Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6

Efesini

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 1 Παῦλος ἀπόστολος ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ⸂[ἐν Ἐφέσῳ]⸃ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·
1,1 Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] Ἰησοῦ Χριστοῦ RP • ἐν Ἐφέσῳ WH Treg NIV RP ] - WHapp
CEI 1974 Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso, credenti in Cristo Gesù:
1,1 Ai santi, cioè ai fedeli.
NT greco 1,2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
CEI 1974 1,2 grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.
NT greco 1,3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ,
CEI 1974 Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
1,3 L’introduzione assume la forma di un solenne inno di ringraziamento (vv. 3-14) denso di profonda dottrina, che canta il mistero della salvezza, nell’eternità di Dio (vv. 3-6) e nel tempo umano (vv. 7-14). Benedizioni spirituali sono i favori divini; « nei cieli » è espressione tipica di questa lettera: v. 20; cfr. 2,6. cfr. 3,10. cfr. 6,20.
NT greco 1,4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ,
CEI 1974 1,4 In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo,
per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità,
NT greco 1,5 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,
CEI 1974 predestinandoci a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo,
1,5 Cfr. Rm 8,17.29.
NT greco εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ⸀ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ,
1,6 ἧς WH Treg NIV ] ἐν ᾗ RP
CEI 1974 secondo il beneplacito della sua volontà.
E questo a lode e gloria della sua grazia,
che ci ha dato nel suo Figlio diletto;
1,6 Scopo ultimo del piano divino di salvezza è la gloria di Dio (vv. 12.14), che si manifesta nell’ampiezza dei doni di cui ci colma nel Figlio.
NT greco ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ ⸂τὸ πλοῦτος⸃ τῆς χάριτος αὐτοῦ
1,7 τὸ πλοῦτος WH Treg NIV ] τὸν πλοῦτον RP
CEI 1974 1,7 nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue,
la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.
NT greco 1,8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει
CEI 1974 Egli l`ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
1,8 Cfr. Col 1,9.
NT greco 1,9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ
CEI 1974 1,9 poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà,
secondo quanto, nella sua benevolenza, aveva in lui prestabilito
NT greco 1,10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· ἐν αὐτῷ,
CEI 1974 per realizzarlo nella pienezza dei tempi:
il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose,
quelle del cielo come quelle della terra.
1,10 Per la pienezza dei tempi cfr. Gal 4,4. cfr. Tt 1,3. Tutte le creature sono riunite sotto Cristo, unico Capo.
NT greco 1,11 ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,
CEI 1974 In lui siamo stati fatti anche eredi,
essendo stati predestinati secondo il piano di colui
che tutto opera efficacemente, conforme alla sua volontà,
1,11 Cfr. 3, cfr. Rm 8,28.
NT greco 1,12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ·
CEI 1974 perché noi fossimo a lode della sua gloria,
noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo.
1,12-13 Il « noi » indica gli Ebrei; il « voi » i pagani. Il dono dello Spirito Santo ( cfr. 4,30. cfr. At 2,33. cfr. Rm 5,5) è il coronamento dell’opera di salvezza: cfr 2Cor 1,22.
NT greco 1,13 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ,
CEI 1974 1,13 In lui anche voi,
dopo aver ascoltato la parola della verità,
il vangelo della vostra salvezza
e avere in esso creduto, avete ricevuto il suggello
dello Spirito Santo che era stato promesso,
NT greco ⸀ὅ ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ.
1,14 ὅ WH NIV ] ὅς Treg RP
CEI 1974 1,14 il quale è caparra della nostra eredità,
in attesa della completa redenzione di coloro
che Dio si è acquistato, a lode della sua gloria.

Supremazia di Cristo
NT greco Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ’ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν ⸂ἀγάπην τὴν⸃ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,
1,15 ἀγάπην τὴν Treg NIV RP ] - WH
CEI 1974 1,15 Perciò anch`io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell`amore che avete verso tutti i santi,
NT greco οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν ⸀μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,
1,16 μνείαν WH Treg NIV ] + ὑμῶν RP
CEI 1974 1,16 non cesso di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere,
NT greco 1,17 ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δώῃ ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ,
CEI 1974 perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui.
1,17 Spirito di sapienza e di rivelazione, cioè la grazia che porta alla piena conoscenza del disegno divino.
NT greco πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, ⸀τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις,
1,18 τίς WH Treg NIV] καὶ τίς RP
CEI 1974 Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi
1,18 Cfr. 4,4. cfr. Col 1,5.
NT greco 1,19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ
CEI 1974 1,19 e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo l`efficacia della sua forza
NT greco ἣν ⸀ἐνήργηκεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ⸀ἐκ νεκρῶν, καὶ ⸀καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις
1,20 ἐνήργηκεν WH ] ἐνήργησεν Treg NIV RP • ἐκ WH Treg NIV ] + τῶν RP • καθίσας WH Treg NIV ] ἐκάθισεν RP
CEI 1974 1,20 che egli manifestò in Cristo,
quando lo risuscitò dai morti
e lo fece sedere alla sua destra nei cieli,
NT greco 1,21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι·
CEI 1974 al di sopra di ogni principato e autorità,
di ogni potenza e dominazione
e di ogni altro nome che si possa nominare
non solo nel secolo presente ma anche in quello futuro.
1,21 Principato ecc. designano nella maniera giudaica le potenze celesti: cfr 2Cor 4,4. cfr. Rm 8,38. cfr 1Cor 15,24. cfr. Col 1,16. cfr. Col 2,10.15. « Nome » indica la persona.
NT greco 1,22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ,
CEI 1974 Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi
e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa,
1,22 Citazione del Sal 8,7.23. cfr. Col 1,19. cfr. Col 2,9-1 0.
NT greco 1,23 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου.
CEI 1974 la quale è il suo corpo,
la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose.
1,23 Cfr. Col 1,12. cfr. Col 2,9-10.