Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Romani

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 16 Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν ⸀καὶ διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς,
16,1 καὶ WH NIV ] - Treg RP
CEI 1974 Vi raccomando Febe, nostra sorella, diaconessa della Chiesa di Cencre:
16,1 Febe, forse la latrice della lettera, era al servizio della carità nella sua Chiesa: cfr 1Tm 3,11.
NT greco ἵνα ⸂αὐτὴν προσδέξησθε⸃ ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι, καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ ⸂ἐμοῦ αὐτοῦ⸃.
16,2 αὐτὴν προσδέξησθε NIV RP ] προσδέξησθε αὐτὴν WH Treg • ἐμοῦ αὐτοῦ WH Treg NIV ] αὐτοῦ ἐμοῦ RP
CEI 1974 16,2 ricevetela nel Signore, come si conviene ai credenti, e assistetela in qualunque cosa abbia bisogno; anch`essa infatti ha protetto molti, e anche me stesso.
NT greco 16,3 Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
CEI 1974 Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù; per salvarmi la vita essi hanno rischiato la loro testa,
16,3-5 Al tempo dell’espulsione dei Giudei da Roma in seguito a un editto dell’imperatore Claudio nel 49-50, molti giudeo-cristiani si erano dispersi in varie regioni della Grecia e dell’Asia minore, dove Paolo aveva potuto incontrarli prima del loro ritorno a Roma. Su Prisca ed Aquila cfr. At 18,2.18-19.26. Epèneto era tra i primi convertiti dell’Asia Minore.
NT greco 16,4 οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν,
CEI 1974 16,4 e ad essi non io soltanto sono grato, ma tutte le Chiese dei Gentili;
NT greco καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς ⸀Ἀσίας εἰς Χριστόν.
16,5 Ἀσίας WH Treg NIV ] Ἀχαΐας RP
CEI 1974 16,5 salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa.
Salutate il mio caro Epèneto, primizia dell`Asia per Cristo.
NT greco ἀσπάσασθε ⸀Μαριάμ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ⸀ὑμᾶς.
16,6 Μαριάμ RP ] Μαρίαν WH Treg NIV • ὑμᾶς WH Treg NIV ] ἡμᾶς RP
CEI 1974 16,6 Salutate Maria, che ha faticato molto per voi.
NT greco ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ ⸀Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ ⸀γέγοναν ἐν Χριστῷ.
16,7 Ἰουνίαν WH Treg RP ] Ἰουνιᾶν NIV • γέγοναν WH Treg NIV ] γεγόνασιν RP
CEI 1974 16,7 Salutate Andronìco e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia; sono degli apostoli insigni che erano in Cristo già prima di me.
NT greco ἀσπάσασθε ⸀Ἀμπλιᾶτον τὸν ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ.
16,8 Ἀμπλιᾶτον WH NIV Treg ] Ἀμπλίαν RP
CEI 1974 16,8 Salutate Ampliato, mio diletto nel Signore.
NT greco 16,9 ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου.
CEI 1974 16,9 Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi.
NT greco 16,10 ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου.
CEI 1974 16,10 Salutate Apelle che ha dato buona prova in Cristo. Salutate i familiari di Aristòbulo.
NT greco ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν ⸀συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ.
16,11 συγγενῆ WH NIV RP ] συγγενῆν Treg
CEI 1974 16,11 Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli della casa di Narcìso che sono nel Signore.
NT greco 16,12 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ.
CEI 1974 16,12 Salutate Trifèna e Trifòsa che hanno lavorato per il Signore. Salutate la carissima Pèrside che ha lavorato per il Signore.
NT greco 16,13 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ.
CEI 1974 Salutate Rufo, questo eletto nel Signore, e la madre sua che è anche mia.
16,13 Su Rufo cfr. Mc 15,21.
NT greco ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, ⸂Ἑρμῆν, Πατροβᾶν, Ἑρμᾶν⸃ καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.
16,14 Ἑρμῆν Πατροβᾶν Ἑρμᾶν WH Treg NIV ] Ἑρμᾶν Πατρόβαν Ἑρμῆν RP
CEI 1974 16,14 Salutate Asìncrito, Flegonte, Erme, Pàtroba, Erma e i fratelli che sono con loro.
NT greco 16,15 ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους.
CEI 1974 16,15 Salutate Filòlogo e Giulia, Nèreo e sua sorella e Olimpas e tutti i credenti che sono con loro.
NT greco Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι ⸀πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ.
16,16 πᾶσαι WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 16,16 Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. Vi salutano tutte le chiese di Cristo.
NT greco Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας, καὶ ⸀ἐκκλίνετε ἀπ’ αὐτῶν·
16,17 ἐκκλίνετε WH Treg NIV ] ἐκκλίνατε RP
CEI 1974 Mi raccomando poi, fratelli, di ben guardarvi da coloro che provocano divisioni e ostacoli contro la dottrina che avete appreso: tenetevi lontani da loro.
16,17 Per l’accenno a questi sovvertitori, che insegnano dottrine diverse da quella di Paolo, cfr 2Cor 10,1. cfr. Gal 1,7 ss.; cfr. Gal 5,17-22. cfr. Fil 3,18-19.
NT greco οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ⸀ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων.
16,18 ἡμῶν WH Treg NIV ] + Ἰησοῦ RP
CEI 1974 Costoro, infatti, non servono Cristo nostro Signore, ma il proprio ventre e con un parlare solenne e lusinghiero ingannano il cuore dei semplici.
16,18 Il ventre, cioè gli interessi materiali.
NT greco ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο· ⸂ἐφ’ ὑμῖν οὖν χαίρω⸃, θέλω δὲ ὑμᾶς ⸀σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν.
16,19 ἐφ’ ὑμῖν οὖν χαίρω WH Treg NIV ] Χαίρω οὖν τὸ ἐφ᾽ ὑμῖν RP • σοφοὺς Treg NIV ] + μὲν WH RP
CEI 1974 16,19 La fama della vostra obbedienza è giunta dovunque; mentre quindi mi rallegro di voi, voglio che siate saggi nel bene e immuni dal male.
NT greco ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ⸀Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν.
16,20 Χριστοῦ Treg RP ] - WH NIV
CEI 1974 16,20 Il Dio della pace stritolerà ben presto satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi.
NT greco ⸀Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.
16,21 Ἀσπάζεται WH Treg NIV ] Ἀσπάζονται RP
CEI 1974 16,21 Vi saluta Timòteo mio collaboratore, e con lui Lucio, Giasone, Sosìpatro, miei parenti.
NT greco 16,22 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ.
CEI 1974 Vi saluto nel Signore anch`io, Terzo, che ho scritto la lettera.
16,22 Si noti il saluto personale dell’amanuense di Paolo.
NT greco ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ ⸂ὅλης τῆς ἐκκλησίας⸃. ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.
16,23 ὅλης τῆς ἐκκλησίας WH Treg NIV ] τῆς ἐκκλησίας ὅλης RP
CEI 1974 16,23 Vi saluta Gaio, che ospita me e tutta la comunità.
NT greco ⸂Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν.⸃ ⸀Ἀμήν.
16,24 Ἡ χάρις … ὑμῶν RP ] - WH Treg NIV • Ἀμήν RP ] 25 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου,26 φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος,27 μόνῳ σοφῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. WH Treg NIV
CEI 1974 16,24 Vi salutano Erasto, tesoriere della città, e il fratello Quarto.