Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Romani

NT greco Torna al libro

Interconfessionale

NT greco 11 11,1Λέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμίν.
Interconfessionale RmOra, io chiedo: Dio ha forse respinto il suo popolo? No! Io stesso infatti sono Israelita, discendente di Abramo, della tribù di Beniamino.
Rimandi
11,1 Paolo Israelita 2 Cor 11,21; Fil 3,5-7.
NT greco οὐκ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή, ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ τοῦ ⸀Ἰσραήλ;
11,2 Ἰσραήλ WH Treg NIV ] + λέγων RP
Interconfessionale RmDio non ha respinto il suo popolo che aveva scelto e amato sin dall’inizio.
Voi conoscete certamente quel passo della Bibbia in cui Elia si rivolge a Dio parlando contro Israele:
Rimandi
11,2 Sal 94,14; 1 Sam 12,22. — Dio non respinge il suo popolo Ger 31,37.
NT greco Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, ⸀τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου.
11,3 τὰ WH Treg NIV] καὶ τὰ RP
Interconfessionale Rm— Signore, hanno ucciso i tuoi *profeti, hanno demolito i tuoi altari. Io solo sono scampato e cercano di uccidermi.
Rimandi
NT greco 11,4ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός; Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ.
Interconfessionale RmMa Dio gli rispose:
— Mi sono riservato settemila uomini che non hanno mai adorato il dio *Baal.
Rimandi
11,4 1 Re 19,18.
Note al Testo
11,4 Baal è il Dio cananeo della tempesta e della fertilità; a volte gli antichi Israeliti gli hanno reso culto (vedi Giudici 6,25; 8,33; 1 Re 16,32; ecc.).
NT greco 11,5οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ’ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν·
Interconfessionale Rm11,5Così, anche nel presente, vi è un certo numero d’Israeliti che Dio ha scelti per grazia.
NT greco εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται ⸀χάρις.
11,6 χάρις WH Treg NIV ] + Εἰ δὲ ἐξ ἔργων οὐκέτι ἐστὶν χάρις ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐκέτι ἐστὶν ἔργον RP
Interconfessionale Rm11,6E se ha agito per grazia non è a causa delle opere, altrimenti la grazia non sarebbe grazia.
NT greco 11,7τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν,
Interconfessionale Rm11,7Possiamo quindi concludere che il popolo d’Israele non ha ottenuto quel che cercava, mentre lo hanno ottenuto quelli che Dio si è scelti. Gli altri invece sono stati resi incapaci di comprenderlo.
NT greco ⸀καθὼς γέγραπται· Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
11,8 καθὼς NIV RP ] καθάπερ WH Treg
Interconfessionale RmCome è scritto nella *Bibbia:
Dio li ha resi insensibili,
ha fatto in modo che avessero
occhi che non vedano
e orecchi che non odano,
fino a oggi.
Rimandi
11,8 orecchi che non odano Is 6,10.
Note al Testo
11,8-10 Dio li ha resi: in questi vv. Paolo cita Deuteronomio 29,3 e Salmo 69,22-23 seguendo quasi totalmente l’antica traduzione greca.
NT greco 11,9καὶ Δαυὶδ λέγει· Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς,
Interconfessionale Rm11,9E Davide dice:
Le loro feste diventino per loro
un laccio e una trappola,
causa di caduta e di giusto castigo.
NT greco 11,10σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον.
Interconfessionale Rm11,10I loro occhi si oscurino tanto da non vedere!
Fa’ curvare per sempre la loro schiena.
NT greco 11,11Λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς.
Interconfessionale Rm11,11Gli Ebrei hanno inciampato, ma io mi domando: la loro caduta è definitiva? No di certo! Ma la loro caduta ha favorito la salvezza degli altri popoli, e questo è avvenuto per spingere gli Ebrei alla gelosia.
NT greco 11,12εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν.
Interconfessionale RmSe la loro caduta ha già arricchito il mondo e il loro fallimento ha avvantaggiato gli altri popoli, quale maggior beneficio nascerà dalla loro completa partecipazione alla salvezza?
Rimandi
11,12 fallimento di Israele Mt 8,11-12; 21,43.
Note al Testo
11,12 nascerà… salvezza?: altri: sarà la loro totalità.
NT greco Ὑμῖν ⸀δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ’ ὅσον μὲν ⸀οὖν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου δοξάζω,
11,13 δὲ WH Treg NIV ] γὰρ RP • οὖν WH Treg NIV ] - RP
Interconfessionale Rm11,13Mi rivolgo ora a voi che non siete Ebrei, proprio perché sono stato inviato a voi come *apostolo. Cerco di fare onore a questo mio incarico,
NT greco 11,14εἴ πως παραζηλώσω μου τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν.
Interconfessionale Rm11,14rendendo gelosi di voi alcuni dei miei connazionali perché accolgano la salvezza.
NT greco 11,15εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;
Interconfessionale RmSe Dio li ha messi da parte per riconciliare a sé il mondo, che cosa avverrà quando li accoglierà di nuovo? Sarà veramente un ritorno da morte a vita!
Rimandi
11,15 riconciliazione del mondo 2 Cor 5,17-21.
NT greco 11,16εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα· καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι.
Interconfessionale Rm11,16Se la primizia del raccolto è consacrata a Dio, anche il resto gli è consacrato. E se la radice di un albero è consacrata a Dio, lo sono anche i rami.
NT greco Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς τῆς ⸀ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου,
11,17 ῥίζης WH NIV ] + καὶ Treg RP
Interconfessionale Rm11,17Ora, Israele è come un ulivo, al quale Dio ha tagliato alcuni rami. Al loro posto ha innestato te che non sei Ebreo e che eri come un ulivo selvatico, e ti ha reso partecipe dell’abbondante linfa che sale dalla radice.
NT greco 11,18μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων· εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ.
Interconfessionale Rm11,18Tu però non pensare di essere superiore ai rami tagliati. Non ti puoi vantare in alcun modo perché non sei tu che porti la radice, ma la radice porta te.
NT greco 11,19ἐρεῖς οὖν· Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ.
Interconfessionale Rm11,19Tu potresti dirmi: quei rami sono stati tagliati perché io fossi innestato al loro posto.
NT greco καλῶς· τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ ⸂ὑψηλὰ φρόνει⸃, ἀλλὰ φοβοῦ·
11,20 ὑψηλὰ φρόνει WH Treg NIV ] ὑψηλοφρόνει RP
Interconfessionale RmÈ vero! Sono stati tagliati per mancanza di fede, e tu ti sei messo al loro posto perché hai fede. Tu però non diventare superbo, ma sta’ attento,
Rimandi
11,20 perché hai fede Is 7,9.
NT greco εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, ⸀οὐδὲ σοῦ φείσεται.
11,21 οὐδὲ WH Treg NIV ] μήπως οὐδέ RP NA
Interconfessionale Rm11,21perché Dio, se non ha risparmiato gli Ebrei che sono i rami naturali, non risparmierà neppure te.
NT greco ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ· ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας ⸀ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ ⸂χρηστότης θεοῦ⸃, ἐὰν ⸀ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ.
11,22 ἀποτομία WH Treg NIV ] ἀποτομίαν RP • χρηστότης θεοῦ WH Treg NIV ] χρηστότητα RP • ἐπιμένῃς WH Treg NIV ] ἐπιμείνῃς RP
Interconfessionale Rm11,22Ricorda dunque come Dio è allo stesso tempo buono e severo. È stato severo verso quelli che sono caduti, ma buono verso di te. Rimani perciò fedele alla sua bontà, altrimenti anche tu sarai tagliato via.
NT greco κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ⸀ἐπιμένωσι τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ⸂ἐστιν ὁ θεὸς⸃ πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς.
11,23 ἐπιμένωσι WH Treg NIV ] ἐπιμείνωσιν RP • ἐστιν ὁ θεὸς WH Treg NIV ] ὁ θεὸς ἐστιν RP
Interconfessionale Rm11,23E gli altri, ossia gli Ebrei, se non continuano a rimanere nella loro incredulità, saranno innestati di nuovo: Dio ha il potere di farlo.
NT greco 11,24εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.
Interconfessionale Rm11,24Perché Dio, se ha tagliato te da quell’ulivo selvatico in cui eri cresciuto e, contro ogni regola di innesto, ti ha inserito sull’ulivo buono, tanto più potrà innestare di nuovo gli Ebrei sul loro proprio ulivo.
NT greco Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ⸀ἦτε ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρι οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ,
11,25 ἦτε Holmes ] + ἐν WH Treg; + παρ᾽ NIV RP
Interconfessionale Rm11,25Fratelli, io voglio farvi conoscere il misterioso progetto di Dio, perché non diventiate presuntuosi: una parte d’Israele continuerà nella sua ostinazione fino a che tutti gli altri popoli non saranno giunti alla salvezza.
NT greco καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται· καθὼς γέγραπται· Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ⸀ῥυόμενος, ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.
11,26 ῥυόμενος WH Treg NIV ] + καὶ RP
Interconfessionale RmE così tutto Israele sarà salvato. Lo dice la Bibbia:
Il Liberatore verrà da *Sion
ed eliminerà la disubbidienza
dei discendenti di Giacobbe.
Note al Testo
11,26-27 Il Liberatore: in questi vv. Paolo riporta Isaia 59,20-21 come si legge nell’antica traduzione greca.
NT greco 11,27καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ’ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
Interconfessionale Rm11,27Sarà questo il patto che io farò con loro
quando distruggerò i loro peccati.
NT greco 11,28κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι’ ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας·
Interconfessionale RmPer la predicazione del *Vangelo, a vostro vantaggio, sono diventati nemici: per scelta di Dio, a causa dei loro padri, restano amici.
Rimandi
11,28 scelti da Dio per amore Dt 4,37.
NT greco 11,29ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ θεοῦ.
Interconfessionale RmDio infatti non ritira i doni che ha fatto, e non muta parere verso quelli che ha chiamato.
Rimandi
11,29 Dio è fedele alla sua parola Nm 23,19.
NT greco ὥσπερ ⸀γὰρ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ,
11,30 γὰρ WH Treg NIV ] + καὶ RP
NT greco οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ⸀νῦν ἐλεηθῶσιν·
11,31 νῦν WH NIV ] - Treg RP
NT greco 11,32συνέκλεισεν γὰρ ὁ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ.
Interconfessionale RmDio ha rinchiuso tutti gli uomini nella disubbidienza, per concedere a tutti la sua misericordia.
Rimandi
11,32 ha rinchiuso tutti nel peccato Gal 3,22.
NT greco 11,33Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ.
Interconfessionale RmO Dio, come è immensa la tua ricchezza,
come è grande la tua scienza e la tua saggezza!
Davvero nessuno potrebbe conoscere le tue decisioni,
né capire le vie da te scelte verso la salvezza.
Rimandi
11,33 le decisioni di Dio sono insondabili Sal 139,6.17-18; Sap 17,1.
Note al Testo
11,33 Davvero nessuno… la salvezza: altri: Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie!
NT greco 11,34Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;
Interconfessionale RmChi mai ha potuto conoscere il tuo pensiero, o Signore?
e chi mai ha saputo darti un consiglio?
Rimandi
11,34 Is 40,13. — chi conosce il suo pensiero? Ger 23,18; Gb 15,8; 1 Cor 2,1.
NT greco 11,35ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ;
Interconfessionale RmChi ti ha dato qualche cosa per riceverne il contraccambio?
Rimandi
11,35 Gb 41,3.
NT greco 11,36ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.
Interconfessionale RmTutto viene da te, tutto esiste grazie a te e tutto tende verso di te.
A te sale, o Dio, il nostro inno di lode per sempre. *Amen.
Rimandi
11,36 da te, grazie a te, verso di te 1 Cor 8,6; Col 1,16-17; Eb 2,10.