Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4

Filippesi

NT greco Torna al libro

Interconfessionale

NT greco 3 3,1Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές.
Interconfessionale FilDel resto, fratelli miei, rallegratevi perché siete uniti al Signore. Torno a ripetervi quanto vi ho già detto: a me non costa fatica ed è meglio per voi.
Rimandi
3,1 rallegratevi Fil 1,4+; 2 Cor 13,11; 1 Ts 5,16.
NT greco 3,2Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν.
Interconfessionale FilGuardatevi da quei cani, quei falsi missionari, quelli che vogliono imporre la *circoncisione.
Rimandi
3,2 falsi missionari 2 Cor 11,13. — legalismo della circoncisione Gal 5,12.
Note al Testo
3,2 cani: è un’espressione pesante, peggiorativa, che di solito si rivolge a persone estranee o avversarie (vedi Matteo 7,6 e Apocalisse 22,15); qui riguarda i fanatici sostenitori della circoncisione obbligatoria per tutti i credenti. — quelli che vogliono… circoncisione: altri: quelli che si fanno mutilare.
NT greco 3,3ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες,
Interconfessionale FilSiamo noi che abbiamo la vera circoncisione: noi che serviamo Dio guidati dal suo Spirito, noi che siamo fieri di appartenere a *Cristo e non mettiamo la nostra fiducia in valori soltanto umani.
Note al Testo
3,3 non mettiamo… umani: altri: non riponiamo la nostra fiducia nella carne.
NT greco 3,4καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον·
Interconfessionale FilEppure, volendo, anch’io potrei vantarmi di queste cose più di chiunque altro.
Rimandi
3,4 Paolo e il suo passato ebraico At 22,3-5; 23,6; 26,4-7; Rm 11,4; 2 Cor 11,22; Gal 1,13-14.
NT greco 3,5περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος,
Interconfessionale FilSono stato circonciso otto giorni dopo la nascita, sono un vero Israelita, appartengo alla tribù di Beniamino, sono un Ebreo discendente di Ebrei, ho ubbidito alla *legge di Mosè con lo scrupolo del *fariseo,
Rimandi
3,5 circonciso l’ottavo giorno Gn 17,12; Lv 12,3; Lc 1,59; 2,21.
Note al Testo
3,5 tribù di Beniamino: era molto stimata per la sua fedeltà alla dinastia di Davide (vedi 1 Re 12,21-24).
NT greco κατὰ ⸀ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος.
3,6 ζῆλος WH Treg NIV ] ζῆλον RP
Interconfessionale Filfui zelante fino al punto di perseguitare la chiesa, mi consideravo giusto perché seguivo la *Legge in modo irreprensibile.
Rimandi
3,6 persecutore della Chiesa At 8,3; 9,1-2.13-14; 22,4; 26,9-11; 1 Cor 15,9; Gal 1,13.23; 1 Tm 1,13-14.
NT greco 3,7Ἀλλὰ ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν.
Interconfessionale Fil3,7Ma tutte queste cose che prima avevano per me un grande valore, ora che ho conosciuto Cristo, le ritengo da buttar via.
NT greco ἀλλὰ ⸀μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου δι’ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι ⸀σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω
3,8 μενοῦνγε WH NIV ] μέν οὖν Treg RP • σκύβαλα WH Treg NIV ] + εἶναι RP
Interconfessionale FilTutto è una perdita di fronte al vantaggio di conoscere Gesù Cristo, il mio Signore. Per lui ho rifiutato tutto questo come cose da buttar via per guadagnare Cristo,
Rimandi
3,8 conoscere (legame vitale e personale) Os 2,22; Gv 10,14; 17,3; 2 Cor 13,12. — Gesù Cristo Ef 3,19; 4,13.
NT greco 3,9καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει,
Interconfessionale Filper essere unito a lui nella salvezza. Questa salvezza non viene dall’ubbidienza alla Legge, ma si ottiene per mezzo della fede in Cristo, e Dio la dà a coloro che credono.
Note al Testo
3,9 Questa salvezza: per il termine greco giustizia, così tradotto, vedi nota a Romani 1,17.
NT greco τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ ⸀κοινωνίαν παθημάτων αὐτοῦ, ⸀συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ,
3,10 κοινωνίαν WH Treg ] τὴν κοινωνίαν τῶν NIV RP • συμμορφιζόμενος WH Treg NIV ] συμμορφούμενος RP
Interconfessionale FilVoglio solo conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione. Voglio soffrire e morire in comunione con lui,
Rimandi
3,10 conformato a Cristo Rm 6,4-9; 8,17; 1 Cor 6,14; 2 Cor 4,10-14; Gal 6,17. — conoscere la potenza della sua risurrezione Gv 11,24-26.
NT greco εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν ⸂τὴν ἐκ⸃ νεκρῶν.
3,11 τὴν ἐκ WH Treg NIV ] τῶν RP
Interconfessionale Filnella speranza di giungere anch’io alla risurrezione dei morti.
Note al Testo
3,11 nella speranza… dei morti: altri: per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti.
NT greco Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ’ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ ⸀Χριστοῦ.
3,12 Χριστοῦ Treg ] Χριστοῦ Ἰησοῦ WH NIV; τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ RP
Interconfessionale FilIo non sono ancora arrivato al traguardo, non sono ancora perfetto! Continuo però la corsa per tentare di afferrare il premio, perché anch’io sono stato afferrato da *Cristo Gesù.
Rimandi
3,12 perfetto 1 Cor 14,20; Col 1,28; cfr. Mt 5,48; 1 Cor 2,6. — Paolo afferrato da Cristo At 9,5-6; Gal 1,15-16. — afferrarlo perché sono stato afferrato 1 Cor 8,3; Gal 4,9; 1 Tm 6,12; 1 Gv 4,10-19. — la corsa dell’apostolo Fil 2,16+.
NT greco ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν ⸀οὐ λογίζομαι κατειληφέναι· ἓν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος,
3,13 οὐ Treg RP NA ] οὔπω WH NIV
Interconfessionale Fil3,13Fratelli miei, io non penso davvero di avere già conquistato il premio. Faccio una cosa sola: dimentico quel che sta alle mie spalle e mi slancio verso quel che mi sta davanti.
NT greco κατὰ σκοπὸν διώκω ⸀εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
3,14 εἰς WH Treg NIV ] ἐπὶ RP
Interconfessionale Fil3,14Continuo la mia corsa verso il traguardo per ricevere il premio della vita alla quale Dio ci chiama per mezzo di Gesù Cristo.
NT greco 3,15ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν· καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει·
Interconfessionale Fil3,15Tutti noi, che siamo maturi nella fede, comportiamoci in questo modo. Se invece qualcuno di voi la pensa diversamente, Dio lo illuminerà.
NT greco πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ ⸀στοιχεῖν.
3,16 στοιχεῖν WH Treg NIV ] + κανόνι τὸ ἀυτὸ φρονεῖν RP
Interconfessionale Fil3,16Intanto, dal punto al quale siamo giunti, continuiamo ad andare avanti come abbiamo fatto finora.
NT greco 3,17Συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς·
Interconfessionale FilFratelli miei, fate come me, guardate a quelli che seguono il nostro esempio.
Rimandi
3,17 fate come me 1 Cor 4,16; 11,1; 1 Ts 1,6; 1 Ts 1,7; 2,14; 1 Pt 5,3.
NT greco 3,18πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ,
Interconfessionale FilÈ vero, non pochi si comportano come nemici della croce di Cristo. Ve l’ho già detto più volte e ve lo ripeto ancora tra le lacrime.
Rimandi
3,18 nemici della croce 1 Cor 1,17-18; Gal 5,11; 6,12.
NT greco 3,19ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες.
Interconfessionale FilPer questa gente il ventre è il loro dio, ma stanno camminando verso la rovina. Si vantano di cose vergognose e pensano soltanto alle soddisfazioni di questo mondo.
Rimandi
3,19 le soddisfazioni di questo mondo Mt 6,19; Gv 3,12; Rm 8,5-6; Col 3,2.
Note al Testo
3,19 il ventre: Paolo pensa alle varie prescrizioni ebraiche relative ai cibi (vedi Romani 16,18; Colossesi 2,16.20-22). — cose vergognose: forse si allude alla circoncisione (vedi Fil 3,2-3).
NT greco 3,20ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
Interconfessionale FilNoi invece, cittadini del cielo, è di là che aspettiamo il nostro Salvatore, Gesù Cristo, il Signore.
Rimandi
3,20 cittadini del cielo Ef 2,6.19; Eb 11,10; 12,22; 13,14. — aspettiamo Rm 8,19.23; 1 Cor 1,7; Tt 2,13.
NT greco ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ⸀ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι ⸀αὑτῷ τὰ πάντα.
3,21 ἡμῶν WH Treg NIV ] + εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ RP • αὑτῷ WH ] αὐτῷ Treg NIV; ἑαυτῷ RP
Interconfessionale FilEgli, con il potere che ha di sottomettere l’universo, trasformerà il nostro misero corpo mortale e lo renderà somigliante al suo corpo glorioso.
Rimandi
3,21 somigliante al suo corpo glorioso Rm 8,29; 1 Cor 15,42-49.53. — col potere Ef 1,19; 3,7; cfr. 1 Cor 1,25. — sottomissione a Gesù Cristo 1 Cor 15,27-28; Eb 2,8.