Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Atti degli Apostoli

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 11 11,1 Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.
CEI 1974 11,1 Gli apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio.
NT greco ⸂ὅτε δὲ⸃ ἀνέβη Πέτρος εἰς ⸀Ἰερουσαλήμ, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς
11,2 ὅτε δὲ WH Treg NIV ] Καὶ ὅτε RP • Ἰερουσαλήμ WH Treg NIV ] Ἱεροσόλυμα RP
CEI 1974 11,2 E quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano dicendo:
NT greco λέγοντες ὅτι ⸂Εἰσῆλθες πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας καὶ συνέφαγες⸃ αὐτοῖς.
11,3 Εἰσῆλθες πρὸς … ἔχοντας καὶ συνέφαγες NIV ] Πρὸς … ἔχοντας εἰσῆλθες καὶ συνέφαγες RP; Εἰσῆλθεν πρὸς … ἔχοντας καὶ συνέφαγεν WH Treg
CEI 1974 "Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro!".
11,3 Non era soltanto un problema di comportamento, l'essenziale era che Pietro aveva ammesso i pagani nella Chiesa senza imporre ad essi la legge e le osservanze ebraiche.
NT greco ἀρξάμενος ⸀δὲ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων·
11,4 δὲ WH Treg NIV ] + ὁ RP
CEI 1974 11,4 Allora Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo:
NT greco 11,5 Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ·
CEI 1974 11,5 "Io mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e vidi in estasi una visione: un oggetto, simile a una grande tovaglia, scendeva come calato dal cielo per i quattro capi e giunse fino a me.
NT greco 11,6 εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ·
CEI 1974 11,6 Fissandolo con attenzione, vidi in esso quadrupedi, fiere e rettili della terra e uccelli del cielo.
NT greco ἤκουσα δὲ ⸀καὶ φωνῆς λεγούσης μοι· Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.
11,7 καὶ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 11,7 E sentii una voce che mi diceva: Pietro, àlzati, uccidi e mangia!
NT greco εἶπον δέ· Μηδαμῶς, κύριε, ⸀ὅτι κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου.
11,8 ὅτι WH Treg NIV ] + πᾶν RP
CEI 1974 11,8 Risposi: Non sia mai, Signore, poiché nulla di profano e di immondo è entrato mai nella mia bocca.
NT greco ἀπεκρίθη δὲ ⸂φωνὴ ἐκ δευτέρου⸃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· Ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου.
11,9 φωνὴ ἐκ δευτέρου Treg NIV ] ἐκ δευτέρου φωνὴ WH; μοι φωνὴ ἐκ δευτέρου RP
CEI 1974 11,9 Ribattè nuovamente la voce dal cielo: Quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo profano.
NT greco τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ ⸂ἀνεσπάσθη πάλιν⸃ ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν.
11,10 ἀνεσπάσθη πάλιν WH Treg NIV ] πάλιν ἀνεσπάσθη RP
CEI 1974 11,10 Questo avvenne per tre volte e poi tutto fu risollevato di nuovo nel cielo.
NT greco καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ ⸀ἦμεν, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός με.
11,11 ἦμεν WH Treg NA ] ἤμην NIV RP
CEI 1974 11,11 Ed ecco, in quell`istante, tre uomini giunsero alla casa dove eravamo, mandati da Cesarèa a cercarmi.
NT greco εἶπεν δὲ ⸂τὸ πνεῦμά μοι⸃ συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν ⸀διακρίναντα. ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός.
11,12 τὸ πνεῦμά μοι WH Treg NIV ] μοι τὸ πνεῦμά RP • διακρίναντα WH Treg NIV ] διακρινόμενον RP
CEI 1974 11,12 Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell`uomo.
NT greco ἀπήγγειλεν ⸀δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ ⸀εἰπόντα· Ἀπόστειλον εἰς ⸀Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον,
11,13 δὲ WH Treg NIV ] τε RP • εἰπόντα WH Treg NIV ] + αὐτῷ RP • Ἰόππην WH Treg NIV ] + ἄνδρας RP
CEI 1974 11,13 Egli ci raccontò che aveva visto un angelo presentarsi in casa sua e dirgli: Manda a Giaffa e fà venire Simone detto anche Pietro;
NT greco 11,14 ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου.
CEI 1974 11,14 egli ti dirà parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia.
NT greco 11,15 ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ’ αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ’ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ.
CEI 1974 11,15 Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi.
NT greco ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος ⸀τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν· Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
11,16 τοῦ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo.
11,16 Cfr. 1,5.
NT greco εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ⸀ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν θεόν;
11,17 ἐγὼ WH Treg NIV ] + δὲ RP
CEI 1974 11,17 Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?".
NT greco ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ⸀ἐδόξασαν τὸν θεὸν λέγοντες· ⸀Ἄρα καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ θεὸς τὴν μετάνοιαν ⸂εἰς ζωὴν ἔδωκεν⸃.
11,18 ἐδόξασαν WH Treg NIV ] ἐδόξαζον RP • Ἄρα WH Treg NIV ] + γε RP • εἰς ζωὴν ἔδωκεν WH Treg NIV ] ἔδωκεν εἰς ζωὴν RP
CEI 1974 11,18 All`udir questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: "Dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita!".
I cristiani di Antiochia
NT greco 11,19 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις.
CEI 1974 11,19 Intanto quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano, erano arrivati fin nella Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non predicavano la parola a nessuno fuorchè ai Giudei.
NT greco ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες ⸀ἐλθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν ⸀καὶ πρὸς τοὺς ⸀Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον Ἰησοῦν.
11,20 ἐλθόντες WH Treg NIV ] εἰσελθόντες RP • καὶ WH Treg NIV ] - RP • Ἑλληνιστάς WH RP NA ] Ἕλληνας Treg NIV
CEI 1974 Ma alcuni fra loro, cittadini di Cipro e di Cirène, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai Greci, predicando la buona novella del Signore Gesù.
11,20 Antiochia, sul fiume Oronte in Siria, era la terza metropoli dell'impero romano dopo Roma e Alessandria d'Egitto.
NT greco καὶ ἦν χεὶρ κυρίου μετ’ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς ⸀ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον.
11,21 ὁ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 11,21 E la mano del Signore era con loro e così un gran numero credette e si convertì al Signore.
NT greco ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς ⸀οὔσης ἐν ⸀Ἰερουσαλὴμ περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν ⸀Βαρναβᾶν ἕως Ἀντιοχείας·
11,22 οὔσης WH Treg NIV ] - RP • Ἰερουσαλὴμ WH Treg NIV ] Ἱεροσολύμοις RP• Βαρναβᾶν WH Treg NIV ] + διελθεῖν RP NA
CEI 1974 11,22 La notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, la quale mandò Barnaba ad Antiochia.
NT greco ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν ⸀τὴν τοῦ θεοῦ, ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας ⸀προσμένειν τῷ κυρίῳ,
11,23 τὴν WH Treg NIV ] - RP • προσμένειν Treg NIV RP ] + ἐν WH
CEI 1974 11,23 Quando questi giunse e vide la grazia del Signore, si rallegrò e,
NT greco 11,24 ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ.
CEI 1974 11,24 da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore. E una folla considerevole fu condotta al Signore.
NT greco ἐξῆλθεν δὲ εἰς ⸀Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον,
11,25 Ταρσὸν WH Treg NIV ] + ὁ Βαρνάβας RP
CEI 1974 11,25 Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo e trovatolo lo condusse ad Antiochia.
NT greco καὶ εὑρὼν ⸀ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ ⸂αὐτοῖς καὶ⸃ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ⸀ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε ⸀πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.
11,26 ἤγαγεν WH Treg NIV ] + αὐτὸν RP • αὐτοῖς καὶ WH Treg NIV ] αὐτοὺς RP • ἐν WH Treg NIV ] - RP • πρώτως WH Treg NIV ] πρώτον RP
CEI 1974 Rimasero insieme un anno intero in quella comunità e istruirono molta gente; ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati Cristiani.
Carità dei primi cristiani
11,26 Cristiani, in relazione con Cristo, considerato non come titolo - Cristo è l'ebraico Messia - ma come nome proprio.
NT greco 11,27 Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν·
CEI 1974 In questo tempo alcuni profeti scesero ad Antiochia da Gerusalemme.
11,27 Sui profeti cristiani cfr. 15,32. 21,10. Dalle lettere di Paolo ( cfr 1Cor 12,28. cfr 14. cfr. Ef 2,20. cfr. Ef 3,5. cfr. Ef 4,11), risulta che essi avevano il carisma di consolare, di esortare, di illuminare i cristiani sugli avvenimenti dì salvezza anche futuri.
NT greco ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἅγαβος ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν ⸀μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ’ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ⸀ἥτις ἐγένετο ἐπὶ ⸀Κλαυδίου.
11,28 μεγάλην WH Treg NIV ] μέγαν RP • ἥτις WH Treg NIV ] ὅστις καὶ RP • Κλαυδίου WH Treg NIV ] + Καίσαρος RP
CEI 1974 E uno di loro, di nome Agabo, alzatosi in piedi, annunziò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grave carestia su tutta la terra. Ciò che di fatto avvenne sotto l`impero di Claudio.
11,28 Al tempo dell'imperatore Claudio (cfr. 41-54) vi furono frequenti carestie.
NT greco 11,29 τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς·
CEI 1974 11,29 Allora i discepoli si accordarono, ciascuno secondo quello che possedeva, di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea;
NT greco 11,30 ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρναβᾶ καὶ Σαύλου.
CEI 1974 questo fecero, indirizzandolo agli anziani, per mezzo di Barnaba e Saulo.
11,30 Gli anziani - in greco: presbiteri - erano i collaboratori o sostituti degli apostoli.