Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Apocalisse

NT greco Torna al libro

Interconfessionale

NT greco 12 12,1Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα,
Interconfessionale ApUn segno grandioso apparve nel cielo: una donna che sembrava vestita di sole, con una corona di dodici stelle in capo, e la luna sotto i suoi piedi.
Rimandi
12,1 vestita di sole Sal 104,2; Ct 6,10.
NT greco καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα· ⸂καὶ κράζει⸃ ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν.
12,2 καὶ κράζει WH NIV ] κράζει Treg; ἔκραζεν RP
Interconfessionale ApStava per dare alla luce un bambino e gridava per le doglie e il travaglio del parto.
Rimandi
12,2 dare alla luce Is 66,7-8; Mic 4,9-10.
NT greco καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων ⸂μέγας πυρρός⸃, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,
12,3 μέγας πυρρός WH NIV ] πυρρὸς μέγας Treg RP
Interconfessionale ApUn altro segno apparve nel cielo: un drago enorme, rosso fuoco, con sette teste e dieci corna. Su ogni testa aveva un diadema,
Rimandi
12,3 drago Dn 7,7.
Note al Testo
12,3 corna: vedi nota a 5,6.
NT greco 12,4καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ.
Interconfessionale Ape la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le scagliava sulla terra. Il drago si pose di fronte alla donna che stava per partorire: voleva divorare il bambino appena fosse nato.
Rimandi
12,4 stelle scagliate sulla terra Dn 8,10.
NT greco καὶ ἔτεκεν υἱόν, ⸀ἄρσεν, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ.
12,5 ἄρσεν WH Treg NIV ] ἄρρενα RP
Interconfessionale ApLa donna dette alla luce un maschio: egli dovrà governare tutte le nazioni con un bastone di ferro. Quel figlio fu rapito e portato verso Dio e verso il suo trono.
Rimandi
12,5 dette alla luce un maschio Is 7,14; 66,7. — un bastone di ferro Sal 2,9 (Ap 2,27; 19,15).
NT greco καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ⸀ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ ⸀τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.
12,6 ἀπὸ WH Treg NIV ] ὑπὸ RP • τρέφωσιν WH NIV ] τρέφουσιν Treg; ἐκτρέφωσιν RP
Interconfessionale ApLa donna invece fuggì nel deserto, in un posto preparato da Dio. Là doveva trovare ospitalità per milleduecentosessanta giorni.
Rimandi
12,6 milleduecentosessanta giorni Ap 11,2+.
NT greco Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ⸀τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος. καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ,
12,7 τοῦ WH Treg NIV ] - RP
Interconfessionale ApPoi scoppiò una guerra nel cielo: da una parte *Michele e i suoi *angeli, dall’altra il drago e i suoi angeli.
Rimandi
12,7 Michele Dn 10,13.21; 12,1; Gd 9.
NT greco καὶ οὐκ ⸀ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη ⸀αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ.
12,8 ἴσχυσεν WH NIV RP ] ἴσχυσαν Treg • αὐτῶν WH Treg NIV ] αὐτῷ RP
Interconfessionale Ap12,8Ma questi furono sconfitti, e non ci fu più posto per loro nel cielo,
NT greco καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ⸀ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην — ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.
12,9 ὁ WH Treg NIV ] - RP
Interconfessionale Ape il drago fu scaraventato fuori. Il grande drago, cioè il serpente antico, che si chiama *Diavolo e *Satana, ed è il seduttore del mondo, fu gettato sulla terra, e anche i suoi angeli furono gettati giù.
Rimandi
12,9 il serpente antico Gn 3,1-5.15; Ap 20,2. — Satana gettato sulla terra Ap 8,10+; Lc 10,18; Gv 12,31.
NT greco Καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν· Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ ⸀κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν ⸀αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.
12,10 κατήγωρ WH NIV ] κατήγορος Treg RP • αὐτοὺς WH NIV ] αὐτῶν Treg RP
Interconfessionale ApUdii allora una voce forte che gridava nel cielo:
«Ora è il tempo della salvezza,
ora il regno del nostro Dio viene con forza,
e il suo *Cristo prende il potere,
perché è stato sconfitto l’accusatore dei nostri fratelli,
colui che li incolpava giorno e notte dinanzi a Dio.
Rimandi
12,10 l’accusatore Gb 1,9-11; 2,4-5; Zc 3,1-2.
Note al Testo
12,10 l’accusatore: è il senso originario del nome Satana.
NT greco 12,11καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου·
Interconfessionale Ap12,11Essi lo hanno vinto
con il sacrificio dell’Agnello
e con la parola che hanno annunziato.
Non hanno risparmiato la loro vita
neppure di fronte alla morte.
NT greco διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, ⸀οἱ οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες. οὐαὶ ⸂τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν⸃, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς, ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.
12,12 οἱ NIV ] - WH Treg RP • τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν WH Treg NIV ] τῇ γῇ καὶ τῇ θαλάσσῃ RP
Interconfessionale ApEsultate, dunque, o cieli, e voi che li abitate!
Povera terra, invece, e povero mare!
Il diavolo è piombato fra voi pieno di furore,
perché sa che non gli resta più molto tempo».
Rimandi
12,12 Esultate, o cieli Is 44,23; 49,13; Ger 51,48; Sal 96,11; Ap 18,20.
NT greco 12,13Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα.
Interconfessionale Ap12,13Quando il drago si rese conto di essere stato gettato sulla terra, cominciò a perseguitare la donna che aveva dato alla luce il bambino.
NT greco καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ ⸀αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ⸂ὅπου τρέφεται⸃ ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως.
12,14 αἱ WH Treg NIV ] - RP • ὅπου τρέφεται WH Treg NIV ] ὅπως τρέφηται RP
Interconfessionale ApMa la donna ricevette due grandi ali d’aquila, per allontanarsi dal serpente, e volò al suo rifugio nel deserto. Là rimase in pace per tre anni e mezzo.
Rimandi
12,14 ali d’aquila Es 19,4; Dt 32,11; Is 40,31. — tre anni e mezzo Ap 11,2+.
Note al Testo
12,14 tre anni e mezzo: vedi nota a 11,2.
NT greco 12,15καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ.
Interconfessionale Ap12,15Il serpente vomitò dalla sua bocca una fiumana d’acqua, dietro alla donna, per farla portar via dalla corrente.
NT greco 12,16καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ·
Interconfessionale Ap12,16Ma la terra venne in suo aiuto: aprì la bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato.
NT greco 12,17καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ·
Interconfessionale ApInfuriato con la donna, il drago andò a far guerra contro gli altri figli di lei: quelli che mettono in pratica i comandamenti di Dio, e rimangono fedeli a ciò che Gesù ha annunziato.
Rimandi
12,17 contro gli altri figli Gn 3,15; cfr. Gn 7,21; Ap 11,7. — fedeli a ciò che Gesù ha annunziato Ap 1,2+.
NT greco καὶ ⸀ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης.
12,18 ἐστάθη WH Treg NIV ] ἐστάθην RP
Interconfessionale Ap12,18Il drago si fermò sulla riva del mare.