Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16

1 Corinzi

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 16 16,1 Περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε.
CEI 1974 Quanto poi alla colletta in favore dei fratelli, fate anche voi come ho ordinato alle Chiese della Galazia.
16,1 Per la colletta a favore della Chiesa di Gerusalemme cfr. Rm 15,25-28. cfr. Gal 2,10. 2Cor cc. 8-9; cfr. At 24,17.
NT greco κατὰ μίαν ⸀σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ’ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι ⸀ἐὰν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται.
16,2 σαββάτου WH Treg NIV ] σαββάτων RP • ἐὰν WH Treg NIV ] ἂν RP
CEI 1974 Ogni primo giorno della settimana ciascuno metta da parte ciò che gli è riuscito di risparmiare, perché non si facciano le collette proprio quando verrò io.
16,2 Il primo giorno della settimana è la domenica, giorno del Signore: cfr. At 20,7.
NT greco ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ⸀ἐὰν δοκιμάσητε δι’ ἐπιστολῶν, τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἰερουσαλήμ·
16,3 ἐὰν WH NIV RP ] ἂν Treg
CEI 1974 16,3 Quando poi giungerò, manderò con una mia lettera quelli che voi avrete scelto per portare il dono della vostra liberalità a Gerusalemme.
NT greco ἐὰν δὲ ⸂ἄξιον ᾖ⸃ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται.
16,4 ἄξιον ᾖ WH Treg NIV ] ᾖ ἄξιον RP
CEI 1974 16,4 E se converrà che vada anch`io, essi partiranno con me.
Notizie
NT greco 16,5 Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι,
CEI 1974 16,5 Verrò da voi dopo aver attraversato la Macedonia, poiché la Macedonia intendo solo attraversarla;
NT greco πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν ⸀παραμενῶ ἢ ⸀καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι.
16,6 παραμενῶ Treg NIV RP ] καταμενῶ WH • καὶ Treg NIV RP ] - WH
CEI 1974 16,6 ma forse mi fermerò da voi o anche passerò l`inverno, perché siate voi a predisporre il necessario per dove andrò.
NT greco οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω ⸀γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ⸀ἐπιτρέψῃ.
16,7 γὰρ WH Treg NIV ] δὲ RP • ἐπιτρέψῃ WH Treg NIV ] ἐπιτρέπῃ RP
CEI 1974 16,7 Non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di trascorrere un pò di tempo con voi, se il Signore lo permetterà.
NT greco ⸀ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς·
16,8 ἐπιμενῶ Treg NIV RP ] ἐπιμένω WH
CEI 1974 Mi fermerò tuttavia a Efeso fino a Pentecoste,
16,8 Dovette affrettare la partenza: cfr. At 19,29.
NT greco 16,9 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.
CEI 1974 16,9 perché mi si è aperta una porta grande e propizia, anche se gli avversari sono molti.
NT greco Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς ⸀κἀγώ·
16,10 κἀγώ NIV Treg RP ] ἐγώ WH
CEI 1974 16,10 Quando verrà Timòteo, fate che non si trovi in soggezione presso di voi, giacchè anche lui lavora come me per l`opera del Signore.
NT greco μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός ⸀με, ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.
16,11 με WH NIV RP ] ἐμέ Treg
CEI 1974 16,11 Nessuno dunque gli manchi di riguardo; al contrario, accomiatatelo in pace, perché ritorni presso di me: io lo aspetto con i fratelli.
NT greco 16,12 Περὶ δὲ Ἀπολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.
CEI 1974 16,12 Quanto poi al fratello Apollo, l`ho pregato vivamente di venire da voi con i fratelli, ma non ha voluto assolutamente saperne di partire ora; verrà tuttavia quando gli si presenterà l`occasione.
Raccomandazioni
NT greco 16,13 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε.
CEI 1974 16,13 Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi da uomini, siate forti.
NT greco 16,14 πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.
CEI 1974 16,14 Tutto si faccia tra voi nella carità.
NT greco 16,15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·
CEI 1974 Una raccomandazione ancora, o fratelli: conoscete la famiglia di Stefana, che è primizia dell`Acaia; hanno dedicato se stessi a servizio dei fedeli;
16,15 Primizia, cioè i primi convertiti: cfr. 1,6.
NT greco 16,16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι.
CEI 1974 16,16 siate anche voi deferenti verso di loro e verso quanti collaborano e si affaticano con loro.
NT greco χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ⸀ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν,
16,17 ὑμέτερον WH Treg NIV ] ὑμῶν RP
CEI 1974 16,17 Io mi rallegro della visita di Stefana, di Fortunato e di Acàico, i quali hanno supplito alla vostra assenza;
NT greco 16,18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους.
CEI 1974 16,18 essi hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro. Sappiate apprezzare siffatte persone.
Saluti e benedizione
NT greco Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ⸀ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ ⸀Πρίσκα σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.
16,19 ἀσπάζεται WH NIV ] ἀσπάζονται Treg RP • Πρίσκα WH Treg NIV ] Πρίσκιλλα RP
CEI 1974 Le comunità dell`Asia vi salutano. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, con la comunità che si raduna nella loro casa.
16,19 Asia, cioè la provincia romana dell’Asia Minore. Su Aquila e Prisca cfr. At 18,2-18.
NT greco 16,20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.
CEI 1974 16,20 Vi salutano i fratelli tutti. Salutatevi a vicenda con il bacio santo.
NT greco 16,21 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου.
CEI 1974 Il saluto è di mia mano, di Paolo.
16,21 cfr 2Ts 3,17.
NT greco εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν ⸀κύριον, ἤτω ἀνάθεμα. ⸂Μαράνα θά⸃.
16,22 κύριον WH Treg NIV ] + Ἰησοῦν Χριστόν RP • Μαράνα θά NIV] Μαρὰν ἀθά WH Treg RP
CEI 1974 Se qualcuno non ama il Signore sia anàtema. Maranà tha: vieni, o Signore!
16,22 Anàtema, cioè maledetto. Maranà tha, tradotto nel testo è un’acclamazione liturgica nella lingua aramaica delle comunità palestinesi. Cfr. Ap 22,20.
NT greco ἡ χάρις τοῦ κυρίου ⸀Ἰησοῦ μεθ’ ὑμῶν.
16,23 Ἰησοῦ WH Treg NIV ] + Χριστοῦ RP
CEI 1974 16,23 La grazia del Signore Gesù sia con voi. Il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù!
NT greco ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ ⸀Ἰησοῦ.
16,24 Ἰησοῦ WH Treg NIV ] + Ἀμήν RP