Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Marco

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 3 Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν ⸀εἰς συναγωγήν, καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα.
3,εἰς WH ] + τὴν Treg NIV RP
CEI 1974 Entrò di nuovo nella sinagoga. C`era un uomo che aveva una mano inaridita,
3,1 Cfr. Mt 12,9-14. cfr. Lc 6,6-11.
NT greco καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα ⸀κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.
3,κατηγορήσωσιν WH NIV RP ] κατηγορήσουσιν Treg
CEI 1974 3,2 e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo.
NT greco καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ⸂τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν⸃· ⸀Ἔγειρε εἰς τὸ μέσον.
3,τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν WH Treg ]  τὴν ξηράν χεῖρα ἔχοντι NIV; ἐξηραμμένην ἔχοντι τὴν χεῖρα RP • Ἔγειρε WH Treg NIV ] Ἔγειραι RP
CEI 1974 3,3 Egli disse all`uomo che aveva la mano inaridita: "Mettiti nel mezzo!".
NT greco καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ⸀ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων.
3,ἀγαθοποιῆσαι WH Treg RP ] ἀγαθὸν ποιῆσαι NIV
CEI 1974 3,4 Poi domandò loro: "E` lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?".
NT greco καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ’ ὀργῆς, συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ· Ἔκτεινον τὴν ⸀χεῖρα· καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ ⸀αὐτοῦ.
3,χεῖρα NIV ] + σου WH Treg RP • αὐτοῦ WH Treg NIV ] + ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη RP
CEI 1974 3,5 Ma essi tacevano. E guardandoli tutt`intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell`uomo: "Stendi la mano!". La stese e la sua mano fu risanata.
NT greco καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι ⸀εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ⸀ἐδίδουν κατ’ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν.
3,εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • ἐδίδουν WH Treg NIV ] ἐποίουν RP
CEI 1974 E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire.
3,6 Per gli erodiani cfr. Mt 22,15.
NT greco Καὶ ὁ Ἰησοῦς ⸂μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν⸃ πρὸς τὴν θάλασσαν· καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ⸀ἠκολούθησεν, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας
3,μετὰ … αὐτοῦ ἀνεχώρησεν WH Treg NIV ] ἀνεχώρησεν μετὰ … αὐτοῦ RP • ἠκολούθησεν WH Treg NIV ] ἠκολούθησαν αὐτῷ RP
CEI 1974 3,7 Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla Galilea.
NT greco καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας ⸀καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ⸁καὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ⸀ἀκούοντες ὅσα ⸀ἐποίει ἦλθον πρὸς αὐτόν.
3,⸀καὶ WH Treg RP NA ] + οἱ NIV • ⸁καὶ WH Treg NIV ] + οἱ RP • ἀκούοντες WH Treg NIV ] ἀκούσαντες RP • ἐποίει NIV RP ] ποιεῖ WH Treg
CEI 1974 Dalla Giudea e da Gerusalemme e dall`Idumea e dalla Transgiordania e dalle parti di Tiro e Sidone una gran folla, sentendo ciò che faceva, si recò da lui.
3,8 L’Idumea era nell’estremo sud della Giudea.
NT greco 3,9 καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν·
CEI 1974 3,9 Allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero.
NT greco 3,10 πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας.
CEI 1974 3,10 Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo.
NT greco καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ⸂ἐθεώρουν, προσέπιπτον⸃ αὐτῷ καὶ ⸀ἔκραζον ⸀λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
3,ἐθεώρουν προσέπιπτον WH Treg NIV ] ἐθεώρει προσέπιπτεν RP • ἔκραζον WH Treg NIV ] ἔκραζεν RP • λέγοντα WH Treg RP ] λέγοντες NIV
CEI 1974 Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: "Tu sei il Figlio di Dio!".
3,11-12 Gesù non vuole che il riconoscimento dei demoni venga mal compreso dal popolo e sfruttato dai suoi nemici.
NT greco καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ ⸂αὐτὸν φανερὸν⸃ ⸀ποιήσωσιν.
3,αὐτὸν φανερὸν WH Treg NIV ] φανερὸν αὐτὸν RP • ποιήσωσιν WH NIV RP ] ποιῶσιν Treg
CEI 1974 3,12 Ma egli li sgridava severamente perché non lo manifestassero.
Elezione dei dodici Apostoli
NT greco 3,13 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν.
CEI 1974 Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui.
3,13 Cfr. Mt 10,1-4. cfr. Lc 6,12-16.
NT greco καὶ ἐποίησεν ⸀δώδεκα, ἵνα ὦσιν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν
3,δώδεκα Treg RP ] + οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν WH NIV
CEI 1974 Ne costituì Dodici che stessero con lui
3,14 « Costituì » lascia intendere che si tratta di una iniziativa divina.
NT greco καὶ ἔχειν ⸀ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια·
3,ἐξουσίαν WH Treg NIV ] θεραπεύειν τὰς νόσους καὶ RP
CEI 1974 3,15 e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni.
NT greco καὶ ⸂ἐποίησεν τοὺς δώδεκα, καὶ⸃ ἐπέθηκεν ⸂ὄνομα τῷ Σίμωνι⸃ Πέτρον,
3,ἐποίησεν τοὺς δώδεκα καὶ WH NIV ] - Treg RP • ὄνομα τῷ Σίμωνι WH Treg NIV ] τῷ Σίμωνι ὄνομα RP
CEI 1974 Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro;
3,16 cfr. Mt 16,18. cfr. Gv 1,42.
NT greco καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου (καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ⸀ὀνόματα Βοανηργές, ὅ ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς),
3,ὀνόματα Treg NIV RP ] ὄνομα WH 
CEI 1974 poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè figli del tuono;
3,17 Il soprannome aramaico sottolinea il carattere ardente dei due fratelli.
NT greco καὶ Ἀνδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖον καὶ Σίμωνα τὸν ⸀Καναναῖον
3,Καναναῖον WH Treg NIV ] Κανανίτην RP
CEI 1974 3,18 e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananèo
NT greco καὶ Ἰούδαν ⸀Ἰσκαριώθ, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν.
3,Ἰσκαριώθ WH Treg NIV ] Ἰσκαριώτην RP
CEI 1974 3,19 e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì.
Risposta ai malignatori
NT greco Καὶ ⸀ἔρχεται εἰς οἶκον· καὶ συνέρχεται πάλιν ⸀ὁ ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς ⸀μηδὲ ἄρτον φαγεῖν.
3,ἔρχεται WH NIV RP ] ἔρχονται Treg • ὁ WH Treg NIV ] - RP • μηδὲ WH Treg NIV ] μήτε RP
CEI 1974 Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo.
3,20 Cfr. Mt 12,24-32. cfr. Lc 11,15-22. cfr. Lc 12,10.
NT greco 3,21 καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ’ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν, ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη.
CEI 1974 Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché dicevano: "E` fuori di sé".
3,21 L’impersonale« dicevano può riferirsi all’opinione della folla.
NT greco 3,22 καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
CEI 1974 3,22 Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: "Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del principe dei demòni".
NT greco 3,23 καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς· Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν;
CEI 1974 3,23 Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: "Come può satana scacciare satana?
NT greco 3,24 καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ’ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη·
CEI 1974 3,24 Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi;
NT greco καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ’ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ ⸀δυνήσεται ⸂ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι⸃·
3,δυνήσεται WH Treg NIV ] δύναται RP • ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι NIV ] ἡ οἰκία ἐκείνη στῆναι WH Treg; σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη RP
CEI 1974 3,25 se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi.
NT greco καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ’ ἑαυτὸν καὶ ⸀ἐμερίσθη, οὐ δύναται ⸀στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει.
3,ἐμερίσθη WH NIV ] μεμέρισται Treg RP • στῆναι WH Treg NIV ] σταθῆναι RP
CEI 1974 3,26 Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire.
NT greco ⸂ἀλλ’ οὐδεὶς δύναται⸃ ⸂εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη⸃ αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ⸀διαρπάσει.
3,ἀλλ’ οὐδεὶς δύναται Treg ] ἀλλ᾽ οὐ δύναται οὐδεὶς WH NIV; οὐδεὶς δύναται RP • εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη WH Treg NIV ] τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν RP • διαρπάσει WH Treg NIV ] διαρπάσῃ RP
CEI 1974 3,27 Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato quell`uomo forte; allora ne saccheggerà la casa.
NT greco Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται ⸂τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, τὰ ἁμαρτήματα⸃ καὶ ⸂αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν⸃ βλασφημήσωσιν·
3,τοῖς … ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα WH Treg NIV ] τὰ ἁμαρτήματα τοῖς … ἀνθρώπων RP • αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν WH Treg NIV ] βλασφημίαι ὅσας ἂν RP
CEI 1974 3,28 In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno;
NT greco ὃς δ’ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ⸀ἁμαρτήματος.
3,ἁμαρτήματος WH Treg NIV ] κρίσεως RP
CEI 1974 3,29 ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di colpa eterna".
NT greco 3,30 ὅτι ἔλεγον· Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει.
CEI 1974 3,30 Poiché dicevano: "E` posseduto da uno spirito immondo".
La famiglia di Gesù
NT greco ⸂Καὶ ἔρχονται⸃ ⸂ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ⸃ καὶ ἔξω ⸀στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν ⸀καλοῦντες αὐτόν.
3,Καὶ ἔρχονται WH Treg ]  Καὶ ἔρχεται NIV; Ἔρχονται οὖν RP • ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ WH Treg NIV ] οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ RP • στήκοντες WH Treg NIV ] ἑστῶτες RP • καλοῦντες WH Treg NIV ] φωνοῦντες RP
CEI 1974 Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare.
3,31 Cfr. Mt 12,46-50. cfr. Lc 8,19-21.
NT greco καὶ ἐκάθητο ⸂περὶ αὐτὸν ὄχλος⸃, ⸂καὶ λέγουσιν⸃ αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί ⸀σου ἔξω ζητοῦσίν σε.
3,περὶ αὐτὸν ὄχλος WH Treg NIV ] ὄχλος περὶ αὐτόν RP • καὶ λέγουσιν WH Treg NIV ] εἶπον δὲ RP • σου WH Treg NIV ] +  καὶ αἱ ἀδελφαί σου RP NA
CEI 1974 3,32 Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: "Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano".
NT greco καὶ ⸂ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει⸃· Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ⸀ἢ οἱ ἀδελφοί ⸀μου;
3,ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει WH Treg NIV ] ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων RP • ἢ RP ] καὶ WH Treg NIV • μου Treg NIV RP ] - WH
CEI 1974 3,33 Ma egli rispose loro: "Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?".
NT greco καὶ περιβλεψάμενος ⸂τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ⸃ καθημένους λέγει· Ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου·
3,τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ WH Treg NIV ] κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν RP
CEI 1974 3,34 Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: "Ecco mia madre e i miei fratelli!
NT greco ὃς ⸀γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ⸀ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.
3,γὰρ Treg NIV RP ] - WH • ἀδελφὴ WH Treg NIV ] + μου RP
CEI 1974 3,35 Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre".