Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Giovanni

NT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

NT greco 4 Ὡς οὖν ἔγνω ὁ ⸀Ἰησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης—
4,1 Ἰησοῦς Holmes NA ] κύριος WH Treg NIV RP
Interconfessionale Poi lo Spirito di Dio fece andare Gesù nel deserto, per essere tentato dal *diavolo.
4,1 nel deserto Mt 3,1+. — tentato Eb 2,18; 4,15.
NT greco 4,2 καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ’ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ—
Interconfessionale Per quaranta giorni e quaranta notti Gesù rimase là, e non mangiava né beveva. Alla fine ebbe fame.
4,2 quaranta: questo numero (che ricorda la permanenza di Israele nel deserto e l’arco di una generazione), vedi Esodo 24,18, indica un periodo molto lungo senza specificarne la durata esatta. 4,2 quaranta Gn 7,4; Es 24,18; 34,28; Dt 9,9.18; Nm 14,34; 1Re 19,8; At 1,3; 4,22; 7,23; 13,18; Eb 3,9.17.
NT greco ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν ⸀πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
4,3 πάλιν WH Treg NIV ] - RP
Interconfessionale Allora il diavolo tentatore si avvicinò a lui e gli disse: — Se tu sei il *Figlio di Dio, comanda a queste pietre di diventare pane!
4,3 tentatore Mt 16,1; 19,3; 22,18.35. — Se tu sei… Mt 4,6; 27,40.
NT greco 4,4 ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας.
Interconfessionale Ma Gesù rispose: — Nella *Bibbia è scritto: Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che viene da Dio.
4,4 Qui si riporta il testo di Deuteronomio 8,3 come si legge nell’antica traduzione greca.
NT greco ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ ⸀τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·
4,5 τῷ WH NIV ] - Treg RP
Interconfessionale Allora il diavolo lo portò a Gerusalemme, la città santa; lo mise sul punto più alto del *Tempio,
4,5 la città santa Ne 11,1; Is 52,1; Mt 27,53; Ap 11,2; 21,2.10; 22,19.
NT greco ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ⸀ὡς ἕκτη.
4,6 ὡς WH Treg NIV ] ὡσεὶ RP
Interconfessionale e gli disse: — Se tu sei il Figlio di Dio, bùttati giù; perché nella Bibbia è scritto: Dio comanderà ai suoi *angeli. Essi ti sorreggeranno con le loro mani e così tu non inciamperai contro alcuna pietra.
NT greco 4,7 Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Δός μοι πεῖν·
Interconfessionale Gesù gli rispose: — Ma nella Bibbia c’è scritto anche: Non sfidare il Signore, tuo Dio.
4,7 Non sfidare…: altra traduzione possibile: non tenterai… oppure: non mettere alla prova… vedi Deuteronomio 6,16. 4,7 mettere alla prova Dio Dt 6,16; Es 17,2-7; Nm 14,22; Sal 78,18 ecc.; 1Cor 10,9.
NT greco 4,8 οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν.
Interconfessionale Il diavolo lo portò ancora su una montagna molto alta, gli fece vedere tutti i regni del mondo e il loro splendore,
4,8 il mondo Mt 18,7+.
NT greco λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις· Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ’ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς ⸂γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης⸃; οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις.
4,9 γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης WH Treg NIV ] οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος RP
Interconfessionale e gli disse: — Io ti darò tutto questo, se in ginocchio mi adorerai.
4,9 Adorazione Mt 2,2; 28,17.
NT greco 4,10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι· Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν.
Interconfessionale Ma Gesù disse a lui: — Vattene via, *Satana! Perché nella Bibbia è scritto: Adora il Signore, tuo Dio; a lui solo rivolgi la tua preghiera.
4,10 Qui si cita Deuteronomio 6,13 seguendo l’antica traduzione greca. 4,10 Vattene via Mt 16,23.
NT greco λέγει αὐτῷ ⸂ἡ γυνή⸃· Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;
4,11 ἡ γυνή Treg NIV RP ] - WH
Interconfessionale 4,11 Allora il diavolo si allontanò da lui, e subito alcuni angeli vennero a servire Gesù.
NT greco 4,12 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;
Interconfessionale Quando Gesù seppe che Giovanni il Battezzatore era stato arrestato e messo in prigione, si recò in Galilea.
4,12 arrestato: si parlerà dell’arresto di Giovanni in 14,3-5. 4,12 Giovanni il Battezzatore in prigione Mt 14,3; Mc 6,17; Lc 3,20; Gv 3,24.
NT greco 4,13 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν·
Interconfessionale Non rimase a Nàzaret, ma andò ad abitare nella città di Cafàrnao, sulla riva del lago di Galilea, nei territori di Zàbulon e di Nèftali.
4,13 Zàbulon e Nèftali sono i nomi di due antiche tribù d’Israele; il loro territorio era nella parte nord della Palestina (vedi Giosuè 19,10-16.32-39). 4,13 Cafàrnao Mt 8,5; 11,23; 17,24; Mc 1,21; 2,1; Lc 4,23; Gv 2,12; 4,46; 6,17.
NT greco ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ ⸀διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.
4,14 διψήσει WH Treg NIV ] διψήσῃ RP
Interconfessionale Così si realizzò quel che Dio aveva detto per mezzo del *profeta Isaia:
4,14–16 Qui Matteo riporta, con alcune modifiche, il testo di Isaia 8,23-9,1.
NT greco λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή· Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ ⸀διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.
4,15 διέρχωμαι WH NIV ] ἔρχωμαι Treg; ἔρχομαι RP
Interconfessionale Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, strada che va dal mare al Giordano, Galilea abitata da gente pagana:
4,15–16 8,23-9,1. — Galilea Mt 2,22+.
NT greco Λέγει ⸀αὐτῇ· Ὕπαγε φώνησον ⸂τὸν ἄνδρα σου⸃ καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε.
4,16 αὐτῇ WH NIV ] + ὁ Ἰησοῦς Treg RP • τὸν ἄνδρα σου Treg NIV RP ] σου τὸν ἄνδρα WH
Interconfessionale il popolo che vive nelle tenebre vedrà una grande luce. Per chi abita il buio paese della morte è venuta una luce.
NT greco ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν ⸀αὐτῷ· Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Καλῶς εἶπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω·
4,17 αὐτῷ WH NIV ] - Treg RP
Interconfessionale Da quel momento Gesù cominciò a predicare il suo messaggio. Egli diceva: «Cambiate vita, perché il *regno di Dio è vicino!».
4,17 predicare il messaggio Mt 3,1+. — Cambiate vita Mt 3,2+. — il regno di Dio Mt 3,2+.
NT greco 4,18 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας.
Interconfessionale Un giorno, mentre camminava lungo la riva del lago di Galilea, Gesù vide due pescatori che stavano gettando le reti nel lago: erano Simone (che poi sarà chiamato Pietro) e suo fratello Andrea.
NT greco 4,19 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ.
Interconfessionale Disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini».
4,19 al seguito di Gesù Mt 4,25; 8,1; 12,15; 14,13; 19,27 ecc.; Gv 8,12; 10,27. — Chiamata a seguire Gesù Mt 8,22; 9,9; 10,38; 16,23-24; Lc 14,27; Gv 1,43; 12,26; 13,36; 21,15-19; 1Pt 2,21; Ap 14,4.
NT greco οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου ⸂προσκυνεῖν δεῖ⸃.
4,20 προσκυνεῖν δεῖ WH Treg NIV ] δεῖ προσκυνεῖν RP
Interconfessionale 4,20 E quelli, subito, abbandonarono le reti e lo seguirono.
NT greco λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ⸂Πίστευέ μοι, γύναι⸃, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί.
4,21 Πίστευέ μοι, γύναι WH Treg NIV ] Γύναι, πίστευέ μοι RP
Interconfessionale Poco più avanti, Gesù vide altri due fratelli: erano Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo. Essi stavano nella barca con il padre e riparavano le reti. Quando li vide, Gesù li chiamò.
4,21 Giacomo e Giovanni (figli di Zebedèo) Mt 10,2; 17,1; 20,20; 26,37 par.; Lc 5,10; 9,54; At 1,13. — Giacomo At 12,2. — Giovanni Lc 22,8; At 4,13-21; 8,14-17.
NT greco 4,22 ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν·
Interconfessionale 4,22 Essi lasciarono subito la barca e il padre, e seguirono Gesù.
NT greco 4,23 ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν·
Interconfessionale Gesù percorreva tutta la regione della Galilea: insegnava nelle *sinagoghe, annunziava il *regno di Dio e guariva tutte le malattie e le infermità della gente.
4,23 Gesù insegna, predica, guarisce Mt 9,35; 11,5; Mc 1,39. — annunzia il regno di Dio Mt 9,35; 24,14.
NT greco 4,24 πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.
Interconfessionale Si parlava di lui anche in tutto il territorio della Siria. Gli portavano allora malati di ogni genere, anche indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guariva.
4,24 Siria: è al nord della Palestina. 4,24 afflusso di gente che soffre Mc 6,55-56.
NT greco λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόμενος χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ⸀ἅπαντα.
4,25 ἅπαντα WH Treg NIV ] πάντα RP
Interconfessionale Grandi folle lo seguivano: venivano dalla Galilea, dalla regione delle *Dieci Città, da Gerusalemme, dalla Giudea e dai territori al di là del fiume Giordano.
4,25 Grandi folle lo seguivano Mc 3,7-8. — Dieci Città Mc 5,20; 7,31.
NT greco 4,26 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι.
NT greco Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ⸀ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπεν· Τί ζητεῖς; ἢ τί λαλεῖς μετ’ αὐτῆς;
4,27 ἐθαύμαζον WH Treg NIV ] ἐθαύμασαν RP
NT greco 4,28 ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις·
NT greco Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ⸀ὅσα ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός;
4,29 ὅσα Treg NIV RP ] ἃ WH
NT greco 4,30 ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.
NT greco ⸀Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· Ῥαββί, φάγε.
4,31 Ἐν WH Treg NIV ] + δὲ RP
NT greco 4,32 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.
NT greco 4,33 ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους· Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;
NT greco λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ⸀ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον.
4,34 ποιήσω WH Treg NIV ] ποιῶ RP
NT greco 4,35 οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν· ἤδη
NT greco ⸀ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ⸀ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων.
4,36 ὁ WH Treg NIV ] Καὶ ὁ RP • ἵνα WH Treg NIV ] + καὶ RP
NT greco ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ⸀ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι Ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων·
4,37 ἐστὶν WH Treg NIV ] + ὁ RP
NT greco 4,38 ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε.
NT greco Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαριτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν μοι πάντα ⸀ἃ ἐποίησα.
4,39 ἃ WH Treg NIV ] ὅσα RP
NT greco 4,40 ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ’ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας.
NT greco 4,41 καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ,
NT greco τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ ⸀κόσμου.
4,42 κόσμου WH Treg NIV ] + ὁ χριστός RP
NT greco Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ⸀ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν·
4,43 ἐκεῖθεν WH Treg NIV ] + καὶ ἀπῆλθεν RP
NT greco αὐτὸς ⸀γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.
4,44 γὰρ WH Treg NIV ] + ὁ RP
NT greco ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ⸀ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν.
4,45 ὅσα WH Treg NIV ] ἃ RP
NT greco Ἦλθεν οὖν ⸀πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ.
4,46 πάλιν WH Treg NIV ] + ὁ Ἰησοῦς RP
NT greco οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ⸀ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν.
4,47 ἠρώτα WH Treg NIV ] + αὐτὸν RP
NT greco 4,48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε.
NT greco 4,49 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός· Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου.
NT greco λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πορεύου· ὁ υἱός σου ζῇ. ⸀ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ⸀ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο.
4,50 ἐπίστευσεν WH Treg NIV ] καὶ ἐπίστευσεν RP • ὃν WH Treg NIV ] ᾧ RP
NT greco ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ⸀ὑπήντησαν ⸀αὐτῷ λέγοντες ὅτι ὁ παῖς ⸀αὐτοῦ ζῇ.
4,51 ὑπήντησαν WH Treg NIV ] ἀπήντησαν RP • αὐτῷ WH NIV ] + καὶ ἀπήγγειλαν Treg RP • αὐτοῦ WH Treg NIV ] σου RP
NT greco ἐπύθετο οὖν ⸂τὴν ὥραν παρ’ αὐτῶν⸃ ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχεν· ⸂εἶπαν οὖν⸃ αὐτῷ ὅτι ⸀Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός.
4,52 τὴν ὥραν παρ’ αὐτῶν WH Treg NIV ] παρ’ αὐτῶν τὴν ὥραν RP • εἶπαν οὖν WH Treg NIV ] Καὶ εἶπον RP • Ἐχθὲς WH Treg NIV ] Χθὲς RP
NT greco ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ⸀ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ ⸀Ἰησοῦς· Ὁ υἱός σου ζῇ, καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη.
4,53 ὅτι WH ] + ἐν Treg NIV RP• Ἰησοῦς WH Treg NIV ] + ὅτι RP
NT greco τοῦτο ⸀δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
4,54 δὲ WH Treg NIV ] - RP