Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4

2 Timòteo

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 4 ⸀Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, ⸀καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ·
4,1 Διαμαρτύρομαι WH Treg NIV ] + οὖν ἐγὼ RP • Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ RP • καὶ WH Treg NIV ] κατὰ RP
CEI 1974 Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno:
4,1 I vivi sono quelli ancora in vita alla venuta gloriosa di Cristo alla fine dei tempi: Cfr 1Ts 4,15.Cfr 1Cor 15,51-52.
NT greco 4,2 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.
CEI 1974 4,2 annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina.
NT greco ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ⸂ἰδίας ἐπιθυμίας⸃ ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν,
4,3 ἰδίας ἐπιθυμίας WH Treg NIV ] ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας RP
CEI 1974 4,3 Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie,
NT greco 4,4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.
CEI 1974 4,4 rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole.
NT greco 4,5 σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.
CEI 1974 4,5 Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del vangelo, adempi il tuo ministero.
NT greco Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ⸂ἀναλύσεώς μου⸃ ἐφέστηκεν.
4,6 ἀναλύσεώς μου WH Treg NIV ] ἐμῆς ἀναλύσεως RP
CEI 1974 Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele.
4,6 Sulle vittime destinate all’olocausto si usava versare - in libagione - vino, acqua e olio: cfr. Es 29,40. cfr. Fil 2,17.
NT greco τὸν ⸂καλὸν ἀγῶνα⸃ ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα·
4,7 καλὸν ἀγῶνα WH Treg NIV ] ἀγῶνα τὸν καλὸν RP
CEI 1974 4,7 Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede.
NT greco 4,8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
CEI 1974 Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione.
4,8 Gli antichi decretavano agli atleti vincitori una corona d’alloro.
NT greco 4,9 Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως·
CEI 1974 4,9 Cerca di venire presto da me,
NT greco Δημᾶς γάρ με ⸀ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν·
4,10 ἐγκατέλιπεν Treg NIV RP ] ἐγκατέλειπεν WH
CEI 1974 perché Dema mi ha abbandonato avendo preferito il secolo presente ed è partito per Tessalonica; Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia.
4,10 Dema era stato accanto a Paolo durante la prima prigionia romana: cfr. Col 4,14. cfr. Fm 1,24.
NT greco 4,11 Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ’ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν,
CEI 1974 Solo Luca è con me. Prendi Marco e portalo con te, perché mi sarà utile per il ministero.
4,11 Luca e Marco sono gli evangelisti: cfr. Col 4,10.
NT greco 4,12 Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον.
CEI 1974 Ho inviato Tìchico a Efeso.
4,12 Su Tichico, collaboratore di Paolo, cfr. At 20,3-5. cfr. Col 4,7. cfr. Ef 6,12.
NT greco τὸν φαιλόνην, ὃν ⸀ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας.
4,13 ἀπέλιπον Treg NIV RP ] ἀπέλειπον WH
CEI 1974 4,13 Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo e anche i libri, soprattutto le pergamene.
NT greco Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο—⸀ἀποδώσει αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ—
4,14 ἀποδώσει WH Treg NIV ] ἀποδῴη RP
CEI 1974 Alessandro, il ramaio, mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere;
4,14 Citazione: cfr. Sal 27,4. cfr. Sal 62,13. cfr. Pro 24,12. Forse il ramaio ( Cfr 1Tm 1,20) aveva deposto in tribunale contro Paolo.
NT greco ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ⸀ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις.
4,15 ἀντέστη WH Treg NIV ] ἀνθέστηκεν RP
CEI 1974 4,15 guàrdatene anche tu, perché è stato un accanito avversario della nostra predicazione.
NT greco Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι ⸀παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ⸀ἐγκατέλιπον—μὴ αὐτοῖς λογισθείη—
4,16 παρεγένετο WH Treg NIV ] συμπαρεγένετο RP • ἐγκατέλιπον Treg NIV RP ] ἐγκατέλειπον WH
CEI 1974 4,16 Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Non se ne tenga conto contro di loro.
NT greco ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ⸀ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος.
4,17 ἀκούσωσιν WH Treg NIV ] ἀκούσῃ RP
CEI 1974 4,17 Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché per mio mezzo si compisse la proclamazione del messaggio e potessero sentirlo tutti i Gentili: e così fui liberato dalla bocca del leone.
NT greco ⸀ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
4,18 ῥύσεταί WH Treg NIV] Καὶ ῥύσεταί RP
CEI 1974 4,18 Il Signore mi libererà da ogni male e mi salverà per il suo regno eterno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
NT greco 4,19 Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον.
CEI 1974 Saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onesìforo.
4,19-20 Per le persone citate cfr. At 18,2 ss.; cfr. Rm 16,3. cfr. At 19,22. cfr. At 20,4. cfr. At 21,29.
NT greco Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Τρόφιμον δὲ ⸀ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα.
4,20 ἀπέλιπον Treg NIV RP ] ἀπέλειπον WH
CEI 1974 4,20 Eràsto è rimasto a Corinto; Tròfimo l`ho lasciato ammalato a Milèto.
NT greco 4,21 Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.
CEI 1974 4,21 Affrettati a venire prima dell`inverno.
Ti salutano Eubùlo, Pudènte, Lino, Claudia e tutti i fratelli.
NT greco Ὁ ⸀κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ χάρις μεθ’ ⸀ὑμῶν.
4,22 κύριος WH Treg NIV ] + Ἰησοῦς χριστὸς RP • ὑμῶν WH Treg NIV ] + Ἀμήν RP
CEI 1974 4,22 Il Signore Gesù sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi!
.