Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Matteo

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 3 3,1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
CEI 1974 In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea,
3,1 Cfr. Mc 1, 2-8. cfr. Lc 3,1-18. Comincia il racconto " sinottico " dei tre primi vangeli
NT greco ⸀καὶ λέγων· Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
3,2 καὶ Treg NIV RP ] - WH
CEI 1974 dicendo: "Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!".
3,2 La conversione è mutare pensieri e condotta per entrare nelle vie di Dio. Il " Regno dei cieli ", espressione di stampo ebraico tipica di Mt, è il dominio di Dio nelle coscienze e la sua attuazione anche visibile: cfr. 4,17.
NT greco οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς ⸀διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
3,3 διὰ WH Treg NIV ] ὑπὸ RP
CEI 1974 Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse:
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!

3,3 Citazioni di cfr. Is 40,3.
NT greco αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ ⸂ἦν αὐτοῦ⸃ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
3,4 ἦν αὐτοῦ WH Treg NIV ] αὐτοῦ ἦν RP
CEI 1974 Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano locuste e miele selvatico.
3,4 Per il vestito cfr 2Re 1,8.
NT greco 3,5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου,
CEI 1974 3,5 Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalla zona adiacente il Giordano;
NT greco καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ⸀ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
3,6 ποταμῷ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 e, confessando i loro peccati, si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano.
3,6 Il battesimo, cioè l'immersione rituale adottata dal Battista significa il ritorno a Dio con una vita intemerata.
NT greco Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα ⸀αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
3,7 αὐτοῦ Treg NIV RP ] - WH
CEI 1974 Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: "Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi all`ira imminente?
3,7 I farisei, cioè " i separati ", si distinguevano, per la loro rigorosa osservanza della legge; i sadducei, cioè discendenti di Zadòk (cfr 1Re 2,35. cfr. Ez. 44,15. cfr. Ez 48,11), erano invece lassisti. Le due sette differivano anche su alcuni punti di dottrina: cfr. 22,23. L'ira imminente è il giudizio di Dio sugli empi: cfr. Am 5,18. cfr. Sof 1,14-15.
NT greco 3,8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας
CEI 1974 3,8 Fate dunque frutti degni di conversione,
NT greco 3,9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
CEI 1974 e non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre.
3,9 Non è la discendenza carnale da Abramo che fa eredi delle promesse a lui fatte, ma l'imitazione della sua fede.
NT greco ἤδη ⸀δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
3,10 δὲ WH Treg NIV ] + καὶ RP
CEI 1974 3,10 Già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco.
NT greco Ἐγὼ μὲν ⸂ὑμᾶς βαπτίζω⸃ ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ ⸂καὶ πυρί⸃·
3,11 ὑμᾶς βαπτίζω WH Treg NIV ] βαπτίζω ὑμᾶς RP • καὶ πυρί WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più potente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito santo e fuoco.
3,11 Il fuoco simboleggia l'efficacia purificatrice radicale, che risale all'azione dello Spirito Santo.
NT greco οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ⸀ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
3,12 ἀποθήκην WH NIV RP ] + αὐτοῦ Treg
CEI 1974 3,12 Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile".
Battesimo di Gesù
NT greco 3,13 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ.
CEI 1974 In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui.
3,13 Cfr. Mc 1,9-11 ; cfr. Lc 3,21-22. cfr. Gv 1,31-34.
NT greco ὁ δὲ ⸀Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
3,14 Ἰωάννης Treg NIV RP ] - WH
CEI 1974 3,14 Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: "Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?".
NT greco ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ⸂πρὸς αὐτόν⸃· Ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν.
3,15 πρὸς αὐτόν Treg NIV RP ] αὐτῷ WH
CEI 1974 Ma Gesù gli disse: "Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia". Allora Giovanni acconsentì.
3,15 La giustizia è ciò che si deve fare per obbedire a Dio e adempiere il suo disegno di salvezza.
NT greco ⸂βαπτισθεὶς δὲ⸃ ὁ Ἰησοῦς ⸂εὐθὺς ἀνέβη⸃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ⸀ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν ⸀πνεῦμα θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ ⸀περιστερὰν ἐρχόμενον ἐπ’ αὐτόν·
3,16 βαπτισθεὶς δὲ WH Treg NIV ] Καὶ βαπτισθεὶς RP • εὐθὺς ἀνέβη WH Treg NIV ] ἀνέβη εὐθὺς RP • ἠνεῴχθησαν WH NIV ] + αὐτῷ Treg RP NA • πνεῦμα WH ] τὸ πνεῦμα τοῦ Treg NIV RP •  περιστερὰν WH ] + καὶ Treg NIV RP
CEI 1974 Appena battezzato, Gesù uscì dall`acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui.
3,16 Gesù non s'attarda nell'acqua perché non ha peccati da confessare.
NT greco 3,17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.
CEI 1974 Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto" .
3,17 La voce dei Padre echeggia i testi messianici di cfr. Is 42,1 e cfr. Sal 2,7.