Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Atti degli Apostoli

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 14 14,1 Ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος.
CEI 1974 14,1 Anche ad Icònio essi entrarono nella sinagoga dei Giudei e vi parlarono in modo tale che un gran numero di Giudei e di Greci divennero credenti.
NT greco οἱ δὲ ⸀ἀπειθήσαντες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν.
14,2 ἀπειθήσαντες WH Treg NIV ] ἀπειθοῦντες RP
CEI 1974 14,2 Ma i Giudei rimasti increduli eccitarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli.
NT greco ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι ⸀τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν.
14,3 τῷ WH Treg RP ] ἐπὶ τῷ NIV
CEI 1974 14,3 Rimasero tuttavia colà per un certo tempo e parlavano fiduciosi nel Signore, che rendeva testimonianza alla predicazione della sua grazia e concedeva che per mano loro si operassero segni e prodigi.
NT greco 14,4 ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις.
CEI 1974 14,4 E la popolazione della città si divise, schierandosi gli uni dalla parte dei Giudei, gli altri dalla parte degli apostoli.
NT greco 14,5 ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς,
CEI 1974 14,5 Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei Giudei con i loro capi per maltrattarli e lapidarli,
NT greco 14,6 συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον,
CEI 1974 essi se ne accorsero e fuggirono nelle città della Licaònia, Listra e Derbe e nei dintorni,
14,6 La Licaonia era un altopiano selvaggio. Listra distava da Iconio circa 40 km.; Derbe era a circa 50 km. da Listra.
NT greco κἀκεῖ ⸂εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν⸃.
14,7 εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν WH Treg NIV ] ἦσαν εὐαγγελιζόμενοι RP
CEI 1974 14,7 e là continuavano a predicare il vangelo.
Nella Licaonia
NT greco Καί τις ἀνὴρ ⸂ἀδύνατος ἐν Λύστροις⸃ τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς ⸀αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε ⸀περιεπάτησεν.
14,8 ἀδύνατος ἐν Λύστροις WH NIV ] ἐν Λύστροις ἀδύνατος Treg RP • αὐτοῦ WH Treg NIV ] + ὑπάρχων RP • περιεπάτησεν WH Treg NIV ] περιπεπατήκει RP
CEI 1974 14,8 C`era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai camminato.
NT greco οὗτος ⸀ἤκουσεν τοῦ Παύλου λαλοῦντος· ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι ⸂ἔχει πίστιν⸃ τοῦ σωθῆναι
14,9 ἤκουσεν Treg NIV RP ] ἤκουεν WH • ἔχει πίστιν WH Treg NIV ] πίστιν ἔχει RP
CEI 1974 14,9 Egli ascoltava il discorso di Paolo e questi, fissandolo con lo sguardo e notando che aveva fede di esser risanato,
NT greco εἶπεν ⸀μεγάλῃ φωνῇ· Ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ⸀ὀρθός· καὶ ⸀ἥλατο καὶ περιεπάτει.
14,10 μεγάλῃ WH Treg NIV ] + τῇ RP • ὀρθός WH Treg NIV ] ὀρθῶς RP • ἥλατο WH Treg NIV ] ἥλλετο RP
CEI 1974 14,10 disse a gran voce: "Alzati diritto in piedi!". Egli fece un balzo e si mise a camminare.
NT greco οἵ ⸀τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ ⸀ἐποίησεν Παῦλος ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες· Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς
14,11 τε WH NIV ] δὲ Treg RP • ἐποίησεν WH Treg NIV ] + ὁ RP
CEI 1974 14,11 La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, esclamò in dialetto licaonio e disse: "Gli dei sono scesi tra di noi in figura umana!".
NT greco ἐκάλουν τε ⸀τὸν Βαρναβᾶν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.
14,12 τὸν WH Treg NIV ] + μὲν RP
CEI 1974 E chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era lui il più eloquente.
14,12 La leggenda situava in quella regione la visita di Zeus (Giove) ed Hermes (Mercurio) a Bauci e Filemone.
NT greco ὅ ⸀τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς ⸀πόλεως ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν.
14,13 τε WH Treg NIV ] δὲ RP • πόλεως WH Treg NIV ] + αὐτῶν RP
CEI 1974 14,13 Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all`ingresso della città, recando alle porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla.
NT greco ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρναβᾶς καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια ⸀αὐτῶν ⸀ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον κράζοντες
14,14 αὐτῶν Treg NIV RP ] ἑαυτῶν WH • ἐξεπήδησαν WH Treg NIV ] εἰσεπήδησαν RP
CEI 1974 14,14 Sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla, gridando:
NT greco καὶ λέγοντες· Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ ⸀θεὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·
14,15 θεὸν WH Treg NIV ] τὸν θεὸν τὸν RP
CEI 1974 "Cittadini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi predichiamo di convertirvi da queste vanità al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano .
14,15 La frase in corsivo è frequente nella Bibbia. Il tema della rivelazione di Dio nella natura era classico nella predicazione ai pagani: cfr. 17,24-28.cfr 1Ts 1,9. cfr. Rm 1,9 ss.
NT greco 14,16 ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν·
CEI 1974 14,16 Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che ogni popolo seguisse la sua strada;
NT greco ⸀καίτοι οὐκ ἀμάρτυρον ⸀αὑτὸν ἀφῆκεν ⸀ἀγαθουργῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ⸀ὑμῶν.
14,17 καίτοι WH Treg NIV ] Καίτοιγε RP • αὑτὸν WH ] ἑαυτὸν RP; αὐτὸν Treg NIV • ἀγαθουργῶν WH Treg NIV ] ἀγαθοποιῶν RP • ὑμῶν WH Treg NIV ] ἡμῶν RP
CEI 1974 14,17 ma non ha cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo piogge e stagioni ricche di frutti, fornendovi il cibo e riempiendo di letizia i vostri cuori".
NT greco 14,18 καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς.
CEI 1974 14,18 E così dicendo, riuscirono a fatica a far desistere la folla dall`offrire loro un sacrificio.
NT greco Ἐπῆλθαν δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, ⸀νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι.
14,19 νομίζοντες WH Treg NIV ] νομίσαντες RP
CEI 1974 14,19 Ma giunsero da Antiochia e da Icònio alcuni Giudei, i quali trassero dalla loro parte la folla; essi presero Paolo a sassate e quindi lo trascinarono fuori della città, credendolo morto.
NT greco κυκλωσάντων δὲ ⸂τῶν μαθητῶν αὐτὸν⸃ ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν. καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρναβᾷ εἰς Δέρβην.
14,20 τῶν μαθητῶν αὐτὸν WH Treg NIV ] αὐτὸν τῶν μαθητῶν RP
CEI 1974 14,20 Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli, alzatosi, entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe.
Ritorno ad Antiochia di Siria
NT greco Εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ ⸀εἰς Ἰκόνιον καὶ ⸁εἰς Ἀντιόχειαν,
14,21 ⸀εἰς WH Treg NIV ] - RP • ⸁εἰς WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 14,21 Dopo aver predicato il vangelo in quella città e fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Icònio e Antiochia,
NT greco 14,22 ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
CEI 1974 14,22 rianimando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede poiché, dicevano, è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio.
NT greco χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς ⸂κατ’ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους⸃ προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν.
14,23 κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους WH Treg NIV ] πρεσβυτέρους κατ᾽ ἐκκλησίαν RP
CEI 1974 Costituirono quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani e dopo avere pregato e digiunato li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto.
14,23 Istituzione della gerarchia locale: cfr. 6,3. cfr. 11,30.
NT greco καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς ⸀τὴν Παμφυλίαν,
14,24 τὴν WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 14,24 Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia
NT greco 14,25 καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν,
CEI 1974 14,25 e dopo avere predicato la parola di Dio a Perge, scesero ad Attalìa;
NT greco 14,26 κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν.
CEI 1974 14,26 di qui fecero vela per Antiochia là dove erano stati affidati alla grazia del Signore per l`impresa che avevano compiuto.
NT greco παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ⸀ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς μετ’ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως.
14,27 ἀνήγγελλον WH Treg NIV ] ἀνήγγειλαν RP
CEI 1974 14,27 Non appena furono arrivati, riunirono la comunità e riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede.
NT greco διέτριβον ⸀δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς.
14,28 δὲ WH Treg NIV ] + ἐκεῖ RP
CEI 1974 14,28 E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli.