Zc 9,9.
NT greco ⸀ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν ⸂αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ⸃ τὸ πρῶτον, ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.
12,16 ταῦτα WH Treg NIV ] + δὲ RP • αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ WH NIV ] οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Treg RP
CEI 1974 12,16 Sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose; ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che questo era stato scritto di lui e questo gli avevano fatto.
NT greco 12,17 ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
CEI 1974 12,17 Intanto la gente che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti, gli rendeva testimonianza.
NT greco διὰ τοῦτο ⸀καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος ὅτι ⸀ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.
12,18 καὶ WH RP NA ] - Treg NIV • ἤκουσαν WH Treg NIV ] ἤκουσεν RP
CEI 1974 12,18 Anche per questo la folla gli andò incontro, perché aveva udito che aveva compiuto quel segno.
NT greco οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς· Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε ὁ ⸀κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.
12,19 κόσμος WH Treg RP NA ] + ὅλος NIV
CEI 1974 12,19 I farisei allora dissero tra di loro: "Vedete che non concludete nulla? Ecco che il mondo gli è andato dietro!".
L` omaggio dei pagani
NT greco Ἦσαν δὲ ⸂Ἕλληνές τινες⸃ ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ·
12,20 Ἕλληνές τινες WH Treg NIV ] τινες Ἕλληνές RP
CEI 1974 Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c`erano anche alcuni Greci.
12,20 Greci, cioè pagani aderenti all'ebraismo.
NT greco 12,21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.
CEI 1974 12,21 Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli chiesero: "Signore, vogliamo vedere Gesù".
NT greco ἔρχεται ⸀ὁ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ· ⸀ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος ⸀καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ.
12,22 ὁ WH Treg NIV ] - RP • ἔρχεται WH Treg NIV ] καὶ πάλιν RP • καὶ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 12,22 Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.
NT greco ὁ δὲ Ἰησοῦς ⸀ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων· Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
12,23 ἀποκρίνεται WH Treg NIV ] ἀπεκρίνατο RP
CEI 1974 12,23 Gesù rispose: "E` giunta l`ora che sia glorificato il Figlio dell`uomo.
NT greco 12,24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
CEI 1974 12,24 In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.
NT greco ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ⸀ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
12,25 ἀπολλύει WH Treg NIV ] ἀπολέσει RP
CEI 1974 Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna.
12,25-26 Cfr. Mt 10,39. cfr. Mt 16,25. cfr. Mc 8,35. cfr. Lc 9,24. cfr. Lc 17,33.
NT greco ἐὰν ἐμοί ⸂τις διακονῇ⸃ ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· ⸀ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.
12,26 τις διακονῇ WH Treg NIV ] διακονῇ τις RP • ἐάν WH Treg NIV ] καὶ ἐάν RP
CEI 1974 12,26 Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà.
NT greco 12,27 Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.
CEI 1974 Ora l`anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest`ora? Ma per questo sono giunto a quest`ora!
12,27 Evocazione dell'agonia di Cristo nel Getsemani.
NT greco 12,28 πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.
CEI 1974 12,28 Padre, glorifica il tuo nome". Venne allora una voce dal cielo: "L`ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!".
NT greco 12,29 ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον· Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν.
CEI 1974 12,29 La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: "Un angelo gli ha parlato".
NT greco ἀπεκρίθη ⸂Ἰησοῦς καὶ εἶπεν⸃· Οὐ δι’ ἐμὲ ⸂ἡ φωνὴ αὕτη⸃ γέγονεν ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς.
12,30 Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Treg NIV RP ] καὶ εἶπεν Ἰησοῦς WH • ἡ φωνὴ αὕτη WH Treg NIV ] αὕτη ἡ φωνὴ RP
CEI 1974 12,30 Rispose Gesù: "Questa voce non è venuta per me, ma per voi.
NT greco 12,31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·
CEI 1974 Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori.
12,31 Il principe del mondo è satana: cfr. 14,30.
NT greco κἀγὼ ⸀ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
12,32 ἐὰν Treg NIV RP ] ἂν WH
CEI 1974 Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me".
12,32 Gesù in croce si rivelerà come Redentore universale: cfr. 8,28. cfr. 10,15-16.
NT greco 12,33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν.
CEI 1974 12,33 Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire.
NT greco ἀπεκρίθη ⸀οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς ⸂λέγεις σὺ⸃ ⸀ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;
12,34 οὖν WH NIV ] - Treg RP • λέγεις σὺ WH Treg NIV] σὺ λέγεις RP • ὅτι WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 Allora la folla gli rispose: "Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell`uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell`uomo?".
12,34 La Legge è la Bibbia, che annunciava il regno eterno del Messia: cfr 2Sam 7,12 ss.; cfr. Is 9,7. cfr. Ez 37,25. cfr. Dn 7,14. cfr. Sal 109,4.
NT greco εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ⸂ἐν ὑμῖν⸃ ἐστιν. περιπατεῖτε ⸀ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ, καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.
12,35 ἐν ὑμῖν WH Treg NIV ] μεθ᾽ ὑμῶν RP • ὡς WH Treg NIV ] ἕως RP
CEI 1974 12,35 Gesù allora disse loro: "Ancora per poco tempo la luce è con voi. Camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa dove va.
NT greco ⸀ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ⸀ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν.
12,36 ὡς WH Treg NIV ] Ἕως RP • ἐλάλησεν WH Treg NIV ] + ὁ RP
CEI 1974 12,36 Mentre avete la luce credete nella luce, per diventare figli della luce".
Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro.
Incredulità dei Giudei
NT greco 12,37 τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν,
CEI 1974 12,37 Sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui;
NT greco 12,38 ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;
CEI 1974 perché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia:

Signore, chi ha creduto alla nostra parola?
E il braccio del Signore a chi è stato rivelato?
12,38 Citazione : cfr. Is 53,1. un testo messianico.
NT greco 12,39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας·
CEI 1974 E non potevano credere, per il fatto che Isaia aveva detto ancora:
12,39 Non potevano, perché opponevano a Cristo una ostinata cattiva volontà.
NT greco Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ⸀ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ ⸀στραφῶσιν, καὶ ⸀ἰάσομαι αὐτούς.
12,40 ἐπώρωσεν WH Treg NIV ] πεπώρωκεν RP • στραφῶσιν WH Treg NIV ] ἐπιστραφῶσιν RP • ἰάσομαι WH Treg NIV ] ἰάσωμαι RP
CEI 1974 Ha reso ciechi i loro occhi
e ha indurito il loro cuore,
perché non vedano con gli occhi
e non comprendano con il cuore, e si convertano
e io li guarisca!
12,40 Citazione : cfr. Is 6,9-10. un testo importante nei vangeli; cfr. Mt 13,13-15.
NT greco ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας ⸀ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ.
12,41 ὅτι WH Treg NIV ] ὅτε RP
CEI 1974 Questo disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui.
12,41 Allusione alla visione di cfr. Is 6,1-3, interpretata come visione della gloria di Cristo.
NT greco 12,42 ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται,
CEI 1974 12,42 Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma non lo riconoscevano apertamente a causa dei farisei, per non essere espulsi dalla sinagoga;
NT greco 12,43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.
CEI 1974 12,43 amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio.
NT greco 12,44 Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν· Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με,
CEI 1974 Gesù allora gridò a gran voce: "Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato;
12,44-50 Sintesi del messaggio di Cristo.
NT greco 12,45 καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με.
CEI 1974 12,45 chi vede me, vede colui che mi ha mandato.
NT greco 12,46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ.
CEI 1974 12,46 Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre.
NT greco καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ ⸀φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσμον.
12,47 φυλάξῃ WH Treg NIV ] πιστεύσῃ RP
CEI 1974 12,47 Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo.
NT greco 12,48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ·
CEI 1974 12,48 Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho annunziato lo condannerà nell`ultimo giorno.
NT greco ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ’ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν ⸀δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω.
12,49 δέδωκεν WH Treg NIV ] ἔδωκεν RP
CEI 1974 12,49 Perché io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare.
NT greco καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ⸂ἐγὼ λαλῶ⸃, καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ.
12,50 ἐγὼ λαλῶ WH Treg NIV ] λαλῶ ἐγὼ RP
CEI 1974 12,50 E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me".