Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16

1 Corinzi

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 10 Οὐ θέλω ⸀γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον,
10,1 γὰρ WH Treg NIV ] δὲ RP
CEI 1974 Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare,
10,1 Dalla storia biblica, Paolo dimostra che è necessario saper rinunciare e usare la propria libertà con misura. La nuvola era il segno della presenza e protezione divina: cfr. Es 13,2cfr. Es 14,22.
NT greco καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ⸀ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ,
10,2 ἐβαπτίσαντο WH Treg RP ] ἐβαπτίσθησαν NIV
CEI 1974 tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare,
10,2 Il passaggio del mar Rosso è figura del battesimo. Gli Ebrei sono considerati come appartenenti a Mosè.
NT greco καὶ πάντες τὸ αὐτὸ ⸂πνευματικὸν βρῶμα⸃ ἔφαγον
10,3 πνευματικὸν βρῶμα WH Treg NIV ] βρῶμα πνευματικὸν RP
CEI 1974 tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale,
10,3-4 La manna e l’acqua della roccia sono spirituali perché figure dell’eucaristia: cfr. Es 16,13 ss.; cfr. Es 17,5-6. cfr. Nm 20,7 ss. Secondo i rabbini la roccia dalla quale era scaturita l’acqua miracolosa aveva seguito gli Ebrei nel deserto. Cristo è il protagonista della storia della salvezza, tutta orientata a lui e in lui culminante.
NT greco καὶ πάντες τὸ αὐτὸ ⸂πνευματικὸν ἔπιον πόμα⸃, ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ ⸂πέτρα δὲ⸃ ἦν ὁ Χριστός·
10,4 πνευματικὸν ἔπιον πόμα WH Treg NIV ] πόμα πνευματικὸν ἔπιον RP • πέτρα δὲ WH Treg NIV ] δὲ πέτρα RP
CEI 1974 10,4 tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo.
NT greco 10,5 ἀλλ’ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν ηὐδόκησεν ὁ θεός, κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ.
CEI 1974 Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque e perciò furono abbattuti nel deserto.
10,5 Cfr. Nm 14,16-29.
NT greco 10,6 Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν.
CEI 1974 10,6 Ora ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono.
NT greco 10,7 μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν· ὥσπερ γέγραπται· Ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν.
CEI 1974 Non diventate idolàtri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: Il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi.
10,7 Citazione: cfr. Es 32,1 ss. Per le allusioni successive cfr. Nm 25,1.9. cfr. Nm 1,4 ss.; cfr. Nm 16. cfr. Nm 17,1-14. cfr. Nm 14,2.33 ss.
NT greco 10,8 μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες.
CEI 1974 10,8 Non abbandoniamoci alla fornicazione, come vi si abbandonarono alcuni di essi e ne caddero in un solo giorno ventitremila.
NT greco μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν ⸀Χριστόν, ⸀καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ⸀ἀπώλλυντο.
10,9 Χριστόν RP NA ] κύριον WH Treg NIV • καθώς WH Treg NIV ] + καί RP • ἀπώλλυντο WH Treg NIV ] ἀπώλοντο RP
CEI 1974 10,9 Non mettiamo alla prova il Signore, come fecero alcuni di essi, e caddero vittime dei serpenti.
NT greco μηδὲ γογγύζετε, ⸀καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ.
10,10 καθάπερ WH Treg NIV ] καθὼς καί RP
CEI 1974 Non mormorate, come mormorarono alcuni di essi, e caddero vittime dello sterminatore.
10,10 Lo sterminatore era un angelo: cfr. Es 12,21-28.
NT greco ταῦτα ⸀δὲ ⸂τυπικῶς συνέβαινεν⸃ ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων ⸀κατήντηκεν.
10,11 δὲ WH Treg NIV ] + πάντα RP • τυπικῶς συνέβαινεν WH Treg NIV ] τύποι συνέβαινον RP • κατήντηκεν WH Treg NIV ] κατήντησεν RP
CEI 1974 Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per ammonimento nostro, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi.
10,11 La fine dei tempi è l’èra messianica inaugurata da Cristo.
NT greco 10,12 ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ,
CEI 1974 10,12 Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere.
NT greco πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ ⸀δύνασθαι ὑπενεγκεῖν.
10,13 δύνασθαι WH Treg NIV ] + ὑμᾶς RP
CEI 1974 10,13 Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d`uscita e la forza per sopportarla.
Prudenza!
NT greco 10,14 Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρίας.
CEI 1974 Perciò, o miei cari, fuggite l`idolatria.
10,14 Paolo ritorna a8,1-13, proibendo la partecipazione ai conviti sacri degli idolatri nel contesto del loro culto.
NT greco 10,15 ὡς φρονίμοις λέγω· κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι.
CEI 1974 10,15 Parlo come a persone intelligenti; giudicate voi stessi quello che dico:
NT greco τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία ⸂ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ⸃; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν;
10,16 ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ WH Treg NIV ] τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστὶν RP
CEI 1974 10,16 il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo?
NT greco 10,17 ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν, οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν.
CEI 1974 10,17 Poiché c`è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell`unico pane.
NT greco βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα· ⸀οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν;
10,18 οὐχ WH NIV ] οὐχὶ RP Treg
CEI 1974 10,18 Guardate Israele secondo la carne: quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l`altare?
NT greco τί οὖν φημι; ὅτι ⸂εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν, ἢ ὅτι εἴδωλόν⸃ τί ἐστιν;
10,19 εἰδωλόθυτόν τί … ὅτι εἴδωλόν WH Treg NIV] εἴδωλόν τί … ὅτι εἰδωλόθυτόν RP
CEI 1974 10,19 Che cosa dunque intendo dire? Che la carne immolata agli idoli è qualche cosa? O che un idolo è qualche cosa?
NT greco ἀλλ’ ὅτι ἃ ⸀θύουσιν, δαιμονίοις ⸂καὶ οὐ θεῷ θύουσιν⸃, οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι.
10,20 θύουσιν NIV ] θύουσιν τὰ ἔθνη WH Treg; θύει τὰ ἔθνη RP • καὶ οὐ θεῷ θύουσιν WH Treg NIV ] θύει καὶ οὐ θεῷ RP
CEI 1974 10,20 No, ma dico che i sacrifici dei pagani sono fatti a demòni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i demòni;
NT greco 10,21 οὐ δύνασθε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων.
CEI 1974 10,21 non potete bere il calice del Signore e il calice dei demòni; non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demòni.
NT greco 10,22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;
CEI 1974 10,22 O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di lui?
Evitare lo scandalo
NT greco ⸀Πάντα ἔξεστιν· ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει. ⸁πάντα ἔξεστιν· ἀλλ’ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ.
10,23 ⸀Πάντα WH Treg NIV ] + μοι RP • ⸁πάντα WH Treg NIV ] + μοι RP
CEI 1974 "Tutto è lecito!". Ma non tutto è utile! "Tutto è lecito!". Ma non tutto edifica.
10,23-26 E’ lecito comprare la carne al mercato senza preoccuparsi della loro provenienza (cfr. 8,1, nota). Nel v. 26 citazione del Sal 23,1.
NT greco μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ⸀ἑτέρου.
10,24 ἑτέρου WH Treg NIV ] + ἕκαστος RP
CEI 1974 10,24 Nessuno cerchi l`utile proprio, ma quello altrui.
NT greco 10,25 πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν,
CEI 1974 10,25 Tutto ciò che è in vendita sul mercato, mangiatelo pure senza indagare per motivo di coscienza,
NT greco τοῦ ⸂κυρίου γὰρ⸃ ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.
10,26 κυρίου γὰρ WH Treg NIV ] γὰρ κυρίου RP
CEI 1974 10,26 perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene.
NT greco ⸀εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν·
10,27 εἴ WH Treg NIV ] + δέ RP
CEI 1974 Se qualcuno non credente vi invita e volete andare, mangiate tutto quello che vi viene posto davanti, senza fare questioni per motivo di coscienza.
10,27-30 Se vien fatta rilevare la provenienza delle carni è bene astenersene, per evitare lo scandalo e per rispetto della coscienza altrui.
NT greco ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ· Τοῦτο ⸀ἱερόθυτόν ἐστιν, μὴ ἐσθίετε δι’ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν ⸀συνείδησιν·
10,28 ἱερόθυτόν WH Treg NIV ] εἰδωλόθυτόν RP • συνείδησιν WH Treg NIV ] + Τοῦ γὰρ κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς RP
CEI 1974 10,28 Ma se qualcuno vi dicesse: "E` carne immolata in sacrificio", astenetevi dal mangiarne, per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza;
NT greco 10,29 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου· ἱνατί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως;
CEI 1974 10,29 della coscienza, dico, non tua, ma dell`altro. Per qual motivo, infatti, questa mia libertà dovrebbe esser sottoposta al giudizio della coscienza altrui?
NT greco 10,30 εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;
CEI 1974 10,30 Se io con rendimento di grazie partecipo alla mensa, perché dovrei essere biasimato per quello di cui rendo grazie?
NT greco 10,31 Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε.
CEI 1974 10,31 Sia dunque che mangiate sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio.
NT greco ἀπρόσκοποι ⸂καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε⸃ καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ,
10,32 καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε WH Treg NIV ] γίνεσθε καὶ Ἰουδαίοις RP
CEI 1974 10,32 Non date motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio;
NT greco καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ ⸀σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν.
10,33 σύμφορον WH Treg NIV ] συμφέρον RP
CEI 1974 10,33 così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l`utile mio ma quello di molti, perché giungano alla salvezza.