Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16

1 Corinzi

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 11 11,1 μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ.
CEI 1974 11,1 Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo.
NT greco Ἐπαινῶ δὲ ⸀ὑμᾶς ὅτι πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε.
11,2 ὑμᾶς WH Treg NIV ] + ἀδελφοί RP
CEI 1974 Vi lodo poi perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse.
11,2 Le tradizioni sono l’insegnamento orale: cfr nota a 2Ts 2,15.
NT greco θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ ⸀τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός.
11,3 τοῦ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 11,3 Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l`uomo, e capo di Cristo è Dio.
NT greco 11,4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ·
CEI 1974 11,4 Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto, manca di riguardo al proprio capo.
NT greco πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ⸀αὐτῆς, ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.
11,5 αὐτῆς WH Treg NIV ] ἑαυτῆς RP
CEI 1974 Ma ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo, manca di riguardo al proprio capo, poiché è lo stesso che se fosse rasata.
11,5 Il velo è segno della naturale subordinazione della donna all’uomo secondo la Bibbia. Allora soltanto le schiave e le donne di facili costumi andavano a capo scoperto. « Profetizza » si riferisce a un discorso edificante sotto l’ispirazione dello Spirito.
NT greco 11,6 εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.
CEI 1974 11,6 Se dunque una donna non vuol mettersi il velo, si tagli anche i capelli! Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra.
NT greco ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· ⸀ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.
11,7 ἡ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 11,7 L`uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell`uomo.
NT greco 11,8 οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός·
CEI 1974 11,8 E infatti non l`uomo deriva dalla donna, ma la donna dall`uomo;
NT greco 11,9 καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα.
CEI 1974 11,9 né l`uomo fu creato per la donna, ma la donna per l`uomo.
NT greco 11,10 διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους.
CEI 1974 Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza a motivo degli angeli.
11,10 Gli angeli sono invisibilmente presenti nelle assemblee liturgiche.
NT greco πλὴν οὔτε ⸂γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς⸃ ἐν κυρίῳ·
11,11 γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς WH Treg NIV ] ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς RP
CEI 1974 11,11 Tuttavia, nel Signore, né la donna è senza l`uomo, né l`uomo è senza la donna;
NT greco 11,12 ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός· τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ.
CEI 1974 11,12 come infatti la donna deriva dall`uomo, così l`uomo ha vita dalla donna; tutto poi proviene da Dio.
NT greco 11,13 ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε· πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ θεῷ προσεύχεσθαι;
CEI 1974 Giudicate voi stessi: è conveniente che una donna faccia preghiera a Dio col capo scoperto?
11,13-15 Insegnamenti di un naturale buon senso.
NT greco ⸀οὐδὲ ⸂ἡ φύσις αὐτὴ⸃ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστιν,
11,14 οὐδὲ WH Treg NIV] ἢ οὐδὲ RP • ἡ φύσις αὐτὴ WH Treg NIV ] αὐτὴ ἡ φύσις RP
CEI 1974 11,14 Non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l`uomo lasciarsi crescere i capelli,
NT greco γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν; ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου ⸀δέδοται.
11,15 δέδοται RP ] + αὐτῇ WH Treg NIV
CEI 1974 11,15 mentre è una gloria per la donna lasciarseli crescere? La chioma le è stata data a guisa di velo.
NT greco 11,16 εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ.
CEI 1974 11,16 Se poi qualcuno ha il gusto della contestazione, noi non abbiamo questa consuetudine e neanche le Chiese di Dio.
Abusi alle agapi
NT greco Τοῦτο δὲ ⸂παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ⸃ ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον συνέρχεσθε.
11,17 παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ WH NIV RP ] παραγγέλλω οὐκ ἐπαινῶν Treg
CEI 1974 11,17 E mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunioni non si svolgono per il meglio, ma per il peggio.
NT greco 11,18 πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.
CEI 1974 11,18 Innanzi tutto sento dire che, quando vi radunate in assemblea, vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo.
NT greco δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα ⸀καὶ οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν.
11,19 καὶ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 11,19 E` necessario infatti che avvengano divisioni tra voi, perché si manifestino quelli che sono i veri credenti in mezzo a voi.
NT greco 11,20 συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν,
CEI 1974 11,20 Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore.
NT greco 11,21 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει.
CEI 1974 Ciascuno infatti, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto e così uno ha fame, l`altro è ubriaco.
11,21 A Corinto, prima della celebrazione eucaristica, aveva luogo un pasto in comune, nel quale si commettevano abusi.
NT greco μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί ⸂εἴπω ὑμῖν⸃; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ.
11,22 εἴπω ὑμῖν WH Treg NIV ] ὑμῖν εἴπω RP
CEI 1974 11,22 Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo!
Istituzione della SS. Eucaristica
NT greco Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ ⸀παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον
11,23 παρεδίδετο WH Treg NIV ] παρεδίδοτο RP
CEI 1974 Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane
11,23 All’epoca della evangelizzazione di Corinto, venti anni dopo la morte di Cristo, il racconto tradizionale della istituzione dell’eucaristia aveva già una forma fissa, che si ritrova nei vangeli: cfr. Lc 22,14-20. cfr. Mt 26,26-29. cfr. Mc 14,22-25.
NT greco καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ⸀εἶπεν· Τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ⸀ὑμῶν· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
11,24 εἶπεν WH Treg NIV ] + Λάβετε φάγετε RP • ὑμῶν WH Treg NIV ] + κλώμενον RP
CEI 1974 11,24 e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: "Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me".
NT greco ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων· Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ⸀ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
11,25 ἐὰν WH Treg NIV ] ἂν RP
CEI 1974 11,25 Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: "Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me".
NT greco ὁσάκις γὰρ ⸀ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ⸀ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρι ⸀οὗ ἔλθῃ.
11,26 ἐὰν WH Treg NIV ] ἂν RP • ποτήριον WH Treg NIV ] + τοῦτο RP • οὗ WH Treg NIV ] + ἂν RP
CEI 1974 11,26 Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga.
NT greco Ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ⸀ἄρτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ⸀ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου.
11,27 ἄρτον WH Treg NIV ] + τοῦτον RP • ἀναξίως WH Treg NIV ] + τοῦ κυρίου RP
CEI 1974 11,27 Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore.
NT greco 11,28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω·
CEI 1974 11,28 Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice;
NT greco ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ ⸀πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ διακρίνων τὸ ⸀σῶμα.
11,29 πίνων WH Treg NIV ] + ἀναξίως RP • σῶμα WH Treg NA ] + τοῦ κυρίου NIV RP
CEI 1974 11,29 perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna.
NT greco 11,30 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.
CEI 1974 11,30 E` per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti.
NT greco εἰ ⸀δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα·
11,31 δὲ WH Treg NIV ] γὰρ RP
CEI 1974 11,31 Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati;
NT greco κρινόμενοι δὲ ⸀ὑπὸ κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν.
11,32 ὑπὸ RP ] + τοῦ WH Treg NIV
CEI 1974 11,32 quando poi siamo giudicati dal Signore, veniamo ammoniti per non esser condannati insieme con questo mondo.
NT greco 11,33 Ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε.
CEI 1974 11,33 Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri.
NT greco ⸀εἴ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. Τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι.
11,34 εἴ WH Treg NIV ] + δέ RP
CEI 1974 11,34 E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna. Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta.